ការការពារភាពមិនស្ថិតស្ថេរ

Admiral Markets បានជួញធ្វើជាអប្បបរមាហានិភ័យភាពមិនស្ថិតស្ថេរសម្រាប់អ្នកដោយផ្តល់នូវកញ្ចប់មួយ​នៃការកំណត់ការជួញដូរកម្រិតខ្ពស់ដើម្បីជួញអ្នកបញ្ចៀសការប៉ះទង្គិចនៃទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ។

ជួញដូរដោយទំនុកចិត្ត

គ្រប់គ្រងគន្លាតនៃតម្លៃអាចទទួលយកបាន។
ទទួលបានឱកាសកាន់តែច្រើនដើម្បីបំពេញ។

មិនខកខានឱកាសជួញដូរមួយឡើយ

Feel free to trade any market.
រក្សាការអត់ធ្មត់ក្នុងលក្ខខណ្ឌឆាប់ប្រែប្រួល

ទទួលការការពារកាន់តែខ្ពស់

ត្រូវបានការពារពីចន្លោះថ្លៃ។
ត្រូវបានការពារពីការសាយភាយដែលធ្វើឱ្យទូលាយ។

ហេតុអ្វីភាពឆាប់ប្រែប្រួលសំខាន់ណាស់?

ភាពឆាប់ប្រែប្រួលគឺជាវិធានការមួយនៃល្បឿន និងទំហំនៃការផ្លាស់ប្តូរថ្លៃ ដែលអាចលឿនខ្លាំងដែលទិន្នផល​ហិរញ្ញវត្ថុនៃការជួញដូរប្រែជាមិនអាចព្យាករណ៍បាន។ ព្រឹត្តិការណ៍ខុសៗគ្នាដែលមានជួរចាប់ពីការបញ្ចេញទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ច រហូតដល់គ្រោះមហន្តរាយធម្មតា អាចប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានដល់សូម្បីតែយុទ្ធសាស្រ្តជយញដូរស៊ីជម្រៅបំផុត។

តើការកំណត់ការការពារភាពឆាប់ប្រែប្រួលមានអ្វីខ្លះ?

យើងកំពុងផ្តល់ជូនជាចាំបាច់នូវជួរទូលាយជាង ដែលកាន់តែមានសុជីវធម៌ជាងនៃការបញ្ជាទិញការជួញដូរ* និងការកំណត់នានា ដែលអាចមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់យុទ្ធសាស្រ្តទាំងឡាយជានិម្មិត្ត និងជួយអតិថិជន​របស់យើងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍គួរឱ្យកត់សម្គាល់ក្នុងលក្ខខណ្ឌឆាប់ប្រែប្រួល។ បន្ថែមលើនេះ អតិថិជនរបស់យើងទទួលបានឱកាសជួញដូរក្នុងជួរកាន់តែទូលាយនៃទីផ្សារដែលនឹង​ត្រូវបានចាត់ទុកក្នុងន័យផ្សេងថាឆាប់ប្រែប្រួល ឬមិនងាយប្តូរជាសាច់ប្រាក់បាន។

លក្ខណៈ​ពិសេសសំខាន់ៗ

 • កំណត់គន្លាតថ្លៃអតិបរមាលើទីផ្សារ និងបញ្ឈប់ការបញ្ជាទីញ។
 • កំណត់ ឬបញ្ចៀសពេញលេញការខាតបង់លើការបញ្ជាទិញកំពុងរង់ចាំដែលធ្លាក់ទៅក្នុងចន្លោះថ្លៃ។
 • ទទួលការបំពេញលើការបញ្ជាទិញធំជាងដោយបើកដំណើរការការបំពេញដោយផ្នែក និងអនុញ្ញាតឱ្យបំពេញ​ការបញ្ជាទីញរបស់អ្នកផ្នែកដោយផ្នែក។
 • ដំណើរការដែនកំណត់លើការបញ្ជាទិញ និងការយកប្រាក់ចំណេញ សូម្បីនៅលើការបញ្ឈប់ថ្លៃភ្លាមៗដោយបញ្ជូន​ពួកវាតាមការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារ។
 • បញ្ចៀសការធ្វើឱ្យសកម្មការបញ្ជាទិញដោយសារតែការធ្វើឱ្យទូលាយសាយភាយ នៅពេលមិនមានចលនា​ជាក់ស្តែងក្នុងទីផ្សារ។

តើវាធ្វើការដោយរបៀបណា?

