PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTA

Obowiązująca od 08.10.2018

W Admiral Markets AS (dalej jako AM) w pełni rozumiemy, jak ważne jest, aby chronić i szanować dane osobowe naszych Klientów. Niniejszy dokument opisuje nasze zaangażowanie w odniesieniu do informacji, które zbieramy o naszych Klientach i tego, co robimy z tymi informacjami. Dana polityka zawiera omówienie następujących czynności:

 1. Warunki i Definicje
 2. Zasady Ogólne
 3. Podstawy prawne do przetwarzania Danych Klienta
 4. Kategorie Danych Klienta
 5. Przekazywanie Danych Klienta
 6. Przekazywanie Danych Klienta poza obszar EOG
 7. Zautomatyzowane decyzje i analiza profilu
 8. Przechowywania Danych Klienta
 9. Prawa Klienta
 10. Ochrona Praw Klienta

Przed rozpoczęciem korzystania z jakichkolwiek usług oferowanych przez AM i przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych, Klient powinien zaznajomić się samodzielnie i zgodzić się na zasady i warunki określone w niniejszej polityce. Osoba zatwierdza określone warunki dobrowolnie, zaznaczając odpowiednie pole wyboru w formularzu rejestracyjnym w Gabinecie Inwestora w celu korzystania z usług inwestycyjnych.

1. WARUNKI I DEFINICJE

1.1 Klient - oznacza osobę fizyczną lub osobę prawną, która wyraziła chęć korzystania, która korzysta lub która korzystała ze świadczonych przez AM usług inwestycyjnych, do czasu rozwiązania relacji z Klientem.

1.2 Dane Klienta - wszelkiego rodzaju informacje, w tym dane osobowe, znane przez AM dotyczące Klienta. W odniesieniu do Klientów będących osobami prawnymi, AM przetwarza dane osobowe prawnych reprezentantów, beneficjentów i innych powiązanych z Klientem osób w zakresie wymaganym przez prawo. Kategorie danych Klienta są określone w sekcji 4 niniejszego dokumentu.

1.3 Przetwarzania Danych Klienta - oznacza każdą czynność wykonywaną w odniesieniu do danych Klienta, w tym gromadzenie, zapisywanie, porządkowanie, przechowywanie, zmienianie, przekazywanie, usuwanie, archiwizowanie itp.

1.4 Kontroler Danych – AM jako firma świadcząca usługi inwestycyjne Klientowi, działa jako Kontroler Danych wobec danych Klienta.

1.5 Autoryzowany Procesor Danych i/lub inna Strona Trzecia - AM może korzystać z autoryzowanych zewnętrznych procesorów do przetwarzania danych Klienta, w oparciu o zawarte umowy świadczenia usług, które są regulowane przez instrukcje Admiral Markets dotyczące ochrony danych Klienta. Trzecią Stroną jest każda osoba nie będąca Klientem ani AM.

2. ZASADY OGÓLNE

2.1 Przetwarzania Danych Klienta w AM odbywa się zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych), Ustawie o Ochronie Danych Osobowych, innych stosownych aktach prawnych i wymogach w nich ustanowionych.

2.2 AM używa autoryzowanych procesorów do Przetwarzania Danych Klienta. W tym zakresie AM powinna zapewnić, że podmioty przetwarzające Dane Klienta, będą przetwarzać te dane wyłącznie zgodnie z instrukcjami AM i zgodnie z wymogami dotyczącymi ochrony danych.

2.3 AM ma prawo jednostronnie zmienić podane zasady w dowolnym momencie, powiadamiając Klientów nie później niż na 14 dni przed ważnymi zmianami, za pośrednictwem strony internetowej AM, wiadomości e-mail lub za pośrednictwem Gabinetu Inwestora. W kwestiach nieuregulowanych przez tę Politykę zastosowanie mają Ogólne Warunki.

3. PODSTAWY PRAWNE DO PRZETWARZANIA DANYCH KLIENTA

3.1 AM przetwarza dane związane z Klientem, w tym dane osobowe, wg. następujących zasad:

 • Klient wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla jednego lub więcej określonych celów;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Klientem, której stroną jest Klient lub w celu podjęcia kroków na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy z Klientem;
 • przetwarzanie danych jest konieczne dla wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega AM;
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów uzasadnionych interesów AM lub strony trzeciej, chyba że takie interesy są podrzędne w stosunku do interesów lub podstawowych praw i wolności Klienta, które wymagają ochrony danych osobowych.

3.2 Uzasadnione interesy AM wyrażają się w jej własnej działalności operacyjnej polegającej na oferowaniu Klientom lepszych usług i produktów, rozwijaniu własnych produktów, zapewnieniu bezpieczeństwa danych i informacji oraz realizacji ogólnych zobowiązań prawnych określonych w aktach prawnych.

3.3 Na podstawie zgody na przetwarzanie danych Klienta, AM musi zapytać o zgodę, np., w adekwatnych wnioskach i prośbach i pozwolić Klientowi na jej dobrowolne wyrażenie.

4. KATEGORIE DANYCH KLIENTA

4.1 AM ma prawo i obowiązek na mocy obszaru swojej działalności, aby sprawdzić dokładność danych Klienta zawartych w bazach danych przez okresowe wzywanie Klienta do przejrzenia i/lub poprawy lub potwierdzenia dokładności danych Klienta, odnoszących się do Klienta. AM nie zbiera wrażliwych informacji o Kliencie.

4.2 AM gromadzi dane Klienta głównie od Klienta (np. wnioski i prośby, w trakcie interakcji z Klientem) i w trakcie korzystania z usług przez Klienta (np. wykonanie płatności i transferów, przekazywanie zleceń papierów wartościowych, egzekucja kontraktów, itp.).

4.3 AM również wchodzi w posiadanie i weryfikuje dane Klienta od Stron Trzecich, takich jak:

 • publiczne i prywatne rejestry (np. ewidencje ludności, rejestry biznesowe, rejestry informacji kredytowych i innych autoryzowanych procesorów). AM używa danych uzyskanych z rejestrów i upoważnionych procesorów do weryfikacji i aktualizacji danych Klienta;
 • odpowiednie banki, zagraniczni brokerzy i inni partnerzy biznesowi, jeśli Klient wyraził zgodę wobec naszego partnera biznesowego dla tego celu lub przesyłu danych, jeśli jest to dozwolone przez akty prawne. AM używa tych danych, głównie dla umożliwienia świadczenia usług dla Klientów (np. płatności zagranicznych i usług inwestycyjnych).

4.4 Poniżej przedstawiono listę typów Danych Klienta, głównych celi, dla których AM przetwarza Dane Klienta i podstaw prawnych Przetwarzania:

Dane klienta Cele przetwarzania Podstawy prawne dla przetwarzania
1. Dane Osobowe (np. nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, dane dotyczące dokumentu tożsamości)

Identyfikacja Klienta

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

2. Dane kontaktowe (np. telefon, email, adres, język kontaktowy)

Interakcja z Klientem

Marketing

Wykonywania umowy o świadczenie usług z Klientem

Zgoda na marketing / uzasadniony interes

3. Dane dotyczące rezydencji podatkowej (np. kraj zamieszkania, numer identyfikacyjny podatnika, obywatelstwo)

Gromadzenie i raportowanie informacji podatkowych

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Wymianie Informacji Podatkowych

4. Dane dotyczące obszaru prowadzonej działalności (np. zawód, wykształcenie, dane pracodawcy)

Ocena zdolności kredytowej Klienta w celu płatności na rachunek tradingowy

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

5. Dane finansowe (np. dochody, zobowiązania, aktywa płynne, planowana kwota pierwszej wpłaty)

Ocena zdolności kredytowej Klienta w celu płatności na rachunek tradingowy

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

6. Dane dotyczące wiarygodności Klienta i pochodzenia środków oraz majątku (np. dane dotyczące historii płatności, dane związane z praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i przestępczości zorganizowanej, dane dotyczące pracodawcy, transakcji partnerów, beneficjentów, źródła dochodów, dane o działalności gospodarczej, osobach powiązanych, dane o piastowaniu stanowisk eksponowanych politycznie)

Przestrzeganie wymagań dotyczących due diligence

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

7. Dane dotyczące doświadczenia Klienta (np. inwestycji klienta, wiedzy i doświadczenia, wykształcenia, zawodu, celów inwestycyjnych)

Ocena zasadności i odpowiedniości produktu, usług i papierów wartościowych oferowanych Klientowi i oceny wiedzy Klienta

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Rynku Papierów Wartościowych

8. Dane odnoszące się do papierów wartościowych (np. transakcje na papierach wartościowych i zlecenia transakcji, ilość papierów wartościowych, wolumeny transakcji, wartość transakcji, kod LEI)

Raportowanie i monitorowanie transakcji w odniesieniu do cech nadużyć na rynku oraz powiadamianie o podejrzanych transakcjach

Zobowiązania prawne wynikające z Rozporządzenia nr 596/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady (rozporządzenie w sprawie nadużyć rynkowych)

9. Dane komunikacyjne (np. zapis wizerunku gdy Klient odwiedza każde z biur AM, w tym komunikacja poprzez elektroniczne środki przekazu)

Przestrzeganie wymagań dotyczących due diligence

Zarządzanie ryzykiem

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Rynku Papierów Wartościowych

Uzasadniony interes dla zarządzania ryzykiem w celu utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy.

10. Dane dotyczące zwyczajów, preferencje i zadowolenia Klienta (np. status Klienta, dane dotyczące korzystania z Usług, zapytania i skargi Klienta, badania opinii)

Rozwój produktów i usług

Uzasadniony interes dla tworzenia nowych produktów i usług oraz i poprawy istniejących produktów (np. korygowanie błędów, rozwój łatwości użycia najczęściej wykorzystywanych usług)

11. Dane dotyczące segmentu Klienta (np. demograficzne)

Marketing bezpośredni, organizowanie kampanii, szkoleń online i szkoleń stacjonarnych

Uzasadniony interes dla promowania aktywności komercyjnych i edukacyjnych, dostosowujących odpowiednią ofertę dla Klientów

12. Dane uzyskane w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów (np. dane pochodzące z dochodzeń prowadzonych przez organy dochodzeniowe, notariuszy, organy podatkowe, sądy, zapytań komorników sądowych)

Współpraca z organami nadzoru i innymi instytucjami sektora publicznego, implementacja wymaganych środków, takich jak konfiskata rachunków

Przestrzeganie zobowiązań prawnych wynikających z różnych aktów prawnych, takich jak Ustawa o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, itp.

13. Dane dotyczące uczestnictwa w grach konsumenckich i kampaniach np. dane dotyczące nagród w grach inwestycyjnych i innych grach konsumenckich i punkty zebrane w kampaniach)

Zgodności z warunkami kampanii (np. wypłaty wygranych)

Marketing bezpośredni (np. wysłanie zaproszenia do uczestników, przypomnienia itp).

Wykonywania umowy zawartej z Klientem

Uzasadniony interes w takich samych lub podobnych usługach marketingowych

14. Dane dotyczące rodziny Klienta i/lub powiązanych osób (np. informacje na temat rodziny Klienta, spadkobiercach i innych powiązanych osobach (używane tylko w przypadkach, gdy Klient jest związany z politycznie eksponowaną osobą lub w przypadku śmierci Klienta. Również, czy Klient zajmuje stanowisko eksponowane politycznie)

Przestrzeganie wymagań dotyczących due diligence

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Prawie Dziedziczenia

Zobowiązania prawne wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu

15. Dane z sekcji Strony internetowej odwiedzanych przez Klienta

Zarządzania ryzykiem, monitorowanie i badanie w celu zwalczania nadużyć finansowych (np. oszustwa przy płatnościach)

Uzasadniony interes dla zarządzania ryzykiem, do zwalczania nadużyć finansowych i rozwiązywania sporów w sądzie lub pozasądownie

4.5 Jeśli chodzi o marketing bezpośredni (taki jak aktualności o firmie, informacje o kampaniach i inne podobne aktualizacje w celu zwiększenia wiedzy Klienta związanej z rynkami finansowymi, itp.), Klient ma prawo ybrać, czy otrzymuje e-maile związane z marketingiem na podany przez niego adrrs e-mail. Preferencje te można zmieniać w dowolnym momencie przez Gabinet Inwestora, w panelu "Profile" i/lub "Subskrypcje". Jest również możliwe, wypisanie się z e-maili marketingowych, klikając na link w otrzymanej wiadomości e-mail.

5. PRZEKAZYWANIE DANYCH KLIENTA

5.1 AM ma prawo do przekazania Danych Klienta następującym Stronom Trzecim:

 • Organom ścigania, takim jak komornicy, kancelarie notarialne, organy podatkowe, organy nadzoru i jednostki wywiadu finansowego, na ich żądanie. AM może także skontaktować się z odpowiednimi organami władzy w przypadku, gdy Klient naruszy postanowienia umowy.
 • Innym spółkom Admiral Markets, jeśli jest to potrzebne do świadczenia usług, zarządzania platformami handlowymi lub obsługi klienta lub wsparcia technicznego.
 • Instytucjom świadczącym usługi finansowe, takim jak banki, systemy płatności, instytucje partycypujące w cyklu egzekucji transakcji i płatności, rozrachunków i sprawozdawczości (na przykład rynki regulowane jako miejsca realizacji, wielostronne platformy obrotu, zorganizowane platformy obrotu, repozytoria transakcji, brokerzy krajowi i zagraniczni).
 • Audytorom, doradcom prawnym i finansowym lub innym procesorom upoważnionym przez Admiral Markets.
 • Stronom trzecim utrzymującym rejestry (np. rejestry kredytowe, rejestry ludności, rejestry handlowe, rejestry papierów wartościowych lub inne rejestry przetrzymujące lub pośredniczące w przekazywaniu danych Klienta).
 • Innym osobom związanym ze świadczeniem usług Admiral Markets, takim jak dostawcy usług wykorzystywani do archiwizacji danych i usług pocztowych.
 • AM może udostępniać dane Klientów w przypadku fuzji, sprzedaży, restrukturyzacji, przejęcia, wspólnego przedsięwzięcia, cesji, przeniesienia lub innego rodzaju zbycia całości lub części działalności, aktywów lub akcji AM (w tym w związku z bankructwem lub z podobnym postępowaniem).

6. PRZEKAZYWANIE DANYCH KLIENTA POZA OBSZAR EOG

6.1 Ogólnie rzecz biorąc dane Klienta nie są wysyłane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Jeśli wystąpiłaby potrzeba aby to zrobić, przed wysyłaniem danych AM musi sprawdzić, czy kraj ma wystarczający poziom ochrony danych (oceniany przez Komisję Europejską) i przeprowadzić szeroką analizy adekwatności Strony Trzeciej do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

6.2 W przypadku braku odpowiednich środków ochrony, AM ma prawo do przekazania danych Klienta poza Europejski Obszar Gospodarczy w sytuacjach, gdy przekazywanie danych, jest na przykład niezbędne do wykonywania umowy między Klientem a AM lub implementacji środków przyjętych na podstawie żądania lub aplikacji Klienta (na przykład dokonywanie płatności zagranicznych). AM nie może zagwarantować, że inna instytucja finansowa lub inny dostawca usług przetwarzania danych Klienta w takich krajach, ma obowiązek takiej samej ochrony danych, jak w Europejskim Obszarze Gospodarczym lub innym kraju z wystarczającym poziomem ochrony danych.

7. ZAUTOMATYZOWANY PROCES DECYZYJNY I ANALIZY PROFILU

7.1 Jeśli AM podjęła decyzję o Kliencie opartą wyłącznie na zautomatyzowanym procesie (np. poprzez automatyczne profilowanie), która wpływa na zdolność Klienta do korzystania z oferowanych usług lub ma inny znaczący wpływ na Klienta, Klient może poprosić o niepodleganie takiej decyzji, chyba że AM jest w stanie wykazać Klientowi, że taka decyzja jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między nim a Klientem. Nawet jeśli decyzja jest niezbędna do podjęcia lub wykonania zobowiązań wynikających z relacji Klienckiej, Klient może zakwestionować decyzję i poprosić o interwencję człowieka. Automatyczne decyzje podejmowane przez system przetwarzania danych, bez udziału Klienta, są dozwolone tylko na warunkach i zgodnie z procedurami określonymi przez prawo. Obecnie AM nie używa automatycznych systemów decyzyjnych do prowadzenia swoich interesów.

7.2 Dane Klienta są wykorzystywane do manualnej analizy profilu. AM używa analizy profilu do celów marketingowych, oceny ryzyka dla zgodności z wymogami zapobiegania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu i monitorowania transakcji służącego zwalczaniu nadużyć finansowych. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu AM (w tym celów marketingowych), a także na podstawie wymogu spełniania zobowiązań prawnych.

8. RETENCJA DANYCH KLIENTA

8.1 AM nie przetwarza danych Klienta dłużej niż jest to konieczne do wykonania celów przetwarzania, w tym pozostania w zgodności z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi przetrzymywania danych i rozstrzygania sporów wynikających z umów zawartych z Klientem lub rozwiązywania potencjalnych sporów. AM zachowuje dane Klienta, który zawarł umowę o korzystaniu z usług inwestycyjnych, przez co najmniej pięć lat od zakończenia relacji z Klientem, chyba że istnieją inne wymogi ochrony danych lub dokumentów definiowane przez prawo.

8.2 Generalnie, AM zachowuje Dane Osobowe Klienta do końca okresu przedawnienia.

9. PRAWA KLIENTA

9.1 AM szanuje prawa Klientów do dostępu i kontroli swoich danych osobowych. AM odpowie na prośby dotyczące przetwarzania danych osobowych, a w stosownych przypadkach, udostępni, poprawi lub usunie takie dane osobowe. Klienci posiadają możliwość wglądu w udostępnione dane w Gabinecie Inwestora. Klienci mają prawo do:

 • otrzymywania informacji o tym, czy AM przetwarza ich Dane Osobowych i jeśli tak, prawo do otrzymywania informacji, jakie dane są przetwarzane (widoczne także w Gabinecie Inwestora) i jak długo dane są przechowywane;
 • wymagania korekty swoich Danych Osobowych, jeśli została dokonana ich zmiana lub dane są nieadekwatne z innego powodu (również widoczne w Gabinecie Inwestora);
 • zakazania użycia swoich danych kontaktowych do wysyłki biuletynów i ofert za pośrednictwem poczty e-mail lub numeru telefonu do celów marketingowych. Klient może zmienić swoje preferencje dotyczące otrzymywania takich powiadomień w Gabinecie Inwestora, w menu "Subskrypcje" i/lub "Profile". Klient może zrezygnować z biuletynów i ofert, również bezpośrednio z otrzymanej wiadomości e-mail;
 • żądania zaprzestania Przetwarzania Danych Osobowych, w przypadku Przetwarzania niezgodnie z prawem, jeżeli okazałoby się, że AM nie ma podstawy prawnej do przetwarzania takich danych. AM nie ma prawa do przetwarzania Danych Klienta, chyba że interesy AM przeważają potencjalne ograniczenia praw Klienta (np. wykonywanie ogólnych zobowiązań prawnych);
 • żądania usunięcia swoich Danych Osobowych, jeśli AM nie ma prawa do przetwarzania takich danych lub przetwarzania danych na podstawie zgody Klienta, jeśli Klient wycofa zgodę. Usunięcia nie można zażądać w zakresie większym, niż prawo lub obowiązek AM do Przetwarzania Danych Osobowych (np. przestrzeganie zobowiązań prawnych, wykonywanie postanowień umowy, prowadzenie swoich uzasadnionych interesów). Żądanie usunięcia danych osobowych Klienta spowoduje zamknięcie jego rachunku, usunięcie jego danych z aktywnego przetwarzania i zakończenie relacji z Klientem. Jednak AM jest zobowiązana do zachowania danych osobowych Klientów zgodnie z wymogami prawnymi i regulacyjnymi, a także zgodnie z wymaganiami wewnętrznej zgodności w odniesieniu do utrzymania rekordów;
 • otrzymania kopię danych osobowych, które Klient złożył do AM i które są przetwarzane na podstawie zgody lub wykonania umowy Klienta, w uniwersalnym, elektronicznie odczytywalnym formacie i jeśli jest to technicznie możliwe, przesłania danych do innego usługodawcy. W przypadku przekazywania danych Osobom Trzecim, muszą zostać otrzymane i zweryfikowane wyraźne pisemne instrukcje od Klienta. Klient musi zatwierdzić, że przenoszone dane mogą pochodzić tylko ze zbioru danych, które zostały zebrane w celu zawarcia umowy z Klientem lub zostały opracowane na podstawie zgody wyrażonej przez Klienta.

9.2 Klient może skorzystać ze swoich praw kontaktując się z AM w sposób określony w punkcie 10.1. AM odpowie na żądanie, bez zbędnej zwłoki i nie później niż jeden miesiąc od otrzymania żądania. Jeśli przed udzieleniem odpowiedzi na żądanie, niezbędne będzie ustalenie okoliczności, prośba o dodatkowe informacje lub dokonanie kontroli, AM może przedłużyć termin odpowiedzi informując o tym Klienta.

9.3 Klient ma prawo iść do sądu lub eskalować skargi dotyczące przetwarzania danych do regulatora ochrony danych w swojej jurysdykcji w celu ochrony praw, chyba, że mające zastosowanie prawo przewiduje inną procedurę obsługi takiego roszczenia. Ponadto, Klient ma prawo do kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (strona internetowa: uodo.gov.pl) lub sądem w swojej jurysdykcji w przypadku naruszenia swoich praw.

10. OCHRONA PRAW KLIENTA

10.1 Klienci mogą kontaktować się z AM w związku z zapytaniami dotyczącymi wykonywania ich praw lub zadawaniem innych istotnych pytań dotyczących przetwarzania danych. Ogólne dane kontaktowe AM dostępne sa na stronie internetowej AM: www.admiralmarkets.com, w zakładce `Kontakt`. Jeżeli chcesz zadać pytanie lub wysłać zapytania dotyczące przetwarzania danych, prosimy o kontakt z mianowanym Inspektorem Ochrony Danych Admiral Markets, poprzez wyraźne zaznaczenie "Adresowane do: Inspektor Danych Osobowych".

Poczta: Maakri 19/21, 10114 Tallinn, Estonia
E-mail: compliance@admiralmarkets.com