Jak analizować spółkę giełdową - podstawowe wskaźniki analizy giełdowej

Admirals

Kupując akcje na giełdzie, nabywamy niewielką część firmy. Dlatego przed podjęciem decyzji o zakupie akcji jakiejkolwiek firmy bardzo ważne jest, aby przeprowadzić analizę techniczną spółek giełdowych, jak również analizę fundamentalną spółki. W tym artykule dowiemy się, jak analizować spółkę giełdową oraz poznamy wskaźniki analizy fundamentalnej akcji z giełdowego punktu widzenia.

Zanim jednak poznamy analizy giełdowe i skupimy się na najważniejszych wskaźnikach do analizy spółek giełdowych, zobaczmy, czym tak naprawdę jest analiza fundamentalna.

Co to jest analiza fundamentalna spółki?

Mówiąc ogólnie o analizie fundamentalnej, mamy na myśli szeroko pojęty stan gospodarki mierzony na podstawie wskaźników makroekonomicznych, takich jak produkt krajowy brutto (PKB), dane dotyczące zatrudnienia w kraju, stopy procentowe itp. Celem tej analizy jest dogłębne i szczegółowe poznanie aktywa, a także znalezienie elementów, które mogą wpłynąć na jego cenę.

W przypadku analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa, choć odwołujemy się do jego ogólnego kontekstu, musimy zebrać nie tylko czynniki makroekonomiczne dotyczące ogólnego stanu gospodarki, które mogą na nie wpływać, ale także przeprowadzić analizę kondycji finansów tej spółki. W ten sposób możemy się dowiedzieć, czy akcje są przewartościowane i czy będą miały potencjał w przyszłości. Z tego powodu analiza fundamentalna jest bardzo ważna dla tych inwestorów, którzy handlują długoterminowo.

Analiza fundamentalna spółki a analiza techniczna spółek giełdowych

▶ ️ Analiza fundamentalna jest uzupełnieniem analizy technicznej. W ten sposób możemy porównać wpływ pewnych fundamentalnych czynników na cenę aktywa w przeszłości.

▶ ️ Analiza fundamentalna jest niezbędna dla inwestorów, którzy chcą inwestować długoterminowo w akcje firmy. Analiza techniczna jest niezbędna do analizy krótkoterminowej.

▶ ️ Analiza techniczna jest wspierana przez wskaźniki techniczne i statystyki. Analiza fundamentalna jest oparta na wskaźnikach makro- i mikroekonomicznych oraz wskaźnikach finansowych.

▶ ️ Analiza techniczna mierzy prawdopodobieństwo zmian cen aktywów, podczas gdy analiza fundamentalna rzeczywistą wartość danego aktywa.

▶ ️ Analiza techniczna skupia się na przeszłości, aby dowiedzieć się, jaka może być teraźniejszość. Analiza fundamentalna analizuje teraźniejszość, aby dowiedzieć się, jaka może być przyszłość.

▶ ️ Analiza fundamentalna odpowiada na pytanie: "w co inwestować?", natomiast analiza techniczna daje odpowiedź na pytanie: „kiedy inwestować".

Te dwa rodzaje analiz razem składają się na tak zwaną analizę giełdową przedsiębiorstwa.

Aby lepiej zrozumieć analizę fundamentalną spółki giełdowej, rozważmy poniższy przykład.

Załóżmy, że spółka A, której akcje znajdują się w publicznym obrocie, jest w dobrej kondycji finansowej zgodnie z rachunkiem zysków i strat oraz należy do stabilnego, i płynnego sektora. Cena jej akcji nie odzwierciedla jednak tej sytuacji i akcje są niedowartościowane. Jeśli przeprowadzimy dobrą analizę fundamentalną i techniczną, możemy wywnioskować, że ta spółka jest tania, a zatem w dłuższej perspektywie ma potencjał wzrostu i warto się nią zainteresować.

Dla zwolenników analizy fundamentalnej akcje tej spółki zawsze będą dążyć do ich realnej wartości.

Analiza spółek giełdowych - proces

Istnieje wiele różnych sposobów przeprowadzenia analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa. Każdy trader ma swoją metodę. W tym artykule wybraliśmy podejście od ogółu do szczegółu, podkreślając najważniejsze wskaźniki i współczynniki, które służą jako podstawa każdej analizy fundamentalnej. Do niej możemy dodać inne indykatory, które uważamy za niezbędne. Zaczynajmy!

