Akcje jako papiery wartościowe - definicja i rodzaje akcji

Admirals

Tematem przewodnim tego artykułu są akcje. Rynek kapitałowy istnieje w Polsce od prawie trzydziestu lat, natomiast na świecie jego historia sięga setek lat. Jest kluczowym elementem światowych rynków finansowych. Handluje się na nim instrumentami finansowy a tym najbardziej popularnym są akcje. Wikipedia podpowiada nam, że pierwszą spółką, która wyemitowała akcje to Holenderska Kompania Wschodnioindyjska w 1602 roku. Jak widać, akcje giełdowe są z nami już od wielu wieków i do dziś nie straciły na popularności. Spółki, które chcą pozyskać kapitał na dalszy rozwój, często wykorzystują giełdę, aby osiągnąć cel i to się nie zmieni w najbliższym czasie. Dodatkowo, inwestowanie w akcje to popularny sposób długoterminowego inwestowania.

Nie tylko fundusze inwestycyjne, banki inwestycyjne ale też spora rzesza inwestorów indywidualnych jest zaangażowana w rynek akcyjny. W Stanach Zjednoczonych i w Zachodniej Europie, akcje i obligacje stanowią dużą część portfela inwestycyjnego wielu inwestorów. Nawet w krajach nam bliskich, takich jak Rosja, inwestowanie w akcje (a nawet spekulacja nimi) staje się coraz bardziej popularne. W Polsce, świadomość ekonomiczna jest jeszcze na niższym poziomie ale to się zmienia. Kont maklerskich w naszym kraju jest ponad 1,2 miliona, ale w akcje GPW inwestuje nie więcej niż 25% posiadaczy. Akcje stanowią jednak ważny składnik portfela inwestycyjnego i dlatego warto je poznać. Owszem, są one obarczone ryzykiem inwestycyjnym (można na tym stracić), ale jakie akcje kupić i jak w nie inwestować to temat na osobny artykuł.

W ofercie Admirals również znajdziesz akcje spółek z całego świata oraz kontrakty CFD na akcje. Udostępniamy również akcje notowania.

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Co to są papiery wartościowe?

Zacznijmy od tego, że akcja jest papierem wartościowym. Papiery wartościowe, według definicji Narodowego Banku Polskiego to "zbywalny dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu". Niestety, żyjemy w czasach, w których posiadane przez nas aktywa finansowe, są po prostu zapisem liczb w systemie komputerowym, a nie ładnym dokumentem potwierdzającym ich posiadanie."

Definicja definicją, a tak naprawdę papiery wartosciowe to dokumenty, które potwierdzają, że coś posiadamy. Na rynku kapitałowym, można posiadać różne instrumenty finansowe. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku (wraz z późniejszymi poprawkami) określa, że papiery wartościowe rodzaje w rozumienie ustawy to: akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, list zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub zaciągnięcia długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego oraz inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych powyżej, lub wykonywane poprzez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne). Oczywiście najpopularniejsze są akcje obligacje.

Co to są akcje?

Jeśli dalej zastanawiasz się, co to akcja, już spieszymy z pomocą. Jak już wspomnieliśmy, akcje są papierem wartościowym. Akcje to tak naprawdę części spółki. Posiadając akcje danej spółki, posiadamy jej małą cześć, jesteśmy jej akcjonariuszami. Dotyczy to spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo - akcyjnych. Kupując akcje, otrzymujemy pewne prawa, które dzielimy na:

Prawa majątkowe

 1. Otrzymanie dywidendy - wypłacanej z zysku spółki, jeżeli spółka ją wypłaca.
 2. Udział w podziale majątku - w sytuacji gdy spółka jest likwidowana.
 3. Prawo poboru do nowej emisji akcji - gdy spółka podwyższa kapitał zakładowy.

Prawa korporacyjne

 1. Prawo głosu (bierne) - możemy być w zarządzie lub radzie nadzorczej spółki.
 2. Walne zgromadzenie akcjonariuszy - uczestnictwo i prawo głosu nad ustawami.
 3. Informacja - możemy żądać od spółki udzielenia informacji (na walnym).
 4. Zaskarżanie uchwał - na walnym zgromadzeniu.

W dawnych czasach, spółki drukowały akcje i wiele z takich wydruków to prawdziwe dzieła sztuki. Były to akcje w formie dokumentowej czyli zmaterializowane. Zresztą, takie historyczne certyfikaty akcji niektórych spółek są wiele warte! Obecnie, akcje są zdematerializowane, co oznacza, że są zapisem w systemie informatycznym. Akcja definicja już za Tobą, przejdźmy dalej.

