ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ DJI30

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, USD 0
Symbol [DJI30]
Minimum Spread, USD 1.5
Typical Spread, USD 1.5
Limit / Stop Levels, USD 1.5
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.01261
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00406
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.01
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, USD 0
Symbol [DJI30]
Minimum Spread, USD 1.5
Typical Spread, USD 1.5
Limit / Stop Levels, USD 1.5
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.01261
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00406
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, USD per lot (single side) 0.3
Symbol [DJI30]-Z
Minimum Spread, USD 0.9
Typical Spread, USD 0.9
Limit / Stop Levels, USD 0.9
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.01261
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00406
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.01
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, USD per lot (single side) 0.3
Symbol [DJI30]-ECN
Minimum Spread, USD 0.9
Typical Spread, USD 0.9
Limit / Stop Levels, USD 0.9
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.01261
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00406
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:00 - 23:59 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.