Saglabāt PDF Drukāt

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD DALĪTO AKCIJU TIRDZNIECĪBAS ATRUNA

Pēdējo reizi atjaunināts, 2022. gada 30. janvārī

1. Ievads

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (turpmāk tekstā arī "AM CY", "mēs", "mūsu", "mums” un “paši”) ļauj saviem klientiem (turpmāk tekstā arī “jūs”, “jūsu”, “pats”, “Klients”) iegādāties noteiktu akciju (turpmāk tekstā — Akcijas). >”) daļas (turpmāk tekstā “Dalītās akcijas”), tā vietā, lai pirktu veselas Akcijas. Tirgojot Dalītās akcijas, jūs varat iegādāties, piemēram, 0,4 vai 0,5 daļu no veselas Akcijas.

1.2. Šīs Dalīto akciju tirdzniecības atrunas (turpmāk tekstā — Informācija) mērķis ir sniegt AM CY klientiem pārskatu par unikālajām iezīmēm, ierobežojumiem un indikatīvajiem riskiem, kas saistīti ar Dalīto akciju tirdzniecību un turēšanu.

2. Izpilde, Tirdzniecības kapacitāte, piemērojamās maksas

2.1. Saistībā ar jebkuru Dalīto akciju pirkšanas vai pārdošanas darījumu, jūs atzīstat un piekrītat, ka AM CY jūsu vārdā var darboties kā aģents saistībā ar orderu izpildi vai to organizēšanu. Turklāt jūs atzīstat un piekrītat, ka cena, par kuru jūsu orderis tiek izpildīts, tostarp, bet ne tikai, Dalīto akciju darījuma slēgšanas gadījumā, cena par kuru orderis tiek izpildīts var būt augstāka vai zemāka par mūsu tajā laikā spēkā esošo cenu, un atšķirties salīdzinajumā ar publiski kotētajām tirgus cenām.

2.2. Lielu cenu svārstību periodos var būt kavēšanās jūsu ordera izpildē, un Dalīto akciju tirdzniecība var nebūt pieejama. Ja veicat tirgus orderi nepastāvīgos tirgus apstākļos, var rasties būtiska cenu atšķirība starp cenu, ko saņēmāt pirms ordera veikšanas un tā izpildes laikā.

2.3. Mēs varam atļaut jums iegādāties Dalītās akcijas pēc valūtas apjoma, nevis daudzuma. Uz šo funkciju attiecās minimālās darījuma vērtības prasības, kuras mēs izvēlētajā veidā un laikā ik pa laikam piemērosim un mainīsim vispārīgi vai attiecībā uz izvelētām Dalītajām akcijām. Valūtas summa orderu izpildei tiks konvertēta Dalīto akciju apjomā, un mēs vienmēr centīsimies sasniegt maksimāli iespējamo jūsu līdzekļu sadalījumu, ja iegādāto Dalīto akciju apjoms nebūs pretrunā ar mūsu atbalstītajiem Dalīto akciju tirdzniecības lielumiem, kā arī tā vērtība pārsniegs orderī norādīto valūtas summu. Visi atlikušie līdzekļi tiks atgriezti jūsu bilancē. Dažādu iemeslu dēļ, tostarp, bet neaprobežojoties ar šo konvertēšanas līgumu, faktiskā valūtas summa darījumam var atšķirties no pieprasītās summas.

2.4. AM CY reģistrēs tirgoto vai citādi kontā turēto Dalīto akciju daudzumu ar divām zīmēm aiz komata (“simtdaļās”). Citiem vārdiem sakot, mazākais līguma lielums Dalīto akciju pozīcijas atvēršanai ir 0,01.

2.5. Jūs atzīstat un piekrītat, ka AM CY ir piešķirta vienīgā un absolūtā rīcības brīvība noteikt minimālo ordera vērtību, un tās neizpildes gadījumā, mēs paturam tiesības jūsu orderi noraidīt.

2.6. AM CY parasti piemēros tās pašas maksas, kas laiku pa laikam tiks piemērotas mūsu vērtspapīru tirdzniecības līguma nosacījumu kontekstā, tomēr mēs varam, iepriekš sniedzot jums rakstisku paziņojumu, grozīt piemērojamās maksas, kas attiecinātas uz Dalīto akciju tirdzniecību.

3. Pieejamie orderu veidi

Attiecībā uz Dalītajām akcijām, AM CY pieņems tikai noteiktu veidu orderus (piemēram, tirgus orderus, limit orderus, stop orderus, stop limit orderus u.c.). Gadījumā, ja Klients izvēlēsies izvietot nederīgu limit orderi1, kas satur Daļējo akciju kompanenti, šāds orderis var netikt izpildīts līdz brīdim, kamēr orderis kļūst izpildāms.

4. Dividendes

Noteiktas Dalītās akcijas var izmaksāt dividendes. Gadījumā, ja izmaksājamās dividendes valūta atšķirtos no jūsu konta bāzes valūtas, mēs konvertēsim šo izmaksājamo dividenžu valūtu jūsu konta bāzes valūtā. Lai izmaksajamās dividendes ieskaitītu kontā, dividenžu summai, kas maksājama par jūsu Dalīto akciju pozīciju, ir jābūt lielākai vai vienādai ar 0,01 no jūsu konta bāzes valūtas. AM CY nepiedāvā dividenžu reinvestēšanas programmu un, lai saņemtu dividendes proporcionali ieguldītajam, jums būs jāiesniedz orderis šo līdzekļu ieguldīšanai.

5. Korporatīvās darbības

Ievērojot 6. punktā norādīto ierobežojumu, Dalītajās akcijas var tikt pakļautas ierastajām korporatīvajām darbībām, piemēram, akciju dalīšanai, apvienošanām, atdalīšanām vai jebkurai citai darbībai. Kur tas ir iespējams, AM CY sadalīs maksajamos procentus proporcionāli īpašumtiesībām, ieskaitot Dalīto akciju gadījumā. Ņemiet arī vērā, ka korporatīvo darbību neparedzamā rakstura dēļ var rasties situācijas, kas šeit nav aprakstītas. Parasti šīs situācijas tiks risinātas saskaņā ar jēdzieniem, kas attiecas uz dividendēm un reorganizācijām. Kur tas ir iespejams, procentu maksājumi tiks sadalīti proporcionāli jūsu īpašumtiesībām. Neraugoties uz iepriekš minēto, uz šīm situācijām visos gadījumos attiecas noteikumi, kas ietverti emitenta sagatavotajos materiālos, kuros aprakstīta korporatīvā darbība, kā arī AM CY piemērojamajās politikās un procedūrās, kur gala rezultāts var atšķirties no iepriekš aprakstītā.

6. Balsošanas tiesības

Neviena no Dalītajam akcijām nedos balstiesības uzņēmumā, un to īpašnieki nevarēs piedalīties vēlēšanu procesā vai iesaistīties jebkurā korporatīvajā darbībā (tostarp, bez ierobežojumiem, jebkādos izsoles piedāvājumos vai piedāvājumos attiecībā uz tiesībām).

7. Dalīto akciju nodošana

Dalītās akcijas nav nododamas.

8. Papildu apsvērumi

8.1. Iesaistoties Dalīto akciju tirdzniecībā, jūs atzīstat un piekrītat, ka uz tām tiks piemēroti mūsu vērtspapīru tirdzniecības līguma noteikumi, izņemot tiktāl, cik tie ir pretrunā ar Atrunā ietvertajiem noteikumiem.

8.2. AM CY laiku pa laikam var grozīt Atrunu. Jebkurš(-i) grozījums(-i) stājas spēkā piecu (5) darba dienu laikā pēc jebkura e-pasta paziņojuma saņemšanas vai datuma, kad ziņa par izmaiņām ir publicēta AM CY tīmekļa vietnē (tiek ņemts vēlā agrākais datums). Jebkāda turpmāka pakalpojumu izmantošana, pēc spēkā stāšanās datuma, nozīmē piekrišanu visiem grozītajiem noteikumiem.

8.3. Tirdzniecība ir saistīta ar risku, tostarp ar tādu, kas saistīts ar visa jūsu ieguldījuma zaudēšanu. Turklāt pagātnes rezultāti nesniedz garantijas par nākotnes rezultātiem. Dalīto akciju tirdzniecībai piemīt unikāli riski un ierobežojumi; Dalītajām akcijām var atšķirties tiesības, kādas varētu tikt piemērotas pilnas akcijas iegādes gadījumā. Pirms uzsākt Dalīto akciju tirdzniecību, jums ir jāpārskata un jāpārliecinās, ka saprotat riskus un ierobežojumus. Jebkāda informācija, kas iegūta no Atrunas, kā arī mūsu riska atrunas informācijas un attiecīgajiem noteikumiem un nosacījumiem, ir jāizmanto tikai kā sākumpunkts jūsu neatkarīgai izpētei, un neatkarīgu investīciju lēmumu pieņemšanai.


1 Neizpildāmie orderi ir pirkšanas un pārdošanas atliktie (limit) orderi, kuros limit cena ir zem/virs tā brīža tirgus cenas. Neizpildāms pirkšanas limit orderis ir tāds orderis, kura limit cena ir zem esošās zemākās prasītās (ask) tirgus cenas. Un otrādi, neizpildams pārdošanas limit orderis ir tāds, kura cena ir lielākā par augstāko pašreizējo pārdošanas (bid) tirgus cenu.