Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne wpływające na rynek Forex

Admirals
23 minut

Wskaźniki makroekonomiczne mogą mieć znaczący wpływ na ceny instrumentów Forex i CFD (kontrakt na różnicę). W związku z tym wielu inwestorów pilnie obserwuje kalendarz ekonomiczny, aby mieć pewność, że są na bieżąco z potencjalnymi skokami zmienności, które mogą się pojawić w najbliższej przyszłości.

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Na całym świecie różne agencje rządowe i pozarządowe regularnie publikują raporty, zawierające pewne informacje makroekonomiczne. Metody publikacji tych raportów mogą się znacznie różnić. Czasami dane są bezpośrednie (twarde), jak np. Informacja o miesięcznej sprzedaży w określonym segmencie gospodarki. Inne publikacje nie muszą dotyczyć twardych danych, a jedynie opierają się na opiniach gromadzonych za pomocą ankiet. Mimo to część analityków może na ich bazie wyciągać wnioski dotyczące stanu danych twardych.

Niektóre wskaźniki makroekonomiczne informują o aktualnym stanie gospodarki; podczas gdy inne mogą potwierdzić to, co dotychczas wydarzyło się w gospodarce; a jeszcze inne mogą pomagać w przewidywaniu tego co ma się dopiero wydarzyć. Ten ostatni zbiór - zwany wyprzedzającymi wskaźnikami makroekonomicznymi - jest szczególnie interesujący dla traderów, ponieważ oferuje najlepszy wgląd w prawdopodobny kierunek przyszłej aktywności w gospodarce. Wskaźniki makroekonomiczne, które mówią nam o obecnym stanie gospodarki, nazywane są „bieżącymi". Te, które potwierdzają to, co już zaszło, zwane są wskaźnikami opóźnionymi.

Wszystkie trzy grupy mają swoje zastosowanie i mogą wpływać na rynek Forex na różne sposoby.

Główną trudnością dla traderów, którzy dopiero zaczynają handel, jest wiedza, które wskaźniki uznać za najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne - czyli te, które najprawdopodobniej wpłyną na ceny - a które są tymi, które będą miały niewielki wpływ. Ta wiedza jest potrzebna, ponieważ jednego dnia może pojawić się wiele publikacji wskaźników makroekonomicznych i nie jest możliwe, by na wszystkich skupiać podobną uwagę. Aby spróbować uporać się z tym problemem powstała poniższa lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych, która wyjaśnia opisuje główne wskaźniki makroekonomiczne i wyjaśnia ich potencjały wpływ na rynek Forex i CFD.

Na naszej liście wskaźników makroekonomicznych umieściliśmy te, które są uważane za najważniejsze. Wszystkie z nich mogą wywierać silny wpływ na rynki finansowe. Ponieważ gospodarka USA jest największą gospodarką na świecie i ma wpływ na wyceny na rynkach finansowych na całym świecie, nasza lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych koncentruje się na danych makro z USA.

Główne wskaźniki makroekonomiczne - 11 przykładów

1. Produkt krajowy brutto (PKB)

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne dotyczą wzrostu gospodarczego. PKB jest najszerszą miarą ogólnej kondycji gospodarki. Obliczanie tego wskaźnika zajmuje tak dużo czasu, że bezpośredni wpływ na ceny Forex i CFD jest często ograniczony - do czasu opublikowania danych o PKB wiele składników, które wchodzą w skład jego kalkulacji, jest już znanych, a zatem oczekiwania związane z wartością PKB są często dość dokładne. Biorąc to pod uwagę, jeśli wartość opublikowana będzie się znacznie różnić od prognoz, pojawia się potencjał, aby poruszyć rynek.

Pomimo braku cechy jaką jest timing, jest to nadal bardzo ważny wskaźnik makroekonomiczny, który należy znać i śledzić, ponieważ jest to jedna z najlepszych dostępnych miar używanych do potwierdzenia momentu w cyklu koniunkturalnym.

Cykl koniunkturalny jest kluczową koncepcją współczesnej ekonomii. Składa się z fazy ekspansji, w której wiele obszarów gospodarki jednocześnie się rozwija, i fazy recesji, kiedy działalność gospodarcza kurczy się. Ponieważ najszerszym miernikiem aktywności gospodarczej jest PKB, ekonomiści mają tendencję do określania, gdzie jesteśmy w kontekście cyklu koniunkturalnego, patrząc na zmiany wzrostu i spadku PKB.