Już teraz skorzystaj z darmowych szkoleń online z tradingu i inwestowania prowadzonych przez ekspertów Admirals.

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Akcje - rodzaje

Gdy już wiemy co to jest akcja, warto poznać jakie ich rodzaje rozróżniamy. Te, które opisane są w Kodeksie Spółek Handlowych to:

 1. Akcje imienne - akcja imienna, jak nazwa wskazuje, dają prawa osobie wpisanej na dokumencie.
 2. Akcje na okaziciela - akcje zwykłe to ten najbardziej znany rodzaj akcji dający prawa posiadaczowi akcji.
 3. Akcje aportowe - akcje aport taki rodzaj akcji, za które się płaci (pokryte są) tzw. wkładem niepieniężnym.
 4. Akcje gotówkowe - muszą zostać pokryte w całości w formie pieniężnej czyli przeciwieństwo akcji aportowych.
 5. Akcje uprzywilejowane - taki rodzaj akcji imiennych, które daje więcej praw i przywilejów ich właścicielowi.
 6. Akcje nieme - ten rodzaj akcji nie daje prawa głosu właścicielowi. Nadrabia to jednak przywilejami odnośnie wielkości dywidendy (daje więcej!).
 7. Akcje założycielskie - takimi akcjami właściciel może wynagradzać swoich pracowników.

Wyróżniamy jeszcze akcje pracownicze, czyli takie, które są emitowane dla pracowników danej spółki. Temat ten (oraz opcje na akcje) jest jednak dość obszerny i zostanie opisany w innych artykułach. Można się też spotkać z terminem złota akcja - to taki rodzaj akcji, która pozwala jej właścicielowi na podejmowanie strategicznych decyzji w spółce.

Już wiesz, jakie są rodzaje akcji. Zanim przejdziesz do zakończenia tego artykułu, obejrzyj krótkie wideo omawiające, co decyduje o sukcesie w inwestowaniu.

Jak kupić akcje, czyli inwestowanie w akcje

Wielu inwestorów nie wie, jak kupić akcje. Wystarczy otworzyć konto maklerskie w jednym z domów lub biur maklerskich i uzyskać dostęp do akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Gdy chcemy kupić akcje giełda jest tym miejscem gdzie będziemy ich szukać. Nieliczne instytucje dają klientom dostęp do akcji notowanych na rynkach zagranicznych. Jak kupować akcje i giełda akcje są tematem na osobny artykuł.

Gdzie kupić akcje? W Admirals na platformie MetaTrader 5, zyskujesz dostęp do akcji i ETFów z całego świata. Wszystko to, abyś mógł jak najlepiej zdywersyfikować swój portfel inwestycyjny i żebyś nie przegapił żadnej okazji inwestycyjnej na rynku akcyjnym.

O Admirals

Jako regulowany broker zapewniamy dostęp do jednych z najczęściej używanych platform transakcyjnych na świecie. Możesz handlować z nami indeks CFD, akcjami i funduszami ETF.

Wielozadaniowa
platforma nr 1


Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Zacznij inwestować w złoto w 2023 roku
Pandemia koronawirusa oraz konflikt rosyjsko-ukraiński spowodowały, że coraz więcej osób zaczęło interesować się inwestowaniem w złoto. Ten szlachetny metal jest zaliczany do bezpiecznych przystani na rynkach i w niepewnych ekonomicznie czasach przyciąga zarówno indywidualnych inwestorów, jak i bank...
Londyńska giełda – Jak inwestować w FTSE 250
Od czasów Brexitu i pandemii koronawirusa wielu inwestorów doszło do wniosku, że warto zainwestować w nieco odstający od reszty indeks FTSE 100.O ile jednak inwestycja w ten indeks przyniosłaby stopę zwrotu na poziomie 4,2% w pierwszym kwartale 2021, kupno FTSE 250 w tym samym czasie podwoiłoby ten...
Jak handlować ropą naftową?
Wielu Inwestorów śledzi ceny ropy na giełdzie, ale czy wiesz, że ropa jest jednym z towarów, którymi handlują najczęściej profesjonaliści?Dzieje się tak, ponieważ CFD WTI i BRENT zapewniają ruchy kierunkowe, które są wysoko cenione zarówno przez inwestorów intraday, jak i swing traderów. Z perspekty...
Więcej