Jak inwestować w energię słoneczną w 2022 roku?

Javier Oliván

W ostatnich latach zwiększyła się świadomość wpływu działalności ludzi na środowisko naturalne. Coraz więcej osób i firm stara się zmniejszać ilość zanieczyszczeń generowanych każdego dnia. Jednym z ich głównych celów jest zmniejszenie śladu węglowego poprzez korzystanie z odnawialnych, zrównoważonych źródeł energii.

Ze wszystkich odnawialnych źródeł energii energia słoneczna rozwija się najszybciej, ma też bardzo dobre perspektywy na przyszłość. Jakie są tego powody? Czy warto zainwestować w energię słoneczną, a jeśli tak, to jak to zrobić?

Co to jest energia słoneczna?

Energia słoneczna (fotowoltaiczna) to dziedzina techniki zajmująca się przetwarzaniem energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą paneli fotowoltaicznych. Jest jednym z głównych źródeł energii odnawialnej.

Gdzie możesz w nią zainwestować?

Sektor energetyczny składa się z trzech głównych części: przedsiębiorstw zajmujących się wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją/komercjalizacją energii elektrycznej. Przemysł energetyki słonecznej należy do sektora wytwarzania. 

Rozważając inwestycję w energię słoneczną, należy wziąć pod uwagę, czy wybrana firma produkuje energię słoneczną czy też wytwarza produkty niezbędne do wykorzystania tego źródła energii, czyli głównie panele fotowoltaiczne.

Czy chcesz dowiedzieć się, jak inwestować w kontrakty CFD na przedsiębiorstwa związane z energetyką słoneczną? Zapisz się na jeden z naszych webinariów online. Te cotygodniowe sesje na żywo obejmują szeroką gamę tematów handlowych i są całkowicie bezpłatne! Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się już teraz:

Bezpłatne webinary inwestycyjne

Korzystaj z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów

Historia i charakterystyka sektora energetyki i podsektora energii słonecznej.

Historycznie sektor energetyczny w większości krajów obejmuje niewiele firm lub wręcz tylko jedną. W wielu krajach monopol na przemysł energetyczny ma firma publiczna lub taka, w której duże udziały posiada państwo.

Trudno się temu dziwić – wynika to z konieczności zagwarantowania przez państwo dostaw energii na terytorium kraju. Sektor energetyczny jest strategiczny i kluczowy dla rozwoju działalności gospodarczej. Ponadto, aby móc wytwarzać, transportować i dystrybuować energię elektryczną, konieczna jest inwestycja rządu, głównie na stworzenie niezbędnej infrastruktury. W tej  branży wytwarzają się struktury sieciowe i występuje zjawisko monopolu naturalnego - istnieją duże korzyści skali i wprowadzanie konkurencji bywa utrudnione lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Unia Europejska próbowała zliberalizować branże sieciowe poprzez wprowadzenie dyrektyw, nakładających na państwa członkowskie obowiązek zagwarantowania pełnej konkurencji w tych sekcjach sektora, w których jest to możliwe – w wytwarzaniu i dystrybucji/komercjalizacji energii.

Na poziomie międzynarodowym ruch na rzecz ochrony naszej planety przybiera na sile. Przykładem są takie inicjatywy, jak przygotowana przez ONZ Agenda 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wiele postulatów Agendy związanych jest z przystępną i czystą energią. Na poziomie europejskim Unia Europejska uznała rozwój sektora energii odnawialnej za priorytet i sposób na osiągnięcie kilku celów, takich jak:

  • Zwiększenie konkurencji w sektorze
  • Redystrybucja przychodów po zlikwidowaniu monopolu
  • Zmniejszenie zależności energetycznej od krajów takich jak Rosja

Zaangażowanie Unii Europejskiej zostało wzmocnione dzięki podpisaniu porozumienia paryskiego.

Za sprawą tych planów zapadają konkretne decyzje ekonomiczne - organizacje ponadnarodowe i rządy krajów opracowują plany promocji i rozwoju sektorów takich jak energia słoneczna.

Bodziec udzielony sektorowi zdołał nieco wzmocnić konkurencję. Dziś jest to nadal sektor wysoce regulowany, ale zależność od finansowania jego rozwoju została znacznie zmniejszona.

Środki rozwoju przemysłu na całym świecie sprzyjały rozwojowi sektora z fazy początkowej charakteryzującej się wysokimi kosztami wejścia, niekonkurencyjnymi cenami i niską specjalizacją do fazy wzrostu.

W tej fazie firmom z sektora sprzyja redukcja kosztów dzięki postępowi technologicznemu i produkcji na dużą skalę. Cechy te poprawiły wydajność procesu wytwarzania energii, obniżając jej cenę i przekształcając branżę do punktu, w którym jest w stanie konkurować z tradycyjnymi źródłami energii.

