Wat is equity in forex trading?

Admirals
20 Min lezen

Als u overweegt met Forex trading aan de slag te gaan zijn er enkele basisbegrippen die u moet kennen - één van deze concepten is Forex equity. Simpel gezegd betreft Forex equity de totale handelsbalans van de trader. Echter, wanneer u actief aan de slag gaat met online trading zijn er verschillende elementen van wat equity in Forex trading inhoudt, waar u zich bewust van moet zijn. Zeker wanneer u zich wilt toeleggen op margin trading.

We zullen in dit artikel bespreken wat de Forex equity is, hoe het is opgebouwd en hoe u deze waarden kan gebruiken om uw trading marge te bepalen.

Betekenis van Equity in Forex Trading

Om te begrijpen wat equity in Forex trading is moeten we een belangrijk onderscheid maken. Allereerst moeten we het begrip Forex equity bekijken in een situatie waarbij we openstaande transacties houden maar ook in een situatie waarbij er geen actieve posities zijn. Wanneer we geen actieve dan wel openstaande transacties hebben, is de Forex equity in het meest simpele geval gelijk aan het saldo op de handelsrekening, rekeningsbalans; de Forex balance.

Wanneer de trader wel actieve posities heeft, is de Forex equity het gedeelte van uw Forex startkapitaal of Forex balance wat op een bepaald moment nog vrij beschikbaar is voor trading. De Forex equity betreft aldus het bedrag dat u nog beschikbaar heeft om nieuwe transacties aan te gaan.

Wanneer de Forex trader echter wel actieve posities heeft is de beschikbare Forex equity beperkt tot het bedrag dat niet aangewend is voor openstaande transacties plus of minus de ongerealiseerde winsten of verliezen.

Wilt u direct aan de slag? Klik op de onderstaande banner of de volgende links om een demo- of live trading account te openen.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Forex Balance Equity Margin

Indien ervoor kiest te handelen met toepassing van het hefboomeffect, ook wel margin trading, ligt dit wat genuanceerder. Wanneer u geen openstaande posities heeft, is de Forex equity gelijk aan de vrije marge. Als u zich toelegt op margin trading is free margin/trading margin een andere term die u moet kennen. De begrippen Forex equity of equity Forex worden vaak in verband gebracht met trading marge. We zullen later in dit artikel nader ingaan op de vragen: wat is marge, hoe gebruikt u de trading marge en hoe kunt u de (vrije) marge berekenen.

Indien u reeds posities houdt is de beschikbare Forex equity gelijk aan:

 • het bedrag dat niet aangewend is voor openstaande transacties
 • plus de waarde van de openstaande posities (plus of minus de ongerealiseerde winsten of verliezen).

De equity Forex van de FX rekening is in dit geval gelijk aan de som van de margin (marge) die voor de transactie van de FX rekening beschikbaar wordt gesteld, inclusief de vrije of bruikbare margin.

De meest basale uitleg van Forex equity komt neer op de waarde van de Forex Balance. Het bedrag dat beschikbaar is als u op een bepaald moment alle posities zou sluiten. Dit is de definitie waar aan gerefereerd wordt als er op het MetaTrader 4 platform naar equity in forex trading wordt verwezen.

We zullen in dit artikel uitleggen wat equity Forex is en wat margin trading is en hoe u de marge kunt berekenen.

Wat is Equity in Forex Trading?

Forex equity ofwel equity in Forex trading verwijst naar de absolute waarde van de Forex balance van het account, inclusief de geldende waarde van alle open posities. Op een actieve handelsrekening is de Forex equity samengesteld uit verschillende elementen.

 • margin/ trading marge
 • Forex balance
 • Profit/ loss
 • Forex equity

Een blik op de MetaTrader 4 terminal zal u een idee geven over waar equity in Forex trading voor staat. Zodra u een transactie opent, wordt er in het Terminal -venster bepaalde informatie met betrekking tot de waarde van de positie weergegeven. Laten we de verschillende datapunten in nader detail bekijken.