ការកំណត់ការការពារភាពឆាប់ប្រែប្រួលអាចបើកដំណើរការបានក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរសម្រាប់គណនី Admiral.Markets, Admiral.Prime និង Admiral.MT5 (មិនថាផ្ទាល់ ឬសម្រាប់បង្ហាញ)។

ការប្រតិបត្តិការនៃការបញ្ឈប់ និងការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារតាមការបញ្ជាទិញកំណត់ជាមួយនឹង​គន្លាតអតិបរមា​ដែលបានកំណត់ជាមុន។

លទ្ធភាពចូលទីផ្សារជាមួយនឹងហានិភ័យមានកម្រិត និងផលចំណេញបន្ថែមគ្មានដែនកំនត់ដែលជា​សក្កានុពល។

កំណត់ជាមុនគន្លាតអាចទទួលយកបានអតិបរមា ចាប់ពី 1 ដល់ 1000 ពិន្ទុក្នុងមួយគណនីក្នុងទំព័រ​ការកំណត់​គណនីនៃ បន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ នៅពេលការបញ្ជាបញ្ជប់គឺត្រូវបានបើកដំណើរការ ឬការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារត្រូវបានស្នើ ការបញ្ជាទិញកំណត់​គឺត្រូវបានដាក់ ជំនួសក្នុងតម្លៃដែលចង់បានតិចជាងដោយចំនួនពិន្ទុដែលបានកំណត់ជាមុន។

ការបញ្ជាទិញកំណត់បែបនេះត្រូវបានដាក់ តាមពិត នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៅពេលវាត្រូវបានបើកដំណើរការ​ភ្លាមៗ ដូច្នេះវាអាចប្រតិបត្តិការបានតែជាមួយគន្លាតវិជ្ជមាន ឬសូន្យ ឬមិនដូច្នោះទេត្រូវបានបោះបង់ចោលប៉ុណ្ណោះ។ ដូច្នេះ គន្លាតអតិបរមានៃការបញ្ឈប់ដើម ឬការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារគឺត្រូវបានកំណត់ទៅចំនួនពិន្ទុដែល​បានកំណត់ជាមុន ខណៈពេលគន្លាតវិជ្ជមាននៃការបញ្ជាទិញកំណត់ដែលជាលទ្ធផលអាចគ្មានដែនកំណត់។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ បញ្ឈប់ការទិញ បញ្ឈប់ការលក់ ទិញតាមទីផ្សារ លក់តាមទីផ្សារ។

បង្ហាញច្រើនទៀត
ការបោះបង់នូវការបញ្ជាទិញកំពុងរង់ចាំលើចន្លោះថ្លៃ

ការពារអ្នកពីការខាតបង់ភ្លាមៗដែលអាចទៅរួចក្នុងន័យផ្សេង បើការបញ្ជាទិញកំពុងរង់ចាំរបស់អ្នកបាន​កំណត់ជាមុននូវកម្រិតបញ្ឈប់ការខាតបង់ ហើយពួកវាត្រូវបានបើកដំណើរការទាំងពីរនៅលើការធីកដូចគ្នា។

បើកំណើរការការកំណត់នេះក្នុងទំព័រការកំណត់គណនីនៃ បន្ទប់អ្នកជួញដូរ ដើម្បីបោះបង់​ដោយស្វ័យប្រវត្តិនូវការបញ្ជាទិញកំពុងរង់ចាំ បើពួកវាមានការបញ្ជប់ការខាតបង់ ឬការយកប្រាក់ចំនេញ​ត្រូវបានបើកដំណើរការនៅលើការធីកតម្លៃដូចគ្នា។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ បញ្ជប់ការទិញ បញ្ឈប់ការលក់ កំណត់ការទិញ កំណត់ការលក់

ចំណាំ៖ ការកំណត់នេះមិនអាចបិទបានទេ។ គោលបំណងរបស់វាគឺដើម្បីការពារការជួញដូររបស់អតិថិជនដោយធ្វើឱ្យអប្បបរមាហានិភ័យសក្តានុពល​ដែលពាក់ព័ន្ធ។

បង្ហាញច្រើនទៀត
ការបោះបង់ចោលនៃការបញ្ជាឈប់ជាមួយនឹងការបើកដំណើរការតម្លៃដែលលើសគន្លាតអតិបរមាដែលបាន​កំណត់ជាមុន

