Jak rozpoznać przewartościowane akcje

Roberto Rivero

Chociaż ich istnienie może być wątpliwe dla niektórych inwestorów, przewartościowane akcje są wynikiem błędnej wyceny na rynkach finansowych. Ale jak to jest możliwe, że akcje są nieprawidłowo wycenione? W tym artykule wyjaśnimy dokładnie, czym są przewartościowane akcje, w jaki sposób stają się one przewartościowane oraz metody, dzięki którym mogą być identyfikowane przez traderów i inwestorów!

Czym są przewartościowane akcje?

Wśród mnóstwa uczestników rynku, są ludzie, którzy wierzą, że rynki finansowe są doskonale skuteczne. Innymi słowy, wierzą, że każda dostępna informacja jest już uwzględniona i odzwierciedlona w cenie aktywów.

Jest to interesujące stanowisko, ponieważ, aby rynki były doskonale efektywne, kupujący i sprzedający musieliby być w pełni poinformowani i działać racjonalnie przez cały czas. Czy ludzie zawsze są racjonalni? Czy to prawda, że kupujący nigdy nie płacą za dużo za aktywa? Czy sprzedający nigdy nie biorą zbyt mało za swoje akcje?

Analityk fundamentalny odpowiedziałby „Nie!” i na tym w sumie polega centralny dogmat analizy fundamentalnej. Co więcej, analitycy fundamentalni wierzą, że z czasem cena aktywów zawsze będzie korygować się, pozwalając bystrym traderom i inwestorom wykorzystać rozbieżności między ceną a wartością dla własnego zysku.

Dlaczego akcje mogą być przewartościowane?

Jak w przypadku każdego składnika aktywów, cena akcji jest określana przez poziom podaży i popytu na rynku. Dlatego też, ilekroć popyt przewyższa podaż, ceny akcji będą rosły, a czasami ten wzrost ceny nie odzwierciedla dokładnie wewnętrznej wartości akcji.

Może się to zdarzyć, gdy jakaś spółka zyskuje duży pozytywny rozgłos lub gdy akcje tej spółki lub jej branża staje się modna wśród inwestorów. Tak czy inaczej, gdy wielu inwestorów zaczyna domagać się akcji, których podaż jest ograniczona, powoduje to wzrost ich ceny i może doprowadzić do ich przewartościowania.

Ten scenariusz wzrostu popytu prowadzącego do przewartościowania akcji został szczególnie nagłośniony w ostatnich miesiącach za sprawą tak zwanych „meme stocks”, gdzie inwestorzy-amatorzy obrali sobie za cel konkretne spółki, takie jak GameStop, i spowodowali, że cena ich akcji wystrzeliła do poziomów, które niekoniecznie były uzasadnione fundamentami. 

Źródło: Admirals MetaTrader 5 - Gamestop Corp., wykres dzienny. Zakres dat: 22 czerwca 2020 - 9 listopada 2021. Data sporządzenia: 9 listopada 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Mogą również istnieć bardziej uzasadnione powody istnienia przewartościowanych akcji. Na przykład, jeżeli spółka posiada silną, renomowaną markę, inwestorzy mogą przypisać jej akcjom wyższą wartość niż wynikałoby to z danych fundamentalnych.

Jak rozpoznać przewartościowane akcje?

Istnieją różne wskaźniki, które można wykorzystać do próby zidentyfikowania przewartościowanych akcji; poniżej wymieniono niektóre z najbardziej powszechnych:

 • Wskaźnik ceny do zysków (Price to Earnings Ratio) 
 • Wskaźnik cena/zysk do wzrostu (wskaźnik PEG) 
 • Wskaźnik ceny do sprzedaży (wskaźnik C/S) 
 • Wskaźnik rentowności kapitału własnego (return on equity, ROE) 
 • Rentowność zysków (Earnings Yield) 

Wskaźnik ceny do zysków (Price to Earnings Ratio) 

Wskaźnik ceny do zysków lub po prostu P/E, jest jednym z najczęściej używanych wskaźników do analizy przewartościowanych akcji. Wskaźnik P/E można wyliczyć poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji spółki przez jej zysk na akcję (EPS). Pozwala to inwestorom porównać aktualną cenę akcji z poziomem zysku, jaki osiągnęła spółka. Im wyższy wskaźnik P/E, tym akcje postrzegane są jako bardziej przewartościowane i tym samym mniej atrakcyjne dla inwestorów. 

