Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe

Admirals

Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie całokształtu działalności gospodarczej przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, które notowane są na giełdzie. Dzięki tym wskaźnikom zarówno obecni, jak i potencjalni inwestorzy mogą ustalić, czy akcje danej spółki są zaniżone lub zawyżone. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych i uważana za jedną z najważniejszych analiz finansowych przedsiębiorstwa, której efektem końcowym jest wynik finansowy oraz stan majątkowo-finansowy, choć zapewne zwolennicy analizy technicznej powiedzieliby co innego.

Analiza finansowa ostała zapoczątkowana przez banki, które przy jej pomocy analizowały płynność finansową przedsiębiorstwa. Jest ona jednym z etapów analizy fundamentalnej. Banki komercyjne przy udzielaniu kredytów muszą mieć pewność, że pożyczony kapitał zostanie zwrócony, natomiast inwestorzy koncentrują się na innej sferze działalności. Dla inwestorów liczy się profil przedsiębiorstwa i to, czy na tym zarobią w przyszłości.

Wskaźniki giełdowe a analiza finansowa

Obecna analiza finansowa przedsiębiorstwa różni się od tej sprzed trzydziestu lat. Trzy dekady temu inwestorzy poszukiwali wysokiej dywidendy oraz spółek o ugruntowanej pozycji. Razem z spadkiem stóp procentowych ustalanych przez banki centralne oraz spadkiem dywidendy inwestorzy zaczęli poszukiwać spółek z tendencją zwyżkową. Nie zarabiają już na wypłacie dywidendy, lecz na wzroście kursu akcji. Weterani zgodnie stwierdzą, że rynek stał się o wiele trudniejszy, kiedyś było łatwiej.

Z punktu widzenia inwestora analiza finansowa jest najistotniejszą częścią analizy fundamentalnej. Na podstawie uzyskanych wyników jesteśmy w stanie ustalić rzeczywistą wartość analizowanej spółki, bieżący standing finansowy oraz zdolność do generowania przyszłościowych zysków.

Inwestycje oparte na analizie finansowej są znacznie efektywniejsze. Celem analizy jest zbadanie trzech podstawowych sprawozdań finansowych. Są to:

 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Cash flow, czyli sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
 • Analiza wskaźnikowa.

Przy globalizacji oraz rozwoju rynku kapitałowego analiza finansowa ma nas uchronić przed niebezpiecznymi spółkami. Każdy z nas słyszał o niejednym spektakularnym bankructwie. Wystarczy przypomnieć sobie 2000 rok, kiedy akcje spółek internetowych na samym początku rosły jak szalone, po czym zaliczyły ostre spadki. Nieostrożni inwestorzy stracili bardzo dużo kapitału przez jedną decyzję. Zatem warto mieć to na uwadze!

Jeśli chciałbyś zacząć spekulować na rynku zacznij od wolnego od ryzyka rachunku demo. To całkowicie bezpłatne konto, na którym możesz handlować na wybranych przez siebie instrumentach finansowych i poczuć świat inwestycji bez narażania się na ewentualne straty swojego kapitału. Jedyne, co musisz zrobić to kliknąć poniższy baner!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

Wskaźniki giełdowe a informacje o spółkach giełdowych

Zanim zaczniemy swoją przygodę ze spółkami giełdowymi powinniśmy zastanowić się nad źródłem informacji. Spółki giełdowe są zobowiązane do publikacji swoich sprawozdań finansowych co każdy kwartał oraz do jednego, dużego sprawozdania rocznego. W dzień publikacji poznajemy wynik finansowy, jaki spółka zdołała osiągnąć przez ostatni kwartał, czy też rok. Jeżeli zyski były większe od prognozy, to akcje spółki często rosną, w drugim przypadku spadają.

Sprawozdania finansowe publikowane są na stronie spółek giełdowych. Jakość danych zawarta w ich treści jest niezwykle ważna, gdyż jest ściśle uzależniona od prawidłowego odzwierciedlenia wartości fundamentalnej analizowanej spółki akcyjnej obliczanej na podstawie wskaźników giełdowych. Warto pamiętać, iż zdarza się, że opublikowane dane historyczne w sprawozdaniach finansowych mogą pominąć pewne zdarzenia, które znacząco wpływają na aktualną kondycję danej spółki.

Inwestorzy na bieżąco powinni śledzić informacje o danej spółce, a jeśli dopatrzą się wszelkich oznak wskazujących na pogorszenie się jej kondycji finansowej winni podjąć odpowiednie kroki zmierzające do zmniejszenia ewentualnych strat na otwartej pozycji. Przykładowy wynik finansowy, który prezentuje dane dotyczące półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. prezentujemy poniżej.

Dane dotyczące półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska

Źródło: KGHM, Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 roku, z dnia 20.11.2019 roku

Powyższe dane dotyczą skróconego sprawozdania finansowego spółki KGHM Polska Miedź S.A. za 9 miesięcy. Dlaczego skróconego? Ponieważ nie zaglądamy w głąb tych wyników finansowych, tak naprawdę skrócone sprawozdanie nic nie wnosi do naszej analizy. Cały raport ma 73 strony natomiast wklejony tutaj tylko pół strony.

W celu łatwiejszej analizy spółki giełdowej powstało tysiące wskaźników giełdowych od mierzenia płynności finansowej do rentowności przedsiębiorstwa. My zaś przyjrzymy się tym najpopularniejszym.

Wskaźniki giełdowe

Wskaźniki giełdowe pomagają określić, które akcje spółek notowanych na giełdzie są warte zainwestowania. Inaczej mówiąc, wskaźniki te na bieżąco określają atrakcyjność lokowania pieniędzy w poszczególne akcje. Zazwyczaj do ich obliczenia brane są pod uwagę takie wartości, jak: zyski spółki, cena akcji, wielkość dywidendy oraz wartość księgowa spółki.

Inwestowanie oparte na wskaźnikach giełdowych charakteryzuje się wyeliminowaniem spekulacji. Zatem nie ma mowy o agresywnej krótkoterminowej grze, w której kupuje się lub sprzedaje akcje tego samego dnia, tygodnia, albo miesiąca. Korzystając ze wskaźników giełdowych dana spółka jest dokładnie i rzetelnie zbadana, pozwalając na poznanie jej od podszewki i kupując jej akcje z założeniem, że w perspektywie lat zaowocuje ona w profity.

Wskaźniki giełdowe jako instrumenty analizy finansowej

Kluczowe instrumenty analizy finansowej tworzą wskaźniki. Pozwalają one zobrazować stan finansowy spółki na dany moment lub w wyznaczonym okresie.

W analizie wskaźnikowej można wyróżnić:

 • Analizę trendu - porównującą obliczone dla danej spółki wskaźniki na przestrzeni kilku lub kilkunastu okresów.
 • Analizę porównawczą - porównującą obliczone wskaźniki ze wskaźnikami innych spółek z branży lub z średnimi w danej branży. Analiza ta musi dotyczyć tego samego okresu a sposób obliczania musi być identyczny dla wszystkich spółek. Pozwala ona uzyskać więcej danych niż analiza trendu, ponieważ umożliwia dokonać kondycji spółki na tle konkurencji.

EPS – Earning per share ratio (zysk na jedną akcję)

Wskaźnik określający wielkość zysku przypadającym na jedną akcje. Wskaźnik określa sytuację spółki na rynku. Może być aktualizowany w różnych okresach czasowych, najczęściej co kwartał na podstawie raportów kwartalnych spółek publicznych. Do wyliczenia wskaźnika EPS potrzebujemy zysku netto oraz ilość wyemitowanych akcji.

Wskaźnik giełdowy EPS można obliczyć korzystając z dwóch metod:

 • Pierwsza polega na podzieleniu zysku netto za ostatnie IV kwartały przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec ostatniego kwartału
 • Druga polega na podzieleniu zysku kwartalnego spółki przez liczbę akcji zarejestrowanych na koniec każdego kwartału. Ta metoda bierze pod uwagę zmienną wartość wyemitowanych w ciągu ostatnich IV kwartałów akcji.

Poziom tego wskaźnika jest uzależniony od wielu czynników takich jak: liczby wyemitowanych akcji, zysku/straty nadzwyczajnej, obciążeń finansowych itp. Zmiana któregoś z wymienionych wskaźników jest przeważnie jednorazowa, dlatego przy obliczaniu wskaźnika EPS wskazane jest zajrzenie w głąb niego i sprawdzenie dlaczego w tym kwartale jest wyższy bądź też niższy od poprzedniego.

Inwestorzy, którzy oczekują korzystnej dywidendy lub wzrostu wartości akcji w wyniku rosnącego zysku spółki w sposób szczególny przypatrują się wartości wskaźnika EPS. Inwestowanie w akcje spółek o największej dynamice tego wskaźnika znacznie częściej generują ponadprzeciętny zysk.

Jeżeli chodzi o KGHM, wskaźnik EPS wyliczylibyśmy następująco:

Wynik ukształtowałby się na poziomie 3,34 zł , jest to wielkość zysku przypadających na jedną akcję. Jeżeli otrzymaliśmy już wynik, to należy porównać go z innymi przedsiębiorstwami z danej branży. Przeważnie, gdy EPS rośnie, to rosną notowania spółki (nie zawsze się tak dzieje). Czym wskaźnik jest wyższy, tym lepiej dla spółki. Dla przykładu EPS na tle spółki Facebook.

Akcje Facebook na tle wskaźnika EPS

Źródło: Bloomberg, Facebook na tle EPS, miesięczny - Zakres danych: od stycznia 2012 r. Do czerwca 2016 r., utworzony 25 czerwca 2016 r. o 16:24 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Na wykresie zaznaczono akcje Facebooka (linia biała) oraz wskaźnik EPS (linia zielona). Proszę zobaczyć, gdy spółka osiągała coraz to wyższe przychody finansowe, to rósł zysk przypadający na jedną akcję, a tym samym notowania akcji. Rosnący zysk na akcje jest efektem rosnących przychodów spółki, jest dobrym znakiem dla akcjonariuszy.

Wskaźnik giełdowy dywidendy na akcję

Wskaźnik dywidendy na akcję jest w gospodarkach kapitałowych jednym z zacięcie obserwowanych przez inwestorów wskaźników. Dywidendy to pieniądze, które wypłacane są akcjonariuszom jako wynagrodzenie za udzielenie kapitału.

Na jego podstawie uzyskasz informację o sumie, jaką otrzyma akcjonariusz będącą udziałem w zysku spółki na każdą posiadaną przez niego akcję. Istotne jest porównanie danych w szeregach czasowych. Jeśli tendencja jest rosnąca, oczekuje się, że będzie się ona utrzymywać również w przyszłości. Należy jednak być ostrożnym, ponieważ, gdy spółka kolejny rok z rzędu odnotowuje straty, a walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników decyduje się przeznaczyć ogromne środki na dywidendy bez wahania należy się ratować z tonącego statku.

Przyczyną wzrostu wskaźnika może być jednak nie tylko wzrost zysku, ale także wyższe wypłaty dywidend, które zostały dokonane kosztem rozwoju firmy w przyszłości. Dojrzałe rynki charakteryzuje wysoki wskaźnik dywidend, dzięki czemu inwestorzy są w stanie żyć właśnie dzięki nim.

Informacje o wysokości dywidendy można otrzymać z informacji prasowych. Także na stronach internetowych spółek zazwyczaj znajdują się te informacje.

Czy wiesz, że inwestowanie na giełdzie amerykańskiej to również handel indeksami giełdowymi w USA, a także firmami takimi jak Apple, Facebook i Netflix - możesz to wszystko robić przy pomocy jednej platformy handlowej, którą można pobrać całkowicie ZA DARMO? Pobierz bezpłatnie, klikając na poniższy baner!

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Wskaźnik giełdowy produktywności jednej akcji

Wartość wskaźnika produktywności jednej akcji prezentuje wielkość działalności przedsiębiorstwa.

Wzrost tego wskaźnika świadczy o dobrej prognozie, gdyż nawet przy utrzymującej się rentowności na jednym poziomie oznacza rozwój spółki, a tym samym wzrost zysku przypadający na jedną akcję.