លទ្ធភាពក្នុងការរក្សាអប្បបរមាហានិភ័យទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបញ្ជាឈប់។

កំណត់ជាមុនគន្លាតអាចទទួលយកបានអតិបរមា ចាប់ពី 1 ដល់ 1000 ពិន្ទុក្នុងមួយគណនីក្នុងទំព័រ​ការកំណត់​គណនីនៃ បន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ នៅពេលការបញ្ជាឈប់មួយត្រូវបានបើកដំណើរការក្នុងតម្លៃដែលលើសការកំណត់ដែលបានកំណត់ជាមុន

ចំណាំ៖ វាមិនធម្មតា ប៉ុន្តែនៅតែអាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកផ្តល់សាច់ប្រាក់ខាងក្រៅ ដូចជាធនាគារ ឬ​ចំណូលប្រតិបត្តិការដទៃដែល Admiral Markets ចុះកិច្ចសន្យាជាមួយ ដើម្បីអនុវត្តគន្លាតបន្ថែមតាម​ការបញ្ជាក់ការបញ្ជាទិញ។ ក្នុងករណីកម្រនេះ លក្ខខណ្ឌគម្លាតអតិបរមាដំបូងប្រហែលមិនបំពេញបានទេ។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ ឈប់ទិញ, ឈប់លក់

បង្ហាញច្រើនទៀត
ការដំណើរការទីផ្សារនៃការបញ្ជាកំណត់

ជួយបញ្ចៀសសេណារីយ៉ូ នៅពេលការបញ្ជាកំណត់ (ឧទាហរណ៍ ការបញ្ជាយកប្រាក់ចំណេញ) គឺឈានដល់​ការបញ្ឈប់ថ្លៃ និងមិនដំណើរការដោយសារតែសាច់ប្រាក់មិនមានហួសពីកម្រិតនោះ។

បើកដំណើរការការកំនត់នេះក្នុងទំព័រការកំណត់គណនីនៃ បន្ទប់អ្នកជួញដូរ ដើម្បីដំណើរការ​ការបញ្ជាកំណត់ជាការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារ ដែលមានន័យថា នៅពេលការបញ្ជាកំណត់របស់អ្នកត្រូវបាន​បើក​ដំណើរការ ការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារគឺត្រូវបានចេញឱ្យជំនួស។

ចំណាំ៖ ក្នុងករណីនេះ ការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារដែលត្រូវបានចេញឱ្យ ជំនួយឱ្យការបញ្ជាកំណត់អាចដំណើរការជាមួយ​គន្លាតក្នុងទិសដៅទាំងឡាយ ដែលផ្ទុយទៅនឹងការបញ្ជាកំណត់ដើម។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ កំណត់ទិញ កំណត់លក់ យកប្រាក់ចំណេញ

បង្ហាញច្រើនទៀត
ការធ្វើឱ្យសកម្មនូវការបញ្ជាឈប់ដោយប្រើសម្រង់ថ្លៃបញ្ច្រាស

ជួយបញ្ចៀសការធ្វើឱ្យសកម្មនូវការបញ្ជាឈប់ដោយសារតែសាយភាយដែលធ្វើឱ្យទូលាយអំឡុងពេលបញ្ចេញ​ព័ត៌មាន និងលក្ខខណ្ឌឆាប់ប្រែប្រួលដទៃ ដែលមិនអាចជាលទ្ធផលក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាក់ស្តែងនៃកម្រិតថ្លៃ។

បើកដំណើរការការកំណត់នេះក្នុងទំព័រការកំណត់គណនីនៃ បន្ទប់ព័ត៌មាន ដើម្បីធ្វើឱ្យសកម្ម​ការបញ្ជាឈប់របស់អ្នកដូចខាងក្រោម៖
 • ឈប់ទិញ - នៅពេលតម្លៃដេញថ្លៃឈានដល់ថ្លៃបញ្ជាទិញ
 • ឈប់លក់ - នៅពេលតម្លៃដេញថ្លៃឈានដល់ថ្លៃបញ្ជាទិញ
 • ឈប់ខាត - អាស្រ័យលើទិសដៅរបស់ទីតាំង។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ ឈប់ទិញ, ឈប់លក់ ឈប់ខាតបង់

បង្ហាញច្រើនទៀត
ការដំណើរការដោយផ្នែកនៃការបញ្ជាកំណត់

អនុញ្ញាតជួញដូរការបញ្ជាកំណត់នៃមាត្រដ្ឋានធំជាង។ ជាពិសេស ក្នុងទីផ្សារសាច់ប្រាក់តិចជាង។

បើកដំណើរការការកំណត់នេះក្នុងទំព័រការកំណត់គណនីនៃ បន្ទប់ព័ត៌មាន ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យ​ការបំពេញដោយផ្នែកនៃការបញ្ជាកំណត់របស់អ្នក។

ការបញ្ជាកំណត់គឺត្រូវបានពិចារណាជាការបញ្ជា GTC (ល្អ-រហូតទាល់-បានបោះបង់) និងត្រូវបានដំណើរការ​ពេញលេញ បើចំនួនទីផ្សារគឺគ្រប់គ្រាន់។ មិនដូច្នេះ ពួកវាត្រូវបានប្រតិបត្តិការដោយឡែក ជាមួយផ្នែកដែលមិនបំពេញដែលនៅសល់នៅក្នុងទីផ្សារ​ រហូតទាល់បានបំពេញ ឬបានបោះបង់ចោល។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ កំណត់ទិញ កំណត់លក់ យកប្រាក់ចំណេញ

បង្ហាញច្រើនទៀត
កត់ត្រាចំនួនគន្លាតទៅវាលមតិតបរបស់ការបញ្ជា

ទទួលព័ត៌មាននៅពេលណាក៏ដោយដែលការបញ្ជាគឺត្រូវបានដំណើរការជាមួយគន្លាតវិជ្ជមាន ឬអវិជ្ជមាន។

បើកដំណើរការការកំណត់នេះក្នុងទំព័រការកំណត់គណនីនៃ បន្ទប់ព័ត៌មាន ដើម្បីកត់ត្រាចំនួនគន្លាតទៅក្នុងវាលមតិយោបល់នៃការបញ្ជាដែលបានដំណើរការរបស់អ្នក។ សម្រាប់ការបញ្ជាទិញរបស់ទីផ្សារ តម្លៃដែលបានកត់ត្រាតំណាងឱ្យភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃនៅលើម៉ាស៊ីនមេ​ជួញដូរនៅខណៈពេលនៃការទទួលបានសំណើ និងតម្លៃនៃការបញ្ជាដែលបានដំណើរការ។ សម្រាប់ការបញ្ជាកំពុងរង់ចាំ តម្លៃដែលបានកត់ត្រាតម្រូវឱ្យភាពខុសគ្នារវាងតម្លៃដាក់ដំបូលរបស់ការបញ្ជា និងតម្លៃនៃការបញ្ជាដែលបានដំណើរការ។

ចំណាំ៖ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើ Expert Advisor ដែលកំពុងធ្វើកំណត់ត្រាណាមួយក្នុងវាលមតិយោបល់ សូមយល់ដឹង​ថាពិចារណាលើការរក្សាការកំណត់នេះឱ្យបិទ។

ប្រភេទការបញ្ជាដែលអាចអនុវត្តបាន៖ ទិញតាមទីផ្សារ លក់តាមទីផ្សារ ឈប់ទិញ ឈប់លក់ កំណត់ការទិញ កំណត់ការលក់ ឈប់ខាត យកប្រាក់ចំណេញ

បង្ហាញច្រើនទៀត
ផ្តល់អនុភាពដោយ

ហេតុអ្វីជ្រើសរើស Admiral Markets?

 • ASIC ដែលបានផ្តល់និយ័តកម្ម
 • គោលនយោបាយការពារតុល្យភាពអវិជ្ជមាន
 • អានុភាពដល់ទៅ 1:500
 • ការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា 75 AUD
 • ការរីករាលដាលរពី 0 pips
 • ព័ត៌មាន និងការវិភាគទីផ្សារឥតគិតថ្លៃដោយ Dow Jones
 • គ្មានការរឹតបន្តឹងលើរចនាប័ទ្មជួញដូរ ឬយុទ្ធសាស្រ្ត
 • សាច់ប្រាក់ងាយស្រួលពីអ្នកផ្តល់លំដាប់ថ្នាក់កំពូល
 • ការបញ្ជាទិញចំនួន 90% ត្រូវបានប្រតិបត្តិក្នុងរយៈពេល 150 មិល្លីវិនាទី
 • MetaTrader 4 និង MetaTrader 5