Uložit PDF Tisk

Podmínky používání služby SMS oznámení


Podmínky používání

Tyto Zásady stanovují podmínky pro používání a poskytování služby SMS oznámení (dále jen: Služba). Tyto Zásady představují jednotné zásady pro investiční společnosti poskytující služby pod obchodní značkou Admiral Markets, které patří do konsolidační skupiny Admirals Group AS. Mezi investiční společnosti v rámci skupiny Admiral Markets Group patří tyto společnosti: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd a Admirals AU Pty Ltd. (souhrnně označovány jako „Admiral Markets“).

Tyto podmínky používání doplňují a rozšiřují obecné podmínky vaší klientské smlouvy s námi ve vztahu k poskytování Služby. V případě, že se vyskytne jakákoli nesrovnalost mezi těmito podmínkami používání a obecnými podmínkami klientské smlouvy, platí tyto podmínky používání, ale výhradně a pouze ve vztahu ke Službě.

Tyto podmínky používání byste si měli pečlivě přečíst, protože se jimi řídí poskytování a používání Služby. Pokud budete mít jakékoli dotazy týkající se těchto podmínek používání, kontaktujte nás za využití kontaktních údajů v odstavci 9 tohoto dokumentu.

Registrací do Služby potvrzujete, že jste si tyto podmínky používání přečetli, rozumíte jim a souhlasíte s nimi.

1. Obecné

1.1 Služba spočívá v zasílání oznámení prostřednictvím SMS zpráv (Short Message Service), včetně informací o Vašem obchodním účtu/účtech otevřených u nás (dále jen SMS upozornění), na číslo mobilního telefonu, pod kterým jste se u nás zaregistrovali. Služba je automatizované IT řešení, které klientům poskytuje další způsob, jak přijímat informace o účtu prostřednictvím textových zpráv SMS. Podrobnosti o službě lze získat na webových stránkách Admirals www.admiralmarkets.сom nebo nás můžete kontaktovat pomocí kontaktních údajů v části 9, nebo navštívit naší kancelář Admirals.

1.2 Žádné informace poskytnuté v rámci této Služby nenahrazují, nemění ani nedoplňují informace (včetně informací o transakcích a vkladech), které vám poskytujeme v souvislosti s plněním klientské smlouvy (včetně informací, které jsou uvedeny na obchodní platformě). Účelem je pouze dodatečné upozorňování na dostupné informace. Informace uvedené v SMS oznámeních nejsou kompletní a vyčerpávající. V případě jakýchkoli nesrovnalostí se za správné považují informace uvedené v obchodní platformě. Informace poskytnuté na základě této Služby nemají žádnou právní hodnotu a nelze se na ně spoléhat při přijímání obchodních rozhodnutí. Žádným způsobem nerušíme za přesnost ani úplnost informací poskytovaných v rámci této Služby.

1.3 Abyste mohli přijímat SMS oznámení, musíte mít otevřený obchodní účet Admirals. Další podrobnosti o otevření obchodního účtu najdete v kontaktních údajích v odstavci 9. SMS oznámení budou k dispozici pouze v případě, že budete mít plně autorizovaný a funkční účet, registrované číslo mobilního telefonu pro využívání těchto Služeb a pokud přijmete tyto podmínky použití.

1.4 Vždy u nás smíte mít registrováno pouze jedno číslo mobilního telefonu. To platí pro všechny obchodní účty, které u nás máte otevřeny. Pokud si zaregistrujete odběr SMS oznámení pro více účtů najednou, požádáme vás o zadání referenčního označení až o pěti znacích, kterým budou jednotlivé účty odlišeny.

1.5 SMS oznámení mohou být zasílána na jakékoli číslo mobilního telefonu v mezinárodní síti mobilních operátorů.

1.6 Registrací ke Službě prohlašujete, že číslo mobilního telefonu a všechny další informace, které jste nám předali, jsou platné, přesné a aktuální. Berete na vědomí, že SMS oznámení není možné zasílat na pevnou telefonní linku, na počítač schopný přijímat textové zprávy ani na žádné jiné zařízení, které nepodporuje SMS oznámení.

1.7 Každé SMS oznámení vám zašleme pouze jednou. Pokud si SMS oznámení z mobilního telefonu smažete, nebudeme vám moct stejné SMS oznámení poslat znovu.

1.8 Se zasíláním SMS oznámení začneme do 48 hodin od vaší registrace ke Službě.

1.9 Kdykoli nás můžete požádat, abychom odesílání SMS oznámení pozastavili. To můžete provést online ve svém ovládacím panelu, případně nás můžete kontaktovat za využití informací uvedených v odstavci 9, případně můžete zavolat do naší kanceláře Admirals. Pozastavení poskytování Služby bude platit pro všechny vaše účty, pokud ovšem nespecifikujete konkrétní účet, kterého se má pozastavení týkat. SMS oznámení se přestanou odesílat do 24 hodin od přijetí vašeho požadavku na pozastavení zasílání. Službu lze obnovit do 48 hodin od přijetí vašeho požadavku.

1.10 SMS oznámení rozesílaná v rámci využívání Služby nebudou obsahovat vaše osobní údaje (tzn. vaše jméno nebo jiné údaje, podle kterých by vás mohla na základě SMS oznámení identifikovat třetí strana neobeznámená s vaší klientskou smlouvou a/nebo podrobnostmi obchodního účtu).

2. Poplatky

2.1 Služba je poskytována z naší strany bezplatně. Službu ale můžeme kdykoli zpoplatnit za podmínky, že vás budeme nejméně 2 měsíce před zpoplatněním služby informovat oznámením. Pokud Službu do té doby nezrušíte, budete muset hradit poplatek stejným způsobem jako ostatní poplatky, které nám hradíte v souladu s obecnými podmínkami klientské smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

2.2 Váš mobilní operátor vám může účtovat poplatky za přijímání textových zpráv (včetně SMS oznámení), přičemž s přijímáním textových zpráv v zahraničí mohou být spojeny dodatečné poplatky operátora. Další informace vám poskytne váš mobilní operátor. Za úhradu všech poplatků, které vám naúčtuje mobilní operátor, nesete odpovědnost vy.

3. Zabezpečení

3.1 V případě, že dojde ke ztrátě nebo krádeži vašeho mobilního telefonu, musíte nás co možná nejdříve informovat. V každém případě tak musíte učinit do 24 hodin od ztráty nebo krádeže. Ke kontaktování využijte údaje uvedené v odstavci 9.

3.2 Když změníte číslo mobilního telefonu, musíte nás o tom informovat okamžitě zadáním nového čísla mobilního telefonu prostřednictvím webu Admirals.

3.3 Upozorňujeme, že vám nikdy nebudeme zasílat textové zprávy s žádostmi o uvedení osobních údajů. Pokud takovou zprávu obdržíte, nereagujte na ni a místo toho nás co možná nejdříve kontaktujte za využití údajů uvedených v odstavci 9.

4. Zodpovědnost

4.1 Ačkoli se ze všech sil snažíme, aby informace poskytované v rámci této Služby byly přesné, aktuální a spolehlivé, nemají tyto informace žádnou právní hodnotu a nelze se na ně spoléhat ani při přijímání investičních rozhodnutí. V souvislosti s touto Službou ani informacemi předanými v rámci této Služby proto nepřebíráme žádnou odpovědnost. To platí také pro informace, jejichž dodání jste v rámci Služby očekávali, informace, které nebyly dodány vůbec a také informace, které byly dodány se zpožděním. Mimo jiné neneseme odpovědnost za následující:

4.1.1 Jakékoli škody nebo ztráty, které mohou vzniknout v důsledku spolehnutí se na informace uvedené v SMS oznámení nebo v důsledku toho, že SMS oznámení nepřijde,;

4.1.2 Jakékoli škody nebo ztráty, které vám mohou vzniknout v důsledku podvodného využití Služby, nebo v důsledku vašeho nedodržení podmínek uvedených v těchto podmínkách používání nebo v klientské smlouvě uzavřené mezi vámi a námi, nebo v důsledku vaší nedbalosti nebo úmyslného přečinu, nebo v důsledku jakéhokoli nezajištění bezpečnosti údajů,;

4.1.3 V případě provádění oprav, aktualizací a rutinní údržby našich systémů a systémů našich dodavatelů, které nám znemožní rozesílat textové zprávy včetně SMS oznámení,;

4.1.4 Pokud SMS oznámení z jakéhokoli důvodu neobdržíte. Mezi takové důvody patří i přetížení mobilní sítě, chybějící pokrytí signálem, vypnutý telefon, uvedení telefonu do režimu Letadlo, nefunkčnost vašeho telefonu nebo nedostatek místa ve vaší „schránce“ na SMS.

