PDF opslaan Printen

Gebruiksvoorwaarden van de SMS notificatiedienst


Gebruiksvoorwaarden

Dit beleid stelt gebruiksvoorwaarden vast en regelt de levering en het gebruik van de SMS notificatiedienst (hierna: dienst). Dit beleid is uniform beleid voor de beleggingsondernemingen die diensten verlenen onder het handelsmerk Admirals, behorend tot de Admirals Group AS-consolidatiegroep. De beleggingsondernemingen binnen de Admiral Markets Group bestaan uit het volgende: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd en Admirals AU Pty Ltd. (hier gezamenlijk aangeduid als "Admirals").

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op en wijziging van de algemene voorwaarden van uw Klantovereenkomst met ons met betrekking tot de Dienst. In het geval van enige inconsistentie tussen deze Gebruiksvoorwaarden en de algemene voorwaarden van de Klantovereenkomst, zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing, maar alleen strikt met betrekking tot de Dienst.

U dient deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig te lezen, aangezien deze van toepassing zijn op de levering en het gebruik van de Dienst. Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden, dient u contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 9 van dit document.

Door u te registreren voor de Dienst, bevestigt u dat u deze Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1. Algemeen

1.1 De levering van de Dienst bestaat uit het verzenden van SMS notificaties (Short Message Service), inclusief informatie over uw bij ons geopende handelsaccount(s) (hierna SMS notificaties), naar het mobiele telefoonnummer dat u bij ons hebt geregistreerd. De Diesnt is een geautomatiseerde IT-oplossing om klanten een extra manier te bieden om accountinformatie via SMS berichten te ontvangen. Details van de Dienst kunnen worden verkregen van de Admirals-website www.admiralmarkets.com of door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 9 of op ons kantoor van Admirals.

1.2 Alle informatie die onder deze Dienst wordt verstrekt, vervangt, wijzigt of vult op geen enkele manier de informatie (inclusief de informatie over transacties en stortingen) aan die we u ter beschikking stellen in overeenstemming met de Klantovereenkomst (inclusief de informatie die op het handelsplatform wordt verstrekt) en wordt alleen verstrekt voor aanvullende informatieve kennisgevingsdoeleinden. De informatie in SMS notificaties is niet volledig en allesomvattend. In geval van discrepanties wordt de informatie die beschikbaar is op het handelsplatform als correct beschouwd. De informatie die onder deze Dienst wordt verstrekt, heeft geen juridische betekenis en zal niet worden gebruikt bij het nemen van handelsbeslissingen. Wij doen geen uitspraken met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie die onder de Dienst wordt verstrekt.

1.3 Om in aanmerking te komen voor SMS notificaties, moet u een handelsaccount van Admirals hebben. Voor meer informatie over het openen van een handelsaccount, zie de contactgegevens in sectie 9. SMS notificaties zijn alleen beschikbaar als uw account rechtmatig is geautoriseerd en goed werkt, u uw mobiele telefoonnummer hebt geregistreerd om de Dienst te gebruiken en deze Gebruiksvoorwaarden hebt geaccepteerd.

1.4 We staan u slechts toe om op elk moment één mobiel telefoonnummer bij ons te registreren. Dit is van toepassing op al uw handelsaccounts die bij ons zijn geopend. Als u bent geregistreerd om SMS notificaties over meer dan één account te ontvangen, wordt u gevraagd een referentie van maximaal vijf tekens te gebruiken om onderscheid te maken tussen de accounts.

1.5 De SMS notificaties kunnen worden verzonden naar een mobiele telefoon die is geregistreerd bij een internationale mobiele netwerkbeheerder.

1.6 Bij registratie voor de Service bevestigt u dat het mobiele telefoonnummer en alle andere informatie die naar ons wordt verzonden geldig, nauwkeurig en up-to-date is. U weet dat we geen SMS notificaties kunnen verzenden naar een vaste telefoon, naar een computer die tekst kan ontvangen of naar een ander apparaat dat geen SMS notificaties ondersteunt.

1.7 We sturen u elke SMS notificatie slechts één keer. Als u de SMS notificatie van uw mobiele telefoon verwijdert, kunnen we dezelfde SMS notificatie niet opnieuw verzenden.

