Uložit PDF Tisk

Admiral Markets Cyprus Ltd – Podmínky obchodování s cennými papíry

Platné ke dni 22. 4. 2021


1. Úvod

1.1 Tato smlouva o obchodování s cennými papíry (dále jen „Smlouva“) se uzavírá mezi vámi, tedy klientem, a námi, tedy společností Admiral Markets Cyprus Ltd (registrační číslo HE310328, číslo licence CySEC 201/13). My sami se označujeme jako „AM CY“, „my“, „námi“, „nás“ a podobně, klient je označován jako „vy“, „vámi“, „vám“, „Klient“ a podobně podle toho, jak je to vhodné. AM CY se může rozhodnout tuto smlouvu na základě vlastního uvážení doplnit dle odstavce 20. Vy sami nemáte žádné právo tuto smlouvu jakkoli doplňovat.

1.2 Prostřednictvím účtu „Invest.MT5“ poskytujeme služby související s podáváním příkazů na nákup a prodej cenných papírů, přičemž se cennými papíry rozumí mimo jiné například ETF, kotované cenné papíry komanditních společností a depozitní certifikáty akcií zahraničních společností. AM CY přijímá a akceptuje příkazy ze strany Klienta na určené fyzické cenné papíry, které mohou být pro schválený druh Klientova klientského účtu čas od času k dispozici. AM CY nese zodpovědnost za přijímání příkazů od Klienta. Klient bere na vědomí, že účet Invest.MT5 je určen výhradně k nákupu a prodeji cenných papírů. Po zakoupení lze cenné papíry na účtu Invest.MT5 převádět pouze formou prodeje. Účet Invest.MT5 je hotovostní účet a nikoli maržovaný účet. V případě, že bude povolen prodej na krátko, pak se účet může na základě uvážení AM CY stát po příslušném oznámení maržovaným účtem.

Společnost AM CY jmenujete svým zástupcem ve věci poskytování služeb na základě této smlouvy. Berete na vědomí a souhlasíte, že AM CY:

 • a) může jednat jako zástupce v souvislosti s uskutečňováním nebo zajišťováním příkazů a transakcí vaším jménem,;
 • b) zajistí v souladu s odstavcem 8.2 této smlouvy ochranu veškerých peněžních prostředků, které si u AM CY uložíte.

1.3 V případě, že dojde k opatření společnosti nebo ke kapitálové události, při níž budou emitovány kótované kapitálové nástroje, které:

 • a) nejsou uvedeny v odstavci 1.2 nebo
 • b) budou emitovány v jurisdikcích, které AM CY nepodporuje nebo
 • c) jsou nebo budou obchodovány na místech, kam AM CY nemá přístup nebo
 • d) nejsou z jakéhokoli jiného důvodu na obchodní platformě AM CY k dispozici,;

AM CY nebude moci zahájit pravidelné obchodování s těmito nově vydanými nástroji a bude postupovat přiměřeně při realizaci těchto nástrojů na volném trhu a vypořádání s klientem v hotovosti podle vlastního uvážení AM CY. Vezměte prosím na vědomí, že tyto korporátní nebo kapitálové události mohou ovlivnit Vaše zájmy; je Vaší odpovědností porozumět důsledkům těchto událostí. AM CY, její přidružené společnosti (přidružené společnosti AM CY, včetně společností Admiral Markets AS ("AM AS") a Admirals AU Pty Ltd ("AM PTY"), společně označované jako "Přidružené společnosti")), nenesou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo nepříznivé dopady vyplývající z těchto korporátních nebo kapitálových událostí a/nebo v souvislosti s nimi.

1.4 Berete na vědomí, že s nelikvidními cennými papíry se obvykle obchoduje na uzavřeném trhu, a tak může být obtížné nebo nemožné s takovými cennými papíry obchodovat a/nebo o nich získávat spolehlivé a aktuální informace. Na takových trzích mohou platit různá obchodní pravidla a systémy. Obvykle se jedná o mimoburzovní trhy, na které se AM CY nedostane prostřednictvím svých automatizovaných spojů pro přenos příkazů. V případě, že cenný papír, který byl dříve k dispozici, přestane být na nejdůležitějších regulovaných trzích nebo burzách obchodován a bude dále obchodován pouze na mimoburzovním trhu, může společnost AM CY na základě vlastního uvážení a bez předchozího oznámení zahájit režim „pouze uzavírání pozic“, který umožňuje stávající pozice u daného cenného papíru výhradně redukovat, případně může AM CY všechny stávající pozice v daných cenných papírech uzavřít v hodnotě aktuální tržní ceny.

