Wartość księgowa w analizie fundamentalnej

Admirals
10 minut

Każdy, kto zaczyna analizować rynek akcji lub indeksów prędzej czy później natyka się na informację o miarach wycen na tych rynkach. Szukamy odpowiedzi na kluczowe pytania:

☑️ Czy akcje są drogie, czy tanie?

☑️ Czy trend na indeksach ma szansę być dalej kontynuowany w długim terminie?

☑️ Czy przecena jest już tak znaczna?

☑️ Czy można rozglądać za zakupami wybranych spółek?

Nie ma naturalnie prostych odpowiedzi na takie pytania, ale są narzędzia, które mają za zadanie takie odpowiedzi ułatwić. W tym tekście poznasz wskaźnik cena do wartości księgowej (C/WK) oraz poznasz dane, które pozwolą na ocenę jego przydatności.

C/WK - cena do wartości księgowej to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy fundamentalnej, który pozwala ocenić wartość spółki.

Wartość księgowa na akcję częścią analizy fundamentów

Analiza fundamentalna jest obok technicznej najczęstszą formą analizy rynków finansowych. W przypadku rynku akcji jej zakres obejmuje zarówno czynniki, które są wspólne dla całego rynku, jak choćby dane makroekonomiczne, czy sytuację polityczną, jak i czynniki, które dotyczą konkretnych spółek - ich strategii, produktu czy sytuacji finansowej.

To właśnie na podstawie publikowanych raportów finansowych spółek określa się zazwyczaj ich wartość - głównie interesuje nas strumień zysków oraz wartość księgowa składników majątku. Te raporty są podstawą do wyciągania wniosków dotyczących tego, czy aktualna cena rynkowa odpowiada szacowanej wartości spółki, czy też obserwujemy tu rozbieżność.

Analiza raportów finansowych spółek jest procesem skomplikowanym, który wymaga zdobycia odpowiedniego wykształcenia oraz wystarczającego doświadczenia. Niemniej istnieją uproszczone formy analizy, które wprawdzie nie dorównują dokładnością i wiarygodnością szczegółowej analizie finansowej podmiotu, to mimo wszystko pozwalają na wypracowanie sobie ogólnej opinii o danej spółce, czy rynku akcji jako całości.

Szczególnie w tym drugim przypadku wnioskowanie jest ciekawe, gdyż ma już swoją zauważalną wartość i może przyczynić się do poprawy wyników u osób, które zainteresowane są inwestycjami długoterminowymi na rynkach akcji.

Cena wartość księgowa w analizie fundamentalnej

Takimi uproszczonymi formami zdobycia oglądu na to, czy aktualna wycena spółki czy indeksu jest relatywnie wysoka, czy niska, są wskaźniki. Do najpopularniejszych wskaźników analizy fundamentalnej zalicza się relację aktualnej wyceny rynkowej do wartości księgowej spółki, czyli wskaźnik cena wartość księgowa oraz relację aktualnej wyceny rynkowej do zysku generowanego przez spółkę.

Pierwszy wskaźnik to cena/wartość księgowa (C/WK), a drugi cena/zysk (C/Z). Co ważne, te wskaźniki oblicza się zarówno dla poszczególnych spółek, jak i dla portfeli spółek sumując składniki obliczanej relacji wartościami, jakie charakteryzują się poszczególne spółki.

Te grupowe wartości wskaźników (np. wartość wskaźnika cena do wartości księgowej dla indeksu S&P500 to relacja sumy wycen spółek z tego indeksu i sumy wartości księgowych tych spółek) są o tyle ciekawe, że niejako niwelują wpływ szczególnych wydarzeń w pojedynczej spółce, a dzięki temu mówią szerzej o wycenie całego rynku (o ile indeks jest jego dobrym reprezentantem) względem albo wielkości wartości księgowej, albo generowanych zysków. Takie podejście daje podstawy do nieco bardziej wiążących wniosków.