Techniczna definicja recesji to dwa kolejne kwartały spadku PKB. Recesja kończy się, gdy tylko zaobserwujemy kwartał wzrostu. Politycy, decydenci i analitycy ekonomiczni skupiają się w dużej mierze na tym wskaźniku makroekonomicznym, właśnie dlatego, że jest tak kompleksową miarą. W bankach inwestycyjnych analiza wskaźników makroekonomicznych jest pierwszym etapem analizy rynków finansowych w ramach koncepcji top-down, a więc rozpoczyna się od analizy danych makro w kontekście sporządzenia prognoz dotyczących ogólnego klimatu gospodarczego. Wskaźnik makroekonomiczny PKB jest kluczową częścią tego rodzaju analizy obszaru makroekonomii rynku walutowego.

Jako profesjonalni traderzy musimy również zdawać sobie z tego sprawę, ale należy również brać pod uwagę fakt, że ponieważ PKB jest wskaźnikiem makroekonomicznym opóźnionym, jego głównym zastosowaniem jest potwierdzenie tego, czego już się spodziewamy. Brak użytecznego timingu oznacza, że jego przydatność jako narzędzia do handlu do handlu krótko- i średnioterminowego jest ograniczona. Oficjalna publikacja PKB w USA pojawia się tylko raz na kwartał, a nawet najwcześniejsze przypuszczalne dane szacunkowe poznajemy miesiące po zakończeniu okresu, którego dotyczą.

Interpretacja wskaźników makroekonomicznych musi uwzględniać to opóźnienie, stąd bardzo przydatne byłyby jakieś dane makro, które można byłoby wykorzystać jako sposób na wcześniejsze uzyskanie wglądu w tendencje, jakie później ujawni publikacja PKB. Idąc tym tropem przechodzimy na następnego wskaźnika, który zawiera nasza lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych.

2. Liczba etatów w sektorze pozarolniczym (NFP)

W kalendarzu danych makro ta publikacja dla większości traderów Forex i CFD jest uznawana za najważniejszą. Te dane publikowane są w pierwszy piątek każdego miesiąca przez Biuro Statystyki Pracy (BLS) i są częścią większego pakietu danych makro opisujących aktualny stan amerykańskiego rynku pracy. Zatem wraz NFP pojawia się stopa bezrobocia (która jest kolejnym wskaźnikiem makroekonomicznym na naszej liście), a także dynamika płacy godzinowej.Ten ostatni wskaźnik makroekonomiczny jest szczególnie pilnie śledzony, gdy w gospodarce narasta problem inflacji, gdyż wyższe tempo wzrostu wynagrodzeń może przerodzić się w wyższe tempo cen towarów i usług konsumpcyjnych. Powodem, dla którego zmiana liczba etatów w sektorze pozarolniczym jest z taką uwagą obserwowana to fakt, że te dane makro mają potencjał do znacznego wpływu na wyceny na rynkach Forex i CFD oraz pozostałych segmentach rynku finansowego.

Poniższy wykres 1-minutowy pary EUR/USD ilustruje taki ruch. Żółta pionowa linia oznacza moment publikacji raportu o sytuacji na rynku pracy, który został ogłoszony 6 września 2019 r. Zwróć uwagę, jak gwałtownie zmieniła się cena w ciągu zaledwie jednej minuty! Zauważ też, o ile większy staje się średni zakres każdego słupka po publikacji tych danych makro, w porównaniu z tymi, które były wykreślane przed tą szczególną chwilą.

Źródło: MetaTrader 4 - Wykres M1 EUR / USD - Zakres danych: 6 września 2019 13:56 - 14:59 - Uwaga: Wyniki osiągnięte w przeszłości nie gwarantują podobnych w przyszłości.

Dlaczego akurat ten wskaźnik makroekonomiczny ma tak duży wpływ na ceny rynkowe?

Analiza wskaźników makroekonomicznych, a szczególnie ich potencjalnego wpływu na wyceny na rynkach finansowych musi uwzględniać ich aktualność. Część odpowiedzi na wyżej postawione pytanie leży właśnie w aktualności tego raportu. Cykl zatrudnienia i cykl koniunkturalny są ze sobą ściśle powiązane i, historycznie, zmiany w zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym (NFP) poruszały się bardzo podobną ścieżką, jak publikowane co kwartał zmiany PKB. Ta ścisła korelacja oznacza, że te dane makro o zatrudnieniu mogą być wykorzystywane jako czynnik pomagający w ocenie zmian samego PKB.

Zasadnicza różnica między nimi polega na tym, że dane o zmianie liczby etatów w sektorze pozarolniczym pojawiają się co miesiąc, informując o stanie rynku pracy w miesiącu, który zakończył się zaledwie kilka dni wcześniej. Natomiast PKB podaje się kwartalnie z dużym opóźnieniem.

Innym aspektem, o którym warto wspomnieć przy odpowiedzi na omawiane pytanie, to potencjalny wpływ, jaki wskaźniki makroekonomiczne opisujące stan rynku pracy mają na politykę pieniężną. Maksymalne zatrudnienie i stabilne ceny to dwa z trzech celów, jakie ma przed sobą postawione amerykański bank centralny czyli FED (Rezerwa Federalna) (te dwa kluczowe cele są często określane jako podwójny mandat FED). Wynika z tego, że interpretacja wskaźników makroekonomicznych opisujących stan rynku pracy może mieć poważny wpływ na postrzeganie przez rynek przyszłego kierunku polityki pieniężnej.

3. Stopa bezrobocia

Lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych nie może obejść się bez stopy bezrobocia. Stopa bezrobocia jest definiowana jako odsetek siły roboczej aktywnie poszukującej pracy. W okresach powrotu gospodarki na ścieżkę wzrostu po okresie recesji bezrobocie zmienia się z opóźnieniem. Obserwujemy tendencję do wzrostu bezrobocia, nawet w sytuacji, gdy PKB zanotował swoje minimum i zaczyna się poprawiać. Bezrobocie jest również ściśle związane z nastrojami konsumentów (patrz numer 5 na naszej liście). Długotrwałe okresy bezrobocia są niezwykle szkodliwe dla nastrojów konsumentów, a w konsekwencji wpływają również na ich skłonność do wydatków i wpływają na wzrost gospodarczy.

Interpretacja wskaźników makroekonomicznych dotyczących bezrobocia jest podobna do wyników analizy danych makro o etatach w sektorze pozarolniczym. Dane makro o bezrobociu oferują traderom CFD wgląd w jedną z kluczowych miar, którą kieruje się FED przy formułowaniu ścieżki w ramach polityki pieniężnej. Oznacza to, że gdy ten wskaźnik makroekonomiczny notuje silne pozytywne odchylenie od wartości oczekiwanej może to skutkować wywołaniem fali pozytywnych zmian wycen na rynku Forex i giełdach. Wszystko jest lustrzane, a więc słabość rynku pracy w USA byłaby tradycyjnie odebrana niedźwiedzio na rynkach akcji i dolara amerykańskiego.

Handel na rynku Forex z Admirals

Jeśli chcesz sprawdzić jak na wyceny na rynkach wpływają podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, a dzięki temu masz ochotę podnieść jakość swojego handlu na wyższy poziom, rzeczywisty rachunek Admirals jest idealnym miejscem do zrobienia tego! Handluj na rynku Forex i CFD w ponad 80 walutach, wybierając spośród wielu głównych głównych par walutowych Forex, popularnych cossów Forex i par egzotycznych, wraz z dostępem do najnowszych analiz technicznych i informacji rynkowych. Handluj we właściwy sposób, otwórz teraz swój rachunek rzeczywisty, klikając na poniższy baner!

Handluj na rynku Forex i CFD

Dostęp do 40 kontraktów CFD na pary walutowe

4. Stopa funduszy federalnych

Federalny Komitet Otwartego Rynku (FOMC) spotyka się osiem razy w roku w ramach swojego regularnego harmonogramu w celu ustalenia ścieżki i parametrów polityki pieniężnej USA. Wynik posiedzenia FOMC może znacząco wpłynąć na rynek Forex, w przypadku gdy odbiega on od tego, co wcześniej oczekiwał rynek. Podstawowym mechanizmem, który kreuje zmiany na rynku Forex, jest poziom stóp procentowych dwóch zaangażowanych w parę walutową krajów oraz oczekiwania dotyczące przyszłych zmian tych stóp procentowych. To sprawia, że stopy procentowe na rynku walutowym to główne wskaźniki makroekonomiczne.

Jeśli FED dokona zmiany stopy funduszy federalnych lub po prostu zmieni nastawienie co do przyszłego kursu polityki pieniężnej, będzie to miało znaczenie dla dolara amerykańskiego, najważniejszej waluty na świecie. W treści komunikatu publikowanego po każdym posiedzeniu FOMC FED przedstawia przyszłe wytyczne dotyczące oczekiwanej ścieżki polityki pieniężnej.

Taka komunikacja wyprzedzająca rozwoju wydarzeń, to stosunkowo nowy środek w arsenale amerykańskiego banku centralnego, mający na celu zapewnienie większej przejrzystości w ramach wysiłków na rzecz ograniczenia zmienności na rynkach finansowych. W konsekwencji zmiany w polityce pieniężnej są zwykle z pewnym wyprzedzeniem sugerowane, co ułatwia proces jakim jest analiza wskaźników makroekonomicznych. Oznacza to, że same nastawienie co do przyszłości może potencjalnie generować ruch na rynkach, tak samo jak faktyczna zmiana polityki. Poważny inwestor uwzględniający w swoim handlu na rynku Forex lub CFD najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne zawsze upewni się, że zapoznał się z kalendarzem posiedzeń FOMC.

5. Indeks zaufania konsumentów / University of Michigan Index of Consumer Sentiment

Na piątym miejscu na naszej liście mamy dwa raporty - oba dotyczące podobnego obszaru analizy danych makro. Indeks zaufania konsumentów, opracowany przez Conference Board, oraz wskaźnik nastrojów konsumentów, opracowywany przez University of Michigan. Istnieje wiele ankiet konsumenckich, ale to są dwa główne wskaźniki makroekonomiczne dotyczące sfery nastrojów konsumentów - najbardziej znane i najchętniej śledzone przez ekonomistów i traderów operujących na rynku Forex / CFD. Raporty te są ważne, ponieważ nic nie napędza amerykańskiej gospodarki tak jak wydatki konsumpcyjne. Wskaźniki zaufanie konsumentów pozwalają nam spojrzeć w to, jak konsumencie jako całość się czują.

Jeśli czują się bezpiecznie w pracy i optymistycznie patrzą na przyszłe perspektywy gospodarcze, co możemy wywnioskować? Logiczne jest założenie, że mogą być bardziej skłonni do wychodzenia i wydawania pieniędzy. To napędza wzrost gospodarczy. Ponieważ optymizm lub pesymizm konsumentów mają tak silne implikacje dla perspektyw gospodarki,

lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych nie może pominąć tych dwóch raportów. Indeks zaufania konsumentów pojawia się pod koniec miesiąca, a Uniwersytet w Michigan publikuje swoje badanie dwa razy w miesiącu.

Pierwszy raz jest to wstępny odczyt w drugi piątek, a dane ostateczne pojawiają się po dwóch tygodniach. Analiza wskaźników makroekonomicznych dotyczących nastrojów konsumenckich ma największe znaczenie, a same wskaźniki największy wpływ na rynek Forex i giełdowy, gdy cykl koniunkturalny jest bliski punktu zwrotnego. Silne nastroje konsumentów wskazują na możliwą poprawę koniunktury gospodarczej, która jest bycza dla wycen akcji. Słabe nastroje konsumentów zapowiada osłabienie i jest to niedźwiedzi sygnał dla rynku akcji.

Badanie Uniwersytetu Michigan wychodzi częściej, co jest przydatne. Raport Conference Board obejmuje jednak większą liczbę respondentów, co oznacza większą wiarygodność statystyczną. Oba omawiane tu wskaźniki makroekonomiczne wydają się dość dobrze korelować z zwrotami w cyklu koniunkturalnym, ale rynek pracy mocno na nie wpływa. Jeśli bezrobocie utrzymuje się na wysokim poziomie, podczas gdy inne sfery gospodarki wykazują symptomy poprawy, nastroje na rynku mogą pozostać depresyjne, zachowując się w takich okolicznościach podobnie jak wskaźniki opóźnione.

Inwestuj w Admirals

Jeśli zastanawiasz się nad inwestowaniem na giełdzie, w celu zbudowania swojego portfela z najlepszych akcji, musisz mieć dostęp do najlepszych dostępnych możliwości do handlu. Jedną z takich możliwości jest Invest.MT5. Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i fundusze ETF na 15 największych giełdach światowych dzięki platformie handlowej MetaTrader 5. Inne korzyści obejmują bezpłatne dane rynkowe w czasie rzeczywistym, komunikaty i analizy rynku premium, zerową opłatę za prowadzenie rachunku, niskie prowizje od transakcji i wypłaty dywidendy.

Kliknij na poniższy baner, aby rozpocząć!

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

6. Indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych (CPI)

CPI to wskaźnik makroekonomiczny, który mierzy koszty towarów i usług, indeksowane do bazowego punktu początkowego. To zapewnia nam obiektywną ocenę tego, w jakim tempie ceny rosną lub spadają. Jak wspomniano wcześniej w tym artykule, stabilność cen jest częścią podwójnego mandatu FED. Kiedy inflacja mieści się w poziomach docelowych, uważa się ją za normalną lub nawet pożądaną. Jeśli jednak inflacja zbyt długo i zbyt daleko jest oddalona od celu, może to mieć bardzo negatywny wpływ na gospodarkę.

Ekonomiści z FED wolą skupić się na indeksie cen PCE, który jest częścią raportu PKB. Pojawia się on tylko raz na kwartał, więc inwestorzy na rynku Forex i CFD często spoglądają na CPI, ponieważ jest to bardziej aktualny wskaźnik inflacji. Przydatność CPI jako wiodącego wskaźnika dla gospodarki jest ograniczona. Okazało się, że jest słabym predyktorem punktów zwrotnych w cyklu koniunkturalnym, pomimo naturalnego i logicznego związku między wzrostem gospodarczym, popytem i wyższymi cenami.

W latach 70. i na początku 80. wysoka inflacja była prawdziwym problemem dla gospodarki USA. Natomiast po globalnym kryzysie finansowym istniało realne niebezpieczeństwo deflacji (trwałe spadki cen). Deflacja szkodzi gospodarce, zachęcając konsumentów do powstrzymywania się od robienia zakupów, ponieważ będą one tańsze w przyszłości, o ile ceny będą nadal spadać. W związku z tym, że wydatki konsumpcyjne stanowią tak dużą część PKB, spowodowałoby to spowolnienie wzrostu gospodarczego i może stworzyć się błędne koło.

Ponieważ inflacja bezpośrednio wpływa na politykę pieniężną, raport CPI może mieć duży wpływ na ceny na rynku obligacji, walut i rynków akcji. Jak zwykle największy wpływ mają odchylenia od oczekiwań rynkowych. Interpretacja wskaźników makroekonomicznych dotyczących tempa wzrostu cen na poziomie konsumentów może być następująca: jeśli CPI wzrośnie znacznie powyżej oczekiwań, może to wpłynąć na zmianę przekonania, że FED będzie bardziej skłonny do zaostrzenia polityki pieniężnej w najbliższej przyszłości. To powinno skutkować wzrostem wartości dolara amerykańskiego.

Podobnie trader CFD może interpretować takie dane inflacyjne jako niedźwiedzie dla rynku akcji, ponieważ zaostrzenie polityki pieniężnej ma tendencję do ograniczania apetytu na ryzyko. Od czasu kryzysu finansowego jesteśmy w otoczeniu bardzo niskiej inflacji, co zmusiło Rezerwę Federalną do utrzymania bardzo luźnej polityki pieniężnej. Jest to do pewnego stopnia czynnik odpowiedzialny za trwającą hossę, którą obserwujemy w Stanach Zjednoczonych.

7. Indeks produkcji przemysłowej

Najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne to oczywiście także dane makro dotyczące aktywności przemysłu. Indeks produkcji przemysłowej mierzy poziom produkcji w USA (pod względem ilości wyprodukowanych produktów, a nie kwoty w dolarach) w stosunku do roku bazowego w trzech obszarach: produkcji, wydobyciu oraz dostaw gazu i energii elektrycznej. Raport jest opracowywany przez Rezerwę Federalną i publikowany mniej więcej w połowie każdego miesiąca. Niektóre dane indeksu pochodzą z twardych danych, zgłaszanych bezpośrednio w odniesieniu dla części branż przez organizacje handlowe lub oficjalnie zbierane dane, ale nie zawsze mogą być one dostępne co miesiąc.

Aby uzupełnić luki, FED dokonuje oszacowań przy użyciu wskaźników zastępczych, takich jak godziny przepracowane na podstawie raportu o sytuacji w zatrudnieniu lub ilość energii zużywanej w danym miesiącu przez daną branżę. Pełny proces obliczania indeksu znajduje się w najlepszym miejscu do poszukiwań pełnego podsumowania zastosowanej metodologii - własne wyjaśnienie FED. Ten wskaźnik makroekonomicznych zbudowany jest z setki składników, a następnie publikowany w postaci indeksu.

Przykładowo wstępna wartość opublikowanych danych makro o zmianie produkcji przemysłowych za maj 2017 r. wyniosło 105,0. Jest to wyrażenie porównujące bieżącą produkcję w stosunku do roku bazowego. W chwili pisania tego tekstu FED wykorzystywał rok 2007 jako okres bazowy. Poziom 105,0 z maja 2017 r. oznacza zatem, że poziom produkcji był o 5% wyższy niż średni poziom w okresie bazowym w 2007 r. Analiza wskaźników makroekonomicznych powinna uwzględniać fakt, że produkcja stanowi zaledwie około 20% gospodarki USA, ale mimo wszystko jest ściśle monitorowana przez traderów z rynku walutowego i kontraktów CFD.

Wskaźniki makroekonomiczne z sektora przemysłowego są ważne, ponieważ ten sektor wraz z sektorem budowlanym jest odpowiedzialny za większość zmian produkcji w USA obserwowanych w cyklu koniunkturalnym i może zapewnić wgląd w ewolucję strukturalnych zmian gospodarczych. Indeks produkcji przemysłowej ma charakter procykliczny. Oznacza to, że istnieje zgodność między jego ruchami a zmianami w cyklu koniunkturalnym. Korelacja między tym indeksem a aktywnością gospodarczą jest na tyle wysoka że niektórzy analitycy używają tego raportu jako wczesnego sygnału na temat zmian w PKB.

