Wpłaty & Wypłaty

Poniżej znajdziesz tabelę z możliwymi sposobami wpłaty i wypłaty środków z Twojego rachunku transakcyjnego w Admiral Markets AS.

Uwaga: Nie akceptujemy wpłat gotówkowych z banków.

Wpłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 3 Czas przetwarzania Wpłata
Przelew bankowy
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK Bezpłatnie brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wpłata
Blue Media
PLN Bezpłatnie 50 PLN 30 000 PLN Natychmiastowo Wpłata
Visa i MasterCard
EUR / USD / GBP / CHF / PLN / HUF / BGN / CZK / HRK / NOK / RON / RUB / SEK Bezpłatnie 50 EUR / USD / GBP / CHF / 200 PLN /
15 000 HUF/ 100 BGN / 1 250 CZK / 370 HRK / 450 NOK / 240 RON / 3 500 RUB / 500 SEK
15 000 EUR / USD / GBP / CHF / 60 000 PLN / 4 500 000 HUF / 30 000 BGN / 325 000 CZK / 111 000 HRK / 45 000 NOK / 72 000 RON / 150 000 SEK Natychmiastowo Wpłata
iBank&BankLink 2 EUR Bezpłatnie 10 EUR 5 000 EUR Natychmiastowo Wpłata


Opłaty związane z handlem
Prowizje Stawki prowizji i wartości minimalnej prowizji można znaleźć w sekcji Specyfikacja Instrumentów


Transfer wewnętrzny
Pomiędzy poszczególnymi rachunkami handlowymi klientów:
Rachunki prowadzone w tej samej walucie Bezpłatnie
Rachunki prowadzone w różnych walutach 1% kwoty transferu
Pomiędzy oddzielnymi portfelami Klientów, portfelem i rachunkiem handlowym:
Portfele, portfel i rachunek w tej samej walucie bazowej Bezpłatnie
Portfele, portfel i rachunek z różnymi walutami bazowymi 3 5 bezpłatnych transferów, następnie 1% od kwoty (min. 1 EUR)


Dodatkowe opłaty
Otwarcie rachunku rzeczywistego lub demonstracyjny Bezpłatnie
Opłata za brak aktywności (obowiązuje od 01.09.2017) 4 10 EUR (miesięcznie)
Opłata za przewalutowanie 5 0,3%

1  Z Trustly można skorzystać za pomocą Skrill

2  dostępne: Estonia, Łotwa, Litwa

3  limit na 24 godziny na Klienta

4  Opłata za brak aktywności - kwota obciążająca rachunek handlowy, na którym nie zrealizowano żadnych transakcji w ciągu ostatnich 24 miesięcy i który nie jest wykorzystywany do utrzymywania otwartych pozycji. Opłata jest naliczana tylko wtedy, gdy saldo rachunku jest większe niż zero.

5  stała opłata obowiązuje dla każdej transakcji przeprowadzonej w walucie innej, niż waluta bazowa konta


Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets AS

Valid as of 19.01.2018

Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunki“) znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez klientów Admiral Markets AS (dalej „AM“) w celu wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych z rachunku transakcyjnego klienta (dalej “Płatność”), który został otwarty w AM.

Składając dyspozycję realizacji Płatności w AM, Klient potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował obowiązujące Warunki i specyficzne warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W odniesieniu do kwestii nieopisanych w poniższych Warunkach zastosowanie znajdują Ogólne Warunki AM.

1. Płatności

1.1 Klient może złożyć dyspozycję płatności w każdej chwili i zostanie ona zaakceptowana przez AM pod warunkiem, że klient pozostaje w ciągłej zgodzie z wymaganiami określonymi w ogólnych zasadach i warunkach oraz Warunkach Realizacji Płatności AM. Proszę pamiętać, że Admiral Markets nie akceptuje, ani nie realizuje płatności kierowanych lub pochodzących z kont należących do osób innych (osoby trzecie) niż klient.

1.2 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, AM zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została przez Klienta Płatność, niezależnie od wybranej czy preferowanej przez Klienta formy wypłaty.

1.3 AM zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów, w celu sprawdzenia pochodzenia Płatności lub w przypadkach uznanych przez AM za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące Płatności (np. limity Płatności, harmonogramy itp.) dostępne są w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zaznajomienie się z tymi szczegółami przed realizacją Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien zwrócić uwagę na wszelkie nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, AM nie jest zobowiązany do odzyskania Płatności ze strony Dostawcy Usługi Płatności ani do zwrotu klientowi powstałych w skutek tego jakichkolwiek opłat, kosztów czy innych wydatków. Klient jest zobowiązany do rekompensaty AM wszelkich kosztów lub szkód powstałych w skutek złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota przelewu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny. Środki na rachunku zostaną przeliczone na podstawie dziennego kursu wymiany przez bank obsługujący AM.

4.2 Przelewy zasilające rachunek Klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach (9:00-17:00), pod warunkiem, że przelane środki znajdują się na rachunku bankowym AM.

4.3 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków, kwota, jaką otrzyma Klient zostanie pomniejszoną o te opłaty. Mając to na uwadze klient może otrzymać kwotę niższą od kwoty początkowej. AM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty manipulacyjne pobierane przez banki.

4.4 W przypadku, gdy przelew pociąga za sobą obciążenie opłatami za usługę (tj. przelew środków w opcji kosztowej, jak "Wszystkie opłaty na rzecz Odbiorcy (BEN)" lub "Koszt Dzielony") zostanie dokonany na rachunek bankowy AM, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte z kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.5 AM realizuje wypłaty środków z rachunku Klienta tego samego dnia roboczego, pod warunkiem, iż polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 17:00 GMT. Polecenia wypłaty złożone po godzinie 17:00 GMT w dni robocze lub w weekendy i w święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

4.6 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny - tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP.

4.7 Należy pamiętać, iż handel może wiązać się z dodatkowymi opłatami związanymi z rolowaniem pozycji (tj. swapów lub płatności odsetkowych) za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również z korektami dodatnimi/ujemnymi z tytułu dotosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji Specyfikacja Instrumentów na stronie internetowej AM.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że przepisy prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się pomiędzy różnymi regionami, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi regulacjami, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż systemy płatności elektronicznych ze względu na swą naturę narażone są na wystąpienie błędów, opóźnień i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, w szczególności może być to związane z Dostawcą Usługi Płatności. Zaleca się utrzymywać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz okresowe skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów.

6.2 W żadnym przypadku AM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innych systemów technicznych należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.Należy mieć na uwadze, iż inwestowanie może wiązać się z dodatkowymi opłatami w formie swapów, które to są dodawane lub pobierane z rachunku klienta za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również korektami (zarówno dodatnimi, jak i ujemnymi) z tytułu dostosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w Specyfikacji Instrumentów na stronie internetowej Admiral Markets UK Ltd.
Sposoby wypłaty Akceptowane waluty Prowizje i opłaty Minimalna kwota Maksymalna kwota 2 Czas przetwarzania Wypłata środków
Przelew bankowy 1
EUR / AUD / BGN / CHF / CZK / GBP / HRK / HUF / NOK / PLN / RON / RUB / SEK 2 darmowe wypłaty
co miesiąc
brak minimum brak maksimum do 3-5 dni roboczych Wypłać
Specjalne Warunki Przelewów Bankowych:
Wypłata w EUR w Unii Europejskiej EUR 1 EUR brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w GBP w Wielkiej Brytanii GBP 1 GBP brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w BGN w Bułgarii BGN 2 BGN brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w CZK w Republice Czeskiej CZK 30 CZK brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w HUF na Węgrzech HUF 300 HUF brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w PLN w Polsce PLN 5 PLN brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać
Wypłata w RON w Rumunii RON 5 RON brak minimum brak maksimum Do 3 dni roboczych Wypłać

1  5 EUR / 7.5 AUD / 10 BGN / 6 CHF / 150 CZK / 5 GBP / 40 HRK / 1 500 HUF / 50 NOK / 25 PLN / 25 RON / 350 RUB / 50 SEK;

2  limit na 24 godziny na Klienta

3  1%, min. 1 EUR / GBP / CHF / PLN / CZK / HUF / BGN / RON / HRK


Warunki Realizacji Płatności Admiral Markets AS

Valid as of 19.01.2018

Niniejsze warunki (zwane dalej „Warunki“) znajdują zastosowanie do wszystkich operacji transferu środków realizowanych przez klientów Admiral Markets AS (dalej „AM“) w celu wpłaty lub wypłaty środków pieniężnych z rachunku transakcyjnego klienta (dalej “Płatność”), który został otwarty w AM.

Składając dyspozycję realizacji Płatności w AM, Klient potwierdza, iż przeczytał, zrozumiał oraz zaakceptował obowiązujące Warunki i specyficzne warunki wybranej w Gabinecie Inwestora metody płatności. W odniesieniu do kwestii nieopisanych w poniższych Warunkach zastosowanie znajdują Ogólne Warunki AM.

1. Płatności

1.1 Klient może złożyć dyspozycję płatności w każdej chwili i zostanie ona zaakceptowana przez AM pod warunkiem, że klient pozostaje w ciągłej zgodzie z wymaganiami określonymi w ogólnych zasadach i warunkach oraz Warunkach Realizacji Płatności AM. Proszę pamiętać, że Admiral Markets nie akceptuje, ani nie realizuje płatności kierowanych lub pochodzących z kont należących do osób innych (osoby trzecie) niż klient.

1.2 W przypadku dyspozycji wypłaty środków, AM zastrzega sobie prawo do realizacji takiej dyspozycji do tego samego banku, banku pośredniczącego i na ten sam rachunek, z którego zrealizowana została przez Klienta Płatność, niezależnie od wybranej czy preferowanej przez Klienta formy wypłaty.

1.3 AM zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji Płatności i zażądania w dowolnym momencie dodatkowych dokumentów, w celu sprawdzenia pochodzenia Płatności lub w przypadkach uznanych przez AM za zasadne.

2. Dodatkowe szczegóły Płatności

2.1 Szczegółowe informacje dotyczące Płatności (np. limity Płatności, harmonogramy itp.) dostępne są w Gabinecie Inwestora po złożeniu dyspozycji Płatności, przy czym Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zaznajomienie się z tymi szczegółami przed realizacją Płatności.

3. Błędne lub niepoprawne dyspozycje Płatności

3.1 Klient powinien zwrócić uwagę na wszelkie nieprawidłowości przy składaniu dyspozycji Płatności. Ponadto, w przypadku złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności, AM nie jest zobowiązany do odzyskania Płatności ze strony Dostawcy Usługi Płatności ani do zwrotu klientowi powstałych w skutek tego jakichkolwiek opłat, kosztów czy innych wydatków. Klient jest zobowiązany do rekompensaty AM wszelkich kosztów lub szkód powstałych w skutek złożenia błędnej lub niepoprawnej dyspozycji Płatności.

4. Opłaty

4.1 W przypadku, gdy waluta w jakiej prowadzony jest rachunek różni się od waluty, w której przyjęty został przelew, kwota przelewu zostanie przeliczona na walutę, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny. Środki na rachunku zostaną przeliczone na podstawie dziennego kursu wymiany przez bank obsługujący AM.

4.2 Przelewy zasilające rachunek Klienta księgowane są w ciągu jednego dnia roboczego w godzinach (9:00-17:00), pod warunkiem, że przelane środki znajdują się na rachunku bankowym AM.

4.3 W przypadku wystąpienia dodatkowych opłat pobieranych przez bank biorący udział w transferze środków, kwota, jaką otrzyma Klient zostanie pomniejszoną o te opłaty. Mając to na uwadze klient może otrzymać kwotę niższą od kwoty początkowej. AM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty manipulacyjne pobierane przez banki.

4.4 W przypadku, gdy przelew pociąga za sobą obciążenie opłatami za usługę (tj. przelew środków w opcji kosztowej, jak "Wszystkie opłaty na rzecz Odbiorcy (BEN)" lub "Koszt Dzielony") zostanie dokonany na rachunek bankowy AM, opłaty z tego tytułu zostaną odjęte z kwoty przelewu mającej zasilić rachunek transakcyjny Klienta.

4.5 AM realizuje wypłaty środków z rachunku Klienta tego samego dnia roboczego, pod warunkiem, iż polecenie wypłaty środków zostało złożone przed godziną 17:00 GMT. Polecenia wypłaty złożone po godzinie 17:00 GMT w dni robocze lub w weekendy i w święta realizowane są w kolejnym dniu roboczym.

4.6 Obowiązujące opłaty pobierane są w tej samej walucie, w której prowadzony jest rachunek transakcyjny - tj. jeśli walutą bazową rachunku jest EUR, to będą stosowane opłaty w EUR, jeśli waluta bazową rachunku jest GBP, to będą stosowane opłaty w GBP.

4.7 Należy pamiętać, iż handel może wiązać się z dodatkowymi opłatami związanymi z rolowaniem pozycji (tj. swapów lub płatności odsetkowych) za pozycje przetrzymywane przez noc, jak również z korektami dodatnimi/ujemnymi z tytułu dotosowań dywidendowych dla pozycji na kontraktach CFD na akcje i indeksy, zgodnie z warunkami przedstawionymi w sekcji Specyfikacja Instrumentów na stronie internetowej AM.

5. Prawo lokalne

5.1 Jako, że przepisy prawa i regulacje dotyczące usług finansowych i transakcji walutowych mogą znacząco różnić się pomiędzy różnymi regionami, Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność z obowiązującymi regulacjami, w szczególności z mogącymi mieć zastosowanie zobowiązaniami podatkowymi.

6. Wadliwe działanie systemów płatności

6.1 Klient powinien zdawać sobie sprawę, iż systemy płatności elektronicznych ze względu na swą naturę narażone są na wystąpienie błędów, opóźnień i/lub zakłóceń w funkcjonowaniu, w szczególności może być to związane z Dostawcą Usługi Płatności. Zaleca się utrzymywać aktualne oprogramowanie antywirusowe oraz okresowe skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów.

6.2 W żadnym przypadku AM nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, błędy i/lub niedostępności danego systemu płatności i/lub innych systemów technicznych należącego do, lub wykorzystywanego przez Dostawcę Usługi Płatności i/lub za skutki powstałe w wyniku opóźnień, błędów i/lub niedostępności.