4.2 Nesete zodpovědnost za to, aby se k důvěrným informacím na vašem mobilním telefonu nikdo nedostal. Pokud bude váš mobilní telefon odcizen nebo ztracen, nebo pokud změníte číslo či operátora, je na vás, abyste nás požádali o zrušení nebo pozastavení poskytování Služby. Neneseme zodpovědnost za situace, kdy budou informace o vašem účtu vyzrazeny jiné osobě v důsledku toho, že nás neinformujete o nových skutečnostech, nebo že nám poskytnete nesprávné registrační údaje. Poté, co nás požádáte o zrušení nebo pozastavení poskytování Služby, poskytování Služby zrušíme nebo pozastavíme co možná nejdříve, nejpozději však do 24 hodin od přijetí vašeho požadavku. Neneseme odpovědnost za žádné škody, které vám mohou vzniknout během výše uvedené časové lhůty, kterou na zrušení nebo pozastavení Služby máme.

4.3 Abychom se vyhnuli nesrovnalostem, vyslovujete souhlas, že na nás nebudete v souvislosti se Službou vymáhat žádné náhrady. Pokud nám platné zákony neumožní zcela vyloučit hmotnou odpovědnost, bude výše našeho plnění omezena v maximální míře, kterou nám platné zákony dovolují. Naše odpovědnost je v každém případě omezena na přímou finanční škodu (s vyloučením ušlého zisku nebo nefinančních škod), která byla způsobena naším úmyslným přečinem.

5. Zrušení

5.1 Pokud si přejete službu ukončit, budete muset zrušit registraci pro SMS upozornění a oznámení. To lze provést pomocí našich webových stránek www.admiralmarkets.com nebo prostřednictvím kontaktních údajů v části 9.

5.2 Na základě písemného oznámení s alespoň dvouměsíčním předstihem můžeme poskytování Služby kdykoli ukončit. Poskytování služby můžeme kdykoli zrušit nebo pozastavit s okamžitou platností, pokud k tomu budeme mít regulační nebo právní důvody, v rámci zajištění bezpečnosti nebo boje s podvody, nebo z jakéhokoli jiného důvodu uvedeného v klientské smlouvě.

6. Další oznámení

Pokud se zaregistrujete k přijímání SMS oznámení, můžeme vám čas od času zasílat na registrovaný mobilní telefon také jiné provozní zprávy o vašem obchodním účtu.

7. Obecná ustanovení

7.1 Služba může být čas od času nedostupná z důvodu provádění oprav, aktualizací a rutinní údržby našich systémů nebo systémů našich dodavatelů, případně z jiných důvodů. Pokud vám nebudou chodit žádná SMS oznámení, můžete předpokládat, že neexistuje důvod pro zaslání takového SMS oznámení (mimo jiné včetně aktivit týkajících se vašeho obchodního účtu).

7.2 Pokud začne být zřejmé, že váš mobilní telefon SMS oznámení nepřijímá, můžeme poskytování Služby pozastavit okamžitě. O pozastavení vás budeme informovat e-mailem a sdělíme vám přiměřené požadavky na ověření vašeho telefonního čísla, které u vás máme uloženo. Jakmile číslo mobilního telefonu ověříte, Služba bude znovu zavedena během 24 hodin.

7.3 Informace o Službě, probíhající údržbě a související nedostupnosti Služby a krocích, které musíte v souvislosti se Službou podniknout, vám můžeme (ale není to naše povinnost) zaslat zprávou SMS, poštou nebo e-mailem.

7.4 Registrací ke Službě dáváte souhlas s ukládáním a zpracováním osobních údajů a informací v rozsahu, který je nezbytný pro poskytování Služby, a to při dodržení zásad Admirals pro zpracování údajů klientů.

7.5 Tyto podmínky používání můžeme kdykoli upravit, doplnit nebo nahradit dle ustanovení klientské smlouvy při dodržení ostatních dokumentů klientské smlouvy. Službu a její podrobnosti můžeme také kdykoli bez předchozího oznámení změnit.

7.6 Obecné podmínky klientské smlouvy uzavřené mezi námi a vámi a ostatní dokumenty tvořící klientskou smlouvu platí pro všechny situace, které nejsou upravovány těmito podmínkami používání.

8. Zákon a jurisdikce

Tyto podmínky používání se řídí zákonem a podléhají jurisdikci soudů, které jsou upřesněny v klientské smlouvě.

9. Kontaktujte nás

Obecné kontaktní údaje investičních společností Admirals jsou k dispozici na webu Admirals: www.admiralmarkets.cz v záložce „Kontakty“. Vzhledem k tomu, že se ceny hovorů mohou lišit, obraťte se na svého poskytovatele služeb pro více informací.

Hovory mohou být nahrávány za účelem zkvalitňování služeb a zajištění bezpečnosti.