8. Wykorzystanie mocy produkcyjnych

Ten wskaźnik makroekonomiczny ocenia, jak działa amerykański sektor produkcyjny w stosunku do pełnej mocy produkcyjnej. Definicja pełnej wydajności to najwyższy poziom zrównoważonej produkcji, jaki fabryka może osiągnąć w realistycznych ramach. Innymi słowy, uwzględnia takie rzeczy, jak normalne przestoje. Oblicza się go jako stosunek wskaźnika produkcji przemysłowej podzielony przez wskaźnik pełnej wydajności.

Te dane makro zapewniają nam aktualne informacje na temat kondycji produkcji / gospodarki, a także wgląd w trendy, które mogą powstawać w sektorze produkcyjnym. Może także dostarczyć wskazówek na temat inflacji. Jeśli fabryki pracują na maksimum możliwości produkcyjnych, uzasadnione jest założenie, że producenci mogą podnosić ceny. Jeśli fabryki pracują na poziomie zbliżonym do maksymalnego, maszyny prawdopodobnie ulegną awarii w wyniku przepracowania.

Ewentualna konieczność wyłączenia maszyn stwarza ryzyko zwolnienia pracowników w okresie wysokiego popytu na produkty, co jest niepożądane. W związku z tym producenci najczęściej radzą sobie z wysokim popytem, podnosząc ceny, a nie zwalniając pracowników. To z kolei przekłada się na zmianę cen konsumpcyjnych, prowadząc do wyższej inflacji. I odwrotnie, jeśli wykorzystanie mocy produkcyjnych znajduje się na niskim poziomie, oznacza to słabość w gospodarce.

Interpretacja wskaźników makroekonomicznych dotyczących poziomu wykorzystania mocy produkcyjnych wygląda następująco - zasadniczo poziomy poniżej 78% w przeszłości zwykle wskazywały na zbliżającą się recesję - a nawet mogą oznaczać, że gospodarka już jest w recesji. W związku z tym, FED wykorzystuje te dane makro do oceny trendów w produkcji, w szeroko pojętej gospodarce, a także inflacji. To sprawia, że jest ważnym wskaźnikiem dla traderów na rynku kontraktów CFD, szczególnie dla traderów na rynku obligacji, ale jest także kluczowym wskaźnikiem makroekonomicznym dla osób zaangażowanych w akcje i rynki walutowe.

Handluj bez ryzyka z Admirals

Czy wiesz, że można obserwować najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne i handlować wirtualną walutą, korzystając z rzeczywistych danych rynkowych i analiz profesjonalnych ekspertów, bez narażania własnego kapitału na ryzyko? Zgadza się. Dzięki pozbawionemu ryzyka rachunkowi transakcyjnemu w wersji demo Admirals profesjonalni traderzy mogą testować swoje strategie i doskonalić je bez ryzyka straty posiadanych pieniędzy.

Rachunek demo to również idealne miejsce dla początkującego tradera, aby mógł poczuć się komfortowo w handlu ale i dla doświadczonych traderów. Niezależnie od celu, rachunek demo jest koniecznością dla współczesnego tradera. Otwórz DARMOWY rachunek demo już dziś, klikając na poniższy baner!

Wolny od ryzyka rachunek demo

Zarejestruj się na bezpłatnym rachunku demo i testuj swoje strategie inwestycyjne

9. Sprzedaż detaliczna

Lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych musi zawierać dane o sprzedaży detalicznej. Biuro Spisu Powszechnego, które jest oddziałem Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, publikuje raport o sprzedaży detalicznej około dwa tygodnie po zakończeniu miesiąca, którego raport dotyczy o godz. 14:30 polskiego czasu. Te dane makro to wczesne oszacowanie nominalnej wartości sprzedaży w dolarach w sektorze detalicznym (tzn. Liczba ta nie jest korygowana o inflację), a także podaje liczbę jako zmianę procentową w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Zwykle na tę ostatnią liczbę reagują traderzy CFD i Forex. Wskaźniki makroekonomiczne opisujące stan konsumpcji są uważnie śledzone i mogą potencjalnie wywołać perturbacje na rynkach, zwłaszcza jeśli istnieje duża rozbieżność między wartością publikowaną, a oczekiwaniami Wall Street. Dlaczego jest to tak ściśle przestrzegany raport? Chodzi o osobiste wydatki konsumpcyjne (PCE). PCE w znacznym stopniu przyczynia się do wzrostu gospodarki USA. Warto również porównać z raportem „Dochody i wydatki osobiste" z Biura Analiz Ekonomicznych (BEA).