P/BV – Price/Book Value (cena giełdowa jednej akcji/wartość księgowa jednej akcji)

Z całą pewnością P/BV jest jednym z podstawowych wskaźników giełdowych, które powinien znać każdy inwestor. Miłośnicy analizy fundamentalnej wręcz uważają, iż odzwierciedla on fundamentalne informacje o wartości danej spółki. Teoretycznie wskaźnik C/WK informuje nas ile musimy zapłacić za 1 złotówkę aktywów netto spółki.

Jeżeli cena akcji jest poniżej wartości księgowej (wartość mniejsza niż jeden), to akcje powinny być traktowane jako niedowartościowane. W dłuższym terminie zakup takiej spółki powinien okazać się dla nas bardzo korzystny. Wskaźnik C/WK obliczamy następująco:

Generalnie interpretacja wskaźnika polega na tym, że wynik poniżej 1 oznaczają niską cenę akcji, a wartości powyżej 3 przewartościowaną. Jednak nie jest to tak proste jak się wydaje, ponieważ każda branża charakteryzuje się inną wysokością wskaźnika. KGHM do funkcjonowania potrzebuje o wiele więcej sprzętu niż Facebook. Zatem nie należy patrzeć na wskaźnik tylko jako wynik, należy porównać go z innymi przedsiębiorstwami działającymi w tej samej branży.

Akcje spółki giełdowej KGHM na tle wskaźnika P/BC

Źródło: Bloomberg, KGH PW Equity, miesięczny - Zakres danych: od 1998 r. 2016 r., utworzony 06 października 2016 r. o 15:49 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Tak jak wcześniej powiedzieliśmy, KGHM potrzebuje o wiele więcej aktywów materialnych do swojej działalności, zatem wartość księgowa tej akcji powinna być notowana na wyższym poziomie niż spółek internetowych. Biorąc to pod uwagę wskaźnik C/WK (kolor zielony) kształtuje się na poziomie 0.7192, natomiast notowania akcji (kolor biały) wynoszą 72 zł. Dzięki temu wiemy, że za 1 zł aktywów netto spółki należy zapłacić jedynie 0,72 grosze. Jest to zatem doskonały interes (po raz kolejny, na pierwszy rzut oka). Nigdy nie powinniśmy podejmować decyzji po zapoznaniu się z jednym wskaźnikiem.

Akcje spółki giełdowej Facebook na tle wskaźnika P/BC

Źródło: Bloomberg, FB US Equity, roczny - Zakres danych: od 2012 r. Do 2016 r., utworzony 06 października 2016 r. o 15:50 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Natomiast w przypadku spółki Facebook, która działa w Internecie sytuacja wygląda odmiennie. Wskaźnik Price to Book Ratio ukształtował się na poziomie 7.31 dolara amerykańskiego. Oznacza to, że za musimy zapłacić 7 USD za 1 USD aktywów netto firmy. Jeżeli bralibyśmy jedynie ten wskaźnik pod uwagę, to spółkę pominęlibyśmy przy wstępnej analizie.

Niemniej jednak warto zainteresować się spółkami, których akcje notowane są poniżej wartości księgowej. Teoretycznie, nawet gdy spółka zbankrutuje możemy odzyskać cały swój wkład własny, ponieważ majątek spółki jest warty więcej niż jej kapitalizacja na giełdzie.

Wskaźnik giełdowy C/WK Grahama

Nazwa tego wskaźnika giełdowego pochodzi od samego jego twórcy Benjamina Grahama. Należy on do grona najsłynniejszych amerykańskich inwestorów i uważany jest za ojca analizy fundamentalnej. Okres wielkiego kryzysu w USA z przełomu lat 20' i 30' doświadczył go wyjątkowo, w związku z czym stał się niezwykle zachowawczy w podejściu do aktywów.