Na przykład, jeśli obecna cena akcji spółki X wynosi 100 euro, a EPS wynosi 5 euro, to wskaźnik P/E wynosi 20 (100 / 5 = 20).

Zatem, jaki poziom wskaźnika P/E wskazywałby, że akcje są przewartościowane? Niestety, jak pokażemy w dalszej części tego artykułu, nie ma dokładnego poziomu P/E, który jest powszechnie uważany za zbyt wysoki; może to zależeć od firmy, branży i inwestora, o którym mowa. Najlepszym sposobem na przeanalizowanie czy wskaźnik P/E wskazuje, że akcje są przewartościowane jest porównanie ich z innymi spółkami, które działają w tej samej branży. Powinno to pomóc nakreślić jaśniejszy obraz tego, czy dane akcje są przewartościowane. Dobrym pomysłem jest również porównanie wyniku z innymi wskaźnikami.

Wskaźnik cena/zysk do wzrostu (Price/Earnings to Growth Ratio)

Wskaźnik cena/zysk do wzrostu (PEG) jest obliczany poprzez podzielenie wskaźnika P/E przez wzrost EPS w określonym okresie czasu, zazwyczaj 12 miesięcy. Zasadniczo pomaga on w przedstawieniu wskaźnika P/E i EPS akcji w odpowiedniej perspektywie, poprzez porównanie ich z tempem wzrostu EPS.

Kontynuując nasz poprzedni przykład, spółka X ma wskaźnik P/E równy 20. Jej obecny EPS wynosi 5 euro i załóżmy, że 12 miesięcy temu EPS wynosił 4 euro - co oznacza, że wzrósł o 25%. Wskaźnik PEG wynosi zatem 0,8 (20 / 25 = 0,8). 

Wyższy PEG może wskazywać na przewartościowanie akcji, szczególnie w połączeniu z niższym od przeciętnego EPS. Ponownie, aby ocenić, co jest „wysokie” lub „niższe od średniej”, należy porównać z firmami, które działają w tej samej branży.

Wskaźnik ceny do sprzedaży (C/S) 

W przeciwieństwie do wskaźnika P/E, wskaźnik Cena do Sprzedaży (ang. Price to Sales Ratio - P/S) nie bierze pod uwagę zysków spółki, a zamiast tego porównuje aktualną cenę akcji do jej przychodów. C/S może być używany do identyfikacji przewartościowanych akcji, gdy spółka nie ma zysków, ale ma przychody. Jest on więc szczególnie przydatny do oceny akcji spółek rozpoczynających działalność.

Wskaźnik C/S jest obliczany poprzez podzielenie aktualnej ceny akcji przez sprzedaż na akcję (tj. całkowita sprzedaż/całkowita liczba akcji w obrocie). Załóżmy, że obecna cena akcji spółki X wynosi 100 euro, a sprzedaż na akcję 10 euro. Jej C/S będzie zatem równe 10 (100 / 10 = 10).

Podobnie jak w przypadku wskaźnika P/E, porównywalnie wyższy wskaźnik ceny do sprzedaży może być oznaką przewartościowania akcji. Ważne jest jednak, aby używać C/S w połączeniu z innymi analizami. Silna sprzedaż i niski C/S jest wartościowy tylko wtedy, gdy w pewnym momencie spółka jest w stanie przełożyć to na wzrost zysków. W przeciwnym razie, bez względu na to jak duża jest sprzedaż i jak „tanie” wydają się akcje, spółka nie będzie udaną inwestycją.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (Return on Equity, ROE) 

Return on Equity (ROE) jest często używaną miarą tego, jak spółka radzi sobie obecnie. Chociaż obliczenie to nie uwzględnia aktualnej ceny akcji, może być stosowane w połączeniu z innymi wskaźnikami i porównywane z aktualną ceną akcji w celu dokonania oceny, czy akcje są przewartościowane.

Aby obliczyć ROE, należy podzielić zysk netto spółki przez kapitał własny akcjonariuszy, gdzie kapitał własny akcjonariuszy to aktywa spółki pomniejszone o jej zadłużenie (można go znaleźć w rocznym sprawozdaniu finansowym spółki). ROE można wykorzystać do wykazania, jak efektywne jest przedsiębiorstwo w tworzeniu zysków, gdzie zasadniczo im wyższy ROE, tym lepiej. Niski ROE w połączeniu z wysoką ceną akcji może prowadzić nas do wniosku, że akcje są przewartościowane. 

