យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ GBPUSD

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 EUR

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD 0
Symbol GBPUSD
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 1.0
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.49
SWAP Value (Short), Pips -0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200
Minimum Hedged Margin, GBP 100
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD 0
Symbol GBPUSD
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 1.0
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.49
SWAP Value (Short), Pips -0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200
Minimum Hedged Margin, GBP 100
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol GBPUSD-Z
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.6
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.49
SWAP Value (Short), Pips -0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200
Minimum Hedged Margin, GBP 100
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol GBPUSD-ECN
Minimum Spread, Pips 0.1
Typical Spread, Pips 0.6
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.49
SWAP Value (Short), Pips -0.334
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200
Minimum Hedged Margin, GBP 100
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។