Obecna sytuacja i perspektywy na przyszłość

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (IRENA) w swoim raporcie rocznym wskazuje, że w 2019 r. sektor energii odnawialnej mógł wyprodukować na całym świecie 2537 GW. Energia słoneczna stanowi około 23% tej ilości - osiągnęła 586 GW mocy zainstalowanej, co stanowi wzrost o 98 GW w stosunku do mocy zainstalowanej w 2018 roku, czyli o dodatkowe 20%. Analizując ten postęp i porównując go z resztą sektora energetyki odnawialnej, można stwierdzić, że zdecydowanie najbardziej rosną inwestycje w energetykę słoneczną, co spowodowało wzrost jej mocy zainstalowanej. Ponad 50% nowej mocy w zakresie energii odnawialnej zainstalowanej w 2019 r. odpowiada energii słonecznej.

Źródło: IRENA. 15 marca 2021 r. o godz. 16:30 CET.

 Chiny, Stany Zjednoczone, Japonia, Niemcy i Indie to 5 największych producentów energii słonecznej na świecie.

Źródło: IRENA. 15 marca 2021 r. o godz. 16:30 CET.

Jeśli ranking krajów jest analizowany w oparciu o zainstalowaną moc, można zaobserwować niewielkie różnice. Stany Zjednoczone, mimo mniejszej mocy zainstalowanej niż w Japonii, wytwarzają większą ilość energii słonecznej.

W 2018 roku wyprodukowano około 562 tys. GW energii słonecznej, co odpowiada 8,5% całkowitej produkcji energii odnawialnej, która osiągnęła 6,6 mln GW.

Analizując zapotrzebowanie na energię na całym świecie, w 2019 roku zużyto ponad 22 mln GW. Według danych firmy konsultingowej Enerdata zużycie energii od 2000 r. wzrasta średnio o 3% rocznie.

Na poziomie bezwzględnym odnawialne źródła energii stanowią 27% światowego zużycia energii, a energia słoneczna stanowi 2,3% całkowitego zużycia energii.

Porozumienia paryskie obejmują zbiorowy cel osiągnięcia rocznej inwestycji w wysokości 100 miliardów dolarów w latach 2020-2025 na redukcję emisji gazów cieplarnianych wytwarzanych przez spalanie energii kopalnych, obecnie stanowiących około 60% końcowego zużycia energii.

W Europie organami odpowiedzialnymi za dotacje i preferencyjne finansowanie projektów związanych z energią odnawialną są Unia Europejska, rządy centralne i instytucje ponadnarodowe, takie jak Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Ogólnie rzecz biorąc, każda decyzja inwestycyjna wiąże się z ryzykiem i nie można mieć pewności, czy inwestycja w energię słoneczną okaże się opłacalna. Sektor jest jednak w bardzo dobrej kondycji i ma realistyczne perspektywy, które mogą się przełożyć na silny wzrost co najmniej do 2030 r.

Jak inwestować w energię słoneczną

Inwestycje bezpośrednie

Istnieje możliwość bezpośredniego inwestowania w energię słoneczną, jednak ​​inwestor musi mieć większą tolerancję na ryzyko i długi horyzont czasowy. Dwa modele inwestycji bezpośrednich to:

  1. Zainwestowanie w energię fotowoltaiczną poprzez montaż panelu we własnym domu lub na posiadanej działce, aby zacząć wytwarzać energię. Ta możliwość inwestycyjna implikuje szczegółowe przestudiowanie obecnego ustawodawstwa, a także przygotowanie studium wykonalności, aby określić, czy ta opcja jest naprawdę tego warta. Jak wspomniano, inwestycja ta wiąże się z wysokim ryzykiem, zwłaszcza jeśli nie jesteś ekspertem w tej dziedzinie.
  2. Inną możliwością bezpośredniej inwestycji jest zrobienie tego poprzez grupę lub stowarzyszenie. Wśród uczestników sfinansowany zostanie projekt na większą skalę, którego celem będzie inwestowanie w pola energii słonecznej. Jednak ten sposób inwestowania będzie wymagał założenia spółki i generalnie tego typu spółki zwykle nie są notowane na giełdzie, a zatem mogą nie zapewniać wystarczającej przejrzystości.