◉ Analiza spółki - Analiza makroekonomiczna

Analiza makroekonomiczna odnosi się do ogólnej sytuacji gospodarki, jej mocnych i słabych stron. Tego rodzaju informacje, niezbędne do przeprowadzenia analizy fundamentalnej, można znaleźć w wiadomościach ekonomicznych oraz w oficjalnych oświadczeniach różnych organizacji publicznych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych. Aby poznać datę publikacji, prognozę każdej z nich oraz poprzednie dane, możemy zajrzeć do Kalendarza Inwestora i wybrać interesujące nas dane.

Źródło: strona internetowa Admirals. Zrzut ekranu kalendarza inwestora. Data publikacji: 19 sierpnia 2020 r.

Najważniejszymi wskaźnikami makroekonomicznymi do przeprowadzenia analizy fundamentalnej są stopy procentowe, inflacja, Produkt Krajowy Brutto (PKB), wskaźniki związane z zatrudnieniem, a w przypadku firmy związanej z sektorem finansowym lub mieszkaniowym, interesujące mogą być również dane Euribor.

Produkt krajowy brutto (PKB)

Produkt Krajowy Brutto (PKB) opisuje wartość dóbr i usług wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju w pewnym okresie czasu, na ogół przez cały rok. Pomimo faktu, że niektórzy analitycy uważają, że nie są to pełne dane, ponieważ nie zawierają one elementów trudnych do oszacowania, takich jak szara strefa, PKB pozostaje najczęściej stosowanym wskaźnikiem do pomiaru kondycji gospodarki.

Urzędy statystyczne każdego kraju zazwyczaj regularnie publikują zmiany PKB. W USA jest to Rządowe Biuro Analiz Ekonomicznych, w przypadku strefy euro jest to Eurostat, w Polsce Główny Urząd Statystyczny (GUS). Ponadto organizacje globalne, takie jak MFW, zwykle dokonują szacunków ewolucji PKB największych gospodarek.

Najciekawsze dane dla traderów, którzy dokonują analizy fundamentalnej spółki, to nie PKB w wartościach bezwzględnych, ale jego zmiana kwartał do kwartału i rok do roku. Tempo wzrostu powyżej 0% oznacza zwiększenie bogactwa, a zatem gospodarka się rozwija.

Jeśli dwa kolejne kwartalne odczyty PKB są na minusie, eksperci często interpretują to jako recesję gospodarki.

Jeśli jesteś zainteresowany poszerzeniem swojej wiedzy na ten i inne tematy, skorzystaj z naszych bezpłatnych seminariów internetowych, klikając poniższy przycisk:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Stopy procentowe

Stopy procentowe to cena, jaką trzeba zapłacić za pożyczone pieniądze. Istnieje wiele rodzajów stóp procentowych - referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontowa weksli, nominalna i realna. I tak na przykład stopa lombardowa przedstawia procent na jaki Bank Centralny pożycza pieniądze bankom komercyjnym. Stopy procentowe są wskaźnikiem makroekonomicznym używanym przez długoterminowych inwestorów, ponieważ mają one wpływ na wiele obszarów, od inflacji po konsumpcję.

Wzrost lub spadek stóp procentowych przez Banki Centralne wzmocni lub osłabi walutę referencyjną. Ich wzrost zwykle powoduje aprecjację waluty ze względu na brak pieniądza w obiegu. Z drugiej strony, gdy stopy procentowe spadają, pożyczki rosną i waluta traci na wartości.

Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z oddziaływania stóp procentowych, ponieważ wpływają one na wiele dziedzin gospodarki, takich jak inflacja i konsumpcja. Wzrost lub spadek stóp procentowych będzie miał tendencję do odpowiednio wzmacniania lub osłabiania danej waluty. Jeśli analizowana firma jest dużym importerem lub eksporterem, zmiany wartości walut będą miały bezpośredni wpływ na jej koszty i przychody.

Banki centralne wykorzystują stopy procentowe jako instrument do regulacji gospodarki, kontrolowania inflacji i stymulowania wzrostu gospodarczego.

Spadek stóp procentowych zwiększa konsumpcję. Podwyższenie stóp - zmniejsza konsumpcję.

Obniżenie stóp procentowych zwiększa konsumpcję i odwrotnie. Jest to jeden z powodów, dla których spadek stóp procentowych jest korzystny dla akcji.

Euribor

Euribor (Euro Interbank Offered Rate) jest akronimem oferowanej stopy procentowej w strefie euro i jest średnią stopą procentową, po której główne banki europejskie pożyczają sobie nawzajem euro. Istnieje 5 stóp procentowych Euribor, każda ustalona z innym terminem (1 tydzień, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 12 miesięcy).

Stopa ta jest ważna, ponieważ banki stosują 12-miesięczny Euribor jako referencyjną stopę procentową dla kredytów hipotecznych. Jeśli EURIBOR wzrośnie, spłaty kredytu hipotecznego wzrosną.

Inflacja

Ceny towarów i usług rosną i spadają w zależności od czynników ekonomicznych. O inflacji mówimy, gdy ich ceny rosną. Oblicza się ją na podstawie średnich wydatków gospodarstw domowych, tzw. „Koszyka zakupów", przy czym niektóre artykuły mają większą wagę niż inne, na przykład cena energii elektrycznej jest ważniejsza od ceny cukru.

Kraje określają stopę inflacji uważaną za zdrową na podstawie potrzeb swojej gospodarki. Na przykład, gospodarki rozwinięte oczekują inflacji na poziomie około 2%, podczas gdy kraje rozwijające się mogą szukać poziomów do 7% bez ryzyka wystąpienia paniki wśród inwestorów.

Zbyt wysoka inflacja przechyla równowagę podaży i popytu na korzyść podaży, a waluta traci na wartości, ponieważ jest jej po prostu więcej od zapotrzebowania.

Przeciwieństwem inflacji jest deflacja. W sytuacji deflacyjnej wartość pieniądza rośnie, a towary i usługi stają się tańsze. Deflacja jest znacznie bardziej niebezpieczna dla gospodarki niż inflacja, chociaż jest trudniejsza do zaistnienia. Deflacja negatywnie wpływa na aktywność i zatrudnienie oraz powoduje wzrost stóp procentowych, co ogranicza popyt i spowalnia ożywienie gospodarcze.

Zatrudnienie

Raporty o zatrudnieniu są również bardzo ważne w każdej analizie fundamentalnej. Jeśli odsetek populacji, która nie ma pracy jest bardzo wysoki, konsumpcja znacznie ucierpi, a liczba osób uzależnionych od pomocy publicznej wzrośnie. Jeśli gospodarka będzie się dobrze rozwijać, stworzy miejsca pracy i będzie promować konsumpcję, a pieniądze będą krążyć.

Z handlowego lub inwestycyjnego punktu widzenia gwałtowny wzrost bezrobocia zaszokuje rynki. Jednym z raportów o zatrudnieniu, który ma największy wpływ na zmiany cen rynkowych jest zatrudnienie w sektorze pozarolniczym (NFP = Nonfarm Payroll). NFP odzwierciedla całkowitą liczbę pracowników zatrudnionych w Stanach Zjednoczonych z wyjątkiem pracowników rolnych i tych, którzy pracują dla organizacji rządowych i non-profit (NGO).

W celu pogłębienia swojej wiedzy na temat analizy fundamentalnej, możesz zapoznać się z poniższymi materiałami video:

◉ Analizy giełdowe - Analiza sektorowa

Dokonując analizy sektora, do którego należy firma, którą jesteśmy zainteresowani, musimy zwrócić uwagę na wiele czynników, takich jak:

  • Środowisko regulacyjne. Polityka różnych rządów w sferze gospodarczej ma decydujące znaczenie, gdy inwestorzy utrzymują zaufanie do określonego sektora. Na przykład, jeśli mówimy o sektorze motoryzacyjnym, a rząd chce "walczyć" z silnikami diesla, sektor ten może ucierpieć.
  • Potencjał wzrostu. Czy jest to sektor, który wciąż ma potencjał wzrostu? Czy jest to nowy sektor?
  • Główne zagrożenia i szanse branży, do której należy spółka.

◉ Analiza spółki. Podstawowe współczynniki analizy

Kiedy już poznamy otoczenie makroekonomiczne i przeanalizujemy słabe i mocne strony sektora, musimy przestudiować rachunki spółek, ich dochody, marże, wypłacalność, rentowność itp. Aby to zrobić, zobaczmy, jakie najważniejsze wskaźniki musimy znać w ramach analizy fundamentalnej spółki giełdowej.

Wyniki spółki:

Z punktu widzenia inwestora najciekawsze raporty o wynikach to te, które są prezentowane przez firmy w ujęciu kwartalnym i rocznym. Najważniejsze wskaźniki na które zwracamy uwagę w tych raportach to:

DOCHÓD

Termin ten odnosi się do zarobków firmy z tytułu prowadzenia działalności i zakłada wzrost jej wartości netto.

EBITDA

Odnosi się do zysku operacyjnego brutto przed opodatkowaniem, odsetkami, amortyzacją. Celem tego wskaźnika jest możliwość pomiaru przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa.

ZYSK NETTO

Zysk netto jest efektem odjęcia kosztów (podatków, amortyzacji, odsetek) od dochodu osiągniętego w określonym czasie. Oznacza to, że mierzy wynik działalności przedsiębiorstwa po odliczeniu kosztów podatkowych.

W rachunku zysków i strat spółki jest o wiele więcej interesujących wskaźników, ale te trzy są niezbędne, aby mieć ogólne pojęcie o jej stanie finansowym.

DŁUG

Musimy również wziąć pod uwagę zadłużenie firmy: może ona przynosić milionowe zyski, ale jeśli jej dług również jest milionowy, może mieć poważne problemy z rentownością. Nie możemy oczekiwać „zerowego" długu, ponieważ jest on konieczny, ale nigdy nie powinien przekraczać ani zbliżać się do dochodu - musi być zrównoważony.

Darmowe narzędzia analityczne

Natychmiastowy dostęp do wyjątkowych zasobów

Analiza spółki - Wskaźniki rentowności

EPS (ZYSK NA AKCJĘ)

EPS to jeden z najważniejszych wskaźników podczas analizy fundamentalnej akcji, ponieważ mierzy ich rentowność. Oblicza się go poprzez podzielenie zysku netto przez liczbę wyemitowanych akcji.

ROE (RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO)

ROE (Return on Equity) to zwrot z kapitału własnego obliczany poprzez podzielenie zysku netto przez kapitał własny. Ostatecznie ważna jest zdolność firmy do generowania zwrotów dla akcjonariuszy. Jeśli np. ROE firmy wynosi 12%, oznacza to, że na każde zainwestowane 100 euro spółka generuje 12 euro zysku.

ROA

ROA (zwrot z aktywów) lub ROI (zwrot z inwestycji) oblicza rentowność aktywów firmy. W jaki sposób? Podziel Ebitda przez sumę aktywów i pomnóż ją przez 100.

STOPA DYWIDENDY

Dochód z dywidendy to różnica pomiędzy kosztem naszej inwestycji w akcje a tym, co odzyskamy dzięki otrzymaniu dywidendy. Aby obliczyć ten ważny współczynnik, musimy podzielić wartość dywidendy naliczonej na akcję przez cenę, po której ten papier wartościowy jest sprzedawany na rynku, a następnie pomnożyć przez 100.

Wskaźnik ten jest używany na przykład przez inwestorów, którzy stosują strategię "Dogs of the Dow". Polega ona na wybieraniu i inwestowaniu w akcje z indeksu Dow Jones 30, o najwyższej rocznej stopie dywidendy.

Analiza spółki - Wskaźniki wyceny

PER (PRICE EARNING RATIO)

PER to stosunek ceny rynkowej akcji do zysku. Wskaźnik ten porównuje cenę akcji firmy z zyskami, które rejestruje w danym okresie.

Jak to jest obliczane? PER jest wynikiem podzielenia aktualnej ceny akcji przez zysk na akcję (EPS). Jeśli wynik PER jest niski, może to oznaczać, że cena akcji spółki jest niedowartościowana. Wskaźnik ten jest bardzo przydatny, gdy porównuje się go z PER innych firm z tego samego sektora, więc jeśli jest poniżej średniej w branży oznacza to, że akcje spółki są niedowartościowane.