Podczas obliczania jego ulubionego wskaźnika C/WK nie uwzględniał wartości niematerialne i prawne a także aktywów trwałych. Wskaźnik C/WK Grahama bierze pod uwagę jedynie aktywa obrotowe. Jeżeli z tych obliczeń coś zostawało, dzielił otrzymany wynik przez liczbę akcji. Wzór przedstawia się następująco:

Benjamin Graham inwestował wyłącznie w spółki, dla których wartość policzonego wskaźnika według powyższego wzoru była dodatnia i wynosiła około 0,7. Zatem, gdy akcje spółki były notowane za nie więcej niż ⅔ wartości otrzymanej ze wzoru natychmiast jej kupował. Wyszukiwanie takich okazji inwestycyjnych zajmowała w jego czasach mnóstwo czasu. Wszystkich obliczeń dokonywał manualnie, przeglądając wyniki finansowe firm, jednak osiągana przez niego stopa zwrotu z inwestycji była rok do roku imponująca.

Ówcześnie dostęp do informacji fundamentalnych spółek jest znacznie łatwiejszy. Spółki mieszczące się w tym przedziale przeważnie dotyczyły branży handlowej, które posiadały głównie płynny majątek. Fakt jest taki, iż niezwykle rzadko ma miejsce sytuacja, w której spółki są tak tanie, że obliczona wartość wskaźnika wynosi poniżej 1, nie mówiąc już o mało prawdopodobnym wskaźniku C/WK Grahama mniejszym niż ⅔. Dlatego, jeśli wartość znajduje się wokół 1 oznacza, że jest bardzo atrakcyjna zatem warto przyjrzeć się spółce pod względem fundamentalnym. Spółki ze wskaźnikiem poniżej ⅔ są zatem teoretycznie rewelacyjną okazją inwestycyjną, których nie należy pomijać.

Jeśli chcesz rozwinąć kolejne umiejętności, które pomogą Ci zdecydować, kiedy zainwestować na giełdzie, zarejestruj się na jeden z BEZPŁATNYCH kursów Super Trader Admirals, składający się z 8 lekcji, dzięki któremu nauczysz się:

 • Analizy technicznej i fundamentalnej.
 • Techniki odpowiadającej warunkom rynkowym w czasie rzeczywistym.
 • Sposobu myślenia, nastawienie i narzędzi, które mają pomóc w odniesieniu sukcesu
 • Strategii handlowych od profesjonalnego tradera.

SUPER TRADER

Naucz się handlu na rynkach w 8 dni, od teorii do praktyki

P/E – Price Earning Ratio (cena/zysk)

Wskaźnik P/E jest jednym z najpopularniejszych wskaźników na giełdzie. Informuje on o relacji aktualnej ceny rynkowej akcji do zysku netto przypadającego na akcję. Dzięki niemu inwestor może dokonać ogólnej oceny, po jakim czasie zyski danej spółki przypadające na jedną akcję, pozwolą na pokrycie ceny jej zakupu, zakładając, że spółka cały wypracowany zysk przeznaczy na wypłatę dywidendy.

W uproszczeniu wskaźnik C/Z mówi ile należy zapłacić za nabycie jednej złotówki zysku księgowego. Sama definicja podsuwa nam jego interpretacje. Czym jest niższy, tym lepiej jest dla nas. Tak naprawdę sposobów na interpretacje tego wskaźnika jest wiele. Można interpretować go jako oczekiwania inwestorów wobec przyszłości finansowej spółki.

Im wyższa jego wartość, tym rynek lepiej ocenia perspektywy rozwoju firmy, natomiast niskie wartości wskaźnika świadczą o małej popularności spółki. Niemniej jednak długoterminowe transakcje najlepiej dokonywać na spółkach z bardzo niskim wskaźnikiem P/E. Wskaźnik P/E obliczany jest za pomocą poniższego wzoru:

Pomimo wielu plusów powyższy wskaźnik nie jest idealny. Podczas recesji gospodarczych zysk spółki często spada, a nawet staje się ujemy. Wtedy wskaźnik P/E przeskakuje z niskich wartości do wysokich. Jeżeli bierzemy tylko jedno kryterium pod uwagę, to może ominąć nas tania spółka z dobrą perspektywą rozwoju.

Indeks S&P 500 na tle wskaźnika P/E

Źródło: Bloomberg, SPX Index, roczny - Zakres danych: od 2001 r. Do 2016 r., utworzony 06 października 2016 r. o 15:51 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500 (kolor biały) na tle wskaźnika P/E. Jak można zauważyć podczas kryzysu w 2008-2009 roku wskaźnik wzrósł do dawno niewidzianych wartości. Analizując jedynie ten wskaźnik moglibyśmy odnieść mylne wrażenie, że akcje są bardzo przewartościowane i nie opłaca się ich nabyć pod żadnym pozorem. Podczas recesji gospodarczych należy podchodzić do tego typu wskaźników z dużym dystansem.

Poniżej została przedstawiona teoretyczna interpretacja wyników wskaźnika P/E.

P/E < 5 (jest bardzo tanio)

P/E <8 (jest tanio)

P/E < 12 (neutralnie)

P/E <16 (akcje drogie)

P/E <20 (prawdziwa bańka)

Najwięcej okazji można doszukać się podczas recesji gospodarczych, ponieważ inwestorzy wyprzedają wszystkie aktywa finansowe w popłochu, a pesymizm udziela się niemalże każdemu. Zamiast myśleć o dużych przecenach akcji związanych z negatywnymi nastrojami, powinniśmy cieszyć się, że spora liczba papierów wartościowych zostanie przecenionych do rozsądnych poziomów. Jest to stara metoda, ale cały czas aktualna i nie powinna się zdezaktualizować jeszcze przez bardzo długi okres.

Wskaźnik giełdowy EV/EBIT

Wskaźnik giełdowy EV/EBIT jest wskaźnikiem wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego, który prezentuje relację pomiędzy skorygowaną kapitalizacją spółki a zyskiem operacyjnym. Bez względu od sytuacji finansowej wskaźnik ten pomaga określić efektywność działania spółki na rynku.

Prezentuje on inne ujęcie wskaźnika C/Z modyfikując zarówno licznik, jak i mianownik. Jego założeniem jest, że wartością spółki jest kapitalizacja, skorygowana poprzez dodanie zobowiązań spółki, które należy spłacić i udziałów mniejszości odejmując gotówkę.

W mianowniku zamiast zysku netto brany jest pod uwagę zysk operacyjny, powstający dzięki podstawowej działalności spółki. Im mniejszy wskaźnik, ale przyjmujący wartość dodatnią, tym korzystniej dla inwestora. Miara ta ma zastosowanie w przypadku spółek wymagających dużych inwestycji, w stosunku do których oczekuje się, że zwrot z kapitału nie nastąpi szybko. Poszukując wartości ograniczonej niedowartościowania/przewartościowania zawsze trzeba porównać spółkę do średniej branży i szerokiego rynku.

Wskaźnik giełdowy EV/EBITDA

Jest jednym z najbardziej popularnych wskaźników wartości rynkowej, tuż obok C/Z i C/WK. Stosując ten wskaźnik inwestor odnajdzie tanie i nisko zadłużone spółki. W odróżnieniu od C/Z wskaźnik ten uwzględnia dług.

Wskaźnik giełdowy EV/EBITDA jest ilorazem sumy wartości rynkowej akcji zwykłych i uprzywilejowanych powiększona o wartość rynkową długu oraz pomniejszona o środki pieniężne (EV) z sumą zysku operacyjnego EBIT oraz amortyzacji (EBITDA).

Rynkowa cena akcji dotyczy wartości kapitału własnego spółki. Im niższa wartość wskaźnika EV/EBITDA, tym spółka jest tańsza. Z uwagi na fakt, iż EV uwzględnia dodatkowo wartość zadłużenia spółki, wskaźnik ten może być pomocny w szukaniu spółek tanich i jednocześnie nisko zadłużonych. Pozwala zatem porównać spółki w różnym stopniu stosujących dźwignię.

Ze względu na specyficzny charakter księgowości spółek z branży finansowej, szczególnie dotyczy to banków nie jest możliwe zastosowanie wskaźnika EV/EBITDA.

