Analiza fundamentalna Forex: wstęp

Miltos Skemperis

Sztuka przeprowadzenia poprawnej analizy fundamentalnej jest zarówno skomplikowana, jak i kluczowa dla zrozumienia prawdziwej wyceny dowolnego aktywa, w przypadku rynku Forex będą to pary walutowe. Analiza fundamentalna jest jedną z metod analizy rynków finansowych w celu prognozowania cen.

Analiza fundamentalna Forex koncentruje się na ogólnym stanie gospodarki i bada różne czynniki, w tym stopy procentowe, stopę bezrobocia, PKB, handel międzynarodowy i produkcję, a także ich względny wpływ na wartość waluty krajowej, do której się odnoszą. Warto postrzegać taką analizę jako sieć połączeń, obejmującą kluczowe czynniki wpływające na wahania cen aktywów. Zrozumienie tych czynników, ich wzajemnego oddziaływania i ogólnego wpływu na rynek, to właśnie sztuka analizy fundamentalnej na Forex.

Podstawowym założeniem analizy fundamentalnej jest to, że cena aktywów może różnić się od ich rzeczywistej wartości. Z tego powodu różne rynki mogą czasami błędnie wyceniać aktywa w krótkim okresie. Fundamentaliści twierdzą, że pomimo błędnej wyceny w krótkim okresie, aktywa zawsze ostatecznie powrócą do prawidłowej wyceny. Ostatecznym celem przeprowadzania analizy fundamentalnej jest odkrycie prawdziwej wartości aktywów, porównanie jej z bieżącą ceną i odkrycie okazji handlowej.

To również pokazuje kluczową różnicę między analizą fundamentalną a techniczną. Podczas gdy analiza techniczna nie zwraca uwagi na nic poza bieżącą ceną, analiza fundamentalna bada wszystko poza bieżącą ceną. Chociaż prawdą jest, że analiza fundamentalna może nie być najlepszym narzędziem dla krótkoterminowego inwestora na codziennych rynkach, to właśnie fundamentalne czynniki i sposób ich analizy odpowiadają na to, co dzieje się w dłuższej perspektywie.

Analiza fundamentalna na przykładzie rynku Forex

Analiza fundamentalna na Forex to nie tylko porównywanie pojedynczych wskaźników ekonomicznych z poprzednimi danymi.

Najpopularniejsze ekonomiczne teorie analizy fundamentalnej walut opierają się na pojęciu parytetu - warunku ceny, po której waluty powinny być wymieniane po dostosowaniu, zgodnie z ich lokalnymi czynnikami ekonomicznymi, takimi jak inflacja i stopy procentowe.

Analiza fundamentalna na Forex: interpretacja wiadomości finansowych

Być może zauważyłeś, że w głównej mierze, to właśnie doniesienia prasowe wywołują ruchy na rynkach. Istnieje kilka wskaźników ekonomicznych, które obserwują eksperci finansowi, ponieważ mogą one dostarczyć wskazówek na temat ogólnej kondycji gospodarki.

Wskaźniki te można znaleźć w doniesieniach prasowych i serwisach informacyjnych. Niektóre z nich są publikowane co tydzień, większość co miesiąc, a kilka co kwartał. Najlepszym sposobem na śledzenie istotnych odczytów jest kalendarz Forex, podstawowe narzędzie do analizy fundamentalnej, które zapewnia codzienny harmonogram planowanych publikacji.

W przypadku analizy technicznej rynku Forex, nowe dane pojawiają się co sekundę w postaci kwotowań rynku, podczas gdy wskaźniki fundamentalne publikowane są najwyżej raz w tygodniu.

Jeśli prognozuje się, że dana gospodarka utrzyma się na silnym poziomie, będzie ona atrakcyjnym miejscem dla inwestycji zagranicznych, ponieważ jest bardziej prawdopodobne, że przyniesie wyższe zyski na rynkach finansowych.

Kupowanie większej ilości waluty takiego kraju zwiększy popyt i zmusi tę walutę do aprecjacji.

Niestety, ekonomia nie zawsze jest tak przewidywalna i często waluty zdrowych gospodarek również wykazują się słabością. Waluty nie są jak akcje firmy i dość często nie odzwierciedlają bezpośrednio kondycji danej gospodarki.

Waluty są również narzędziami, którymi mogą manipulować decydenci, tacy jak banki centralne, a nawet prywatni inwestorzy, tacy jak George Soros.

Kiedy publikowane są raporty ekonomiczne, traderzy i inwestorzy szukają oznak mocnych lub słabych stron różnych gospodarek. Warto pamiętać, że często tego typu wydarzeniom towarzyszy nadmierna zmienność na rynku, zanim ustabilizuje się właściwy ruch.

Jeśli dopiero zaczynasz handlować i chciałbyś poznać tajniki handlu na rynku Forex, zapisz się na nasz webinary inwestycyjne i dowiedz się, jak działają rynki od specjalistów z wieloletnim doświadczeniem.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Główne wskaźniki ekonomiczne, wpływające na analizę fundamentalną Forex

Zmiany w danych ekonomicznych mogą wskazywać na zmiany w sytuacji gospodarczej danego kraju, co z kolei może wpływać na wartość waluty danej gospodarki, a tym samym na analizę fundamentalną rynku Forex.

Czym są stopy procentowe?

Stopy procentowe są głównym wskaźnikiem analizy fundamentalnej Forex. Istnieje wiele rodzajów stóp procentowych, ale tutaj skupimy się na nominalnych lub bazowych stopach procentowych ustalanych przez bank centralny gospodarki. Banki centralne tworzą pieniądze, które są następnie pożyczane przez banki prywatne. Procent, który banki prywatne płacą bankom centralnym za pożyczanie walut, nazywany jest bazową lub nominalną stopą procentową. Za każdym razem, gdy słyszysz wyrażenie „stopy procentowe”, ludzie zwykle odnoszą się do tej koncepcji.

Manipulowanie stopami procentowymi, stanowiące dużą część krajowej polityki pieniężnej lub fiskalnej, jest jedną z podstawowych funkcji banków centralnych. Wynika to z faktu, że stopy procentowe są doskonałym czynnikiem równoważącym gospodarkę. Stopy procentowe są prawdopodobnie silniejsze niż jakikolwiek inny czynnik ekonomiczny i wpływają na wartości walut. Mogą one mieć wpływ na inflację, inwestycje, handel, produkcję i bezrobocie.

Działa to w następujący sposób:

Banki centralne zazwyczaj chcą pobudzić gospodarkę i osiągnąć ustalony przez rząd poziom inflacji, więc odpowiednio obniżają stopy procentowe. Stymuluje to zaciąganie pożyczek zarówno przez prywatne banki, jak i osoby fizyczne, a także stymuluje konsumpcję, produkcję i ogólnie gospodarkę. Niskie stopy procentowe mogą być dobrą taktyką, ale są też pewne minusy.

W dłuższej perspektywie niskie stopy procentowe mogą nadmiernie napompować gospodarkę gotówką i stworzyć bańki gospodarcze, które, jak wiemy, prędzej czy później wywołują reakcję łańcuchową w całej gospodarce, efekt ten może również rozlewać się na inne gospodarki.

Aby tego uniknąć, banki centralne mogą również podnieść stopy procentowe, zmniejszając w ten sposób kwotę pożyczek i pozostawiając do dyspozycji mniej pieniędzy bankom, firmom i osobom fizycznym. Z punktu widzenia analizy fundamentalnej Forex, najlepszym miejscem do rozpoczęcia poszukiwania okazji handlowych są zmieniające się stopy procentowe.

Co to jest inflacja CPI?

Komunikaty prasowe dotyczące poziomu inflacji CPI informują o wahaniach kosztów towarów w danym okresie. Należy zauważyć, że każda gospodarka ma poziom, który uważa za „zdrową inflację CPI” (zwykle w okolicach 2%). W długim okresie czasu, wraz ze wzrostem gospodarczym, ilość pieniądza w obiegu powinna rosnąć, co jest definicją inflacji. Banki centralne dążą do uzyskania pożądanego, zrównoważonego poziomu inflacji.

Zbyt duża inflacja przechyla równowagę popytu i podaży na korzyść podaży, a waluta traci na wartości, ponieważ jest jej po prostu więcej niż popytu. Odwrotną stroną inflacji jest deflacja. Podczas deflacji wartość pieniądza wzrasta, a towary i usługi stają się tańsze.

Na krótką metę może to być pozytywne, ale w dłuższej perspektywie gospodarka raczej ucierpi. Pieniądze są paliwem dla gospodarki. Mniej paliwa oznacza mniej ruchu. W pewnym momencie deflacja może mieć wręcz drastyczny wpływ na kraj - brak wystarczającej ilości pieniędzy może nie utrzymać gospodarki, nie mówiąc już o jej napędzaniu.

