Облигации: Какво представляват и как да инвестирате в тях?

Борис Петров
12 Мин четене

Двата основни вида ценни книжа, които се търгуват на капиталовите пазари са акции и облигации. И докато акциите определено получават по-сериозно внимание от широката публика от инвеститори, то пазарът на облигации е доста по-голям от този на акциите и се смята за по-ниско рисков. Искате да разберете повече за облигациите и как да инвестирате в тях? Тогава сте на правилното място!

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е облигация?

Облигация е финансов актив с фиксирана доходност, който осигурява дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Всъщност, всички облигации са вид дълг (дългови ценни книжа). Tе представляват документ за заем, който е ефективно обещание за плащане, направено от емитента на облигации към притежателя им съгласно условията на инструмента.

Въпреки че съществуват различни видове облигации, които ще обсъдим в тази статия, то в основата си всички облигации работят по един и същ начин.

 • Емитентът на облигацията поема задължението.
 • Лицето, което купува дълга, облигационерът, е онзи, който осигурява средствата.

В последствие емитентът на облигации може да използва тези средства, за да финансира какъвто и да е план за изразходване на средства. В замяна на това, плаща фиксирана лихва по дълга на редовни интервали от време за срока на емитираната облигация.

В края на срока на дадените дългови ценни книжа се счита, че облигацията е платима. В този момент емитентът връща първоначалната дължима сума (известна като главница). 

Тествайте търговията с облигации, и още над 8000 финансови инструмента без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals. Вземете Вашата демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Демо Сметка Без Риск

Тествайте стратегията си на безплатна демо сметка

 

Основни характеристики на облигациите

Повечето видове облигации споделят някои основни характеристики включително:

 • Номинална стойност - паричната сума, която дадена облигация ще струва при падежа.
 • Купон - лихвеният процент, който даденият емитент на облигации ще изплати на базата на номиналната стойност на облигация.
 • Дати на купонa - датите, на които даденият емитент ще прави лихвените плащания.
 • Падеж - датата, на която облигацията изтича и даденият емитент трябва да плати номиналната стойност на притежателя на дълговите ценни книжа.
 • Цена на емитиране - цената, на която емитентът първоначално продава облигации.

Една от основните особености на облигациите е кредитния рейтинг, който ще обсъдим малко по-надолу в статията.

Как работят дълговите ценни книжа?

Когато правителство, компания или друго юридическо лице иска да събере финансиране за нови проекти или да рефинансира на съществуващи дългове те могат да практикуват емитиране на облигации директно на инвеститорите.

Вземащият заем (емитент) издава дългови ценни книжа, които включват условията на кредита и лихвените плащания, които ще бъдат извършени, както и времето, в което взетите на заем средства (главницата) ще бъдат изплатени (падеж).

Лихвеното плащане (купонът) е част от възвръщаемостта, която притежателите на облигации печелят за заемане на своите средства на емитента. 

Както казахме, първоначалната цена на дадена облигация обикновено се определя като номинална стойност. Реалната пазарна цена на облигация зависи от редица фактори:

 • Кредитен рейтинг на емитента.
 • Срока до изтичане.
 • Купонния процент в сравнение с общата лихвена среда към момента.

Повечето облигации, след като бъдат емитирани, могат да бъдат продавани от първоначалния им собственик на други инвеститори. С други думи казано при инвестиране в облигации, инвеститорът не е задължен да задържи закупените дългови ценни книжа до падежа им.

Обичайно е също така облигациите да бъдат изкупувани от кредитополучателя, ако лихвените проценти намаляват или ако кредитът на кредитополучателя се е подобрил и той може да преиздава нови облигации с по-ниски разходи.

Емитиране на облигации

Транзакцията, при която се издава нов дълг за купувачите, е известна като емитиране на облигации и първичен пазар, но той е само част от целия пазар на облигации. Има и вторичен пазар на облигации, на който емитираните дългови ценни книжа се търгуват свободно между купувачи и продавачи.

Най-големите емитенти на облигации са правителствата. Правителствата прибягват до емитиране на държавни облигации, за да подпомогнат финансирането на разходите, необходими за подкрепа на техните страни. Другите основни емитенти на дълг с фиксиран доход са банките и корпорациите. По-надолу ще обсъдим темата за държавни облигации и корпоративни облигации.

Доходност на облигации

Доходност на облигации е възвръщаемостта, която инвеститор може да реализира ако направи инвестиция в облигации. 

Доходност на облигацията може да бъде определена по различни начини като най-популярния метод е:

 • Доходност = купонния процент на облигацията спрямо цената на ценната книга.

Тук е добре да въвдем терминът крива на доходността на облигации (англ. bond yield curve), който отбелязва с връзката между краткосрочните и дългосрочните лихвени проценти по ценни книжа фиксирана доходност (облигации). Тази крива може да е графика на доходността по облигации с всякакъв матуритет, от 1 месец до 30 години.