Indeks S&P500 na tle wskaźnika EV/EBITDA

Źródło: Bloomberg, S&P 500, kwartalny - Zakres danych: od 1999 r. do 2018 r., utworzony 06 października 2016 r. o 15:51 GMT. Uwaga: wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak można zauważyć na wykresie korelacja najważniejszego indeksu na świecie S&P 500 względem wskaźnika giełdowego EV/EBITDA jest bardzo wysoka. Dotyczy to szczególnie ostatnich 10 lat. Wartość w roku 2018 zbliżyła się do poziomów historycznych sprzed prawie 20 lat. Uwzględniając te dane można stwierdzić, że akcje w USA są relatywnie drogie.

Wskaźnik giełdowy P/CF (price/cash flow)

Wskaźnik price/cash flow mówi o zależności bieżącej ceny rynkowej akcji do wartości przepływów gotówkowych kumulowanych przez spółkę notowana na giełdzie przypadających na jedną akcję.

Gdzie CF - przepływ pieniężny w uproszczonej wersji = zysk netto przypadający na jedną akcję + amortyzacja przypadająca na jedną akcję

Przede wszystkim wskaźnik ten znajduje zastosowanie wobec spółek akcyjnych, które nabyły składniki majątku trwałego, ponosząc tym samym znaczące koszty amortyzacyjne. Użycie tradycyjnego wskaźnika P/E wobec tych spółek nie będzie obrazowało faktycznych rezultatów z uwagi na istotne koszty związane z amortyzacją posiadanego majątku.

Dzięki zastosowaniu P/CF wyklucza się przekłamania wyniku i wyeliminowania potencjalnych błędów. Warto mieć na uwadze, że w przy analizowaniu tego wskaźnika powinno się go porównać wobec średniej wartości wskaźnika dla danej branży oraz do średniej dla całego rynku kapitałowego.

Wskaźnik Cape (inaczej P/E Schillera)

Wskaźnik Cape jest bardzo podobny do wskaźnika P/E. Jednak ten wskaźnik jest bardziej czytelny i rzetelny. Zamiast uwzględniać zysk firmy za ostatni rok, bazuje on na średnim zysku za ostatnie 10 lat. Zysk jest korygowany o wskaźnik inflacji. Dzięki temu mamy lepsze spojrzenie na rynek, nawet podczas recesji na rynku. Średnia dziesięcioletnich zysków wygładza turbulencje związane z kryzysem bądź też recesją gospodarczą. Dzięki temu nie ominą nas okazje, jak w przypadku stosowania samego wskaźnika P/E. Wskaźnik P/E Schillera jest mniej podatny na manipulacje, jakie mogą być dokonywane przez zarząd spółki.

Wybierz rachunek transakcyjny Trade.MT5

Z rachunkiem Trade.MT5, możesz uzyskać dostęp do ponad 4000 instrumentów rynkowych na całym świecie poprzez kontrakty na różnice kursowe (CFD). 

Z rachunkiem transakcyjnym Trade.MT5:

 • Możesz handlować kontraktami CFD na parach walutowych Forex, indeksach, towarach, akcjach, ETF i kryptowalutach.
 • Korzystać z niskich kosztów transakcyjnych z niskimi spreadami i niewielkimi prowizjami.
 • Handlować na najpopularniejszej platformie transakcyjnej na świecie MetaTrader 5 z ekskluzywną wtyczką MetaTrader Supreme Edition od Admirals.
 • Rozpoczniesz handel po wpłacie niskiego depozytu początkowego. Możesz również otworzyć darmowy rachunek demo i przetestować swoją strategię.

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

Analiza wskaźników giełdowych - zalety

Analiza wskaźnikowa cieszy się niezwykle swoją popularnością wśród inwestorów. Do jej głównych zalet można zaliczyć:

 • Niezwykle często stosowana w praktyce gospodarczej i badaniach naukowych
 • Niski koszt związany z pozyskiwaniem danych i ich kalkulacją
 • Wyróżnia ją przestępność, gdyż wykorzystuje się do niej powszechnie zrozumiałe mierniki
 • Szybka Kalkulacja mierników na podstawie okresowo uzyskanych danych z systemów dotyczących księgowości
 • Stanowi sprawdzoną metodę w podejmowaniu decyzji gospodarczych dotyczących nawet ogromnych grup kapitałowych
 • Pozwala zobrazować szeroki zakres przyczynowo skutkowy poprzez powiązanie z miernikami operacyjnymi