Rentowność zysków (Earnings Yield) 

Rentowność zysku jest odwrotnością wskaźnika P/E, któremu już się przyjrzeliśmy. Zamiast dzielić aktualną cenę akcji przez EPS, earnings yield jest obliczany poprzez podzielenie EPS przez aktualną cenę akcji.

Na przykład, wracając do spółki X, która ma aktualną cenę akcji 100 euro i EPS 5 euro, jej rentowność zysków wyniesie 5% (5 / 100 = 0,05).

Rentowność zysków jest użyteczną wartością, ponieważ umożliwiają inwestorom łatwe porównywanie potencjalnych zwrotów między różnymi instrumentami. Earnings Yield na poziomie 5% mówi nam, że za każde zainwestowane 1 euro inwestor może oczekiwać około 0,05 euro zysku dla spółki.

Zatem, jaką wartość można wykorzystać do wyróżnienia przewartościowanych akcji? Ponownie, nie ma tu jednej odpowiedzi. Jednak przydatną rzeczą w przypadku rentowności zysków jest to, że można ją łatwo porównać z rentownością obligacji, jak również z podstawową stopą procentową. Dla niektórych osób, akcje, których rentowność zysku jest niższa niż obecna podstawowa stopa procentowa, mogą być uważane za przewartościowane, ale ponownie, jest to tylko jedna z miar i powinna być stosowana wraz z innymi przed wyciągnięciem jakichkolwiek wniosków.

Cykle rynkowe

Każdy, kto śledzi rynki finansowe od jakiegoś czasu, wie, że są okresy, kiedy inwestorzy są optymistyczni i chętni do inwestowania, a także inne okresy, kiedy czują się pesymistycznie i są mniej chętni do inwestowania. Oczywiście, te cykle rynkowe mają wpływ na ceny i wyceny.

Chociaż należy porównywać powyższe wskaźniki dla różnych spółek, jak opisano powyżej, istnieją okresy, w których większość akcji wygląda na drogie i okresy, w których te same akcje wydają się być tanie.

Aby uzyskać szerszą perspektywę i zorientować się, w którym momencie tego powtarzalnego cyklu znajdujemy się obecnie, warto spojrzeć na te miary, na poniższym wykresie. Śledzi on wskaźnik P/E dla całego indeksu S&P 500 w czasie. 

Źródło: multpl.com - Data sporządzenia: 9 listopada 2021 r.

 

Na powyższym wykresie można zobaczyć wyraźnie zilustrowaną każdą słynną bańkę oraz jej pęknięcie: ryczące lata 20-te, Czarny Poniedziałek w 1987 roku, bańkę internetową, która pękła w 2001 roku i najnowszy kryzys finansowy z lat 2007/08.

Patrzenie na liczby takie jak PE na przestrzeni czasu możemy otrzymać bardzo dobre wyobrażenie o tym, czy akcje są przewartościowane w porównaniu z długoterminową średnią rynkową, a nie tylko w porównaniu z dzisiejszymi cenami. 

Jak skorzystać na przewartościowanych akcjach?

Po zidentyfikowaniu przewartościowanych akcji, inwestorzy mogą próbować czerpać zyski poprzez zajęcie krótkiej pozycji – pozycji sprzedaży. Tradycyjnie, aby to zrobić, traderzy musieliby pożyczyć akcje od istniejącego akcjonariusza i sprzedać je stronie trzeciej, licząc na to, że gdy cena akcji spadnie, będzie można je odkupić za niższą kwotę.

Jednakże rozwój finansowych instrumentów pochodnych uprościł ten proces. Na przykład, dzięki kontraktom różnic kursowych (CFD) inwestorzy mogą czerpać potencjalne zyski zarówno z rosnących, jak i spadających cen, nie posiadając nigdy aktywów bazowych. Co więcej, kontrakty CFD dają możliwość wykorzystania dźwigni finansowej.

Korzystając z rachunku Trade.MT5 od Admirals, można handlować kontraktami CFD na ponad 3 000 akcji, a także na szereg innych instrumentów finansowych, takich jak Forex czy towary. Aby rozpocząć shortowanie akcji, wykonaj następujące kroki:

 • Otwórz rachunek Trade.MT5 w serwisie Admirals. 
 • Pobierz i otwórz platformę handlową MetaTrader 5
 • W oknie “Rynek” po lewej stronie ekranu, przewiń do dołu i wyszukaj akcje, którymi chcesz handlować. Po znalezieniu, zaznacz ją i naciśnij enter na klawiaturze, aby dodać ją do listy symboli. 
Źródło: Admirals MetaTrader 5 

 

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na symbol i wybierz „Okno wykresu”, aby otworzyć wykres cenowy 
 • W górnej części ekranu należy nacisnąć przycisk „Nowe zlecenie”. Otworzy się ekran zlecenia, pokazany poniżej; tutaj możesz wprowadzić liczbę akcji, które chcesz shortować oraz wybrać stop loss i take profit. Kiedy już zoptymalizujesz swoje zlecenie, naciśnij przycisk „Sprzedaż po rynkowej”, aby wysłać krótką transakcję na rynek. 
Źródło: Admirals MetaTrader 5 – Tesla, wykres dzienny. Zakres dat: 23 czerwca 2020 - 9 listopada 2021. Data Sporządzenia: 9 listopada 2021 r. Wyniki z przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Dlaczego warto handlować z Admirals?

Oprócz możliwości handlu ponad 4.000 kontraktów CFD na różnych rynkach - w tym na rynku Forex, akcji i towarów – posiadacze rachunków Trade.MT5 korzystają również z następujących przywilejów:

 • Komfort tradowania z brokerem, który jest autoryzowany i regulowany przez Financial Conduct Authority (FCA)
 • Regularne analizy rynku i stale rosnąca biblioteka artykułów edukacyjnych bez dodatkowych kosztów! 
 • Korzystanie z najważniejszej na świecie platformy transakcyjnej MetaTrader 5. 
 • Ekskluzywny dostęp do naszego portalu Analizy Premium, gdzie znajdziesz najnowsze wiadomości rynkowe, sentyment i spostrzeżenia techniczne bez dodatkowych opłat! 

Aby zarejestrować rachunek Trade.MT5 już dziś, kliknij na poniższy baner: 

Kontrakty CFD na akcje
i ETF-y

Handluj kontraktami CFD na akcje
i ETF-y w Admirals

O Admirals 

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany globalnie broker Forex i CFD, który ma w swojej ofercie ponad 8000 instrumentów finansowych oraz najpopularniejsze na świecie platformy handlowe: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Rozpocznij handel już dziś!

Powyższy materiał nie zawiera porad inwestycyjnych, rekomendacji, ani sugestii co do inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe i nie powinien być traktowany w taki sposób. Weź pod uwagę, że analiza dotycząca handlu nie jest miarodajnym wskaźnikiem ponieważ okoliczności handlowe mogą zmienić się wraz z upływem czasu. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej zasięgnij porady niezależnego doradcy finansowego, aby mieć pełną świadomość podejmowanego ryzyka.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Jak kupić akcje Coca-Cola?
Coca Cola, dzięki swojemu flagowemu produktowi, pozostaje niekwestionowanym liderem wśród napojów bezalkoholowych. Ciekawe jest to, że firma nie wystąpiła nawet o patent na produkcję swojego ulubionego napoju. Receptura coca-coli jest oczywiście pilnie strzeżona, a firma odniosła dzięki świetnym zab...
Jak kupić akcje Disneya?
The Walt Disney Company jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. Parki tematyczne, filmy i produkcje telewizyjne firmy zdobyły niezwykłą popularność zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych na całym świecie. Dzięki globalnemu zasięgowi oraz zdolności do ciągłej ewolucji oraz adaptacji...
Spółki związane ze sztuczną inteligencją: które akcje AI wybrać w 2024 roku
Wyścig firm zajmujących się sztuczną inteligencją trwa w najlepsze, a firmy konkurują ze sobą w opracowywaniu inteligentnych maszyn, będących w stanie pracować i współdziałać z ludźmi. Sprawdź, na czym polega inwestowanie w akcje AI i na które spółki warto zwrócić uwagę w 2024 roku. Spis treści...
Więcej