Ето и някои основни правила:

 • Когато кривата на доходността става по-стръмна, това обикновено отразява очакванията за по-високи лихвени проценти в бъдеще, което сигнализира за бъдещ икономически растеж.
 • Изглаждане на кривата показва очаквания, че икономиката се забавя
 • Ако кривата на доходността по облигациите се обърне се смята за сигнал за икономическа рецесия.

При нормални обстоятелства графиката на доходността трябва да има форма на възходяща дъга. На изображението по-долу можете да видите примери за различните видове крива на доходност по облигации на САЩ.

 1. Със синьо е маркирана обърната крива на доходността
 2. С оранжево плоска крива,
 3. С жълто нормална крива,
 4. С черно е отбелязана стръмна крива на доходност по облигации.
Източник: xplaind.com

 

Облигации и лихви

Има тясна връзка между лихвените проценти и облигациите. Тъй като облигациите изплащат периодично определена сума (доходност на облигации):

 •  Цената на облигациите се увеличава, съответно доходността им спада, когато лихвените проценти се увеличават.
 •  Цената на дълговитe ценни книжа се понижава, съответно доходността им нараства, когато лихвите се понижат.
Източник: Fidelity
Източник: Fidelity

Поради това доходността по облигациите често се използва като показател за средносрочните и дългосрочни очаквания за лихвените проценти.

Видове облигации

В тази част на статията ще обсъдим четирите основни вида облигации. Това са:

 • Корпоративни облигации - компаниите могат да се финансират по два начина емитиране на акции и емитиране на облигации (дълг). Част от корпоративните облигации се търгуват на фондови борси, но други са на извънборсов пазар.
 • Държавни облигации - държавен дълг, който обикновено е средносрочен или дългосрочен - от няколко години до няколко десетилетия. Въпреки че ликвидността и рискът зависят от въпросното правителство, като правило повечето държавни облигации обикновено са ликвидни и се възприемат като нискорискови, особено за държави с големи стабилни икономики, като например страните от Г-7. 
 • Общински облигации - дългови ценни книжа, емитирани от местно самоуправление или агенция, като щати, градове, окръзи и дори училища и летища, които са публична собственост. Общинският дългов пазар въобще не е малък, оценен е на няколко трилиона долара.
 • Наднационални облигации - дългосрочна форма на дълг, която надхвърля границите на една страна. Те са много подобни на държавния дълг и обикновено имат висок кредитен рейтинг. Често такива облигации се издават от съюзи от държави като ЕС.

Рейтинг на облигации

Както установихме, облигационерът ефективно отпуска пари на емитента на облигации. Сега, когато става дума за кредитиране, едно от най-важните неща, които трябва да знаете, е колко надежден е кредитополучателят. Именно тук се намесват рейтингите на облигациите.

Кредитните рейтинги са определящ фактор за лихвените плащания:

 1. Високодоходните облигации ("боклук") имат по-висок купон, но носят и по-високи рискове за инвеститорите.
 2. Дълговите ценни книжа с "инвестиционен клас" имат по-нисък купон и по-нисък риск.

Компании като Fitch и Standard & Poors предоставят услуги за кредитен рейтинг, които имат за цел да помогнат на инвеститорите да направят преценка за това колко е вероятно издателят на дългови инструменти да изпълни задълженията си за плащане. Най-качествените облигации се наричат инвестиционен клас, а облигации, които не се считат за инвестиционен клас се наричат "високодоходни" или "боклук".

Ето и няколко насоки как да се ориентирате в различните рейтинги на облигации:

 1. Най-високият рейтинг е AAA
 2. Облигациите, които са с рейтинг BBB или по-високи, се считат за инвестиционни.
 3. Облигациите, чийто рейтинг е BB или по-нисък, се означават като високодоходни или боклук.

Компанията Moody's има малко по-различна система за рейтинги на облигации от гореспоменатата. На изображението отдолу можете да откриете повече подробности за рейтингите на облигациите на различните компании:

Източник: WallStreetMojo

 

Каква е разликата между акции и облигации?

Общото между акции и облигации е, че са ценни книжа, кои се търгуват на финансовите пазари и могат да носят доходност. Въпреки това те са много различни. Ето и основните разлики между акции и облигации:

 • Докато акциите са ценни книжа с променлива доходност, то облигациите са с фиксирана (купон).
 • Акциите купуват собственост, а облигациите дълг. Така, когато закупите акции на една компания, то вие притежавате дял от нея, а когато закупите облигации, то вие инвестирате в дълг като фактически давате на компанията капитал на заем, за което тя се задължават да изплати лихва.
 • Акциите са считани за по-рискови ценни книжа от облигациите, тъй като има много фактори, които могат да повлияят върху представянето на една компания. Но трябва да се отбележи, че освен по-рискови, акциите могат да ви дадат и по-голяма доходност. Докато при облигациите е обратно. При тях риска е по-нисък и доходността също.

Започнете да търгувате над 4000 акции на компании без комисионни с Admirals. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу и да се регистрирате:

Инвестирайте в най-добрите инструменти в света

Хиляди акции и ETF-и на една ръка разстояние

 

Как да инвестирате в облигации?

Добре е да запомните, че, за да направите инвестиции в облигации, трябва да имате нужните инструменти и конкурентни условия затова. Но да видим кои инструменти за търговия и инвестиции може да използвате?

Първата стъпка е да си отворите реална сметка в регулиран инвестиционен посредник като Admirals. След това ще трябва да изтеглите платформа за търговия на финансовите пазари, която Ви дава достъп до облигации. Admirals предлага платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5.

След като вече имате посредник и платформа за търговия и инвестиции е време да разгледаме различните финансови инструменти, които могат да Ви предоставят възможност да получите експозиция в облигации. Те включват:

 1. Закупуване на облигации
 2. Борсово търгувани фондове (ETF) инвестиращи в облигации
 3. Договори за разлика (ДЗР) на облигации
 4. Фючърси на облигации

Всяка една от тези възможности има своите предимства и недостатъци и всеки инвеститор трябва индивидуално да избере точните за него инструменти като вземе предвид персоналните си възможности, личните финансови цели, толерантност към риск и инвестиционен хоризонт.

Започнете инвестиции в облигации на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5. Изтеглете MetaTrader 5 сега, напълно безплатно, като кликнете на банера отдолу.

Най-добрата платформа за множество активи


 

Стратегии за инвестиции в облигации

Днешната търговия с облигации може да бъде пасивна или активна. Независимо кой подход ще възприемете има 3 вида стратегии, с които може да започнете:

 1. Купи и задръж. Ако търсите пасивна стратегия за инвестиция в облигации, то току що я намерихте. Просто купете облигация и я задръжте да падежа.
 2. Облигационна стълба. Това е по-активна стратегия за търговия с облигации, при която ще притежавате множество облигации с различни падежи. Когато краткосрочните облигации падежират използвате постъпленията, за да купите дългосрочна облигация.
 3. Замяна. Това е още по-активен подход за търговия с облигации. Трябва да продадете губеща облигация, за да получите данъчна отстъпка и да реинвестирате средствата в друга облигация. Премахвате облигация без особен потенциал и купувате облигация с по-висока доходност, за да изградите по-стабилно портфолио.

Тук трябва да отбележим, че няма правилен и грешен подход, всеки трейдър и инвеститор трябва да избере най-подходящия подход за самия него и да започне да гои прилага, за да види какви ще са резултатите.

Как да купите облигации?

В тази част на статията ще отговорим на въпроса: "как да купя облигации". След като вече знаете какво е облигация, какви са характеристиките на дълговите ценни книжа, какви са различните видове облигации, какви са разликите между акции и облигации, както и как да направите инвестиции в облигации, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да купите облигации.

Това може да направите само в 3 стъпки:

 1. Отворете сметка за инвестиране в облигации.
 2. Изтеглете платформа за търговия с облигации
 3. Отворете прозорец "Нова поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация как да отворите реална сметка за инвестиране в облигации с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример как да купите и продадете облигации с ДЗР на американски 10-годишни държавни ценни книжа (#USTNote).

Как да купите облигации?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете инструмент започващ с #USTNote.
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато отваряте покупка (дълга позиция) в #USTNote вие очаквате поскъпване на щатските 10-годишни държавни ценни книжа, за да може да извлечете потенциална печалба от вашата сделка.

Как да продадете облигации?

 1. Влезете във вашата сметка с Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете валутната дойка #USTNote.
 4. Кликнете с десния бутона на валутната двойка и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато отваряте продажба (къса позиция) в #USTNote Вие очаквате поевтиняване на щатските 10-годишни държавни ценни книжа, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен, безплатен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда източника на финансови медии. Единственото, което трябва да направите е да кликнете на банера отдолу:

Безплатни инструменти за анализ

Богатство от изключителни ресурси с натискането на един бутон

 

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admirals, опериращи под търговската марка Admirals (по-долу Admirals).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admirals не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admirals създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admirals не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admirals за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

ТОП СТАТИИ
Чакащи поръчки: Ръководство как да ги използвате
Всеки трейдър и инвеститор, който поне веднъж е сключил сделка на финансовите пазари е срещал концепцията за чакащи поръчки. С поставянето на чакаща поръчка получавате възможност да не сключите сделка на настоящата пазарна цена, а може да избере цена, която Вие смятате за подходяща. Искате да разбер...
Форекс търговия за начинаещи: Пълно ръководство
Повечето от Вас са обменяли пари и знаят, че в даден момент може да спечелите от промените във валутния курс, а в друг път може промените да са във Ваш ущърб. Всички тези движения в курсовете се определят на международния валутен пазар наречен Форекс, който е най-големия финансов пазар в света. Иска...
Демо сметка: Какво представлява и какви са ползите от демо търговия?
Много начинаещи трейдъри и инвеститори се колебаят как да започнат своята кариера на финансовите пазари и се опасяват от загуба средства, поради липса на достатъчно опит. Демо сметката може да предостави на новаците на пазарите добра възможност да влязат в света на финансовите пазари и да натрупат п...
Виж Всички