Analiza wskaźników giełdowych - wady

Pomimo swojej popularności analiza wskaźnikowa jest często krytykowana. Zwłaszcza biorąc pod uwagę jej przydatność do podejmowania decyzji ukierunkowanych na budowę wartości przedsiębiorstwa. Oto kilka minusów, które niesie ze sobą analiza wskaźnikowa:

 • Jest podatna na duże wahania związane ze zmianą koniunktury gospodarczej oraz sezonowości popytu
 • Jest niezwykle czuła na normy rachunkowości
 • Nie uwzględnia inflacji
 • Nie bierze pod uwagę poziomu ryzyka, uwzględniając jedynie koszt kapitału obcego
 • Trudno jest przewidzieć przyszłe wyniki ze względu na bazowanie na danych historycznych
 • Opiera się na zysku księgowym, który nie stanowi gwarancji przetrwania przedsiębiorstwa

Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe - Podsumowanie

Wskaźniki giełdowe mają za zadanie ułatwić nam pracę podczas dokonywania selekcji spółek giełdowych. Dawno temu było to dosyć proste zadanie, ponieważ na giełdzie notowane były jedynie spółki z ugruntowaną pozycją, inne nie były dopuszczone do obrotu. Natomiast patrząc na obecną sytuację, każdego dnia przybywa nowa ilość spółek, którymi możemy handlować.

Osoby dopiero co zaczynające trading powinny skupić się na zapoznaniu z sprawozdaniami spółki, najlepiej żeby było po Polsku. Dopiero potem należy przejść do zapoznania się z poszczególnymi wskaźnikami giełdowymi. Odpowiednia analiza przyniesie skutek w długim terminie. Przy obliczaniu poszczególnych wskaźników nie powinniśmy ograniczyć się jedynie do jednej spółki. Na samym początku nasza analiza powinna zaczynać się od analizy indeksu np. S&P 500. Jeżeli jest tani, to powinniśmy znaleźć interesującą nas branże i wyliczyć podstawowe wskaźniki tylko dla niej. Dopiero wtedy możemy przejść do sprawozdania finansowego jednej spółki.

Przy stosowaniu wskaźników giełdowych należy pamiętać także o pułapkach, jakie czyhają na każdego inwestora. Spółka może ukrywać w swoim sprawozdaniu wydarzenia wyjątkowa, a także musimy wiedzieć, że sprawozdanie mogło być sporządzone w innej metodzie niż przewidują, to standardy europejskie. Oprócz wyżej opisanych wskaźników na rynku jest ich tysiące. W tym artykule chcieliśmy państwu przedstawić tylko te bardziej popularne, które naszym zdaniem są warte uwagi.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Bezpieczne przystanie na rynku
W dzisiejszych czasach bezpieczne przystanie w coraz większym stopniu zyskują na znaczeniu. Każdy z inwestorów orientuje się w temacie, jednakże podczas niebezpiecznych czasów każdy szuka schronienia, a tak naprawdę może być już za późno. Niemniej jednak do instrumentów safe heaven należą te, do któ...
Jak analizować spółkę giełdową - podstawowe wskaźniki analizy giełdowej
Kupując akcje na giełdzie, nabywamy niewielką część firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie akcji jakiejkolwiek firmy bardzo ważne jest, aby przeprowadzić analizę techniczną spółek giełdowych, jak również analizę fundamentalną spółki. W tym artykule dowiemy się, jak analizować spółkę giełdo...
Wartość księgowa w analizie fundamentalnej
Każdy, kto zaczyna analizować rynek akcji lub indeksów prędzej czy później natyka się na informację o miarach wycen na tych rynkach. Szukamy odpowiedzi na kluczowe pytania:☑️ Czy akcje są drogie, czy tanie?☑️ Czy trend na indeksach ma szansę być dalej kontynuowany w długim terminie?☑️ Czy przecena j...
Więcej