1.5 Ve vztahu ke všem závazkům, které vám vzniknou v souvislosti s transakcí uzavřenou společností AM CY nebo jakoukoli třetí stranou vaším jménem nebo ve váš prospěch, jmenujete AM CY a každého z našich zástupců, vedoucích pracovníků a zaměstnanců vaším zmocněncem s plnou mocí k zastupování za účelem vyhotovení nebo obstarání jakéhokoli dokumentu, informace o držiteli cenného papíru nebo peněžních prostředků k vypořádání a za účelem doručení takových dokumentů, informací o držiteli cenného papíru a peněžních prostředků k vypořádání podle potřeb subjektu odpovědného za vypořádání transakce. AM CY může na základě vlastního a výhradního uvážení delegovat některé povinnosti vyplývající z této smlouvy svým Přidruženým společnostem a třetím stranám.

1.6 Podnikneme přiměřené kroky, abychom vás jasně upozornili na všechny poplatky, které budete muset uhradit dříve, než nám začnete zadávat pokyny k nákupu nebo prodeji finančních produktů.

1.7 Naše služby obchodování s cennými papíry nemusí být vhodné pro každého. Při investování do cenných papírů existuje riziko ztráty. Historická data o výkonnosti jakéhokoli cenného papíru nejsou a nemohou být zárukou jeho budoucí výkonnosti nebo návratnosti. Výši vašeho zisku nebo ztráty nelze garantovat, obzvlášť v dobách, kdy jde trh směrem dolů. Transakce s cennými papíry na zahraničním trhu jsou spekulativní a jsou spojeny s vysokým rizikem. Navíc je nutné počítat s dodatečnými obchodními riziky plynoucími z obchodování mimo běžné transakční časy, a to včetně rizika nízkého objemu transakcí, rizika vysoké volatility cen, závady na připojení trhu, oznámení zpráv s dopadem na cenu a většího cenového rozpětí. Měli byste se důkladně seznámit se všemi riziky spojenými s transakcemi s cennými papíry a měli byste být schopni tato rizika ustát. Než si otevřete účet, měli byste podle své ekonomické síly, zdroje finančních prostředků a tolerance k riziku racionálně a dle vlastního uvážení posoudit, jaká bude výše vaší investice a do čeho budete investovat.

Vedoucí pracovníci, zaměstnanci ani zástupci společnosti AM CY a našich spřízněných stran negarantují pravost, dostatečnost, včasnost, spolehlivost, úplnost a účinnost informací týkajících se transakcí s cennými papíry, ať už výslovně či nepřímo. Všechny informace, data a materiály, které AM CY poskytuje, mají pouze informativní charakter. Musíte vzít na vědomí a přijmout skutečnost, že transakce provedené prostřednictvím platformy AM CY nejsou bez rizika. Rizika, která s obchodováním souvisí, byste měli nést vy sami. AM CY nenese odpovědnost za vaše investiční rizika a ztráty.

1.8 Práva, která AM CY na základě této smlouvy získává, nejsou povinnostmi. Pokud AM CY tato práva nevyužije a/nebo jich nevyužije okamžitě, neznamená to, že se daných práv vzdává a/nebo je omezuje.

1.9 Tato smlouva se řídí zákony platnými v Kyperské republice. Vy i společnost AM CY souhlasíte s tím, že veškeré spory týkající se uskutečňování nebo plnění této smlouvy a/nebo veškeré transakce prováděné na základě této smlouvy a/nebo jakéhokoli vašeho účtu, budou neodvolatelně svěřeny do výlučné pravomoci soudů Kyperské republiky. Klient se vzdává všech budoucích námitek vznesených proti zahájení řízení u kteréhokoli z těchto soudů a nebude tvrdit, že případné řízení bylo zahájeno u nepříslušného soudu, nebo u soudu, který nemá u dané věci rozhodovací pravomoc. Veškerá ustanovení této smlouvy podléhají všem platným zákonům a předpisům, mimo jiné včetně stanov, článků, vnitřních předpisů, pravidel, nařízení, zásad, postupů a výkladů (dále jen „Pravidla“) burz, trhů a zúčtovacích bank, kam jsou směrovány příkazy, nebo kde jsou transakce prováděny či zúčtovávány, Kyperské komise pro cenné papíry a burzu („CySEC“) a všem dalším platným pravidlům regulačního, samosprávního nebo státního orgánu („Platné předpisy“). AM CY a Přidružené společnosti nejsou odpovědné za jakékoli jednání, nejednání, rozhodnutí nebo výnos jakékoli burzy, trhu, zúčtovací banky nebo regulačního orgánu.

2. Služby poskytované společností Admiral Markets Cyprus Ltd a dohoda mezi vámi a námi

2.1 Tato smlouva popisuje:

 • a) jak budeme přijímat a zpracovávat příkazy a pokyny na nákup nebo prodej finančních prostředků, které nám udělíte a
 • b) jakým způsobem budeme přechovávat vaše peníze a finanční produkty.

