នីតិវិធីបើកគណនី

មុនពេលអ្នកបើកគណនីជួញដូរផ្ទាល់ជាមួយ Admiral Markets Pty Ltd និងចាប់ផ្ដើមជួញដូរ យើងស្នើសុំឱ្យអ្នក​យល់ដឹងច្បាស់អំពីនីតិវិធីរបស់យើងសម្រាប់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលអតិថិជនត្រូវដឹង និងសម្រាប់​ប្រតិបត្ដិការដោយយោងតាមវិធានហិរញ្ញវត្ថុប្រឆាំងនឹងលុយ និងភេរវកម្ម។ អ្នកក៏គួរតែអានឯកសារផ្នែកច្បាប់របស់ Admiral Markets Pty Ltdដែលធ្វើនិយតកម្មលើការផ្តល់សេវាការវិនិយោគ។ ឯកសារស្របច្បាប់បម្រើគោលបំណងដើម្បីប្រាប់អ្នកអំពីការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់ និងការអនុវត្តអាជីវកម្មរបស់យើង។

ឯកសារចាំបាច់សម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ៗ៖

 1. ឯកសារលេខសម្គាល់ ដូចជាលិខិតឆ្លងដែន ប័ណ្ណសម្គាល់ខ្លួនដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដោយមានរូបថត (*អាចមិនត្រូវបានទាមទារពីពលរដ្ឋអូស្រ្តាលី)
 2. ភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋាន / លំនៅដ្ឋានដូចជាវិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ ឬរបាយការណ៍ធនាគារ។ ឯកសារមិនអាចលើសពី 3 ខែ (*មិនអាចតម្រូវពីពលរដ្ឋអូស្រ្តាលី)។

ប្រសិនបើ Admiral Markets Pty Ltd មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តាមអេឡិចត្រូនិច និងកំណត់អត្តសញ្ញាណ​បុគ្គលម្នាក់ៗ ឬព័ត៌មានរបស់អង្គភាពស្របច្បាប់ផ្អែកលើឯកសារដែលបានដាក់ជូន យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិ​ក្នុងការស្នើសុំឯកសារបន្ថែម (រួមទាំងឯកសារដែលមានបញ្ជាក់ ឬឯកសារបញ្ជាក់សម្រាប់​ផ្ទៀងផ្ទាត់​ទិន្នន័យ​ដែលបានបញ្ជូន)។

ឯកសារដែលត្រូវការសម្រាប់នីតិបុគ្គល៖

 1. អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ លិខិតឆ្លងដែន ឬអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណចេញដោយរដ្ឋាភិបាលដែលមានរូបថតសម្រាប់​បុគ្គលដែលតំណាងឱ្យនីតិបុគ្គល។
 2. ឯកសារចុះឈ្មោះ (វិញ្ញាបនបត្រនៃការបញ្ចូល និងការចុះអនុស្សរណៈមាត្រានៃសមាគម។ល។) បានចុះឈ្មោះ​ជាមួយ​នឹងការផ្លាស់ប្តូរទាំងអស់ ការបន្ថែម និងការបញ្ជាក់អំពីការតែងតាំងបុគ្គលដែលមានសិទ្ធិ​ធ្វើ​សកម្មភាពក្នុងនាមនីតិបុគ្គល។
 3. ឯកសារបញ្ជាក់ពីរចនាសម្ព័ន្ធកម្មសិទ្ធិនៃនីតិបុគ្គលដែលត្រូវរាប់បញ្ចូលទាំងព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួនម្ចាស់​កម្មសិទ្ធិទាំងអស់ចុងក្រោយ។ សូមចំណាំថា អ្នកទទួលផលចុងក្រោយអាចជាមនុស្សធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះ។
 4. វិក្កយបត្រប្រើប្រាស់ ឬរបាយការណ៍ធនាគារបញ្ជាក់ពីទីតាំងអាជីវកម្ម (ឯកសារមិនអាចលើសពី 3 ខែ)។
 5. កូដ LEI (លេខសម្គាល់អត្តសញ្ញាណស្របច្បាប់)។ ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែមនៅទីនេះ៖
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
 6. ភស្តុតាងនៃអាសយដ្ឋានសម្រាប់ម្ចាស់អ្នកទទួលផល / នាយកនីមួយៗ មិនត្រូវឱ្យលើសពី 3 ខែ។

សូមកត់សម្គាល់ថា អ្នកតំណាង Admiral Markets Pty Ltd មានសិទ្ធិស្នើសុំបន្ថែម (ប្រសិនបើគិតថាចាំបាច់)៖

 1. ភស្តុតាងនៃអំណាចមេធាវីសម្រាប់ការតំណាង
 2. ឯកសារចម្លងដែលបានបញ្ជាក់ និងបកប្រែដែលចាំបាច់ត្រូវមានសម្រាប់​ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យ​ដែលបានដាក់ស្នើ
 3. លិខិតធានា និងសំណង (អាចអនុវត្តបានសម្រាប់ការធានាសោធននិវត្តន៍)


ឯកសារ និងគោលនយោបាយច្បាប់៖

ឯកសារបង្ហាញព័ត៌មាន

ឯកសារគោលនយោបាយ

ឯកសារបន្ថែម