Запиши PDF Печат

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА С ЧАСТИ ОТ АКЦИИ С ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Последно актуализиран на 30 януари 2022

1. Въведение

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (наричани по-нататък взаимозаменяемо тук „AM CY“, „ние“, „наши“, „нас “ и „нашите“) позволява на своите клиенти (наричани по-нататък взаимозаменяемо тук „вие“, „ваши“, „ вашите”, „себе си”, „Клиент”), при определени акции (наричани по-нататък „Акции”), да купуват части или фракции (наричани по-долу „Части от Акции”), а не само цели дялове. Когато търгувате с Части от Акции, можете да придобиете, например, 0,4 или 0,5 от 1 цяла Акция.

1.2. Целта на това оповестяване на търговията с Части от Акции (наричано по-нататък „Оповестяване“) е да предостави на клиентите на AM CY общ преглед на уникалните характеристики, ограничения и индикативни рискове, които са свързани с търговията с, и притежаване на части от акции.

2. Изпълнение, търговски Капацитет, Такси

2.1. Във връзка с който и да е компонент на всяка транзакция за покупка или продажба на част от акция, вие потвърждавате и се съгласявате, че AM CY може да действа като агент във връзка с изпълнението или да организира изпълнението на поръчки и транзакции от ваше име. В допълнение, вие потвърждавате и се съгласявате, че цената, на която се изпълнява вашата поръчка, включително, но не само, частичното затваряне на компонент от част от акция, може да бъде по-висока или по-ниска от нашата цена в сила по това време и да варира в сравнение на публично котирани пазарни цени.

2.2. По време на периоди на големи колебания в цените може да има забавяне при изпълнението на вашата поръчка и търговията с части от акции може да не е налична. Ако поставите пазарна поръчка при волатилни пазарни условия, може да има значителна разлика между котировката, която сте получили преди или по времето, когато сте направили поръчката, и цената на изпълнение, която получавате.

2.3. Може да ви позволим да закупите части от акции във валутна сума, а не в количества. Тази функция е предмет на изисквания за минимална стойност на транзакцията, които ние, по начина и във времето, ще изберем, ще прилагаме и променяме от време на време като цяло или по отношение на избрани части то акции. Поръчките с валутни суми ще бъдат преобразувани в количества части от акции за изпълнение и ние винаги ще се стремим да постигнем максимално възможното разпределение на вашите средства, при условие че сумата на закупените части от акции не противоречи на поддържаните от нас търговски размери части от акции, нито стойността им надвишава валутната сума, предоставена във вашата поръчка. Всички останали средства ще бъдат върнати във вашия паричен баланс. Поради редица причини, включително, но не само, тази конвенция за преобразуване, действителната сума на изпълнена сделка за валутна сума може да е различна от заявената сума.

2.4. AM CY ще запише количеството Части от Акции, търгувани или държани по друг начин в сметка в два знака след десетичната запетая („в стотни“). С други думи, най-малкият размер на договора за отваряне на позиция в част от акция е 0,01.

2.5. Вие потвърждавате и се съгласявате, че AM CY има единственото и абсолютно право на преценка да зададе минимална стойност на поръчката, която, ако не бъде спазена, ще доведе до отхвърляне на вашата поръчка.

2.6. AM CY обикновено ще прилага същите такси, които от време на време ще се прилагат в контекста на нашите условия на споразумение за търговия с ценни книжа, но ние можем, чрез предоставяне на предварително писмено известие до вас, да променим приложимите такси, свързани с търговия с части от акции.

3. Налични Типове Поръчки

AM CY приема само определени типове поръчки за часит от Акции (напр. пазарни поръчки, лимит поръчки, стоп поръчки, стоп лимит поръчки и т.н.). В случай, че клиент избере да направи непазарна лимитирана поръчка1 с компонент от части от акции, частичният компонент може да не бъде изпълнен, докато поръчката не стане пазарна (и следователно може изобщо да не бъде изпълнена), дори ако поръчката може да е била изпълнена по-рано, когато е била подадена за цял дял.

4. Дивиденти

Някои части от акции могат да изплащат дивиденти. В случай, че валутата на дължимия дивидент е различна от основната валута на вашата сметка, ние ще конвертираме валутата на този дивидент в основната валута на вашата сметка. Сумата на дивидента, която се изплаща към вашата позиция в части от акции, трябва да бъде по-голяма или равна на 0,01 от основната валута на вашата сметка, за да бъде кредитирана към такава сметка. AM CY не предлага програма за реинвестиране на дивиденти и всички получени пропорционални дивиденти ще изискват да направите поръчка за инвестиране на тези средства.

5. Корпоративни Действия

При спазване на ограничението, посочено в параграф 6 по-долу, части от Акции могат да отговарят на условията за нормално участие в задължителни корпоративни действия като разделяне на акции, сливания, отделяне или всякакви други. Където е възможно, AM CY ще разпредели дялове пропорционално на дела на собствеността, включително части от акции. Поради непредсказуемия характер на корпоративните действия, може да възникнат ситуации, които не са описани тук. Като цяло, тези ситуации ще се третират в съответствие с концепциите, приложими за дивиденти и реорганизации. Интересите ще бъдат разделени и разпределени, където е възможно, пропорционално на вашия дял от собствеността. Независимо от горепосоченото, тези ситуации във всички случаи са предмет на условията, съдържащи се в материалите, изготвени от емитента, описващи корпоративното действие, както и приложимите политики и процедури на AM CY, което може да доведе до различен резултат от описания по-горе.

6. Права на Глас

Клиентите няма да имат право на глас за никоя от частите от Акции, съхранявани в тяхната сметка, и няма да могат да правят доброволни избори за корпоративно действие (включително, без ограничение, всякакви търгови предложения или предложения за права) по отношение на такива части от Акции.

7. Прехвърляне на Части от Акции

Части от Акции не могат да се прехвърлят.

8. Допълнителни съображения

8.1. Когато участвате в търговия с части от акции, вие потвърждавате и се съгласявате, че ще се прилагат условията на нашето споразумение за търговия с ценни книжа, освен до степента, в която противоречат на разпоредбите на Оповестяването, в който случай ще се прилагат приложимите разпоредби на Оповестяването.

8.2. AM CY може да променя Оповестяването от време на време. Всяко такова изменение(я) влиза(т) в сила пет (5) работни дни след датата на всяко известие по имейл, изпратено до Вас, или датата, на която то е публикувано на уебсайта на AM CY (което от двете настъпи по-рано). Всяко продължаващо използване на услугите след датата на влизане в сила ще представлява приемане на всички променени условия.

8.3. Търговията носи риск, включително потенциална загуба на цялата ви инвестиция и миналото представяне не е индикация или гаранция за бъдещи резултати. Търговията с части от акции има уникални рискове и ограничения; Части от акции също могат да имат различни права от пълните дялове. Трябва да прегледате и да се уверите, че разбирате рисковете и ограниченията, преди да се включите в търговия с частични акции. Вие трябва да използвате всякаква информация, събрана от Оповестяването, както и нашите разкрития за риска и съответните правила и условия, само като отправна точка за вашето собствено независимо проучване и независимо вземане на инвестиционни решения.


1 Непазарните поръчки са лимит поръчки за покупка и продажба, при които лимит цената е под/над текущата пазарна цена. Непазарната лимит поръчка за покупка би имала лимит цена, която е под текущата заявка на пазара. Обратно, непазарна лимит поръчка за продажба би имала лимит цена, която е над текущата оферта на пазара.