Zapisz w PDF Drukuj

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD UJAWNIENIE INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z OBROTEM AKCJAMI UŁAMKOWYMI

Ostatnia aktualizacja 30 stycznia 2022 r.

1. Wprowadzenie

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (zwany dalej zamiennie w niniejszym dokumencie jako „AM CY”, „my”, „nasze”, „nas” i „my sami”) umożliwia swoim klientom (zwanym dalej zamiennie „ty”, „twoje”, „twoich”„ty sam”, „klient”) zakup określonych akcji (zwanych dalej „Akcjami”) w częściach lub ułamkach ( zwanych dalej „Akcjami ułamkowymi”), zamiast zakupu całych akcji. Handlując ułamkowymi Akcjami można nabyć np. 0,4 lub 0,5 jednej całej Akcji.

1.2. Celem niniejszego ujawnienia informacji związanych z obrotem Akcjami ułamkowymi (zwanego dalej „Ujawnieniem informacji”) ma na celu zapewnienie Klientom AM CY wglądu w unikalne cechy, ograniczenia i orientacyjne ryzyka związane z obrotem i posiadaniem ułamkowych Akcji.

2. Realizacja zleceń, możliwości handlowe, opłaty

2.1. W związku z jakimkolwiek elementem dotyczącym zakupu lub sprzedaży ułamkowych Akcji, użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że AM CY może działać jako pośrednik w związku z realizacją zleceń i transakcji w imieniu użytkownika. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że cena, po której realizowane jest zlecenie, w tym, ale nie tylko, częściowe zamknięcie elementu ułamkowych Akcji, może być wyższa lub niższa od naszych cen obowiązujących w danym czasie i różnić się w porównaniu z publicznie notowanymi cenami rynkowymi.

2.2. W okresach dużych wahań cen mogą wystąpić opóźnienia w realizacji zleceń, a obrót Akcjami ułamkowymi może być niedostępny. W przypadku złożenia zlecenia rynkowego podczas dużej zmienności na rynkach, może wystąpić znaczna różnica między wartością notowań przed lub w momencie złożenia zlecenia a ceną wykonania, po której zrealizuje się Twoje zlecenie.

2.3. Możemy zezwolić na zakup Akcji ułamkowych na podstawie kwot walutowych, a nie podanej ilości. Funkcja ta podlega wymogom minimalnej wartości transakcji, które będziemy stosować i zmieniać w wybrany przez nas sposób i w wybranym czasie, na zasadach ogólnych lub w odniesieniu do wybranych Akcji ułamkowych. Zlecenia o wartości walutowej zostaną przeliczone na ilość Akcji ułamkowych w celu ich realizacji, a my zawsze będziemy dążyć do osiągnięcia maksymalnej możliwej alokacji środków Klienta, pod warunkiem, że ilość zakupionych Akcji ułamkowych nie będzie sprzeczna z obsługiwanymi przez nas wielkościami transakcji dla Akcji ułamkowych, a ich wartość nie przekroczy kwoty walutowej podanej w zleceniu Klienta. Wszelkie pozostałe środki zostaną zwrócone do salda gotówkowego Klienta. Z wielu powodów, w tym, ale nie tylko, z powodu tego sposobu przeliczania, rzeczywista kwota zrealizowanej transakcji walutowej może różnić się od żądanej kwoty.

2.4. AM CY odnotuje ilość ułamkowych Akcji będących przedmiotem obrotu lub w inny sposób posiadanych na rachunku stosując zasadę dwóch miejsc po przecinku („setne części”). Innymi słowy, najmniejsza wielkość kontraktu dla otwarcia pozycji w Akcjach ułamkowych wynosi 0,01.

2.5. Zgadasz się i potwierdzasz, że AM CY jest wyposażony w wyłączne i absolutne prawo do ustalenia minimalnej wartości zlecenia, która, jeśli nie zostanie spełniona, spowoduje odrzucenie Twojego zamówienia.

2.6. AM CY będzie generalnie stosować te same opłaty, które od czasu do czasu będą obowiązywać w kontekście naszych warunków umowy o obrocie papierami wartościowymi, jednakże możemy, poprzez dostarczenie Klientowi uprzedniego pisemnego powiadomienia, zmienić obowiązujące opłaty związane z obrotem Akcjami ułamkowymi.

3. Dostępne rodzaje zleceń

AM CY będzie akceptować tylko niektóre rodzaje zleceń na ułamkowe Akcje (np. zlecenia po cenie rynkowej, limit, stop, stop limit etc.). W przypadku, gdy klient umieści limit zlecenia poza ceną rynkową1 korzystając z elementu Akcji ułamkowych, element ułamkowy może nie zostać zrealizowany do czasu, gdy zlecenie stanie się rynkowe (a zatem może nie zostać zrealizowane w ogóle), nawet jeśli zlecenie mogłoby zostać zrealizowane wcześniej, gdyby zostało złożone na całą ilość Akcji.

