Jak inwestować w rynek miedzi?

Roberto Rivero

Kiedy ludzie myślą o tradingu lub inwestowaniu w metale, bez wątpienia rozważają najpierw złoto i srebro zanim w ogóle pomyślą o miedzi, którą określa się mianem “czerwonego metalu”.

Chociaż miedź (ang. Copper) nie ma takiego samego statusu ani atrakcyjności, co błyszczące metale szlachetne, odgrywa ważną rolę w naszym życiu i jest trzecim najczęściej używanym metalem przemysłowym na świecie. W tym artykule przeanalizujemy ten wszechstronny towar, przyjrzymy się możliwościom inwestowania w miedź oraz wskażemy krok po kroku, jak rozpocząć inwestowanie w miedź w Admirals!

Co charakteryzuje rynek miedzi?

Miedź jest niezwykle zróżnicowanym metalem nieszlachetnym, który jest bardzo ważny we współczesnym świecie i jego nieustannym rozwoju. Jest ona w dużej mierze wykorzystywana w przemyśle budowlanym i produkcyjnym ze względu na doskonałą przewodność cieplną i elektryczną. W rzeczywistości spośród wszystkich metali nieszlachetnych miedź jest najlepszym przewodnikiem energii elektrycznej, co wyjaśnia jej popularność w tych branżach.

Miedziane rury i okablowanie przebiegają przez nasze domy. Co więcej silniki samochodów zawierają nawet kilkadziesiąt kilogramów tego surowca. Miedź jest również powszechnie używana w przyszłościowych autach elektrycznych, a światowe sieci telekomunikacyjne w dużym stopniu bazują wyłącznie na niej.

Ze względu na swoją przydatność w budownictwie i produkcji, cena miedzi wykazuje dodatnią korelację ze wzrostem gospodarczym i jest ogólnie postrzegana jako wiarygodny wskaźnik światowej kondycji gospodarki. 

Co wpływa na cenę miedzi na giełdzie?

Jak w przypadku każdego towaru będącego przedmiotem swobodnej wymiany handlowej, cena miedzi jest określana przez bilans globalnej podaży i popytu. Na poziomy te mogą wpływać różne czynniki, niektóre z nich omówimy bardziej szczegółowo w dalszej części artykułu.

Najpierw jednak warto zrozumieć nieco więcej na temat krajobrazu globalnej podaży i popytu podczas inwestowania w miedź.

Chile i Peru to dwaj najwięksi producenci czerwonego metalu na świecie, odpowiadają łącznie za ok. 47% światowej produkcji w 2020 roku.

Chiny, które były trzecim największym producentem miedzi w 2020 roku i odpowiadały za około 10% produkcji na całym świecie, są zdecydowanie największym konsumentem tego towaru. Kraj ten był odpowiedzialnym za 54% globalnej konsumpcji w 2020 roku.

Liczby te mówią nam, że cena miedzi może być w dużej mierze uzależniona od tego, co dzieje się w zaledwie trzech krajach. Chile i Peru po stronie podaży oraz Chiny po stronie popytu. 

Jeśli w mediach pojawiają się informacje, które mogą mieć wpływ na podaż miedzi w Chile lub ogłoszenia gospodarcze mówiące o zmianie popytu w Chinach, można oczekiwać adekwatnej reakcji na notowaniach metalu.

Czerwony metal jako barometr globalnej kondycji gospodarczej

Wyniki miedzi są pozytywnie skorelowane ze wzrostem gospodarczym i dlatego jest ona ogólnie postrzegana jako barometr globalnej kondycji gospodarczej. Ekonomiści mówią na nią żartobliwie Doktor Miedź".

W czasach boomu gospodarczego, kraje budują i produkują więcej, przez co wzrasta popyt na czerwony metal. Z drugiej strony, kiedy światowa gospodarka zwalnia, działalność ta również ulega spowolnieniu i popyt na miedź traci impet. 

Z posiadanej przez nas wiedzy o dużym zapotrzebowaniu Chin na miedź, warto mieć na uwadze, że jej cena może być szczególnie podatna na wyniki gospodarcze Chin, ponieważ każda zmiana w ich popycie ma znaczący wpływ na skalę globalną. W związku z tym, notowania miedzi zwykle reagują zwiększoną zmiennością na komunikaty dotyczące chińskiej gospodarki.

W dniu 18 stycznia 2021 r. Chiny opublikowały dane o PKB za IV kwartał 2020 r., które wykazały wzrost gospodarczy o 6,5%. Liczba ta była wyższa niż oczekiwano i oznaczała, że pomimo zawirowań gospodarczych w 2020 roku, Chiny były jedyną dużą gospodarką, która uniknęła spadku w tym właśnie roku.

Na poniższym wykresie widzimy, że notowania miedzi pozytywnie zareagowały na tę wiadomość, umacniając się o ponad 1,8% w ciągu siedmiu godzin.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - notowania miedzi wykres Copper M30. Zakres danych: od 14 stycznia 2021 do 20 stycznia 2021. Sporządzono dnia 11 lutego 2021 r. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Rynek miedzi a katastrofy naturalne

Ponieważ znaczna część światowej produkcji odbywa się w zaledwie dwóch krajach, klęska żywiołowa w którymkolwiek z tych regionów może spowodować zakłócenia w dostawach, które z kolei mogą mieć wpływ na notowania towaru.

Dobrym przykładem jest wydarzenie, mające miejsce w sobotę 27 lutego 2010 roku. Tego dnia w Chile doszło do silnego trzęsienia ziemi, które dotknęło znaczną część kraju. W rezultacie produkcja w czterech głównych kopalniach została zawieszona. Wpłynęło to na około 20% zdolności produkcyjnych miedzi w tym kraju.

Na poniższym wykresie widzimy, że po ponownym otwarciu rynku surowców w poniedziałek 1 marca 2010 r. (tuż po katastrofie), cena miedzi była o ponad 3,5% wyższa niż podczas poprzedniego zamknięcia notowań.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - notowania miedzi wykres dzienny. Zakres danych: od 10 listopada 2009 do 23 czerwca 2010 roku. Sporządzono dnia 11 lutego 2021 r. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Substytuty miedzi

Chociaż miedź ma lepszą przewodność cieplną i elektryczną niż inne metale, a także większą plastyczność, istnieją substytuty tego metalu, które pomimo słabszej jakości, stają się bardziej atrakcyjnie wraz ze wzrostem kursu miedzi.

Dostępność do metali zastępczych, takich jak aluminium, może spowodować spadek popytu na czerwony metal, który pociągnie za sobą w dół notowania miedzi, jeśli cena za nią okaże się mało atrakcyjna.

Poniższy wykres ilustruje przykład historycznego maksimum cen miedzi w lutym 2011 roku, oznaczonego czerwoną linią, osiągającego poziom 464,95 USX (centów amerykańskich) za funt, czyli 10 250,40 dolarów za tonę metryczną. W tym samym czasie aluminium było notowane na poziomie około 2.500 USD za tę samą jednostkę masy. 

Chociaż miedź jest bez wątpienia lepsza od aluminium pod względem przewodności, różnica w cenie wynosząca około 7.750 dolarów za tonę może sprawić, że tańszy metal okaże się bardziej atrakcyjny dla konsumentów, co doprowadzi do spadku popytu, a następnie spadku notowania ceny miedzi.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - notowania miedzi  wykres tygodniowy. Zakres danych: od 30 sierpnia 2009 do 11 lutego 2021. Sporządzono dnia 11 lutego 2021 r. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Jak inwestować w miedź?

Poza inwestowaniem w miedź poprzez zakup fizycznego towaru, który wiąże się z problemami logistycznymi, takimi jak magazynowanie, istnieje wiele innych sposobów, aby uzyskać ekspozycję na ten surowiec, są to:

  1. Akcje
  2. Fundusze inwestycyjne typu ETF (Exchange Traded Funds)
  3. Kontrakty terminowe (Futures)
  4. Opcje
  5. Kontrakty na różnice kursowe (CFD)

Akcje 

Jednym ze sposobów uzyskania ekspozycji na miedź jest inwestowanie w akcje spółek zajmujących się poszukiwaniem, wydobyciem bądź  w inny sposób powiązanych z rynkiem czerwonego metalu.

Kiedy cena miedzi wzrasta, zaangażowane firmy niewątpliwie odnoszą z tego powodu korzyści, co potencjalnie prowadzi do wzrostu cen ich akcji. Oczywiście warto wcześniej dokładnie zbadać kondycję spółki, którą chcemy zakupić. Może okazać się, że sama wysoka (bądź niska) cena miedzi nie wpłynie znacząco na dane aktywa.

Fundusze ETF 

ETF (ang. Exchange Traded Fund) to kolejna metoda pośredniego inwestowania.

ETF to fundusz notowany na giełdzie, który ma za zadanie śledzić ruchy cen bazowego aktywa lub aktywów. Każdy ETF różni się sposobem, w jaki śledzi ich notowania. Jeśli chodzi o towary, fundusz ETF może intensywnie inwestować w towary fizyczne, posiadać udziały w spółkach działających w danej branży, handlować instrumentami pochodnymi lub dokonywać kilku z tych działań na raz.

Należy zauważyć, że kupno i sprzedaż ETF-ów zwykle wiąże się z prowizją, podczas gdy utrzymywanie zajmowanej pozycji na jednym z nich będzie podlegało niewielkiej opłacie za zarządzanie. Ponadto, niektóre ETF-y na miedź mogą cierpieć z powodu niskiej płynności, co może powodować trudności przy ich kupnie lub sprzedaży.

Kontrakty terminowe na miedź

Kontrakt terminowy (Futures) na miedź to prawnie wiążąca umowa pomiędzy dwiema stronami dotycząca wymiany towaru w określonym dniu w przyszłości po z góry ustalonej cenie.

Kontrakty futures na miedź są wymieniane na Londyńskiej Giełdzie Metali, Multi Commodity Exchange, Shanghai Futures Exchange, Tokyo Commodity Exchange oraz Commodity Exchange Inc (COMEX), która jest członkiem Chicago Mercantile Exchange (CME) Group. 

Inwestowanie w kontrakty pozwala Traderom spekulować na cenie miedzi bez posiadania fizycznego towaru, pod warunkiem, że zamkną oni swoją pozycję przed wygaśnięciem kontraktu.

Kontrakty terminowe mają z góry określone specyfikacje w zależności od giełdy, na której są notowane. Na przykład, kontrakt futures na miedź na CME Group opiewa na kwotę 25 000 funtów, a jego cena jest podawana w USX za funt. Jedną z wad dotyczących handlu kontraktami terminowymi na miedź jest brak możliwości zmiany wielkości kontraktu, która w wielu przypadkach może okazać się za duża. Dodatkowo nie można zawierać transakcji z ułamkiem kontraktu terminowego.

Opcje na miedź online

Opcje na miedź dają kupującemu prawo, ale nie obowiązek, do wymiany towaru po z góry określonej cenie i ustalonym terminie. 

Upływ czasu działa na niekorzyść opcji i są skuteczne tylko wtedy, gdy cena bazowego składnika aktywów osiągnie określony poziom przed datą wygaśnięcia. Jeśli cena go nie osiągnie, wtedy opcja wygaśnie jako bezwartościowa, co oczywiście stanowi znaczne ryzyko dla każdego, kto inwestuje w miedź za pośrednictwem opcji.

Kontrakty CFD na miedź

Kontrakty CFD na miedź (Contracts For Difference) reprezentują umowę pomiędzy dwoma stronami (dostawcą kontraktu i inwestorem), które zobowiązują się do wymiany kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a zamknięcia pozycji, wynikającej bezpośrednio ze zmian cen towaru, których kontrakt dotyczy.

Inwestowanie w miedź za pomocą kontraktów CFD oznacza, że podobnie jak w przypadku kontraktów terminowych futures i opcji, inwestor nie jest zobowiązany do przejęcia lub dostarczenia własności samego fizycznego towaru. Zarówno kontrakty CFD, futures, jak i opcje korzystają z dźwigni finansowej.

Co więcej, kontrakty CFD na towary nie mają daty wygaśnięcia, co oznacza, że pozycja może być utrzymywana tak długo, jak będzie tego chciał Trader. Należy jednak pamiętać, że kontrakty CFD podlegają opłatom za swap, czyli odsetkom naliczanym od otwartej pozycji pozostawionej przez noc. 

Jak rozpocząć inwestowanie w miedź w Admirals?

W Admirals możliwe jest inwestowanie zarówno w kontrakty CFD na miedź jak i w CFD na futures na miedź. W przeciwieństwie do kontraktów CFD, kontrakty CFD na futures  mają wspólną datę wygaśnięcia z bazowym kontraktem futures, o którym mowa.

Aby rozpocząć inwestowanie w kontrakty CFD na miedź w Admirals, należy wykonać następujące kroki:

  1. Otwórz rachunek Trade.MT5 Admirals
  2. Pobierz platformę transakcyjną MetaTrader 5
  3. Otwórz MetaTrader 5 i naciśnij na klawiaturze Ctrl + M, aby otworzyć okno 'Rynek'.
  4. Teraz użyj skrótu klawiszowego Ctrl + U, który otworzy okno wyświetlające symbole, dostępne do handlu
  5. Wybierz 'Metals' po lewej stronie ekranu, kliknij 'Copper', a następnie 'Pokaż symbol' - jak pokazano na poniższym zrzucie ekranu:

Źródło: Admirals MetaTrader 5 -okno Symboli

    6. Znajdź symbol miedzi (COPPER) w oknie Rynek, kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz “Okno wykresu”', który wyświetli wykres cenowy

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - notowania miedzi, wykres dzienny. Zakres danych: od 14 grudnia 2016 do 30 marca 2021. Sporządzono dnia 30 marca 2021 r. Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

       7. W celu zawarcia transakcji, kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na wykresie, wybierz "Handel", a następnie "Nowe Zlecenie". W ten sposób wyświetli się nowe okno zlecenia, jak pokazano poniżej 

Źródło: MetaTrader 5 Admirals  - Okno zlecenia

Podsumowanie

Po przeczytaniu artykułu bez zawahania powinieneś odpowiedzieć na pytania: co to jest miedź,  jakie czynniki mogą wpływać na jej cenę oraz jak można inwestować w czerwony metal.

Pomimo że miedź nie posiada takiego samego statusu jak inne metale, nie powinno budzić wątpliwości, iż odgrywa ona ważną rolę w naszym świecie, a wraz z jego nieustającym rozwojem przewiduje się, że nasze zapotrzebowanie na miedź będzie również rosło.

Handluj kontraktami CFD na miedź oraz inne towary w Admirals

Z rachunkiem Trade.MT5 od Admirals możesz handlować kontraktami CFD na miedź, złoto, srebro, kawę i wiele innych towarów, jednocześnie korzystając z bezpłatnej platformy MetaTrader 5! Kliknij poniższy baner, aby otworzyć swój rachunek już dziś:

Handluj kontraktami CFD na towary

Handluj CFD na ropę, kawę, złoto, srebro i wiele innych!

Inne artykuły, które mogą Cię również zainteresować:

O Admirals

Admirals to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty.

Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admirals możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

Ten materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Zacznij inwestować w złoto w 2023 roku
Pandemia koronawirusa oraz konflikt rosyjsko-ukraiński spowodowały, że coraz więcej osób zaczęło interesować się inwestowaniem w złoto. Ten szlachetny metal jest zaliczany do bezpiecznych przystani na rynkach i w niepewnych ekonomicznie czasach przyciąga zarówno indywidualnych inwestorów, jak i bank...
Londyńska giełda – Jak inwestować w FTSE 250
Od czasów Brexitu i pandemii koronawirusa wielu inwestorów doszło do wniosku, że warto zainwestować w nieco odstający od reszty indeks FTSE 100.O ile jednak inwestycja w ten indeks przyniosłaby stopę zwrotu na poziomie 4,2% w pierwszym kwartale 2021, kupno FTSE 250 w tym samym czasie podwoiłoby ten...
Jak handlować ropą naftową?
Wielu Inwestorów śledzi ceny ropy na giełdzie, ale czy wiesz, że ropa jest jednym z towarów, którymi handlują najczęściej profesjonaliści?Dzieje się tak, ponieważ CFD WTI i BRENT zapewniają ruchy kierunkowe, które są wysoko cenione zarówno przez inwestorów intraday, jak i swing traderów. Z perspekty...
Więcej