 • De eerst vermelde parameter is de trading marge. De margin level in Forex is de inleg die een trader beschikbaar moet hebben om gebruik te kunnen maken van de hefboom constructie ofwel trading met marge. De trader legt een gedeelte van zijn Forex equity in als onderpand, de broker financiert het overige deel van de positie. Met behulp van marge trading bent u in staat de reikwijdte van uw Forex equity te aanzienlijk te vergroten. Het effect van handelen met marge is afhankelijk van de gekozen hefboomfactor.

Stel, u besluit te handelen met marge en kiest een hefboomfactor van 1:20. Met EUR 100 kunt u een positie grootte van EUR 2000 beheren. U gebruikt de EUR 100 als borgstelling en de broker stelt u in staat deze grotere positie in te nemen. Indien u bij marge trading een hefboomeffect van 1:100 selecteert is de maximale positie grootte die u met uw EUR 100 kunt innemen 10.000.

Margin trading is erg populair, zeker onder valutahandelaren die de constructie gebruiken om meer uit hun persoonlijke equity in Forex te halen. Met een dagelijks handelsvolume van ruim 5,3 triljoen is de Forex markt de meest actief verhandelde financiële markt. Dit maakt dat brokers doorgaans de meest gunstige handelsvoorwaarden stellen voor valutahandel; dit geldt ook voor de trading marge. Zeker voor beginnende traders of traders die werken met beperkte Forex equity is dit een belangrijk voordeel.

 • Het volgende element van equity in Forex trading is de zogenaamde Forex balance. Dit verwijst naar het totale valutahandel startkapitaal van de trader. We moeten erop wijzen dat de Forex balance niet wordt beïnvloed door open posities totdat deze gesloten zijn. We hebben verschillende aspecten van Forex equity besproken. We hebben bekeken wat de Forex balance en trading marge zijn. Laten we nu onze aandacht vestigen op het laatste datapunt die de Trade Terminal weergeeft.

Forex Equity, Balance, Profits & Losses

Een uitleg over equity in Forex trading is niet compleet zonder het effect van openstaande posities en het winst- of verlies potentieel hiervan in overweging te nemen. Het laatste element bestaat uit de zogeheten 'floating profit and loss' ofwel de niet reeds gerealiseerde winsten en verliezen. Dit is de financiële terminologie die verwijst naar het verschil tussen de waarde waartegen openstaande posities zijn ingenomen en de cumulatieve waarde van deze posities wanneer deze op een bepaald moment worden gesloten. Deze floating profits en floating losses worden ook wel aangeduid als niet-gerealiseerde winsten of verliezen.

Dit is evenwel een belangrijk element wanneer men de equity in Forex trading overweegt, het geeft een beeld van de werkelijke status van openstaande posities nog voordat deze in de Forex balance of het saldo van de handelsrekening zijn meegewogen. Het is belangrijk in gedachten te houden dat alle floating profits & losses aan verandering onderhevig zijn. Winsten en verliezen worden pas als gerealiseerd beschouwd wanneer de posities gesloten zijn.

Dit is het moment dat eventuele profits of losses kunnen worden toegevoegd of in vermindering kunnen worden gebracht op de Forex equity van de trader en de Forex balance wordt bijgesteld. De resultaten op gesloten posities is aldus de enige factor die daadwerkelijk een impact heeft op het werkelijke saldo van de trader. In dit stadium kunnen prijsveranderingen niet meer leiden tot verandering in de equity Forex van de trader.

Zoals u wellicht al is opgevallen zijn de concepten Forex balance, trading marge, leverage (hefboomwerking) en Forex equity sterk met elkaar verweven. Om uw kapitaal op adequate wijze te kunnen beheren en beschermen is het van belang dat u als trader begrijpt wat deze concepten inhouden en hoe deze elementen zich tot elkaar verhouden. Vele beginnende traders willen vol enthousiasme aan de slag en richten zich vrijwel uitsluitend op trading strategies, technieken en tips maar gaan voorbij aan de basis concepten van trading.

Dit wordt vaak pas evident als de gevreesde margin call wordt ingeroepen of zij een substantieel deel van hun forex equity verliezen door mismanagement. Als u de onderlinge relatie tussen de trading marge, Forex equity en de Forex balance begrijpt kunt u uw trading strategy en risico management systeem hierop afstemmen. Forex equity management is een belangrijk onderdeel van het trading plan van elke succesvolle trader en ziet erop toe dat er bij het plaatsen van transacties een gezond evenwicht bestaat tussen de equity Forex, marge vereisten, trading marge en de rekening balans (Forex balance).

Forex Equity management is een niet te verwaarlozen aspect, zeker wanneer u wilt handelen met marge. Doorgaans zal de op de rekening beschikbare equity in Forex trading verder reiken dan wanneer men de margin trading toepast op andere markten. De beschikbare hefboomwerking voor Forex trading is hoger dan voor vele andere, minder verhandelde instrumenten. Bovendien bepaalt uw broker keuze in verregaande mate de voor u beschikbare hefboomwerking, andere factoren zijn uw Forex equity, het te verhandelen instrument en uw client status.

Let wel, wanneer we handelen met marge en een hefboomeffect op onze transacties toepassen, kan dit de resultaten aanzienlijk beïnvloeden. Vaak raken beginnende traders verblind door het winstpotentieel dat margin trading met zich meebrengt, zij gaan te gemakkelijk voorbij aan de risico's: eventuele verliezen die met dezelfde factor vergroot worden.

We gebruiken equity management Forex trading aldus ook om de juiste balans tussen risico en beloning te vinden.

Handel met vertrouwen op de markten

Exclusieve educatieve bronnen voor alle traders

Equity in Forex Trading: Forex Marge - Margin Call

Als de markt een ommekeer inzet en zich tegen de trader keert, is er sprake is van een opbouwend verlies zolang de trade zich in die richting blijft ontwikkelen. Zo lang de prijsbeweging zich voorzet wordt er steeds meer margin ruimte gebruikt. Als deze beweging zich in dezelfde richting blijft onwtikkelen, kan het zo zijn dat de Forex equity daalt tot een niveau waar het bijna onmogelijk is om alle openstaande posities te sluiten. Op een bepaald punt is het dan ook vanzelfsprekend dat een of enkele posities zullen moeten worden gesloten om de Forex balance in evenwicht te brengen en de trading marge die de broker heeft gefinancierd te beschermen.

Ter herinnering, bij margin trading maakt u gebruik van een lening van uw broker. Uw inleg (een deel van uw Forex equity) wordt hierbij gebruikt als onderpand. De broker zal hiervoor kosten in rekening brengen en bepaalde voorwaarden stellen. Zo zal iedere broker een bepaald percentage aanhouden dat geldt als drempelwaarde (de margin level) indien het bovenstaande scenario optreed. Dit percentage weerspiegelt het minimumkapitaal dat de trader op de handelsrekening beschikbaar moet hebben wilt hij zijn (gefinancierde) margin trading posities ondersteunen.

Als een broker de margin level instelt op 30%, houdt dit in dat wanneer de margin level het 30% punt benadert (dat is wanneer de Forex equity 30% van de marge is), de broker de verlieslatende posities automatisch zal sluiten. Doorgaans zullen daarbij de margin trading posities met de grootste floating loss (het niet reeds gerealiseerde verlies) als eerste aan bod komen.

De trader kan dit voorkomen door adequaat Forex equity management. Zorg ervoor dat een of enkele posities uw Forex balance niet dusdanig onder druk zetten dat u te maken krijgt met een margin call. U kunt zelf een vinger aan de pols houden of een stop loss order instellen om te voorkomen dat het verlies boven een bepaald niveau komt. Daarnaast kunt u er als trader kapitaal toevoegen om er voor zorgen dat uw Forex equity ruim genoeg is om uw trading strategy naar behoren te kunnen volgen.

Het is daarom belangrijk dat u goed inzicht heeft in de rol van forex equity. Forex equity management kan u naast een trading strategie en een handelslschema helpen bij het plannen van uw handelsactiviteiten.

Equity in Forex Trading Beschermen - Forex Equity management

De gouden regel van trading is 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. Beginnende traders richten zich vrijwel volledig op het eerste deel en zijn naarstig opzoek naar manieren om hun Forex equity op te bouwen. Zij leggen zich uitsluitend toe op analyse en het perfectioneren van hun trading strategie en vragen zich af waarom hun 'bottom line' in de rode cijfers eindigt.

Een handelssysteem of trading plan is niet compleet zonder trade- en risicomanagement waarborgen. Trading is naar haar aard risicovol. We gebruiken fundamentele analyse, technische analyse en trading strategieën om tot de meest accurate Forex forecast te komen. Door gebruik van een stop loss order kunnen we onszelf beschermen in het geval dat we ernaast zitten of indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen. Toepassing van stop loss orders dient ertoe eventuele verliezen te beperken tot een vooraf gedefinieerd niveau.

Het grote voordeel van het instellen van een automatische stop loss order is dat u voordat u de trade opent het meest objectief bent. Hetzelfde geldt voor de Take profit order. U wilt met toepassing van een take profit order voorkomen dat u (een gedeelte van) uw winsten terug geeft wanneer de markt zich tegen u keert. De uitdaging is dat het counter-intuïtief voelt een trade te verlaten wanneer deze winstgevend is en (nog) in uw voordeel beweegt. De menselijke vooringenomenheid is namelijk dat de trade zich in de gegeven richting zal voortzetten.

Stop loss and take profit zijn automatische trading orders, die u op uw handelsplatform kunt instellen. Wanneer de prijs deze, vooraf bepaalde niveaus bereikt wordt uw positie automatisch gesloten. Zo komt u niet voor onverwachte verassingen te staan.

Omdat trading naar haar aard risicovol is, wordt het handelaren aangeraden altijd enige vorm van risicomanagement in hun trading strategie te incorporeren.Risicomanagement waarborgen zoals het instellen van stop loss orders en het aanhouden van een maximale risico blootstelling op hun portfolio zijn essentieel voor consistente winstgevendheid. Sommige traders kiezen ervoor hedging strategies toe te passen naast andere waarborgen zoals het instellen van een maximaal percentage risico kapitaal per trade en gebruik van de zojuist besproken stop loss.

Lees ons artikel Top 10 Money management tips voor meer nuttige risicomanagement technieken.

Equity Management Forex Trading Toepassen - Forex Equity Voorbeelden

We hebben uitvoerig gesproken over de relevantie van equity in Forex trading en de verschillende elementen die u in acht moet nemen. Om het bovenstaande sprekender en behapbaarder te maken zullen we enkele voorbeelden van Equity management Forex trading uiteenzetten.

We raden u ook aan de Trade terminal sectie van uw handelsplatform te bekijken wanneer u actieve posities houdt. U zult opmerken dat het saldo van uw trading account (Forex balance) alleen veranderd indien en wanneer u enige of alle posities sluit. Alleen in dat geval en op dat moment wordt uw Forex balance aangepast en worden eventuele winsten of verliezen bij- of afgeschreven. U kunt uw actuele saldo en Forex equity dan in het Trade Terminal venster terug vinden.

Laten we aan de hand van een voorbeeld bekijken wat er in de praktijk met equity in forex trading bedoeld wordt. We doen dit aan de hand van een Forex equity formula. We beginnen allereerst met de trading marge. Marge berekenen kan aan de hand van de volgende formule:

 • Trading marge = (handelsvolume x price van het instrument) / toegepaste hefboomwerking

Laten we dit toepassen op een concreet voorbeeld. Stel, u beschikt over een Forex startkapitaal van $ 5.000. Dit is de Forex balance op uw trading account. We willen het EUR/USD valutapaar verhandelen, welke ten tijde van ons voorbeeld trade op het 1,1400 prijsniveau. We maken gebruik van de margin trading constructie en passen een hefboomwerking van 1:30 toe. De positie grootte (het handelsvolume) is 1 mini-lot (10.000 eenheden). Hoe berekenen we in dit geval de marge?

Trading marge berekenen:

 • Trading marge = (10,000 * 1.1400)/30 = 11,400/30 = 380.00

Waardeveranderingen worden uitgedrukt pips. PiP staat voor price in points en duidt op het vierde cijfer achter de komma in een Forex quote en het derde cijfer achter de komma als het gaat om Forex paren waar de Japanse Yen deel van uitmaakt. Aan elke verandering van 1 pip wordt in dit geval een monetaire waarde van 1 US Dollar toegekend. Dit houdt in dat een waardevermeerdering (prijsbeweging in de richting van onze positie) van 100 pips zich vertaalt naar een floating profit van 100 US Dollar ofwel 87.72 Euro (USD1/1.1400 * 100 Pips). Indien we de positie op dit punt sluiten zal de winst aan onze Forex balance worden toegevoegd en bedraagt onze Forex equity 5,087.72 Euro (5,000 Euro + 87.72 Euro = 5,087.72 Euro).

Overweegt uhandelen met marge dan is het van belang dat u ten alle tijden zicht heeft op de beschikbare trading marge ofwel de vrije marge.

De vrije marge berekenen: Forex equity minus trading marge

Hetgeen zich in dit geval vertaalt naar een vrije marge van 4,707.72 Euro (5,087.72 Euro equity – 380.00 Euro trading marge).

Het trading margin niveau wordt vervolgens berekend is door de totale equity Forex te delen door de trading marge en dit resultaat met 100 te vermenigvuldigen.

 • Trading marge level = (5,087.72 Euro / 380.00 Euro) x 100 = 1,338.87%.

Als u bekijkt waar de Forex equity op het handelsplatform wordt aangegeven, zal het u duidelijk worden dat equity in Forex trading refereert aan het bedrag dat traders op hun trading account beschikbaar hebben; verminderd of vermeerderd met de verliezen of winsten indien alle actieve posities op dat moment gesloten zouden worden. Simpel gezegd, de Forex balance (rekening balans) + winst of verlies op openstaande posities.

Stel bijvoorbeeld dat u een gedeelte van uw Forex balance gebruikt voor het openen van posities; op deze actieve transacties heeft u op een gegeven moment een totaal $ 100 aan floating profits and losses. We hebben het in dit geval over een positieve waarde hetgeen erop duidt dat we te maken hebben met een niet -gerealiseerde winst.

Dit geeft ons de volgende input voor onze Forex equity formula: Forex balance - lopende winst & verlies = equity Forex, hetgeen zich vertaalt naar een monetair equivalent van:

$ 10.000 + $ 100 (winst) = $ 10.100

Binnen forex equity management wordt de totale waarde van het lopende verlies in verhouding tot de Forex balance (rekening balans) aangeduid als de Forex equity drawdown. De Forex equity drawdown wordt uitgedrukt als percentage en berekend op basis van de volgende Forex equity formula:

Forex equity drawdown = Forex balance - Forex equity

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Zorg dat uw Forex Balance in goede handen is - uw broker Kiezen

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaald door uw broker keuze. De beschikbare instrumenten, de contractvoorwaarden en geldende transactiekosten kunnen per broker namelijk sterk verschillen. Overweeg als u wilt beginnen met beleggen ook de kwaliteit van de service, betrouwbaarheid en het beschikbare handelsplatform.

Zorg dat uw Forex balance is goede handen is, houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige contractvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is verder afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, CFD aandelen, indices, ETF's, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handel stijlen

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 handelsplatformen en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf aan de Slag - Uw Forex Equity Opbouwen

Forex equity is een begrip dat iedere trader moet kennen. Het is absoluut noodzakelijk dat men weet hoe Equity in Forex trading is samengesteld en welke elementen dit beïnvloeden. Een trading systeem is niet compleet zonder Forex equity management waarborgen die erop zijn toegespitst de equity Forex op een bepaald niveau te houden.

De gouden regel van trading is maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen. Vele beginnende traders richten zich bijna exclusief op trading strategies, technieken en tips om winsten te behalen maar gaan voorbij aan het preserveren van hun kapitaal. Forex equity management ziet toe op het beschermen van het saldo op uw handelsbalans (Forex balance). Alle Forex equity management tools en technieken hebben tot doel eventuele verliezen te beperken, te ondervangen of (deels) af te dekken. Denk bijvoorbeeld aan risicospreiding door diversificatie van uw portfolio, middels het houden van meerdere kleine posities of met behulp van hedging strategieën.

Een van de manieren waarop traders trachten de bovenstaande maatregelen te incorporeren is door de reikwijdte van hun Forex equity te vergroten. Bijvoorbeeld door toepassing van de Forex margin/CFD margin kunt u een grotere positie grootte (of meer posities) innemen dan dat uw Forex equity normaal gesproken zou toelaten. Het voordeel hiervan is dat u kunt profiteren van de hieraan gerelateerde winsten. Let wel, de kans op hogere winsten is onlosmakelijk verbonden met hogere risico's (op verlies). Het is daarom erg belangrijk dat we begrijpen hoe de Forex equity is opgebouwd en hoe het innemen van posities onze Forex balance kan beïnvloeden

Het wordt beginnende Forex traders vaak aangeraden om te starten met een demo trading account. Met een demo trading account handelt u uitsluitend met virtuele middelen. Het is aldus een goede manier om vertrouwdheid op te bouwen met de marktdynamiek, de basisprincipes van trading en de werkzaamheid van het MetaTrader 4/ MetaTrader 5 handelsplatform.

Let wel, nu het een virtuele balans betreft gaan de meeste traders voorbij aan hoe hun handelsactiviteiten hun Forex equity beïnvloed. Bovendien is het natuurlijk dat men de virtuele Forex balance anders behandeld dan dat men met echte Forex equity zou doen. Wij raden u aan het demo account te gebruiken om te experimenteren met verschillende trading strategieën, technieken en indicatoren.

Zo kunt u tevens gebruik maken van de exclusieve Admirals plug -in voor het MetaTrader handelsplatform. Boost uw handelservaring met de MetaTrader Supreme Editie. MetaTrader Supreme Editie is beschikbaar voor zowel MT4 als MT5 en biedt ruim 55 extra indicatoren, technische hulpmiddelen, geavanceerde functies, weergave opties en nog veel meer.

Vele ervaren traders zeggen er baat bij te hebben gehad tijdig over te stappen op een live trading account - bijvoorbeeld zodra u consistente resultaten behaald. Leg een Forex startbedrag in en u kunt daadwerkelijk deelnemen aan het handelsverkeer en zien hoe uw handelsactiviteit uw Forex equity en Forex balance beïnvloeden.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Links naar Gerelateerde Artikelen:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico's te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Wat zijn ECN brokers & waarom kiezen voor ECN accounts?
Forex- en CFD trading is enorm populair onder traders en beleggers wereldwijd. Hoe men hier invulling aan geeft, verschilt van trader tot trader. Er zijn verschillende soorten traders; hetzelfde geldt voor brokers. In dit artikel richten wij ons op ECN brokers, ook wel bekend als de No Dealing Desk...
Open een Islamitische Forex rekening - Halal Beleggen
Hoewel trading in de Islam vaak als haram wordt beschouwd, is het nog steeds mogelijk om handel te drijven. De sleutel is om een islamitisch Forex-account te vinden, dat swapvrije handel biedt voor traders van het islamitische geloof.Dit artikel zal zich richten op de principes van islamitische fina...
Alles weergeven