ទស្សនៈទីផ្សារ

ធាតុក្រាហ្វិកទស្សនៈជួយអ្នកមើលទំនាក់ទំនងទៅវិញទៅមករវាងទីតាំងវែង និងខ្លីដែលរក្សាដោយអ្នកជួញដូរដទៃ។ ពួកវាគឺជាសញ្ញា “អ្នកដែលទិញហ៊ុន និងកាន់កាប់” មូលដ្ឋានរបស់អ្នក ដែលជួយអ្នកជួញដូរប្រមូលការយល់ដឹង​ជ្រៅជ្រះទៅក្នុងបរិយាកាសទីផ្សារ។

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ

គូ Forex ចម្បងៗ និងមាស

អនុវត្តតាមគូ Forex ចម្បងៗក្នុងពេលជាក់ស្តែងដោយមើលការផ្លាស់ទីវែង និងខ្លីរបស់អ្នកជួញដូរដទៃ។

EUR/USD

GOLD


USD/JPY

GBP/USD

USD/CHF

EUR/GBP


ឧបករណ៍ Forex ច្រើនទៀត

ពិនិត្យមើលគូ Forex បន្ថែមដើម្បីទទួលបានអារម្មណ៍ល្អប្រសើរនៃទស្សនៈទីផ្សារប្រចាំថ្ងៃ។

USD/CAD

EUR/CHF

EUR/JPY

GBP/JPY


AUD/USD

NZD/USD

AUD/NZD

AUD/JPY


ប្រភពទិន្នន័យ

ទស្សនៈទីផ្សារគឺផ្អែកលើទិន្នន័យពេលជាក់ស្តែងដែលទទួលបានពីក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាជួញដូរជាច្រើនដោយដៃគូ​របស់យើង FXBlue ហើយគួរតែត្រូវបានចាត់ទុកជាការបង្ហាញប៉ុណ្ណោះ។ ធាតុក្រាហ្វិកគឺត្រូវបានអាប់ដេតក្នុងពេលជាក់ស្តែង ប៉ុន្តែចូរចំណាំថា ចំនួនទិន្នន័យប្រែប្រួលគួរឱ្យកត់សម្គាល់​អំឡុងពេលផ្លាស់ទីទីផ្សារ ឬនៅពេលអ្នកជួញដូរបិទ/បើកទីតាំងជាមួយចំនួនគួរឱ្យកក់សម្គាល់។