EV / EBITDA

EV / EBITDA porównuje wartość firmy (Enterprise Value) z zyskiem brutto przed odsetkami Ebitda, podatkami i amortyzacją. Mówiąc o wartości spółki, mamy na myśli to, ile musielibyśmy za nią zapłacić, gdybyśmy chcieli ją kupić. Aby obliczyć EV, w zasadzie bierze się pod uwagę kapitalizację rynkową, liczbę akcji pozostających w obrocie, cenę akcji i dług.

CENA DO WARTOŚCI KSIĘGOWEJ (PVC)

Stosunek wartości księgowej (cena do wartości księgowej) służy do pomiaru ceny akcji firmy w stosunku do jej wartości księgowej, to znaczy wartości jej aktywów pomniejszonej o zobowiązania, podzielonej przez całkowitą liczbę wyemitowanych akcji. W ten sposób inwestor będzie wiedział, ile pieniędzy dostałby, gdyby firma została zlikwidowana.

PEG

Wskaźnik cena/zysk do wzrostu (PEG) porównuje PER z oczekiwanym przyszłym wzrostem firmy, zwykle w ciągu następnych pięciu lat. Inwestorzy mogą więc oszacować potencjał wzrostu

WSKAŹNIK WYPŁATY (PAYOUT RATIO)

Wskaźnik wypłaty odzwierciedla procent zysków, które spółka przeznacza na spłatę swoich udziałowców w formie dywidend. Im wyższa wypłata, tym wyższy zwrot firma oferuje swoim akcjonariuszom, więc jest to wskaźnik, który należy wziąć pod uwagę podczas przeprowadzania fundamentalnej analizy spółki.

PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE (CASH FLOW)

Przepływy pieniężne są również bardzo ważnym wskaźnikiem podczas analizy spółki giełdowej. Odnoszą się one do zdolności przedsiębiorstwa, do generowania płynności w celu spełnienia swoich płatności. Jest to podsumowanie przepływów środków pieniężnych w analizowanej spółce z uwzględnieniem źródeł środków oraz sposobów ich wykorzystania.

Nazywany również sprawozdaniem z przepływu środków pieniężnych czy sprawozdaniem z przepływów finansowych.

SOTP

W przypadku gdy badana przez nas spółka giełdowa jest częścią holdingu, dobrze jest znać współczynnik zwany SOTP (Sum-of-the-Parts Valuation). Jest to proces wyceny części holdingu w celu ustalenia, ile byłyby wart, gdyby został wydzielony lub sprzedany innej firmie.

Jeśli uważasz, że jesteś gotowy do przeprowadzenia analizy spółek giełdowych, w tym analizy fundamentalnej spółki i chcesz ją uzupełnić o analizę techniczną spółek giełdowych, możesz bezpłatnie pobrać platformę transakcyjną MetaTrader 5 ze strony Admirals, a następnie otworzyć rachunek klikając w poniższy baner:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, globalnie regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość handlu na ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform transakcyjnych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub rekomendacje dotyczące jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy zamieszczone w tym artykule nie są gwarantem bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Najpopularniejsze wskaźniki giełdowe
Wskaźniki wartości rynkowej wykorzystywane są w ocenie całokształtu działalności gospodarczej przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych, które notowane są na giełdzie. Dzięki tym wskaźnikom zarówno obecni, jak i potencjalni inwestorzy mogą ustalić, czy akcje danej spółki są zaniżone lub zawyżone. Je...
Bezpieczne przystanie na rynku
W dzisiejszych czasach bezpieczne przystanie w coraz większym stopniu zyskują na znaczeniu. Każdy z inwestorów orientuje się w temacie, jednakże podczas niebezpiecznych czasów każdy szuka schronienia, a tak naprawdę może być już za późno. Niemniej jednak do instrumentów safe heaven należą te, do któ...
Wartość księgowa w analizie fundamentalnej
Każdy, kto zaczyna analizować rynek akcji lub indeksów prędzej czy później natyka się na informację o miarach wycen na tych rynkach. Szukamy odpowiedzi na kluczowe pytania:☑️ Czy akcje są drogie, czy tanie?☑️ Czy trend na indeksach ma szansę być dalej kontynuowany w długim terminie?☑️ Czy przecena j...
Więcej