Запиши PDF Печат

Условия за Ползване на Услугата за SMS Известяване


Условия за Ползване

Настоящата Политика определя условията за използване и урежда предоставянето и използването на услугата SMS известяване (наричана по-долу: Услуга). Тази Политика е единна политика за инвестиционните фирми, предоставящи услуги под търговската марка Admiral Markets, принадлежащи към консолидиращата група Admirals Group AS. Инвестиционните фирми в рамките на Admiral Markets Group се състоят от следното: Admiral Markets AS, Admiral Markets UK Ltd., Admiral Markets Cyprus Ltd и Admirals AU Pty Ltd. (наричани тук съвместно „Admiral Markets“).

Тези Условия за ползване допълват и изменят общите условия на Вашето клиентско споразумение с нас по отношение на Услугата. В случай на несъответствие между настоящите Условия за ползване и общите условия на Клиентското споразумение, тези Условия за ползване ще се прилагат, но само строго по отношение на Услугата.

Трябва да прочетете внимателно тези Условия за ползване, тъй като те ще управляват предоставянето и използването на Услугата. Ако имате някакви въпроси относно тези Условия за ползване, трябва да се свържете с нас, като използвате данните за контакт в раздел 9 на този документ.

С регистрацията си за Услугата вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали и приемате тези Условия за ползване.

1. Общи

1.1 Предоставянето на Услугата ще се състои в това да Ви бъдат изпращани известия чрез текстови съобщения SMS (услуга за кратко съобщение), включително информация за вашата търговска сметка (и), открита при нас (по-долу SMS известия), на номера на мобилен телефон, който сте регистрирали при нас, Услугата е автоматизирано ИТ решение, за да предостави на клиентите допълнителен начин за получаване на информация за сметката си чрез SMS текстови съобщения. Подробности за Услугата можете да получите от уебсайта на Admiral Markets www.admiralmarkets.bg или като се свържете с нас, използвайки данните за контакт в раздел 9 или в офис на Admiral Markets.

1.2 Цялата информация, предоставена в рамките на тази услуга, не замества, променя или допълва по никакъв начин информацията (включително информацията за транзакции и депозити), която ви предоставяме в съответствие с Клиентското споразумение (включително информацията, предоставена на платформа за търговия) и се предоставя само за целите на допълнително информативно уведомяване. Предоставената информация в SMS известията не е пълна и изчерпателна. В случай на несъответствия информацията, налична в платформата за търговия, се счита за вярна. Информацията, предоставена в рамките на тази услуга, няма правно значение и не трябва да се разчита на нея при вземане на търговски решения. Ние не правим никакви декларации по отношение на точността или пълнотата на информацията, предоставена в рамките на Услугата.

1.3 За да отговаряте на условията за SMS известия, трябва да имате сметка за търговия в Admiral Markets. За допълнителна информация относно откриването на търговска сметка, моля, вижте данните за контакт в раздел 9. SMS известия са достъпни само ако сметката ви е надлежно упълномощен и работи правилно, вие сте регистрирали номера на мобилния си телефон, за да използвате Услугата и сте приели тези Условия за ползване.

1.4 Ще ви позволим да регистрирате само един мобилен телефонен номер при нас по всяко време. Това ще важи за всички ваши сметки за търговия, открити при нас. Ако сте регистрирани да получавате SMS известия за повече от една сметка, ще бъдете помолени да използвате препратка от до пет знака, за да разграничите сметките.

1.5 SMS известията могат да се изпращат на мобилен телефон, регистриран към всеки международен мобилен оператор.

1.6 При регистрация за Услугата вие потвърждавате, че мобилният телефонен номер и всяка друга информация, предадена до нас, е валидна, точна и актуална. Знаете, че не можем да изпращаме SMS известия до стационарен телефон, компютър, който може да получава текст или друго устройство, което не поддържа SMS известия.

1.7 Ще Ви изпратим всяко SMS известие само веднъж. Ако изтриете SMS известието от мобилния си телефон, няма да можем да изпратим същото SMS известие отново.

1.8 Ще започнем да изпращаме SMS известия в рамките на 48 часа от първата регистрация за Услугата.

