Zapisz w PDF Drukuj

Licencja firmy inwestycyjnej

Informacje o firmie

1. Firma

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (“Firma”) została autoryzowana i jest kontrolowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (“CySEC”) jako Cypryjska Firma Inwestycyjna (“CIF”) do oferowania usług i działań wymienione w niniejszym dokumencie,zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonywaniu Działalności Inwestycyjnej, Funkcjonowaniu Rynków Regulowanych i innych kwestiach z tym związanych 144(I)/2007, wraz z późniejszymi zmianami („Przepisy prawne”).

1.2. Numer licencji CIF Firmy to 201/13.

1.3 Firma jest zarejestrowana na Cyprze zgodnie z przepisami prawa spółek pod numerem HE 310328.

1.4 Siedziba Firmy znajduje się pod adresem Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cypr.

2. Usługi Inwestycyjne

2.1. Zgodnie z licencją CIF Firma może świadczyć następujące Usługi Inwestycyjne:

(a) Przyjmowanie oraz przekazywanie zleceń w związku z jednym lub większą ilością Instrumentów Finansowych wymienionych poniżej.

(b) Wykonywanie zleceń w imieniu Klienta.

(c) Zarządzania portfelami.

3. Usługi Dodatkowe

3.1. Zgodnie z licencją CIF Firma może świadczyć następujące Usługi Dodatkowe:

(a) Zabezpieczanie i administrowanie instrumentami finansowymi na rachunek klientów, w tym przechowywanie i usługi pochodne takie, jak zarządzanie środkami pieniężnymi/dodatkowym ubezpieczeniem.

(b) Usługi dewizowe w przypadku gdy są one związane ze świadczeniem usług inwestycyjnych.

4. Instrumenty Finansowe

4.1. Zgodnie z licencją CIF Firma może świadczyć następujące Usługi Inwestycyjne związane z określonymi Instrumentami Finansowymi, w rozumieniu nadanym temu pojęciu w paragrafie 2 Przepisów prawnych:

(a) Zbywalne papiery wartościowe.

(b) Instrumenty rynku pieniężnego.

(c) Jednostki uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania.

(d) Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do papierów wartościowych, instrumentów dewizowych, stóp procentowych lub oprocentowania, uprawnień do emisji albo innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub środków finansowych, które można rozliczać materialnie lub w środkach pieniężnych.

(e) Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które należy rozliczać w środkach pieniężnych lub które mogą być rozliczane w środkach pieniężnych według uznania jednej ze stron (w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie skutkujące rozwiązaniem kontraktu).

(f) Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które można materialnie rozliczać, pod warunkiem że podlegają one obrotowi na rynku regulowanym i/lub MTF.

(g) Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do instrumentów towarowych, które można materialnie rozliczać oraz które nie są przeznaczone do celów handlowych i wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby rozliczeniowe lub podlegają regularnym wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.

(h) Instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego.

(i) Kontrakty finansowe na transakcje różnicowe.

(j) Transakcje opcyjne, transakcje typu futures, swaps, umowy terminowe na stopę procentową oraz inne kontrakty na instrumenty pochodne odnoszące się do kontraktów na instrumenty towarowe dotyczące stawek klimatycznych, opłat przewozowych, dopuszczalnych poziomów emisji oraz stawek inflacji lub innych urzędowych danych statystycznych, które należy rozliczać w środkach pieniężnych lub z opcją jednej ze stron w przypadku innym niż niedotrzymanie warunków lub innego rodzaju zdarzenie skutkujące unieważnienia kontraktu), a także wszelkiego rodzaju inne kontrakty na instrumenty pochodne dotyczące aktywów, praw, zobowiązań, indeksów oraz środków nie wymienionych gdzie indziej w tej sekcji, które wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych, uwzględniając, między innymi, czy podlegają one obrotowi na rynku regulowanym lub MTF, są rozliczane przez uznawane izby rozliczeniowe lub podlegają wezwaniom do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego.