Saglabāt PDF Drukāt

Investīciju kompānijas licence

Vispārēja informācija par kompāniju

1. Kompānija

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (turpmāk - Kompānija) kā Kipras Investīciju firmu (“CIF”) ir pilnvarojusi un to uzrauga Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (“CySEC”), lai šajā dokumentā izklāstītu pakalpojumus sniegšanas un Kompānijas darbības principus, ievērojot Investīciju pakalpojumu nolikumu, Ieguldījumu aktivitāšu pārbaudes, Regulēto tirgu darbības un citus attiecināmos likumus 144 (I) / 2007, kuri ik pa laikam var tikt grozīti (turpmāk - Likums).

1.2. Kompānijas CIF licences numurs: 201/13.

1.3. Ievērojot Uzņēmumu likumu, Kompānija ir reģistrēta Kiprā ar reģistrācijas numuru HE 310328.

1.4. Kompānija ir reģistrēta adresē: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus.

2. Investīciju pakalpojumi

2.1. Ņemot vērā CIF licenci, Kompānija var sniegt sekojošus Investīciju pakalpojumus:

(a) Rīkojumu par darījumiem pieņemšana un pārsūtīšana, attiecībā uz vienu vai vairākiem turpmāk uzskaitītajiem finanšu instrumentiem.

(b) Rīkojumu izpilde Klientu vārdā.

(c) Portfeļu pārvaldība.

3. Palīgpakalpojumi

3.1. Ņemot vērā CIF licenci, Kompānija var sniegt sekojošus Palīgpakalpojumus:

(a) Finanšu instrumentu glabāšana un administrēšana Klientu kontā, tostarp glabāšana un saistītie pakalpojumi, piemēram, naudas/nodrošinājuma pārvaldība.

(b) Valūtas maiņas pakalpojumi, ja šie pakalpojumi ir saistīti ar ieguldījumu pakalpojumu sniegšanu.

4. Finanšu instrumenti

4.1. Saskaņā ar CIF licenci, Kompānija var piedāvāt iepriekš minētos ieguldījumu pakalpojumus attiecībā uz dažiem finanšu instrumentiem, kuriem ir tāda nozīme, kāda tam piešķirta likuma 2. punktā:

(a) pārvedamie vērtspapīri.

(b) naudas tirgus instrumenti.

(c) kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu daļas.

(d) opcijas, nākotnes līgumi jeb fjūčeri, mijmaiņas līgumi, nākotnes procentu likmju līgumi un visi citi atvasināto instrumentu līgumi, kuri saistīti ar vērtspapīriem, valūtām, procentu likmēm vai ienesīgumu, vai citiem atvasinātiem instrumentiem, finanšu indeksiem vai finanšu produktiem par kuriem var norēķināties fiziski vai naudā.

(e) opcijas, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, nākotnes procentu likmju līgumi un visi citi atvasināto instrumentu līgumi, kuri saistīti ar izejvielām, par kurām ir jāveic apmaksa skaidrā naudā, vai par kuriem var norēķināties skaidrā naudā pēc vienas puses izvēles (izņemot gadījumus par saistību neizpildi vai terminēšanas gadījumā).

(f) opcijas, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi un jebkurš cits atvasināto instrumentu līgums, kurš attiecas uz izejvielām, par kurām var fiziski norēķināties ar nosacījumu, ka tās tirgo regulētā tirgū un/vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (MTF).

(g) opcijas, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, nākotnes līgumi un citi atvasinājumu līgumi, kuri saistīti ar izejvielām un par kuriem var fiziski norēķināties, kas iepriekš nav minēts citādi un nav paredzēti komerciāliem mērķiem, kam ir citu atvasinātu finanšu instrumentu pazīmes, ņemot vērā vai, cita starpā, tie tiek ieskaitīti un izpildīti, izmantojot atzītas klīringa iestādes, vai arī uz tiem regulāri attiecas maržas pieprasījumi.

(h) atvasinātie instrumenti kredītriska pārnešanai.

(i) finanšu, cenas starpības līgumi.

(j) opcijas, nākotnes līgumi, mijmaiņas līgumi, nākotnes procentu likmju līgumi un visi citi atvasināto instrumentu līgumi, kuri saistīti ar klimatiskajiem mainīgajiem lielumiem, kravas pārvadājumu likmēm, emisijas kvotām vai inflācijas rādītājiem, vai citu oficiālu ekonomisko statistiku, kas jāapmaksā skaidrā naudā vai var par kuru var norēķināties skaidrā naudā, pēc izvēles viena no pusēm (izņemot saistību neizpildes vai cita līguma izbeigšanas gadījuma dēļ), kā arī jebkurš cits atvasinātais līgums, kurš attiecas uz aktīviem, tiesībām, pienākumiem, indeksiem un pasākumiem, kas nav minēti šajā daļā un kuri ir citu atvasināto produktu finanšu instrumenti, ņemot vērā to, vai, cita starpā, tie tiek tirgoti regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā, vai tie tiek dzēsti un par tiem norēķinās, izmantojot atzītas klīringa institūcijas, vai arī uz tiem attiecas regulāras maržas prasības.