ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ GBPUSD

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD 0
Symbol GBPUSD
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.0001
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.478
SWAP Value (Short), Pips -0.511
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, GBP 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD 0
Symbol GBPUSD
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.0001
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.478
SWAP Value (Short), Pips -0.511
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, GBP 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol GBPUSD-Z
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.00006
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.478
SWAP Value (Short), Pips -0.511
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, GBP 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol GBPUSD-ECN
Minimum Spread, USD 0.00001
Typical Spread, USD 0.00006
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Pips -0.478
SWAP Value (Short), Pips -0.511
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.00001
Lot Size, GBP 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Margin, GBP 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, GBP 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri