Wat is een Take Profit? - Gebruik van Take Profit Orders bij Trading

Admirals
16 Min lezen

De gouden regel voor succes in Forex trading is: 'maximaliseer uw winsten, beperk uw verliezen'. De meeste traders zijn voornamelijk gericht op het selecteren van de beste handelsmogelijkheden. Zij gebruiken analyse en toepassing van verschillende strategieën, technieken en hulpmiddelen om de meest gunstigste setups en momenten voor entry te identificeren.

Waar het absoluut belangrijk is dat u kunt bepalen hoe en wanneer u een trade het beste kunt instellen, is het minstens net zo belangrijk dat u weet op welk niveau u de trade zou moeten sluiten om het meeste voordeel te behalen. Dit is waar de take profit order wordt toegepast. 

Wat is een take profit order?

De take profit is een order omvattende een instructie aan uw broker om uw trade op een bepaald, vooraf ingesteld niveau automatisch te sluiten. De take profit order is een belangrijke risicomanagement tool. U wilt met toepassing van een take profit order voorkomen dat u (een gedeelte van) uw winsten terug geeft wanneer de markt zich tegen u keert. De take profit order is vergelijkbaar met de stop loss order, die wordt gebruikt om trades die in de tegengestelde richting bewegen (en aldus verlieslatend zijn) te sluiten en uw verliezen te beperken.

Vele traders gaan te gemakkelijk voorbij aan het belang van het vooraf instellen van mogelijke exit punten. Vooral de take profit order wordt vaak over het hoofd gezien, nu het counter-intuïtief voelt een trade te verlaten wanneer deze winstgevend is en (nog) in uw voordeel beweegt. De menselijke vooringenomenheid is namelijk dat de trade zich in de gegeven richting zal voortzetten.

Echter, de koers of prijs van een financiële markt of instrument ontwikkeld zich in cycli. Zelfs wanneer er sprake is van een sterke trend in een bepaalde richting, zal de prijs zelden in een rechte lijn op- of neerwaarts bewegen. De financiële markten tonen voortdurend zowel stijgingen als dalingen. Als de trend pauzeert of corrigeert en uw winstgevende trade zich tijdelijk in tegengestelde richting beweegt, kan u een deel van uw winsten verliezen en zelfs een verlies opbouwen.

Het gevaar is namelijk, dat als u de trade niet verlaat op het vooraf gedefinieerde punt (doorgaans op het moment dat het aanzienlijk in uw voordeel is), dit gewoonlijk betekent dat u een emotionele exit zult maken wanneer de marktbeweging zich tegen u keert. Daarom is het raadzaam vooraf take profit niveaus te bepalen die acceptable winsten vertegenwoordigen.

Analyseer de algemene marktomstandigheden en -structuur zoals de niveaus van weerstand en ondersteuning, de belangrijkste keerpunten in de markt, de uiterste bar waarden en andere technische elementen. Probeer te definiëren of er een sleutel niveau is dat een logisch take profit punt zou kunnen vormen, of dat er juist een belangrijk niveau is dat de handelsweg naar een adequate winst blokkeert.

Handel met een risicovrij demo-rekening

Oefen met virtuele fondsen

Waarom take profit orders gebruiken?

Toepassing van de take profit order biedt de trader een zekere mate van vrijheid en controle. Als u een take profit order instelt, hoeft u de markt niet constant te volgen en bent u er toch van verzekerd dat uw winstgevende order op het door u gedefinieerde punt wordt gesloten en uw winsten worden geïnd. Toepassing van take profit orders is vrijwel noodzakelijk voor korte termijn traders zoals scalpers die op een gegeven ogenblik meerdere trades houden. Bovendien moeten we niet vergeten dat eventuele winsten pas worden gerealiseerd als de transactie wordt gesloten. Tot die tijd kunnen enige fluctuaties uw gehele winstmarge uitwissen en zou uw positie zelfs in verlies kunnen eindigen.

Behalve het praktische nut van deze zogenaamde 'set and forget' functie zullen meer ervaren traders ook andere belangrijke voordelen van de toepassing van de take profit order onderstrepen.

De take profit order wordt vaak gebruikt in combinatie met de stop loss order. De belangrijkste reden dat professionele traders automatische take profit orders gebruiken is dat een trader voordat hij een trade opent het meest objectief is. Zodra hij een order plaatst heeft hij 'skin in the game'. De trader heeft wat te verliezen of te winnen en is dus niet of minder objectief.

Een ander voordeel van het vooraf bepalen van stop loss- en take profit niveaus is dat u vooraf duidelijkheid schept over hetgeen u riskeert en hetgeen u zou kunnen verdienen. Het is belangrijk om zich er vooraf van te verzekeren dat de trade vatbaar is voor een fatsoenlijke reward-to-risk ratio en de potentiële winst inderdaad het te dragen risico waard is.

De take profit order wordt uitgedrukt in pips of als een percentage van de prijs van de entry waarde.

Het Niveau voor plaatsing van de Take Profit order definiëren

Er is geen eenduidig antwoord op de vraag hoe u bepaald wat het optimale niveau voor plaatsing van uw take profit order is. Het is ten slotte sterk afhankelijk van het risicotolerantie niveau van de trader en zijn trading strategie. Zorg echter altijd dat plaatsing van uw take profit order niet is gebaseerd op willekeur. Elke handels beslissing dient onderbouwd te zijn door (technische) analyse. Bestudeer voor plaatsing van uw take profit order de marktstructuur, de geldende volatiliteit, het marktsentiment en de trend.

Met behulp van Japanese candlestick patronen, price action modellen en technische hulpmiddelen zoals de pivot point indicator, de fibonacci indicator en trend line tools proberen traders belangrijke niveaus in de ontwikkeling van de prijs van het te verhandelen instrument in kaart te brengen.

We gebruiken deze informatie om mogelijke steun- en weerstand niveaus waarop de evolutie zou kunnen pauzeren of zou omkeren (retracement) te identificeren en de meest logische niveaus voor het plaatsen van een take profit order te bepalen. Steun- en weerstandsniveaus zijn gebieden waar de prijsontwikkeling zich, historisch gezien, na het vormen van een nieuwe pieke of nieuwe dal, gecorrigeerd heeft.

De koers of prijs van een financiële markt of instrument ontwikkeld zich in cycli. Zelfs wanneer er sprake is van een sterke trend in een bepaalde richting, zal de prijs zelden in een rechte lijn op- of neerwaarts bewegen. De markten tonen voortdurend zowel stijgingen als dalingen. Of de prijs over het algemeen hoger of lager beweegt bepaald of we spreken van een bullish- of bearish trend. Een bullish trend is een serie higher highs en higher lows en een bearish trend is een opeenvolging van pieken en dalen die een dalende lijn aftekenen.

De bewegingen in lijn met de koerstrend noemt men impuls bewegingen en bewegingen tegen de trend staan bekend als retracements. Het begin en einde van deze bewegingen worden gemarkeerd door pieken of dalen. Traders gebruiken grafische hulpmiddelen om deze punten in kaart te brengen; horizontale steun- en weerstandsniveaus en diagonale trendlijnen zijn belangrijke referentiewaarden voor het instellen voor take profit en stop loss orders.

Hoewel steun- en weerstand niveaus, ofwel support and resistance niveaus als een van de belangrijkste referentiewaarden voor plaatsing van take profit orders worden gezien, is het raadzaam uw bevindingen te bevestigen aan de hand van andere technieken of met behulp van andere trading indicatoren.

Forex 101

Leer de basisprincipes van trading met industrie-experts

Gedeeltelijke Take Profit Order

We hebben ons tot nu toe gericht op take profit orders waarbij we een vast winstdoel aanhouden. U kunt echter ook kiezen voor meerdere ofwel gedeeltelijke take profit orders in te stellen.

Het principe is gelijk aan dat van een trailing stop loss waarbij u uw stop loss niveau aanpast naar gelang de trade zich ontwikkeld. Vergelijkbaar zou u uw take profit order verplaatsen naarmate de trade zich in uw voordeel ontwikkeld. Door toepassing van deze gelaagde winstneming trachten traders een deel van hun winsten veilig te stellen.

Let wel, toepassing van de 'dynamische' take profit order is een meer geavanceerde techniek, veelal gebruikt door ervaren traders. Als beginnende trader is het verstandig dat u zich in de eerste instantie houdt bij de normale take profit orders. Zodra u de toepassing van de take profit order onder de knie heeft kunt u overgaan op deze vorm van winstneming.

Om deze tussentijdse take profit ofwel gedeeltelijke take profit niveaus te definiëren zullen traders verschillende support- en resistance levels moeten identificeren. Toepassing van de gedeeltelijke take profit order kent twee voorname voordelen. Ten eerste, kunt u een deel van uw winsten veilig stellen. Ten tweede, is het resterende handelsvolume (en aldus het risico) kleiner. Als de trade zich onverwacht tegen u keert, is het potentiële verlies beperkt tot een fractie van uw totale winst.

Let wel, als de prijsontwikkeling zich wel in de verwachte richting voorzet zijn eventuele winsten over de resterende (kleinere) positiegrootte ook lager.

Er zijn verschillende methoden om de gedeeltelijk take profit niveaus vast te stellen:

 • De 50/50 take profit methode
 • De drievoudige take profit order
 • De 80/20 take profit methode

We zullen de essentie van deze take profit strategieën kort bespreken:

 • Bij toepassing van de 50/50 take profit methode definieert de trader twee take profit punten. Wanneer de prijs het eerste take profit niveau bereikt, zal de helft van de positie worden gesloten. De gereduceerde positie blijft actief; wanneer de prijs het tweede take profit niveau bereikt, wordt de rest van de positie geliquideerd.

Het voordeel van toepassing van deze take profit techniek is dat u een deel van uw winsten veilig stelt. U moet er echter wel rekening mee houden dat uw winstpotentieel hiermee ook beperkt wordt. Immers, slechts een deel van uw order kan het tweede, maximale take profit doel en de maximale winst behalen.

Pas uw reward-to-risk projectie hierop aan. Bovendien is het belangrijk dat u uw stop loss eveneens verplaatst, om eventuele verliezen overeenkomstig te beperken.

 • De drievoudige take profit order is vergelijkbaar met de zojuist besproken 50/50 take profit methode met dien verstande dat de trader 3 winstdoelen gebruikt en zijn positie in 3 partijen opdeelt.

Wanneer de prijs het eerste take profit punt bereikt, wordt de eerste batch geliquideerd. De tweede batch wordt gesloten wanneer de markt het tweede winstdoel heeft bereikt en de positie (met het resterende handelsvolume) blijft actief totdat prijs het derde take profit punt of de stop loss waarde heeft bereikt.

Ook in dit geval past u de stop loss waarde bij elke winstneming aan, zodat eventuele verliezen overeenkomstig worden beperkt. Door de stop loss naar een 'break even' punt te verplaatsen, is de trade risicovrij. Deze take profit methode stelt de trader in staat risico's te beperken en tegelijkertijd te profiteren van de ontwikkeling van de markt.

 • De 80/20 take profit methode is in het bijzonder geschikt voor toepassing in volatiele marktcondities of in gevallen dat u er minder zeker van bent dat prijs een bepaald niveau zal behalen. De trader gebruikt twee take profit niveaus.

Het eerste take profit order wordt ingesteld op het steun- of weerstand niveau waarvan het 't meest waarschijnlijk is dat de prijs dit zal bereiken. De tweede take profit order wordt op een aanzienlijke afstand van het eerste winstdoel geplaatst, op een niveau wat, onder bepaalde condities, zou kunnen worden bereikt.

Wanneer de prijs het eerste take profit niveau bereikt wordt 80% van de positie gesloten. De trader liquideert het grootste gedeelte van zijn positie om zijn winst veilig te stellen en laat een deel actief om tegen een kleiner risico, te kunnen profiteren van eventuele verdere ontwikkelingen.

Gratis trading webinars

Stem af op live webinars gehost door onze handelsexperts

Tips om uw Take profit strategie te verbeteren

 • Bepaal uw take profit niveau vooraf en op basis van objectieve maatstaven. Houdt u aan de optimale take profit levels, zoals geïdentificeerd in uw analyse en voorkom willekeur.
 • Toepassing van de automatische take profit order voorkomt dat u zich na het openen van de trade laat leiden door emoties. Indien u erop inzet uw transactie handmatig te sluiten zouden hebzucht of angst tot minder optimale beslissingen en onnodige verliezen kunnen leiden.
 • Als u vooraf uw take profit en stop loss niveaus vaststelt, heeft u een realistischer beeld over de 'reward to risk' ratio. U weet wat u kunt verliezen en wat u zou kunnen verdienen en kunt beoordelen of dit op basis van uw strategie acceptabel is. Zorg dat u niet meer riskeert dan dat u mogelijk zou kunnen verdienen. Professionele traders zetten in op een risico-rendementsverhouding van 1:2 of hoger.
 • Pas uw trading strategie consistent toe. Wijzig uw trading strategie alleen als de veranderende marktcondities hiertoe nopen en niet om een willekeurige trade te accommoderen.
 • Experimenteer zelf met verschillende take profit methoden om uit te vinden welke take profit strategie het beste bij u past.

Take Profit Order plaatsen in MetaTrader 4 of MetaTrader 5

Wilt u zelf take profit orders instellen? Op de MetaTrader 4 en MetaTrader 5 platformen kunt u op eenvoudige wijze take profit orders plaatsen. U kunt take profit waarden instellen op zowel directe market orders als op pending orders (voorwaardelijke). U kunt de take profit order op verschillende manieren instellen:

 • U heeft de mogelijkheid uw stop loss en take profit order direct bij het openen van uw trade in te stellen via de 'nieuwe order' -ticket.
 • Hoewel het raadzaam is uw take profit order vooraf in te stellen, kunt u deze stap ook overslaan en ervoor kiezen uw take profit niveau op een later tijdstip te definiëren.
 • U kunt uw take profit order ten allen tijde aanpassen of annuleren. U kunt het take profit niveau wijzigen door uw order ticket opnieuw op te roepen of door op de Take profit -stippellijn in de grafiek van het te verhandelen instrument te klikken.

De MetaTrader software is meer dan een trading platform. Met geïntegreerde functionaliteiten voor technische analyse kunt u het platform ook gebruiken om uw technische analyse uit kunt voeren en te bepalen wat de meest gunstige niveaus voor het plaatsen van uw take profit orders zijn.

MetaTrader is het meest gebruikte en gevierde technische analyse software en wordt dan ook al decennialang als de absolute marktleider beschouwd. Het handelsplatform onderscheidt zich van andere trading- en analysis software door betrouwbaarheid, stabiliteit en functionaliteit. Het biedt geavanceerde functionaliteit maar is verrassend gebruiksvriendelijk. Het platform biedt alle bovendien een scala aan hulpmiddelen en functionaliteiten die uw technische analyse activiteiten kunnen ondersteunen zodat u tot de meest beste punten voor plaatsing van uw take profit order kunt identificeren en deze tevens direct kunt instellen.

's Werelds beste multi-asset platform


Traden met MetaTrader 4 take profit orders bij Admirals

Uw handelservaring wordt in verregaande mate bepaalt door uw broker keuze. Het bepaalt niet alleen welke technische analyse software (en aldus welke indicators en hulpmiddelen) voor u beschikbaar zijn maar dicteert tevens de kwaliteit van executie, de geldende handelsvoorwaarden en kosten. Deze condities en kosten kunnen per broker sterk verschillen en kunnen uw trading resultaten beïnvloeden en zelfs het verschil tussen winst en verlies inhouden!

Wees voorzichtig met uw kapitaal. Houdt als drempel aan dat u kiest voor een broker die gereguleerd is door een gerenommeerde marktautoriteit. Admirals is gereguleerd door de FCA (Financial Conduct Authority), de vooraanstaande Britse markttoezichthouder. Check voordat u uw broker keuze maakt altijd eerste de handelscondities. U kunt de volledige handelsvoorwaarden van Admirals op onze website terug vinden.

Enkele kernpunten:

 • Start Trading met een minimum inleg vanaf slechts € 200 - afhankelijk van het gekozen trading account type en het te verhandelen instrument
 • Competitieve transactiekosten en trading spreads; de spread is het verschil tussen de bied- en de vraagprijs
 • Hefboomwerking beschikbaar:
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1: 500 voor Professionele Klanten; waarmee u posities kunt beheren die tot 500 keer meer waard zijn dan uw inleg.
 • Toegang tot hefboomeffecten tot 1:30 voor Particuliere Klanten. De maximaal beschikbare hefboomwerking is afhankelijk van het instrument.
 • Geniet bescherming van het exclusieve Admirals "Negatief Saldo Beschermingsbeleid"
 • Breed aanbod van verhandelbare instrumenten - handelen in Forex, aandelen, grondstoffen en cryptocurrencies.
 • Gratis Real Time market data
 • FCA gereguleerde broker - Met een licentie van een van de meest gerenommeerde marktautoriteiten ter wereld - de Britse FCA - kunt u bij Admirals handelen met een veilig gevoel.
 • Gratis stortingen en opnames middels bankoverschrijving, credit card betalingen of via iDeal, Skrill & Neteller
 • Hedging is mogelijk en toegestaan
 • Ondersteund alle handelsvormen en vrijwel alle trading strategies en beleggingsstrategieën

Als u meer wilt weten over waar u op moet letten bij uw broker keuze verwijzen wij u naar ons artikel - Hoe kiest u de Beste Forex & CFD Broker van Nederland. Admirals biedt zowel gratis demo- als live trading trading accounts waarmee u gebruik kunt maken van de MT4 en MT5 technical analysis software en onze service zelf kunt ervaren! Heeft u specifieke of persoonlijke vragen? Ons Nederlandstalige team van experts staat klaar om u helpen!

Zelf Traden met Take profit orders

Zoals we reeds in de introductie van dit artikel noemden, is het geheim achter consistente succesvolle trading resultaten volgens ervaren traders het beperken van uw verliezen en het maximaliseren van uw winsten. De take profit order is een van de meest gebruikte risicomanagement tools die u in feite helpt met beide aspecten. U beperkt uw risico door uw winsten veilig te stellen.

Een bijkomstig voordeel van toepassing van de (stop loss en) take profit orders is dat u de verhouding tussen uw mogelijke verliezen en winsten inzichtelijk maakt en beter kunt beoordelen of een bepaalde transactie de moeite (ofwel het risico) waard is. U kunt op basis hiervan uw trading strategie nader specificeren, om te filteren op de beste handelskansen.

Het is echter van belang dat u plaatsing van uw take profit baseert op analyse en niet op willekeur. Elke handelsbeslissing dient onderbouwd te zijn door (technische) analyse. Bestudeer voor plaatsing van uw take profit order de marktstructuur, de geldende volatiliteit, het marktsentiment en de trend. Bovendien is het raadzaam uw bevindingen te staven door middel van toepassing van andere indicatoren of technieken.

De beste manier om deze theorie in de praktijk te brengen, is door hier zelf mee aan de slag te gaan. Het is raadzaam elke technische analyse techniek. als ook take profit methode altijd eerst zelf te testen, zodat u kunt beoordelen hoe deze voor u werkt.

Admirals biedt u hiertoe gratis demo- en live trading accounts. Met een demo trading account kunt u de werkzaamheid van uw strategie in een risicovrije omgeving testen. U kunt risicovrij experimenteren met verschillende analyse technieken of indicatoren om de meest gunstige niveaus voor plaatsing van uw take profit order vast te stellen. Met een demo account handelt u namelijk uitsluitend met virtuele middelen.

U kunt vertrouwdheid opbouwen met de dynamiek van de markten en experimenteren met de verschillende functies en mogelijkheden van het MetaTrader 4 handelsplatform of het MetaTrader 5 trading platform. Open een live trading account zodat u daadwerkelijk trades kunt plaatsen en echte online trading ervaring op kunt doen.

Handel in Forex & CFD's

Krijg toegang tot meer dan 40 CFD's op valutaparen, 24/5

Andere artikelen die u kunnen interesseren:

Over Admirals

Admirals is een meermaals bekroonde, wereldwijd gereguleerde Forex- en CFD-broker en biedt handel op meer dan 8.000 financiële instrumenten via 's werelds populairste handelsplatformen: MetaTrader 4 en MetaTrader 5. Begin vandaag nog met handelen!

Risicobepaling

Dit materiaal bevat geen beleggings- of investeringsadvies en zou niet als zodanig moeten worden geïnterpreteerd, noch als een uitnodiging of aanbieding tot deelname in transacties in financiële instrumenten. Merk op dat dergelijke beurs- en trading analyse geen betrouwbare indicatie zijn voor toekomstige prestaties gezien het feit dat de relevante omstandigheden aan constante verandering onderhevig zijn. Alvorens u enige beslissingen maakt omtrent investeringen, beleggingen of trading, dient u advies in te winnen van een onafhankelijk, financieel adviseur om degelijk begrip van de geassocieerde risico’s te verkrijgen.

TOP ARTIKELEN
Wat is Stop Loss? Hoe een stop loss order berekenen?
Er is zijn talloze handelsinstrumenten in trading beschikbaar. Het wordt vaak gezegd dat het belangrijk is stop loss orders te gebruiken, maar wat is een stop loss eigenlijk? Stop loss and take profit orders zien toe op de belangrijkste elementen van risicomanagement - het beperken van uw risico en...
Wat zijn Pips? - Toepassing van Pips in Trading
Bent u geïnteresseerd in Forex trading en leest u vaak beursverslagen en financiële nieuws aankondigingen? Dan bent u het begrip van pips in Forex vast weleens tegengekomen. Een Forex PiP is namelijk een veel voorkomende term in trading. Vraagt u zich af wat een pip is of hoe u deze gebruikt in uw h...
Japanse Candlesticks: Candlestick patronen lezen en begrijpen.
Japanese candlesticks of candlestick charts geven visuele aanwijzingen die handelsbeslissingen vergemakkelijken. Candlestick trading maakt gebruik van de interpretatie van grafiek- en prijs patronen in een poging de prijs te voorspellen. Kennis van candlestick analyse geeft de trader een groot voord...
Alles weergeven