C/WK - jak obliczyć

Wskaźnik C/WK (ang. P/BV Price to book value) oznacza cenę do wartości księgowej. Obliczamy go w następujący sposób:

W teorii wskaźnik C/WK informuje nas, ile płacimy za 1 złotówkę aktywów netto spółki. Zatem, jeśli kupujemy akcje spółki poniżej wartości księgowej, czyli wskaźnik C/WK jest mniejszy niż 1, to akcje tej spółki w teorii powinny być niedowartościowane fundamentalnie. Oznacza to, że długoterminowej perspektywie transakcja powinna być zyskowna.

Reasumując wskaźnik C/WK poniżej 1 świadczy o niskiej cenie spółki a wartość powyżej 3 mówi o przewartościowaniu.

Już dzisiaj otwórz rachunek handlowy w wersji demo, klikając w poniższy baner:

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

C/WK - ryzyko analizy wskaźnika

Jeśli weźmiemy pod uwagę wskaźnik C/WK (cena wartość księgowa) to ogólna zasada jest taka (zostało to wspomniane wyżej), że im jest ta wartość niższa, tym korzystniejszy wydaje się zakup akcji spółki. Szczególnie, jeśli mamy sytuację, gdy cena jest mniejsza niż wartość księgowa na akcję danej spółki (wskaźnik cena do wartości księgowej osiąga wtedy wartość poniżej 1).

Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku pojedynczych konkretnych spółek sama wartość wskaźnika cena/wartość księgowa (C/WK) to zbyt mało, by podejmować decyzje inwestycyjne. Niski poziom wskaźnika może wynikać z innych przyczyn, które skutkują obniżeniem wyceny, a przez to zakup akcji takiej spółki o niskim wskaźniku może nie zakończyć się osiągnięciem dobrego wyniku.

Wpływ takich czynników szczególnych dla konkretnej spółki nazywa się ryzykiem specyficznym. By takie ryzyko obniżyć, trzeba pozyskać możliwie wiele informacji dotyczących konkretnej spółki, co biorąc pod uwagę ilość dostępnych spółek jest zadaniem ponad siły dla inwestora indywidualnego.

Na szczęście gracze indywidualni nie są skazani na porażkę i są w stanie ograniczyć wpływ ryzyka specyficznego przy analizie w oparciu o to, co nam mówi wartość księgowa na akcję. Najprostszym rozwiązaniem jest dywersyfikacja. Polega ona na rozłożeniu swojej inwestycji na kilka spółek. Sugeruje się, by było ich przynajmniej 10. Wtedy ogranicza się wpływ wydarzeń z jednej spółki na całość inwestycji. Redukuje się zatem wpływ ryzyka specyficznego.

Nie oznacza to jednak, że redukuje się wpływ całości ryzyka. Tu bowiem wciąż mogą wywierać wpływ na wynik naszej inwestycji czynniki natury wspólnej dla całej grupy spółek. Mówi się tu o ryzyku systematycznym, czyli mającym charakter niejako ogólny. Źródłem ryzyka systematycznego jest np. sfera makroekonomii, czy polityki. Ten typ ryzyka okiełznać jest trudniej, choć i tu podejmuje się próby.

Optymalny wskaźnik C/WK

W przypadku pozycji wartość księgowa na akcję nie ma wiele dyskusji i do obliczania wskaźnika cena do wartości księgowej bierze się aktualną wartość księgową, którą znajdziemy w raportach publikowanych przez spółki. Przyjmuje się, że gdy wskaźnik C/WK przyjmuje wartości niższe od 1 to sprzyja to zainteresowaniu się spółką, choć warto wciąż pamiętać, że tak niska wartość tego wskaźnika może wynikać z wielu czynników, a nie tylko prostego niedowartościowania spółki przez rynek.

Inna sprawa wygląda, gdy analizujemy wartości wskaźnika cena/wartość księgowa nie dla jednej, ale dla grupy spółek - najlepiej wszystkich na rynku, lub chociaż wchodzących w skład reprezentatywnego indeksu. Gdy taki zagregowany wskaźnik osiąga niskie wartości, to już nie może być to kwestią czynników dotyczących tylko konkretnej spółki, ale czynników wspólnych dla wszystkich spółek będących podstawą obliczania wskaźnika.

Wtedy niskie wartości wskaźnika C/WK (cena wartość księgowa) zyskują na znaczeniu i pozwalają na bardziej wiarygodne wnioski co do przyszłych zmian cen. Oczywiście, to zawsze będzie kwestią prawdopodobieństwa, ale w tym przypadku mamy już przeprowadzone pewne badania, które pozwalają nam na pewne przemyślenia.

Wartość księgowa, a stopy zwrotu

Czy wartości wskaźnika C/WK są wskazówką co do przyszłych zmian cen na rynku akcji? Gdy bierzemy wartości zagregowane, to wnioski są przynajmniej interesujące. Poniżej można poznać zależność wartości wskaźnika porównującego cenę i wartość księgowa na akcję w odniesieniu do przyszłych stóp zwrotu w okresie 10-15 lat. Obliczenia zostały wykonane przez analityków StarCapital Research.

Źródło: StarCapital Research, Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, 2016, s. 15

Powyższa tabela przedstawia średnie wartości realnych rocznych stóp zwrotu w okresie 10-15 lat w zależności wartości wskaźnika cena do wartości księgowej. Wartości wskaźnika C/WK została pogrupowana w konkretne przedziały. Jak widać, relatywnie najlepsze wyniki (zmiany wartości indeksów) pojawiają się, gdy wskaźnik cena/wartość księgowa osiąga wartości poniżej 1.

Tu uwaga, wskaźnik nie jest liczony dla poszczególnych spółek, ale dla indeksów MSCI, które składają się z wybranych spółek danego kraju. Zatem, gdy zaobserwujemy na jakimś obszarze wartość wskaźnika cena wartość księgowa poniżej 1, to jest szansa na to, że zakup indeksu akcji z takiego obszaru pozwoli w kolejnych latach (od 10 do 15) osiągnąć realną dodatnią stopę zwrotu, która wg powyższych obliczeń wynosiła średniorocznie ponad 14 proc.

Innymi słowy wartość księgowa na akcję będącej częścią indeksu była wyższa od ceny tej jednej umownej akcji. Jak widać, przedział wartości 1-1,5 również pozwala oczekiwać tendencji wzrostowej w długim terminie. Z jaką wiarygodnością? Przeczytaj dalszą część artykułu, aby się dowiedzieć.

C/WK - wartość wskaźnika a zmiana indeksu

Spójrzmy jak przedstawiał się rozkład poszczególnych połączeń: wartość wskaźnika cena/wartość księgowa, a późniejsza zmiana indeksu.

Źródło: StarCapital Research, Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, 2016, s. 16

W oczy rzuca się duże skupienie punktów, co już na pierwszy rzut oka sugeruje dobrą jakość wniosków, jakie tu można wyciągnąć. Dodatkowo mamy na wykresie podaną wartość wskaźnika R-kwadrat czyli miary dopasowania danych. Tu wynosi ona 0,554, czyli zmiany wartości indeksów są w ponad 55 proc. wyjaśnia nam wskaźnik C/WK.

Zauważmy również, że w pierwszym przedziale krzywa jest relatywnie stroma, a więc w pierwszym przedziale wartości (najniższych dla wskaźnika) ta relacja jest jeszcze bardziej widoczna - im niższy wskaźnik C/WK, tym wyższa oczekiwana pozytywna zmiana rynku w horyzoncie 10-15 lat.

Jakie ryzyko wiąże się taka prognoza? Tu także dostarczono nam kilka wskazówek, które dają pojęcie, z czym musielibyśmy się zmierzyć.

Źródło: StarCapital Research, Predicting stock market returns using the Shiller CAPE, 2016, s. 17

Powyższy rysunek przedstawia wielkość maksymalnego obsunięcia kapitału w okresie od chwili zebrania wartości wskaźnika C/WK przez kolejne 3 lata lub kolejnych 15 lat. Jak widać, wartości średnie narastają im większa jest wartość wskaźnika. Tym samym można wyciągnąć wnioski, że im niższa wartość wskaźnika cena do wartości księgowej, tym ryzyko mierzona wielkością obsunięcia kapitału jest mniejsze.

