យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

10-year US Treasury Note Futures CFD (US 10Yr T-Note)

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 EUR

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.5
Commission, USD 0
Symbol #USTNote
Minimum Spread, Pips 3.0
Typical Spread, Pips 6.0
Limit / Stop Levels 0
Tick Size 0.01
Lot Size, Bonds 100.0
Minimum Contract Size, Lots 1.0
Maximum Contract Size, Lots 10.0
Contract Step, Lots 1.0
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1.0
Expiration Date 01.03.2021
Minimum Hedged Margin, % 0.25
Contract Months H, M, U, Z
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that holding a position in this instrument does not result in accrued rights for receiving a coupon payment. Please also note that open positions are subject to closing out (liquidation) on the last dealing price upon expiry of the underlying futures contract (see Expiration Date in the table above).


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.5
Commission, USD 0
Symbol #USTNote
Minimum Spread, Pips 3.0
Typical Spread, Pips 6.0
Limit / Stop Levels 0
Tick Size 0.01
Lot Size, Bonds 100.0
Minimum Contract Size, Lots 1.0
Maximum Contract Size, Lots 10.0
Contract Step, Lots 1.0
Pip Value Per Minimum Contract, USD 1.0
Expiration Date 01.03.2021
Minimum Hedged Margin, % 0.25
Contract Months H, M, U, Z
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that holding a position in this instrument does not result in accrued rights for receiving a coupon payment. Please also note that open positions are subject to closing out (liquidation) on the last dealing price upon expiry of the underlying futures contract (see Expiration Date in the table above).


CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។