Akcje

Być może bardziej realistyczną opcją jest zakup udziałów w sektorze energii słonecznej za pośrednictwem spółek giełdowych z tego sektora. W tym celu konieczne będzie określenie, inwestowanie w które spółki cię interesuje: w te wytwarzające energię słoneczną, czy te dedykowane produkcji komponentów do energii słonecznej, czyli paneli fotowoltaicznych

Inwestowanie poprzez akcje jest bardzo łatwe i powszechne. Można kupić lub sprzedać akcje wybranej spółki giełdowej. Można także inwestować za pośrednictwem funduszy giełdowych ETF. Zarówno akcje, jak i ETF-y na spółki związane z energią słoneczną dostępne są na platformie Metatrader od Admirals

Rachunek Invest.MT5 zapewnia dostęp do ponad 2300 różnych akcji i 180 ETF-ów, inne korzyści to:

  • Możliwość otwarcia konta z minimalnym depozytem 1 euro
  • Dostęp do bezpłatnych danych rynkowych w czasie rzeczywistym
  • Korztystanie z najbardziej popularnej na świecie platformy do handlu MetaTrader 5.

Kliknij poniższy baner i zacznij handlować już teraz:

Inwestuj w najbardziej popularne instrumenty finansowe

Tysiące akcji i ETF-ów w zasięgu ręki

Instrumenty pochodne

Pochodne instrumenty finansowe to złożone produkty, których rentowność inwestycji wynika z kształtowania się ceny innego aktywa. Bardzo powszechne jest inwestowanie poprzez kontrakty różnic cenowych CFD (Contract For Difference). Ten rodzaj instrumentu pozwala traderowi spekulować na cenie aktywów finansowych przy minimalnych nakładach, co pozwala na handel energią słoneczną bez konieczności ponoszenia dużej inwestycji początkowej. Zyski lub straty na kontraktach CFD są określane na podstawie różnicy między ceną kupna papieru wartościowy a ceną jego sprzedaży. Kontrakty CFD zazwyczaj działają z dźwignią, która zwielokrotnia ekspozycję inwestora na aktywa bazowe, wpływając na wynik operacji. Poniżej znajdują się dwa przykłady wykorzystania platformy handlowej Metatrader do inwestowania w energię słoneczną.

Inwestowanie w firmy produkujące energię słoneczną: NextEra Energy

NextEra Energy jest północnoamerykańską firmą produkującą energię odnawialną. W 2019 r. firma wygenerowała blisko 4 GW energii dzięki wytwarzaniu energii słonecznej. Spółka zatrudnia ponad 14 800 pracowników w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, jej obrót to ponad19 miliardów dolarów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres tygodniowy NextEra Energy. Zakres danych: od 25 stycznia 2015 r. do 16 marca 2021 r. Sporządzono 16 marca 2021 r. o godzinie 16:25 CET. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości

Tygodniowy wykres długoterminowy ceny NextEra Energy pokazuje trend wzrostowy od początku 2015 r. do wybuchu pandemii koronawirusa w marcu 2020 r. W tym czasie cena gwałtownie spadła o prawie 40%. Następnie akcje spółki wyraźnie odbiły i w połowie lipca 2020 r. powróciły do ​​rekordowych poziomów. Dalszy wzrost trwał do końca stycznia 2021 r., odnotowując szczyty bliskie 88 USD na akcję. Później mieliśmy do czynienia z ok. 25% korektą. Ten niedźwiedzi atak został zatrzymany 5 marca w strefie zniesienia Fibonacciego 38,2 zlokalizowanej wokół psychologicznej bariery 70 dolarów za akcję.

Pomimo wielokrotnego testowania wsparcia, nie zostało ono przełamane i akcje zaczęły odbijać. Następny kluczowy poziom to 77 USD, gdzie znajduje się zniesienie Fibonacciego 23,6. Jeśli ten poziom zostanie wyraźnie pokonany, możliwe jest, że podczas kolejnej fali wzrostowej zobaczymy po raz kolejny szczyty.

Rok Zmiana
2020 27,44 %
2019 39,33 %
2018 11,27 %
2017 30,78 %
2016 14,98 %

Inwestowanie w firmy produkujące panele fotowoltaiczne: Jinko Solar

Jinko Solar to firma z Chin i jeden z trzech głównych producentów paneli fotowoltaicznych na świecie. Firma posiada fabryki w 9 krajach na całym świecie i filie w 21.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres tygodniowy JKS. Zakres danych: od 20.04.2014 do 17.03.2021. Sporządzono 17.03.2021 o godzinie 15:20 CET. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości

Powyższy tygodniowy wykres Jinko Solar pokazuje, że akcje odnotowały ostatnio sporą zmienność. Od 2014 do 2020 r. akcje znajdowały się w trendzie bocznym I poruszały się między poziomem 10 a 30 dolarów.

Jednak we wrześniu 2020 r. cena poszybowała w górę, przełamując opór i zwiększając swoją wartość o 300% w niecałe 3 miesiące. Ostatecznie na początku października zakończył się ten imponujący wzrost, który wyparował po osiągnięciu 90 dolarów na akcję.

Następnie kurs wszedł w fazę dość szerokiej konsolidacji, kolejna fala spadkowa nastąpiła w lutym 2021 r.

