Išsaugoti PDF Spausdinti

„ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD“ DALINIŲ AKCIJŲ PREKYBOS INFORMACIJA

Atnaujinta 2022 m. sausio 30 d.

1. Įvadas

1. 1. „Admiral Markets Cyprus Ltd“ (toliau – AM CY, mes, mūsų, mus) leidžia savo klientams (toliau – klientas, jūs, jūsų, jus) įsigyti tam tikrų akcijų (toliau – akcijos) dalimis (toliau – dalinės akcijos), o ne visą akciją. Kai prekiaujama akcijų dalimis, galite įsigyti, pavyzdžiui, 0,4 arba 0,5 visos akcijos.

1. 2. Šio informacijos apie prekybą dalinėmis akcijomis atskleidimo (toliau – informacijos) tikslas yra supažindinti AM CY klientus su unikaliomis savybėmis, ribojimais ir orientacine rizika, susijusia su dalinių akcijų prekyba ir laikymu.

2. Įsakymų vykdymas, prekybos pajėgumai, mokesčiai

2. 1. Kalbant apie bet kokį dalinių akcijų pirkimo arba pardavimo sandorį, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad AM CY gali veikti kaip tarpininkas, susijęs su įsakymų vykdymu arba organizuoti pavedimų ir sandorių vykdymą jūsų vardu. Be to, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad kaina, kuria vykdomas jūsų pavedimas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, dalinį dalinių akcijų sandorio uždarymą, gali būti didesnė arba mažesnė už tuo metu taikomą kainodarą ir skirtis, pavyzdžiui, nuo viešai kotiruojamų rinkos kainų.

2. 2. Didelių kainų svyravimų laikotarpiais jūsų pavedimo vykdymas gali vėluoti arba gali būti negalima prekiauti dalinėmis akcijomis. Jeigu pateikiate rinkos pavedimą nepastovios rinkos sąlygomis, gali būti didelis skirtumas tarp pasiūlymo, kurį gavote prieš pateikiant pavedimą, ir gautos vykdymo kainos.

2. 3. Galime leisti jums pirkti dalines akcijas už tam tikrą valiutos kiekį, o ne akcijų skaičių. Šiai funkcijai taikomi minimalios sandorio vertės reikalavimai, kuriuos pasirinktu būdu ir laiku mes taikysime ir kartais keisime bendrai arba pasirinktoms dalinėms akcijoms. Tam tikro valiutos kiekio pavedimai bus konvertuojami į dalinių akcijų skaičių įsakymui vykdyti, ir mes visada sieksime maksimaliai paskirstyti jūsų lėšas, jeigu nupirktų akcijų kiekis neprieštaraus mūsų palaikomiems dalinių akcijų dydžiams ir jo vertė neviršys jūsų įsakyme nurodytos valiutos sumos. Visos likusios lėšos bus grąžintos į jūsų pinigų balansą. Dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant šia konvertavimo sutartimi, tikroji įvykdyto sandorio pagal valiutos kiekį suma gali skirtis nuo prašomos sumos.

2. 4. AM CY daliniį akcijų, kuriomis prekiaujama ar kurios laikomos sąskaitoje, skaičių fiksuos dviem ženklais po kablelio (šimtosiomis dalimis). Kitaip sakant, mažiausias sandorio dydis, norint atidaryti dalinių akcijų poziciją, yra 0,01.

2. 5. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad AM CY turi absoliučią teisę nustatyti minimalią įsakymo vertę, kurios nesilaikant jūsų įsakymas bus atmestas.

2. 6. AM CY paprastai taikys tuos pačius mokesčius, kurie taikomi pagal mūsų vertybinių popierių prekybos sutarties sąlygas. Tačiau, iš anksto raštu įspėję jus, galime pakeisti taikomus mokesčius, susijusius su dalinių akcijų prekyba.

3. Galimi įsakymų tipai

AM CY priima tik tam tikrų tipų dalinių akcijų pavedimus (pavyzdžiui, rinkos pavedimus, „limit“ pavedimus, „stop“ pavedimus, „stop limit“ pavedimus ir kt.). Tuo atveju, kai klientas pasirenka pateikti 1 „limit“ pavedimą su trupmenine pavedimo dalimi, trupmeninė pavedimo dalis negali būti vykdoma tol, kol pavedimas tampa tinkamas rinkos sąlygomis (ir todėl gali būti iš viso neįvykdytas), net jeigu pavedimas galėjo būti įvykdytas anksčiau, pateikus pilnos akcijos pavedimą.