4. Dywidendy

Z niektórych Akcji ułamkowych mogą być wypłacane dywidendy. W przypadku, gdy waluta należnej dywidendy jest inna niż waluta bazowa, przeliczymy walutę takiej dywidendy na walutę bazową Twojego rachunku. Kwota dywidendy przypadająca na pozycję Akcji ułamkowych musi być większa lub równa 0,01 waluty bazowej rachunku, aby została zapisana na tym rachunku. AM CY nie oferuje programu reinwestycji dywidendy, a wszelkie otrzymane proporcjonalne dywidendy będą wymagały złożenia zlecenia zainwestowania tych środków.

5. Działania korporacyjne

Z zastrzeżeniem ograniczenia wskazanego w punkcie 6 poniżej, Akcje ułamkowe mogą być uprawnione do normalnego uczestnictwa w obowiązkowych działaniach korporacyjnych, takich jak podziały akcji (split), łączenie akcji (merge), spin-offy lub inne. W miarę możliwości AM CY będzie dystrybuować udziały proporcjonalnie do posiadanych udziałów, z uwzględnieniem Akcji ułamkowych. Ze względu na nieprzewidywalny charakter działań korporacyjnych, mogą wystąpić sytuacje, które nie zostały opisane w niniejszym dokumencie. Generalnie, sytuacje te będą rozpatrywane zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku dywidend i reorganizacji. Udziały zostaną podzielone i rozdane, o ile to możliwe, proporcjonalnie do posiadanego przez Ciebie udziału. Niezależnie od powyższego, sytuacje te w każdym przypadku podlegają warunkom zawartym w materiałach przygotowanych przez emitenta opisujących dane działania korporacyjne, a także stosownym zasadom i procedurom AM CY, co może skutkować innym wynikiem niż opisany powyżej.

6. Prawo do głosowania

Klienci nie będą mieli prawa głosu w odniesieniu do jakichkolwiek Akcji ułamkowych znajdujących się na ich rachunku i nie będą mogli dokonywać dobrowolnych wyborów dotyczących jakichkolwiek działań korporacyjnych (w tym, bez ograniczeń, jakichkolwiek ofert przetargowych lub ofert praw poboru) w odniesieniu do takich akcji Ułamkowych.

7. Przeniesienie Akcji ułamkowych

Akcje ułamkowe nie podlegają przeniesieniu.

8. Dodatkowe uwagi

8.1. Angażując się w handel Akcjami ułamkowymi, Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że zastosowanie będą miały warunki naszej umowy o obrocie papierami wartościowymi, z wyjątkiem zakresu, w jakim są one sprzeczne z postanowieniami Ujawnienia informacji, w którym to przypadku zastosowanie będą miały odpowiednie postanowienia Ujawnienia informacji.

8.2. AM CY może od czasu do czasu zmieniać Ujawnienie informacji. Wszelkie takie zmiany wchodzą w życie pięć (5) dni roboczych od daty powiadomienia pocztą elektroniczną lub od daty umieszczenia ich na stronie internetowej AM CY (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). Dalsze korzystanie z usług po dacie wejścia w życie będzie oznaczało akceptację zmienionych warunków.

8.3. Handel wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty całej inwestycji, a wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią wskazania ani gwarancji przyszłych wyników. Obrót Akcjami ułamkowymi wiąże się z unikalnym ryzykiem i ograniczeniami; Akcje ułamkowe mogą mieć również inne prawa niż pełne Akcje. Przed podjęciem handlu Akcjami ułamkowymi zapoznaj się z ryzykiem i ograniczeniami i upewnij się, że je rozumiesz. Wszelkie informacje uzyskane z Ujawnionych informacji, jak również nasze ujawnienia ryzyka i odpowiednie warunki i zasady, należy wykorzystywać wyłącznie jako punkt wyjścia do własnych, niezależnych analiz i podejmowania niezależnych decyzji inwestycyjnych.


1 Zlecenia poza ceną rynkową to zlecenia kupna i sprzedaży z limitem ceny, w których limit ceny jest poniżej/powyżej aktualnej ceny rynkowej. Nierynkowe zlecenie kupna z limitem ceny ma limit ceny, który jest poniżej aktualnej ceny kupna na rynku. I odwrotnie, nierynkowe zlecenie sprzedaży z limitem ceny będzie miało limit ceny, który jest powyżej aktualnej ceny na rynku.