1.9 Можете да поискате от нас да спрем временно вашите SMS известия по всяко време. Можете да направите това онлайн във вашия Dashboard, като се свържете с нас чрез данните за контакт в раздел 9 или като се обадите по телефона в нашия офис на Admiral Markets. Спирането на услугата ще бъде приложено към всички ваши сметки, освен ако сметката, към която се прилага спирането, е посочена от вас. SMS известията ще спрат в рамките на 24 часа след получаване на заявката ви за спиране. Услугата ще бъде възстановена в рамките на 48 часа след получаване на вашата заявка.

1.10 SMS известията, изпратени при използване на Услугата, няма да включват вашата лична информация (т.е. вашето име или друга информация, която би позволила на трети страни, незапознати с вашето клиентско споразумение и/или подробности за търговската сметка, да ви идентифицират въз основа на SMS известието).

2. Такси

2.1 Услугата е безплатна от наша страна. Можем обаче да наложим такса върху Услугата по всяко време, като ви изпратим известие поне 2 месеца преди таксата да стане приложима. Ако не анулирате Услугата, вие сте длъжни да заплатите таксата по същия начин, както всички други дължими суми, които ни се изплащат в съответствие с общите условия на Вашето клиентско споразумение с нас.

2.2 Вашият доставчик на мобилна телефонна мрежа може да ви таксува за получаване на текстови съобщения (включително SMS известия) и може да има допълнителни такси от оператора при получаване на текстови съобщения в чужбина. Моля, свържете се с вашия доставчик на мобилна телефонна мрежа за повече информация. Вие носите отговорност за всички суми, начислени ви от вашия доставчик на мобилна телефонна мрежа.

3. Сигурност

3.1 Ако вашият мобилен телефон бъде изгубен или откраднат, трябва да ни уведомите възможно най-скоро и във всеки случай в рамките на 24 часа след загубата или кражбата, като се свържете с нас чрез данните за контакт в раздел 9.

3.2 Трябва да ни уведомите веднага щом промените своя мобилен телефонен номер, като регистрирате новия мобилен телефонен номер чрез уебсайта на Admiral Markets.

3.3 Имайте предвид, че никога няма да ви изпратим текстово съобщение с молба да предоставите лична информация. Ако получите такова съобщение, моля, не предприемайте никакви действия и се свържете с нас веднага щом това е разумно осъществимо, като използвате данните за контакт в раздел 9.

4. Отговорност

4.1 Въпреки че се стремим да поддържаме информацията, предоставена в рамките на тази услуга, точна, актуална и надеждна, информацията няма правно значение и не трябва да се разчита на нея при вземане на търговски решения. Следователно, ние не поемаме никаква отговорност, произтичаща от или във връзка с тази Услуга или информацията, предоставена в рамките на тази Услуга, информацията, която се очаква да бъде предоставена в рамките на Услугата, която не е предоставена или е предоставена със закъснение. Ние не носим отговорност за, включително, но не само, следното:

4.1.1 Всички щети или загуби, които може да понесете в резултат на разчитане на информацията, предоставена чрез SMS известие, или липсата на такава;

4.1.2 Всички щети или загуби, които може да претърпите в резултат на измамно използване на Услугата или в резултат на неспазване от ваша страна на задълженията ви съгласно настоящите Условия за ползване или Клиентското споразумение с нас, или ваша небрежност или умишлено неправомерно поведение, или неспособността ви да запазите информацията сигурна по някаква причина;

4.1.3 Когато ремонти, актуализации и рутинна поддръжка на нашите системи и тези на нашите доставчици означават, че не можем да изпращаме текстови съобщения, включително SMS известия;

4.1.4 Ако не получавате нашите SMS известия по каквато и да е причина, включително поради интензивно използване на мрежата, липса на покритие на мрежата, телефонът ви е изключен; поддържане на телефона в самолетен режим; телефонът ви не работи или нямате достатъчно място във вашата „входяща кутия“ за SMS.

