Запиши PDF Печат

Лиценз за Инвестиционна Фирма

Информация за Компанията

1. Компанията

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd („Компанията“) е оторизирана и регулирана от Кипърската комисия за ценни книжа и борси („CySEC“) като Кипърска инвестиционна фирма („CIF“) да предлага услугите и дейностите, изброени тук в този документ, под Закон за Предоставяне на Инвестиционни Услуги, Упражняване на Инвестиционни Дейности, Опериране на Регулирани Пазари и други свързани въпроси 144 (I) / 2007, впоследствие изменян от време на време („Законът“).

1.2. CIF лицензният номер на компанията е 201/13.

1.3. Компанията е регистрирана в Кипър съгласно Закона за Компаниите, с регистрационен номер HE 310328.

1.4. Регистрираният офис на компанията е на Dramas 2, 1-ви етаж, 1077 Nicosia, Cyprus.

2. Инвестиционни Услуги

2.1. Съгласно своя CIF лиценз компанията може да предлага следните Инвестиционни Услуги:

(а) Приемане и предаване на поръчки във връзка с един или повече от изброените по-долу Финансови Инструменти.

(б) Изпълнение на поръчки от името на Клиенти.

(в) Портфолио Мениджмънт.

3. Спомагателни Услуги

3.1. Съгласно своя CIF лиценз Компанията може да предлага следните Спомагателни Услуги:

(а) Съхраняване и администриране на Финансови Инструменти за сметка на Клиенти, включително попечителство и свързани услуги като управление на парични средства / обезпечения.

(b) Валутни услуги, когато тези услуги са свързани с предоставянето на инвестиционни услуги.

4. Финансови Инструменти

4.1. Съгласно своя CIF лиценз Компанията може да предлага горепосочените инвестиционни услуги във връзка с определени Финансови Инструменти, които имат значението, дадено им в параграф 2 от закона:

(а) Прехвърлими Ценни Книжа.

(б) Инструменти на паричния пазар.

(в) Дялове в предприятия за колективно инвестиране.

(г) Опции, фючърси, суапове, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други деривативни договори, свързани с ценни книжа, валути, лихвени проценти или доходност, или други деривативни инструменти, финансови индекси или финансови мерки, които могат да бъдат уредени физически или в брой.

д) Опции, фючърси, суапове, форуърдни лихвени споразумения и всякакви други деривативни договори, свързани със суровини, които трябва да бъдат уредени в брой или могат да бъдат уредени в брой по избор на една от страните (различна от причината за неизпълнение или друго събитие за прекратяване).

(е) Опции, фючърси, суапове и всякакви други деривативни договори, свързани със суровини, които могат да бъдат физически уредени, при условие че се търгуват на регулиран пазар и / или MTF.

(ж) Опции, фючърси, суапове, форуърди и всякакви други деривативни договори, свързани със суровини, които могат да бъдат физически уредени, които не са упоменати по друг начин в горния параграф и не са за търговски цели, които имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти, като се вземат предвид дали, наред с другото, те се клиризират и уреждат чрез признати клирингови къщи или са обект на редовен маржин кол.

(з) Деривативни инструменти за прехвърляне на кредитен риск.

(и) Финансови договори за разлики.

й) Опции, фючърси, суапове, форуърдни лихвени договори и всякакви други деривативни договори, свързани с климатични променливи, фрахтови ставки, квоти за емисии или инфлация или други официални икономически статистически данни, които трябва да бъдат уредени в брой или могат да бъдат уредени в брой по опция на една от страните (освен поради неизпълнение или друго събитие за прекратяване), както и всеки друг договор за деривати, отнасящ се до активи, права, задължения, индекси и мерки, които не са споменати по друг начин в тази част, които имат характеристиките на други деривативни финансови инструменти, като се има предвид дали, наред с другото, те се търгуват на регулиран пазар или на MTF, се клиризират и уреждат чрез признати клирингови къщи или са обект на редовен маржин кол.