1.8 We beginnen met het verzenden van SMS notificaties binnen 48 uur vanaf de eerste registratie voor de Dienst.

1.9 U kunt ons te allen tijde vragen om uw SMS notificaties tijdelijk op te schorten. U kunt dit online doen in uw Dashboard, door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 9 of door te bellen naar ons Admirals-kantoor. Opschorting van de Dienst wordt toegepast op al uw accounts, behalve als het account waarop de opschorting wordt toegepast, door u is opgegeven. SMS notificaties worden binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek tot opschorting stopgezet. De Dienst wordt binnen 48 uur na ontvangst van uw verzoek hersteld.

1.10 SMS notificaties die worden verzonden bij het gebruik van de Dienst bevatten niet uw persoonlijke informatie (d.w.z. uw naam of andere informatie waarmee derden die niet bekend zijn met uw Klantovereenkomst en/of handelsaccountgegevens u kunnen identificeren op basis van de SMS notificatie).

2. Kosten

2.1 De Dienst is gratis van onze kant. We kunnen echter op elk moment kosten in rekening brengen voor de Dienst door u ten minste 2 maanden voordat de kosten van toepassing worden een kennisgeving te sturen. Als u de Dienst niet annuleert, bent u aansprakelijk om de kosten op dezelfde manier te betalen als alle andere verschuldigde bedragen aan ons worden betaald in overeenstemming met de algemene voorwaarden van uw Klantovereenkomst met ons.

2.2 Uw mobiele telefoonnetwerkprovider kan u kosten in rekening brengen voor het ontvangen van sms-berichten (inclusief SMS notificaties) en er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht bij het ontvangen van sms-berichten in het buitenland. Neem contact op met de provider van uw mobiele telefoonnetwerk voor meer informatie. U bent aansprakelijk voor alle bedragen die uw mobiele telefoonnetwerkprovider u in rekening brengt.

3. Veiligheid

3.1 Als uw mobiele telefoon verloren of gestolen is, moet u ons zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en in ieder geval binnen 24 uur na het verlies of de diefstal, op de hoogte stellen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in sectie 9.

3.2 U moet ons op de hoogte stellen zodra u uw mobiele telefoonnummer wijzigt door het nieuwe mobiele telefoonnummer te registreren via de website van Admirals.

3.3 Houd er rekening mee dat we u nooit een Sms-bericht zouden sturen waarin u wordt gevraagd om persoonlijke informatie te verstrekken. Als u een dergelijk bericht ontvangt, onderneem dan geen actie en neem zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met ons op door gebruik te maken van de contactgegevens in sectie 9.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel we ernaar streven om de informatie die onder deze Dienst wordt verstrekt nauwkeurig, up-to-date en betrouwbaar te houden, heeft de informatie geen juridische betekenis en wordt er niet op vertrouwd bij het nemen van handelsbeslissingen. Daarom aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met deze Dienst of de informatie die onder deze Service wordt verstrekt, de informatie die naar verwachting onder de Dienst zal worden geleverd, niet wordt geleverd of met vertraging wordt geleverd. Wij zijn niet aansprakelijk voor, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het volgende:

4.1.1 Eventuele schade of verlies die u lijdt als gevolg van het vertrouwen op de informatie die wordt verstrekt door een SMS notificatie, of de afwezigheid ervan;

4.1.2 Enige schade of verlies die u lijdt als gevolg van frauduleus gebruik van de Dienst, of als gevolg van uw niet-naleving van uw verplichtingen onder deze Gebruiksvoorwaarden of de Klantovereenkomst met ons, of uw nalatigheid of opzettelijk wangedrag, of uw falen om informatie veilig te houden om welke reden dan ook;

4.1.3 Wanneer reparaties, updates en routineonderhoud aan onze systemen en die van onze leveranciers betekenen dat we geen SMS berichten, inclusief SMS notificaties, kunnen verzenden;

4.1.4 Als u onze SMS notificaties om welke reden dan ook niet ontvangt, inclusief vanwege intensief netwerkgebruik, geen netwerkdekking, uw telefoon is uitgeschakeld; uw telefoon is in vliegtuigmodus; uw telefoon is buiten gebruik of u hebt onvoldoende opslagruimte in uw sms "inbox".