4.2 Вие носите отговорност да се уверите, че никой няма достъп до поверителна информация на вашия мобилен телефон. Ако вашият мобилен телефон бъде изгубен или откраднат, или ако промените номера или мрежовия си оператор, ваша отговорност е да поискате от нас да анулираме или спрем Услугата. Ние няма да носим отговорност, ако информацията за вашата сметка стане известна на някого, защото не сте ни уведомили или ако информацията за регистрация, която сте ни предоставили, е неправилна. След като поискате от нас да анулираме или преустановим Услугата, ние ще анулираме или преустановим Услугата възможно най-скоро, но не по-късно от 24 часа от получаването на вашата заявка. Ние не носим отговорност за щети, които може да претърпите в резултат на предоставянето на Услугата по време на горепосочения максимален срок, който имаме за анулиране/спиране на Услугата.

4.3 За по-голяма яснота, Вие се съгласихте, че няма да носим никаква отговорност във връзка с Услугата. Ако нашата отговорност не може да бъде напълно изключена съгласно приложимия императивен закон, нашата отговорност ще бъде ограничена до максималната степен, позволена от приложимия императивен закон. Във всеки случай нашата отговорност е ограничена до преки имуществени вреди (с изключение на пропусната печалба и всякакви неимуществени вреди), причинени от наше умишлено неправомерно поведение.

5. Анулиране

5.1 Ако искате да прекратите Услугата вие ще трябва да прекратите регистрацията си за SMS известия и сигнали. Това може да бъде направено като използвате нашия уебсайт www.admiralmarkets.bg или като използвате данните за контакт в секция 9.

5.2 Можем да анулираме Услугата по всяко време, като Ви уведомим поне два месеца ́преди това писмено. Можем да анулираме или преустановим Услугата с незабавен ефект без предизвестие по регулаторни или правни причини, за да гарантираме сигурността или за борба с измамите, или на всяко друго основание, посочено в Споразумението с клиента.

6. Други известия

Ако сте регистрирани да получавате SMS известия, може от време на време да изпращаме други оперативни съобщения относно вашата търговска сметка на вашия регистриран мобилен телефон.

7. Общи разпоредби

7.1 Ремонти, актуализации и рутинна поддръжка на нашите системи или тези на нашите доставчици, както и други обстоятелства могат да направят Услугата недостъпна от време на време. Ако не получавате никакви SMS известия, не можете да приемете, че няма основания за SMS известия (включително, но не само, всякакви дейности по отношение на вашата сметка за търговия).

7.2 Ако ни стане ясно, че вашият мобилен телефон не получава SMS известия, можем да спрем Услугата с незабавен ефект. Ще ви изпратим известие по имейл, за да ви информираме за спирането и за нашите разумни изисквания за валидиране на информацията за мобилния телефон, която съхраняваме във връзка с вас. След като информацията за вашия мобилен телефон бъде потвърдена от вас, услугата ще бъде възстановена в рамките на 24 часа.

7.3 Можем (но не сме задължени) да ви изпращаме чрез SMS, по пощата или имейл, от време на време, информация относно Услугата, дейности по поддръжката и съответната недостъпност на Услугата, както и стъпките, които трябва да предприемете във връзка с услугата.

7.4 Като се регистрирате за Услугата, вие давате съгласието си да съхраняваме и обработваме Вашите лични данни и информация до степента, необходима за предоставяне на Услугата и в съответствие с политиката на Admiral Markets за обработка на клиентски данни.

7.5 Можем да изменим, допълним или заменим настоящите Условия за ползване по всяко време, както е посочено във вашето Клиентско споразумение по отношение на други документи в Клиентското споразумение. Можем също така да променим Услугата и нейните подробности по всяко време без предизвестие.

7.6 Общите условия на вашето Клиентско споразумение с нас и други документи на Клиентското споразумение се прилагат за всички въпроси, които не са уредени в тези Условия за ползване.

8. Закон и юрисдикция

Тези Условия за ползване се уреждат от закона и подлежат на юрисдикцията на съдилищата, посочени във вашето Клиентско споразумение с нас.

9. Свържете се с Нас

Общите данни за контакт на инвестиционните посредници на Admiral Markets са достъпни на уебсайта на Admiral Markets: www.admiralmarkets.bg, като изберете страницата „Свържете се с нас“. Тъй като цената на разговорите може да варира, моля, проверете вашия доставчик на услуги за допълнителна информация.

Обажданията могат да бъдат записвани, за да се следи качеството на нашата услуга и за целите на сигурността.