4. Dividendai

Kai kurios dalinės akcijos gali mokėti dividendus. Tuo atveju, kai mokėtinų dividendų valiuta skiriasi nuo jūsų sąskaitos bazinės valiutos, mes konvertuosime dividendų valiutą į bazinę jūsų sąskaitos valiutą. Dividendų suma, mokėtina už jūsų dalinių akcijų poziciją, turi būti didesnė arba lygi 0,01 jūsų sąskaitos bazinės valiutos, kad būtų įskaityta į tokią sąskaitą. AM CY nesiūlo dividendų reinvestavimo programos, todėl dėl bet kokių gautų proporcingų dividendų investavimo turėsite pateikti pavedimą.

5. Bendrovių veiksmai

Atsižvelgiant į 6 dalyje nurodytą apribojimą, dalinės akcijos gali būti tinkamos įprastai dalyvauti privalomuose įmonės veiksmuose, tokiuose kaip akcijų padalijimas, susijungimas, atskyrimas ar bet kokia kita veiklą. Jeigu įmanoma, AM CY paskirstys palūkanas proporcingai nuosavybės daliai, įskaitant dalines akcijas. Dėl nenuspėjamo įmonės veiksmų pobūdžio gali kilti situacijų, kurios čia neaprašytos. Paprastai šios situacijos bus sprendžiamos pagal dividendams ir reorganizavimui taikomas sąlygas. Palūkanos bus padalytos ir paskirstytos, jeigu įmanoma, proporcingai jūsų nuosavybės daliai. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, šioms situacijoms visais atvejais taikomos sąlygos, pateiktos emitento parengtoje medžiagoje, apibūdinančioje įmonės veiksmus, taip pat taikomą AM CY politiką ir procedūras, dėl kurių rezultatas gali skirtis nuo aprašyto aukščiau.

6. Balsavimo teisės

Klientai neturės balsavimo teisių už jokias jų sąskaitoje esančias dalines akcijas ir negalės savanoriškai pasirinkti atlikti jokių bendrovės veiksmų (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius oficialius siūlymus ar teisių siūlymus) dėl tokių dalinių akcijų.

7. Dalinių akcijų perleidimas

Dalinės akcijos neperleidžiamos.

8. Papildomos nuostatos

8. 1. Kai prekiaujate dalinėmis akcijomis, jūs pripažįstate ir sutinkate, kad bus taikomos mūsų vertybinių popierių prekybos sutarties sąlygos, išskyrus tuos atvejus, kai jos prieštarauja šios informacijos atskleidimo nuostatoms. Tokiu atveju bus taikomos šio dokumento nuostatos.

8.2. AM CY gali kartais keisti šią informaciją. Bet kuris toks pakeitimas (-ai) įsigalioja per penkias (5) darbo dienas nuo bet kokio jums išsiųsto pranešimo elektroniniu paštu datos arba nuo jo paskelbimo AM CY svetainėje (atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė). Bet koks tolesnis naudojimasis paslaugomis po įsigaliojimo datos reiškia sutikimą su bet kokiomis pakeistomis sąlygomis.

8. 3. Rinkų prekyba yra rizikinga, įskaitant galimą visos jūsų investicijos praradimą, o ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų rodiklis ar garantija. Prekyba dalinėmis akcijomis išsiskiria unikalia rizika ir apribojimais: dalinės akcijos taip pat gali turėti skirtingas teises nuo pilnos akcijos. Prieš pradėdami prekiauti dalinėmis akcijomis, turėtumėte peržiūrėti ir įsitikinti, kad suprantate riziką ir apribojimus. Šio dokumento informacija, taip pat mūsų rizikos atskleidimu bei atitinkamomis sąlygomis ir nuostatomis, turėtumėte pasinaudoti tik kaip atskaitos tašku savo nepriklausomai analizei ir nepriklausomiems investavimo sprendimams priimti.


1 Netinkami rinkos sąlygomis pavedimai – tai pirkimo ir pardavimo „limit“ pavedimai, kurių „limit“ kaina yra mažesnė arba didesnė už esamą rinkos kainą. Tokio „buy limit“ pavedimo ribinė kaina būtų mažesnė už esamą „ask“ kainą rinkoje. Ir atvirkščiai, tokio „sell limit“ pardavimo „limit“ kaina būtų didesnė už esamą „bid“ kainą rinkoje.