Ten ostatni raport zawiera w sobie komponent PCE, który następnie zasila bezpośrednio obliczenia PKB. Dane objęte tym raportem są bardziej wyczerpujące niż raport sprzedaży detalicznej. Jednak najważniejsze jest to, że dane makro o sprzedaży detalicznej pojawiają się kilka tygodni wcześniej, zapewniając tym samym lepszy i szybszy wgląd w faktycznie ten sam obszar gospodarki. Interpretacja wskaźników makroekonomicznych opisujących stan konsumpcji jest prosta - jeśli sprzedaż detaliczna rośnie, jest to oznaką dobrej koniunktury gospodarczej i wspiera zwyżkową tendencję na rynku akcji.

Analiza wskaźników makroekonomicznych powinna jednak uwzględniać pewne ostrzeżenie, Dobre dane o sprzedaży mogą prowadzić do wzrostu cen, co oznacza, że należy wziąć pod uwagę względy inflacyjne. Ma to zwykle pozytywny wpływ na dolara amerykańskiego, ale osłabia ceny obligacji. I odwrotnie, słabość w raporcie sprzedaży detalicznej ma tendencję do osłabienia notowań na giełdzie, działa osłabiająco na dolara amerykańskiego, ale byczo na ceny obligacji.

Niektóre elementy raportu mogą wpływać na niepożądaną zmienność, co komplikuje analizę. Sprzedaż pojazdów silnikowych, ze względu na koszty takich przedmiotów, zwykle nie jest równomiernie rozmieszczone z miesiąca na miesiąc. W związku z tym analitycy często koncentrują się na sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem sprzedaży aut, w celu usunięcia nieprzewidzianych zmian i łatwiejszego dostrzeżenia głównych trendów w tych danych makro.

10. Zamówienia na dobra trwałe

Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne to także dane o zamówieniach. Raport na temat zamówień na dobra trwałe jest wydawany przez Biuro Spisów Powszechnych, który jest częścią Departamentu Handlu USA. Wstępny raport dotyczący dóbr trwałych, aby nadać mu pełną nazwę, jest wydawany około 18 dni roboczych po zakończeniu miesiąca, którego raport dotyczy (dokładny dzień różni się w zależności od harmonogramu innych kluczowych publikacji w tym czasie). Dobra trwałe są zdefiniowane jako przedmioty, które powinny być użytkowane co najmniej trzy lata. Innymi słowy, ogólnie mówimy o drogich przedmiotach, które zwykle kupuje się rzadko.

Ta rzadkość oznacza, że raport podlega dużym fluktuacjom i musisz bardzo uważać na to, co czytasz w pojedynczym raporcie w oderwaniu. Analitycy często wykluczają element raportu dotyczący transportu, w celu ograniczenia tej zmienności. Inną zastosowaną metodą jest analiza wskaźników makroekonomicznych w serii, aby spróbować wyodrębnić pewien rodzaj trendu. Uważaj też na korekty danych z poprzedniego miesiąca, które mogą być znaczne.

Jeśli popyt jest silny, a firmy mają optymistyczne perspektywy, spodziewamy się wzrostu liczby nowych zamówień na dobra trwałe. Z drugiej strony w słabym klimacie gospodarczym spodziewalibyśmy się niższych zamówień. Dlatego silna wersja tego raportu przekłada się na większy apetyt na ryzyko, a słabość na awersję do ryzyka.

Jeśli chodzi o traderów CFD, siła raportu o dobrach trwałego użytku jest pozytywnym znakiem dla akcji, przy pozostałych czynnikach, które pozostają niezmienne. Jeśli chodzi o wpływ na rynek Forex, podobne zachowanie można zaobserwować na dolarze amerykańskim: silny raport jest byczy dla USD, ponieważ rozwijająca się gospodarka skutkowałaby obraniem kierunku ku ostrzejszemu nastawieniu w polityce pieniężnej FED.

11. Początkowe roszczenia dla bezrobotnych

Nasz lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych zamyka się ponownie danymi z rynku pracy. Ten „Raport tygodniowy" podaje liczbę osób składających po raz pierwszy wnioski o zasiłek dla bezrobotnych. Stanowi to przydatną informację o stanie rynku pracy, szczególnie gdy zbiega się on z tygodniem, w którym publikowany jest raport miesięczny o zmianie liczby etatów w sektorze pozarolniczym i stopie bezrobocia.

„Wnioski o zasiłek" są przydatnym źródłem informacji na temat nadchodzących zmian w najważniejszym miesięcznym raporcie dotyczącym liczby etatów w sektorze pozarolniczym, chociaż nie ma między nimi ścisłej korelacji. Krótkoterminowe zmiany na rynku pracy znacznie częściej znajdują odzwierciedlenie w cotygodniowych danych, niż w miesięcznym raporcie o zatrudnieniu. Jest to jednak jeden z najważniejszych cotygodniowych raportów i ma dzięki temu wpływ na ceny na rynku walutowym i kontraktów CFD.