Tu na uwagę ponownie zasługuje przedział poniżej 1, gdy wielkość średnia ryzyka jest najmniejsza. Także maksymalna zanotowana wartość obsunięcia kapitału w kolejnych 3 latach (kolor szary) jest wyraźnie niższa od pozostałych przedziałów.

Inwestuj w akcje wykorzystując wskaźnik C/WK

Rachunek Admirals Invest.MT5 pozwala Ci dokonywać inwestycji w akcje i fundusze ETF z 15 największych giełd na świecie. Posiadacze rachunku otrzymują także następujące korzyści:

● Możliwość założenia rachunku z minimalnym depozytem w wysokości zaledwie 1 EUR i inwestowania już od 0,01 USD za akcję z minimalnymi opłatami transakcyjnymi wynoszącymi zaledwie 1 USD na amerykańskich akcjach.

● Otrzymywanie bezpłatnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym, bez opóźnień i dodatkowych kosztów.

● Stworzenie strumienia pasywnych dochodów z portfolio akcji dywidendowych.

● Możliwość korzystania z najpopularniejszej na świecie platformy transakcyjnej MetaTrader 5 klasy wielu aktywów.

Możesz zacząć już teraz, klikając w poniższy baner i korzystając z powyższych funkcji i nie tylko!

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Podsumowanie

Włączenie w swoją strategię czynników fundamentalnych wydaje się uzasadnione. Jak pokazała praca analityków StarCapital Research uwzględnienie tak popularnej miary jakim jest wskaźnik C/WK (cena do wartości księgowej) pozwala na budowanie pewnych oczekiwań co do długoterminowych szans na wzrost danego rynku akcji.

Charakter długoterminowy wniosków płynących z powyższych analiz wielkości jaką jest wartość księgowa nie blokuje możliwości wykorzystania ich w podejściu średnioterminowym na rynkach indeksowych, czy ETF-ach regionalnych.

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

Ostrzeżenie: Podane dane, publikowane na stronie internetowej Admirals, dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na:

  1. Analiza jest publikowana wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie należy jej interpretować jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej.
  2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.
  3. Wszystkie Analizy przygotowywane są przez niezależnego analityka (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków Autora.
  4. Aby zagwarantować, że interesy klientów będą chronione, a obiektywizm Analizy nie zostanie naruszony, Admirals ustanowił wewnętrzne procedury zarządzania nimi i zapobiegania konfliktom interesów.
  5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.
  6. Treści Analizy nie należy interpretować jako wyraźnej lub domniemanej obietnicy lub gwarancji ze strony Admirals, że klient odniesie korzyści ze strategii w niej zawartych lub że straty z tym związane mogą lub będą ograniczone.
  7. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.
  8. Prognozy zawarte w Analizie mogą podlegać dodatkowym opłatom, podatkom lub innym wydatkom, w zależności od przedmiotu Publikacji. Cennik dotyczący usług świadczonych przez Admirals jest dostępny na stronie internetowej Admirals.
  9. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.
NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe
Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie całokształtu działalności gospodarczej przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, które notowane są na giełdzie. Dzięki tym wskaźnikom zarówno obecni, jak i potencjalni inwestorzy mogą ustalić, czy akcje danej spółki są zaniżone lub zawyżone. Je...
Bezpieczne przystanie na rynku
W dzisiejszych czasach bezpieczne przystanie w coraz większym stopniu zyskują na znaczeniu. Każdy z inwestorów orientuje się w temacie, jednakże podczas niebezpiecznych czasów każdy szuka schronienia, a tak naprawdę może być już za późno. Niemniej jednak do instrumentów safe heaven należą te, do któ...
Jak analizować spółkę giełdową - podstawowe wskaźniki analizy giełdowej
Kupując akcje na giełdzie, nabywamy niewielką część firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie akcji jakiejkolwiek firmy bardzo ważne jest, aby przeprowadzić analizę techniczną spółek giełdowych, jak również analizę fundamentalną spółki. W tym artykule dowiemy się, jak analizować spółkę giełdo...
Więcej