Poniżej wykres o mniejszym interwali czasowym, dal większej klarowności.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres dzienny JKS. Zakres danych: od 3 czerwca 2020 r. do 17 marca 2021 r. Sporządzono 17 marca 2021 r. o godzinie 15:20 CET. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań, ani wyników osiąganych w przyszłości

Na powyższym wykresie można zaobserwować zachowanie wskaźnika RSI.  Dwie równoległe linie, wskazują poziomy oporu i wsparcia, pomiędzy którymi akcje poruszały się od października 2020 r. do lutego 2021 r.

Jak widać , po kilku nieudanych próbach ataku na opór, kurs obrał kierunek spadkowy. Jeżeli cena będzie nadal spadać, to próby odbicia należy oczekiwać na poziomie ok. 26 dolarów za akcję, gdzie może pojawić się techniczne odreagowanie.

Kształtowanie się kursu w ciągu ostatnich 5 lat:

Rok Zmiana
2020 175,1 %
2019 127,4 %
2018 -58,88 %
2017 57,91 %
2016 -44,96 %

Podsumowanie

Sektor energii słonecznej, to jeden z najszybciej rosnących sektorów w 2020 r. Wzrost mocy wyniósł ponad 20%, znacznie przewyższając resztę energii odnawialnej. Do 2030 roku sektor ma zapewnione wsparcie organizacji międzynarodowych i podmiotów lokalnych, które ułatwiają jego rozwój. Chociaż fakt ten można także intepretować jako ryzyko, w odniesieniu do obecnego ustawodawstwa oraz priorytetów rozwoju sektora i finansowania.

W ostatnich latach rozwój energii słonecznej, jako zrównoważonego źródła energii stał się rzeczywistością. Sektor poprawił się pod względem konkurencyjności, wydajności i zdolności produkcyjnych. Można oczekiwać, że stanie się strategicznym i ważnym sektorem praktycznie w każdym kraju na świecie.

W sektorze działają dwa rodzaje firm: te, które wytwarzają energię słoneczną oraz te, które produkują urządzenia do prowadzenia tej działalności, np. panele fotowoltaiczne. Po wstępnej analizie można zacząć inwestować w energię słoneczną za pośrednictwem jednego z tych dwóch głównych sektorów.

Czy wiesz, że podczas analizy spółek możesz użyć wskaźnika Trading Central, które okazuje się niezwykle pomocny podczas realizacji pomysłów handlowych na tysiącach instrumentów na rynku, w tym w sektorze energii słonecznej

Możesz uzyskać ten wskaźnik całkowicie ZA DARMO, aktualizując swoją platformę handlową Admirals MetaTrader 5 do ekskluzywnej wersji Admirals Supreme Edition! Otrzymasz również szeroką gamę zaawansowanych narzędzi handlowych, takich jak wskaźniki korelacji i sentymentu!

Pobierz bezpłatnie podatek, klikając baner poniżej:

Odkryj ekskluzywną wersję MetaTrader Supreme Edition

Pobierz najpotężniejszy pakiet wtyczek do swojej ulubionej platformy transakcyjnej!

O Admirals

Admirals to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex, CFD, akcji i funduszy ETF oferujący handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, za pośrednictwem najpopularniejszych na świecie platform handlowych: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handel już dziś!

Inne artykuły, które mogą Cię zainteresować:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admirals. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admirals nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admirals ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka (Javier Oliván) - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admirals nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admirals dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

 

NAJPOPULARNIEJSZE ARTYKUŁY
Czy nadchodzi krach na giełdzie?
Ponieważ koronawirus spowalnia aktywność gospodarczą na całym świecie, rynki akcji potencjalnie zmierzają w kierunku prawdziwego krachu giełdowego, czy czeka nas kryzys finansowy?Główne amerykańskie indeksy giełdowe straciły ponad 20% swojej wartości od ostatniego maksimum odnotowanego 11 marca. To...
Jak handlować indeksem CAC 40
Indeks CAC 40 jest używany jako punkt odniesienia dla francuskiej giełdy papierów wartościowych i odzwierciedla ogólne wyniki 40 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej, notowanych na giełdzie Euronext w Paryżu. W tym artykule szczegółowo omówimy czym jest indeks CAC 40, jakie spółki...
Co to jest indeks DAX 40?
Z dniem 20 września 2021 roku benchmarkowy niemiecki indeks DAX 30 przyjął do swojego grona dziesięć nowych spółek i tym samym stał się indeksem DAX 40. W tym artykule dowiesz się wszystkiego, co powinieneś wiedzieć o nowym DAX 40, w tym o nowych składnikach niemieckiego indeksu. Co więcej, pokażemy...
Więcej