4.2 U bent ervoor verantwoordelijk dat niemand toegang heeft tot vertrouwelijke informatie op uw mobiele telefoon. Als uw mobiele telefoon verloren of gestolen is, of als u uw nummer of netwerkoperator wijzigt, is het uw verantwoordelijkheid om ons te vragen de Dienst te annuleren of op te schorten. Wij zijn niet aansprakelijk als uw accountgegevens bekend worden bij iemand omdat u ons niet op de hoogte stelt of als de registratiegegevens die u ons hebt gegeven onjuist zijn. Zodra u ons hebt gevraagd om de Dienst te annuleren of op te schorten, zullen we de Dienst zo snel mogelijk annuleren of opschorten, maar niet later dan binnen 24 uur na ontvangst van uw verzoek. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die u lijdt als gevolg van het leveren van de Dienst tijdens de voorgaande maximale tijdslimiet die we hebben voor het annuleren / opschorten van de Dienst.

4.3 Voor de duidelijkheid, u bent hierbij overeengekomen dat wij geen enkele aansprakelijkheid dragen in verband met de Dienst. Als onze aansprakelijkheid niet volledig kan worden uitgesloten onder de toepasselijke dwingende wetgeving, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die is toegestaan onder de toepasselijke dwingende wetgeving. In ieder geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot directe geldelijke schade (met uitzondering van winstderving en eventuele immateriële schade) die is veroorzaakt door ons opzettelijk wangedrag.

5. Annulering

5.1 Als u de Dienst wilt beëindigen, moet u uw registratie voor SMS notificaties en waarschuwingen annuleren. Dit kan via onze website www.admiralmarkets.com of via de contactgegevens in sectie 9.

5.2 We kunnen de Dienst op elk moment annuleren door u ten minste twee maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen. We kunnen de Dienst met onmiddellijke ingang annuleren of opschorten zonder voorafgaande kennisgeving om regelgevende of juridische redenen, om de veiligheid te waarborgen of om fraude te bestrijden, of op enige andere grond die is uiteengezet in de Klantovereenkomst.

6. Andere notificaties

Als u bent geregistreerd om SMS notificaties te ontvangen, kunnen we van tijd tot tijd andere operationele berichten over uw handelsaccount naar uw geregistreerde mobiele telefoon sturen.

7. Algemene bepalingen

7.1 Reparaties, updates en routineonderhoud aan onze systemen of die van onze leveranciers, evenals andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat de Dienst van tijd tot tijd niet beschikbaar is. Als u geen SMS notificaties ontvangt, mag u er niet van uitgaan dat er geen redenen zijn voor de SMS notificaties (inclusief, maar niet beperkt tot, activiteiten met betrekking tot uw handelsaccount).

7.2 Als het ons duidelijk wordt dat SMS notificaties niet door uw mobiele telefoon worden ontvangen, kunnen we de Dienst met onmiddellijke ingang opschorten. We sturen u een e-mailmelding om u te informeren over de opschorting en over onze redelijke vereisten voor het valideren van de mobiele telefooninformatie die we met betrekking tot u bewaren. Zodra uw mobiele telefoongegevens door u zijn gevalideerd, wordt de Dienst binnen 24 uur hersteld.

7.3 We kunnen (maar we zijn niet verplicht) u van tijd tot tijd per sms, post of e-mail informatie sturen over de Dienst, onderhoudswerkzaamheden en respectieve onbeschikbaarheid van de Dienst, en stappen die u moet nemen met betrekking tot de Dienst.

7.4 Door u te registreren voor de Dienst, geeft u uw toestemming om uw persoonlijke gegevens en informatie o te slaan en te verwerken voor zover nodig voor het leveren van de Service en in overeenstemming met het beleid van Admirals voor het verwerken van klantgegevens.

7.5 We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, aanvullen of vervangen zoals uiteengezet in uw Klantovereenkomst met betrekking tot andere documenten van de Klantovereenkomst. We kunnen de Dienst en de details ervan ook op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

7.6 De algemene voorwaarden van uw Klantovereenkomst met ons en andere documenten van de Klantovereenkomst zijn van toepassing op alle kwesties die niet in deze Gebruiksvoorwaarden worden geregeld.

8. Recht en jurisdictie

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door de wet en zijn onderworpen aan de jurisdictie van de rechtbanken die zijn uiteengezet in uw Klantovereenkomst met ons.

9. Contacteer ons

De algemene contactgegevens van Admirals beleggingsondernemingen zijn beschikbaar op de Admirals website: www.admiralmarkets.com, het selecteren van de `Contact` pagina. Aangezien de kosten van gesprekken kunnen variëren, dient u contact op te nemen met uw serviceprovider voor aanvullende informatie.

Gesprekken kunnen worden opgenomen om de kwaliteit van onze service te controleren en voor veiligheidsdoeleinden.