Co to jest PKB?

Produkt Krajowy Brutto (PKB) jest miarą wszystkich towarów i usług wytworzonych w gospodarce w danym okresie i jest uważany za najlepszy wskaźnik ogólnej kondycji gospodarki.

PKB samo w sobie nie jest szczególnie użytecznym wskaźnikiem, jednak tempo zmian PKB w danym okresie może wiele powiedzieć o kondycji gospodarki, na przykład o tym, czy gospodarka rośnie, czy się kurczy. To z kolei może wskazywać na siłę waluty danego kraju, wzrost PKB prawdopodobnie będzie miał pozytywny wpływ na wartość waluty.

Jednak związek między wzrostem gospodarczym lub jego brakiem a wartością waluty nie jest taki prosty. Jak wspomnieliśmy wcześniej w artykule, nie jest niczym niezwykłym, że kraj o silnej, rozwijającej się gospodarce może mieć słabnącą walutę. Utrzymujący się wysoki wzrost gospodarczy może prowadzić do wzrostu inflacji, która, jak już widzieliśmy, ma negatywny wpływ na wartość waluty.

Wnioski dotyczące analizy fundamentalnej na Forex 

Stopy procentowe, inflacja i PKB to trzy główne wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane w analizie fundamentalnej na rynku Forex. Są one niezrównane pod względem wpływu na gospodarkę, jaki mogą wygenerować w porównaniu z innymi czynnikami, takimi jak sprzedaż detaliczna, przepływ kapitału, bilans handlowy, a także ceny obligacji i liczne dodatkowe czynniki makroekonomiczne i geopolityczne. Co więcej, wskaźniki ekonomiczne są nie tylko mierzone względem siebie w czasie, ale niektóre z nich są również skorelowane między sobą.

Ważne jest, aby zrozumieć, że publikowanych jest wiele danych ekonomicznych, mających znaczący wpływ na rynek Forex. Niezależnie od tego, czy tego chcesz, czy nie, musisz nauczyć się, jak uczynić analizę fundamentalną Forex częścią swojej strategii handlowej, aby w jakimś stopniu przewidywać ruchy na rynku.

Otwórz rachunek live

Handluj na rynkach i korzystaj z Copy Trading - nie marnuj żadnej okazji

Często zadawane pytania

Czym jest analiza fundamentalna rynku Forex?

Analiza fundamentalna to metoda analizy rynków finansowych w celu prognozowania cen.

 

Jakie są główne wskaźniki ekonomiczne, wpływające na analizę fundamentalną rynku Forex?

Inflacja CPI, produkt krajowy brutto (PKB) i stopy procentowe to jedne z głównych wskaźników ekonomicznych, mogące mieć wpływ na analizę fundamentalną rynku Forex.

 

Handluj z Admirals

Jeśli jesteś gotowy, aby zastosować swoją nowo nabytą wiedzę dotyczącą analizy fundamentalnej Forex, możesz to zrobić za pomocą naszego rzeczywistego rachunku transakcyjnego. Handluj na ponad 3000 rynków, otrzymuj najnowsze wiadomości i analizy z Dow Jones i Trading Central, korzystaj z dźwigni finansowej zarówno dla klientów detalicznych, jak i profesjonalnych, i nie tylko. Kliknij poniższy baner, aby otworzyć darmowy rachunek live już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwo lub rekomendacja inwestycyjna. Treść artykułu nie została przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Miltosa Skemperisa - niezależny współtwórca (zwany dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Cykle na rynkach
Badania empiryczne już dawno wykazały, że rynki nie są efektywne (niestety ekonomiście w dalszym ciągu upierają się przy swoim) i podlegają mniej lub bardziej regularnym cyklom gospodarczym. Teoria cykliczności na rynku została zaczerpnięta z przyrody. Najbardziej powtarzalny cykl w przyrodzie wystę...
Analiza cyklu Kondratiewa
Badania nad cyklami koniunkturalnymi zaczęły się bardzo dawno temu i trwają do dnia dzisiejszego. Inwestorzy, którzy patrzą na rynek kapitałowy w długim horyzoncie mają bardzo pozytywne mniemanie o jednym z najbardziej znanych ekonomistów – Nikołaja Kondratiewa. Ekonomista lubował się w cyklach koni...
Więcej