Otwórz rachunek

Przed założeniem rachunku rzeczywistego oraz rozpoczęciem obrotu należy dokładnie zapoznać się z umowami i innymi dokumentami dotyczącymi Admiral Markets AS, które w pełni regulują warunki współpracy pomiędzy Admiral Markets AS a Klientem. Dokumenty te pozwalają zapoznać się z naszą odpowiedzialnością prawną oraz ogólnymi praktykami biznesowymi.

Przed otwarciem rachunku inwestycyjnego, przedstawiciel Admiral Markets AS przeprowadzi Cię przez procedurę KYC (Poznaj Swojego Klienta). Oznacza to konieczność dostarczenia niezbędnych dokumentów i danych, które umożliwią nam dokończenie rejestracji Twojego rachunku. Aby rozpocząć procedurę otwarcia rachunku, zarejestruj się w Gabinecie Inwestora i przedłuż następujące dokumenty:

Dokumenty niezbędne dla Osoby Fizycznej:

 1. Paszport lub dowód osobisty;

Dokumenty niezbędne dla Estońskiej Osoby Prawnej:

 1. Dowód osobisty lub paszport osoby upoważnionej do reprezentacji spółki;
 2. Wyciąg z rejestru handlowego;
 3. Dokumenty potwierdzające strukturę właścicielską osoby prawnej, zawierające dane osobowe interesariuszy. Prosimy wziąć pod uwagę, iż finalnym interesariuszem może być wyłącznie osoba fizyczna.
 4. EMIR - Formularz aplikacyjny

Dokumenty niezbędne dla Osoby Prawnej z EU i EOG:

 1. Wypełniona i podpisana Umowa Klienta dla Osoby Prawnej;
 2. Dowód osobisty lub paszport osoby upoważnionej do reprezentacji spółki;
 3. Wyciąg z rejestru lub świadectwo rejestracji osoby prawnej (akt założycielski spółki lub umowa spółki) lub notarialny odpis, zawierający:

  - nazwę osoby prawnej, zakres działalności, siedzibę i adres przedsiębiorstwa;
  - numer rejestracyjny i datę rejestracji;
  - imiona i nazwiska, miejsca zamieszkania i numery PESEL członków organu zarządzającego;
  - datę wystawienia dokumentu;
  Uwaga! Przedłożone dokumenty nie mogą być starsze niż 6 miesięcy.

 4. EMIR - Formularz aplikacyjny

Jeżeli osoby prawne zostały zarejestrowane w innych rejestrach niewymienionych powyżej, muszą przedłożyć następujące dokumenty:
- Memorandum i/lub Statut;
- Świadectwo rejestracji wydane przez rejestr przewidziany przez ustawodawstwo;
- Dokument poświadczający upoważnienie przedstawiciela lub przedstawicieli prawnych (w zależności od prawa do reprezentacji);
- Ostatni rachunek za media potwierdzający miejsce prowadzenia działalności.

Prosimy pamiętać, że przedstawiciele Admiral Markets AS mają prawo wymagać dodatkowych dokumentów (takich jak notarialne pełnomocnictwo, rachunki za media, wyciągi bankowe, itp.), jeśli uznają to za konieczne z uwagi na zastosowanie środków należytej staranności w celu zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu.


Dokumenty

Przed zawarciem umowy należy zapoznać się, zrozumieć i zaakceptować następujące dokumenty opisujące warunki usług Admiral Markets AS:Dokumenty zawierające Kluczowe Informacje

Od 1 stycznia 2018 weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 (PRIIP). Ze względu na rozporządzenie, niektóre produkty inwestycyjne mogą być udostępniane inwestorom indywidualnym tylko wtedy, gdy wystawca/emitent przygotował i dostarczył inwestorowi Dokument Zawierający Kluczowe Informacje (KID), który zawiera istotne informacje na temat tych produktów.Dokumenty zawierające Kluczowe informacje dla InwestorówDokumenty dodatkowe: