ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ USDJPY

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD 0
Symbol USDJPY
Minimum Spread, JPY 0.001
Typical Spread, JPY 0.01
Limit / Stop Levels, JPY 0.01
SWAP Value (Long), Pips 0.44
SWAP Value (Short), Pips -1.305
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 10
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD 0
Symbol USDJPY
Minimum Spread, JPY 0.001
Typical Spread, JPY 0.01
Limit / Stop Levels, JPY 0.01
SWAP Value (Long), Pips 0.44
SWAP Value (Short), Pips -1.305
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 10
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol USDJPY-Z
Minimum Spread, JPY 0.001
Typical Spread, JPY 0.003
Limit / Stop Levels, JPY 0.003
SWAP Value (Long), Pips 0.44
SWAP Value (Short), Pips -1.305
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 100
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri


Parameters Data
Leverage up to 1:500 (Retail - 1:30)
Commission, USD per lot (single side) 3.0
Symbol USDJPY-ECN
Minimum Spread, JPY 0.001
Typical Spread, JPY 0.003
Limit / Stop Levels, JPY 0.003
SWAP Value (Long), Pips 0.44
SWAP Value (Short), Pips -1.305
3-day SWAPs Wednesday
Tick Size 0.001
Lot Size, USD 100,000
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 200
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, JPY 100
Minimum Margin, USD 200 (Retail - 3,333.33)
Minimum Hedged Margin, USD 100 (Retail - 1,666.67)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 23:00 Fri