Jak śledzić podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

Wiedząc o tym, które wskaźniki makroekonomiczne wpływają na rynek Forex, to jedno, ale kontrolowanie publikacji to już inna sprawa. Aby być na bieżąco, musisz planować z wyprzedzeniem i mieć dobrej jakości kanał informacyjny. W celu zaplanowania harmonogramu, zajrzyj do kalendarza Forex Admirals. Uzyskaj więcej wiadomości dobrej jakości dzięki wtyczce MetaTrader Supreme Edition do MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

MTSE to niestandardowa wtyczka, która oferuje szeroki wybór narzędzi handlowych, w tym kanał informacyjny w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Admiral Connect. Wypróbuj handel na podstawie publikacji wskaźników makroekonomicznych i zobacz, jak sobie radzisz na rachunku demonstracyjnym. Będziesz korzystać z prawdziwych cen rynkowych, ale nie będziesz ryzykować prawdziwych pieniędzy, więc możesz ćwiczyć, dopóki nie będziesz biegły i wystarczająco pewny siebie, aby stawić czoła rynkom w formie rzeczywistego ryzyka!

Podsumowanie

Mamy nadzieję, że te szczegółowe definicje wskaźników makroekonomicznych okazały się dla Ciebie pomocne. Oczywiście ta lista najważniejszych wskaźników makroekonomicznych nie jest wyczerpująca, ale należy zauważyć, że te dane makro zawarte tutaj są jednymi z bardziej wpływowych z punktu widzenia zmian cen na rynku Forex i CFD. Należy pamiętać, że kiedy opisywaliśmy możliwy wpływ wyników makroekonomicznych na ceny to założeniem, że dzieje się to z zastrzeżeniem „ceteris paribus".

Oznacza to, że rzeczywiste wyniki mogą być bardziej skomplikowane niż tylko zmiana wartości jednej zmiennej. Dobry raport o stanie rynku pracy byłby zwykle uważany za byczy dla dolara amerykańskiego, ale inwestorzy na rynku Forex muszą również przyjrzeć się, w jaki sposób oczekiwania inflacyjne mogą wpływać na politykę pieniężną, ścieżkę, którą podążają inne banki centralne, oraz to, co zostało już wcześniej wycenione na rynku Forex rynek.

MetaTrader Supreme Edition

Czy wiesz, że Admirals oferuje ulepszoną wersję Metatradera, która zwiększa możliwości handlowe? Teraz możesz handlować za pomocą MetaTrader 4 i MetaTrader 5 dzięki zaawansowanej wersji MetaTrader, która oferuje doskonałe dodatkowe funkcje, takie jak matryca korelacji, która umożliwia wyświetlanie i porównanie różnych par walutowych w czasie rzeczywistym, lub widget mini tradera - który pozwala ci kupować lub sprzedawać przy pomocy małego okienka, kontynuując wszystko, co musisz w danej chwili zrobić.

Pobierz go ZA DARMO już dziś, klikając na poniższy baner!

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany i regulowany broker Forex i CFD, oferujący możliwość inwestowania na ponad 8000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5.

Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne lub rekomendacje inwestycyjne lub ofertę lub zachętę do zawierania transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że analizy instrumentów finansowych, które odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej, powinieneś zasięgnąć porady niezależnego doradcy finansowego, aby upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Skalpowanie na rynkach finansowych
W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej jednej z bardzo popularnych strategii inwestycyjnych – skalpowaniu (ang. scalping). Pokrótce przedstawimy na czym polega zarabianie na rynkach za pomocą tej metody, jakie są jej mocne i słabe punkty oraz jakich używać technik i na co zwracać uwagę rozpoczy...
Wskazówki dotyczące day tradingu
W artykule przedstawiamy kilka wskazówek, które warto mieć na uwadze przed rozpoczęciem day tradingu. 7 wskazówek dotyczących day tradingu 1. Miej realistyczne oczekiwania dotyczące zysków 2. Stwórz plan handlowy 3. Wybierz właściwy rynek 4. Wybierz odpowiedniego brokera 5. Inwestuj w swoją...
Najskuteczniejsze strategie na rynku Forex w 2024 roku: 8 kluczowych metod
Wielu doświadczonych traderów twierdzi, że utrzymanie dyscypliny jest kluczowym aspektem udanego handlu. Niewątpliwie łatwiej jest przestrzegać ustalonych zasad związanych z zamykaniem i otwieraniem pozycji, jeśli posiadamy precyzyjnie określone strategie.W tekście omawiamy osiem strategii handlowyc...
Więcej