2.2. Touto smlouvou se řídí všechny pokyny k nákupu nebo prodeji finančních produktů, které jsme od vás přijali, ať už zadané nebo nevyřízené, všechny transakce, které AM CY provede vaším jménem poté, co tato smlouva vstoupí v platnost a veškeré peníze a finanční produkty držené vaším jménem poté, co tato smlouva vstoupí v platnost.

2.3 Při jednáních s vámi nebude společnost AM CY poskytovat žádné poradenství. Pokud nebude v této smlouvě uvedeno jinak, nemáme povinnost:

 • a) seznámit se s tím, zda je pro vás jakýkoli finanční produkt nebo transakce vhodná,;
 • b) monitorovat stav jakýchkoli finančních produktů, nebo vám k nim poskytovat poradenství,;
 • c) monitorovat stav jakýchkoli finančních produktů držených vaším jménem, nebo vám k nim poskytovat poradenství, nebo
 • d) zrušit jakékoli finanční produkty, nebo zobchodovat či prodat jakékoli finanční produkty, které jste zakoupili s výjimkou požadavků platných nařízení.

2.4 Zástupci AM CY a Přidružených společností nemají oprávnění a nebudou vám poskytovat žádné investiční, daňové, finanční, právní, regulační, obchodní ani jiné poradenství. Nic, co je uvedeno ve sděleních a materiálech (včetně webu, e-mailů, cenových informací apod.) poskytnutých společností AM CY, nebo zástupci AM CY či Přidruženými osobami, není doporučením ani návrhem k nákupu či prodeji cenných papírů nebo jiných investic. Ohledně všech zvažovaných transakcí, jejichž provedení vám tato smlouva umožňuje, se můžete poradit s nezávislým profesionálem. Za všechna obchodní rozhodnutí nesete výhradní a plnou odpovědnost.

2.5 Můžeme vám poskytovat informace:

 • a) týkající se jakéhokoli finančního produktu, pokynu k obchodování či transakci, o kterou požádáte, zejména pak týkající se postupů souvisejících s finančním produktem, pokynem k obchodování nebo transakcí a
 • b) formou faktických informací, ale nemáme povinnost vám tyto informace poskytovat. Poskytnuté informace pak nejsou investiční radou. Pokud námi zaměstnaný zástupce vyjádří názor týkající se jakéhokoli finančního produktu, pokynu k obchodování nebo transakce, prohlašujete, že jste si vědomi skutečnosti, že není rozumné, abyste se na takové prohlášení spoléhali a že se nejedná o investiční radu.

3. Otevření účtu

3.1 Společnosti AM CY dáváte oprávnění otevřít a udržovat jeden nebo více účtů kvůli poskytování služeb ve váš prospěch.

3.2 Kvalifikace klienta:

 • a) Měli byste být kvalifikovaným investorem, který splňuje požadavky stanovené zákony a nařízeními pro předmětné transakce:
  • i. Fyzická osoba: Jste starší 18 let, disponujete neomezenými občanskými právy a způsobilostí k právním úkonům a máte dostatek znalostí a zkušeností, abyste dokázali pochopit povahu obchodovaných produktů a související rizika.
  • ii. Korporátní organizace: Jste plně kvalifikovanou právnickou osobou. Zaručujete, že osoba, která účet jménem společnosti otevírá, je zákonným zástupcem korporátní organizace, nebo disponuje právní a účinnou autorizací poskytnutou příslušným zástupcem společnosti. Osoba, která má v úmyslu zadat příkaz, má právní a účinnou autorizaci udělenou právnickou osobou a disponuje dostatečnými znalostmi a zkušenostmi, aby dokázala pochopit povahu obchodovaných produktů a související rizika.
  • iii. Správa majetku
   • 1. V souladu s dokumenty o správě majetku a souvisejícími nařízeními má správce majetku právo uzavřít tuto smlouvu za účelem otevření příslušného druhu účtu a provádění transakcí a zadávání příkazů. Autorizace ke správě majetku získaná správcem majetku zahrnuje mimo jiné nákup, prodej (včetně prodeje na krátko), obchodování, převod, splácení, zpětný odkup a stahování aktiv (včetně doručování cenných papírů na účet a z něj).
   • 2, V případě, že bude na základě této smlouvy konat jeden správce majetku, dává správce majetku záruku, že má právo jednat na základě této smlouvy bez souhlasu dalších správců majetku a že má autorizaci na základě této smlouvy konat. Pokud tuto smlouvu uzavírá několik správců majetku současně, společnost AM CY se může rozhodnout na základě vlastního uvážení vyžádat si písemný souhlas jakéhokoli správce majetku, nebo všech správců majetku, dříve, než pokyn kteréhokoli správce majetku vykoná.
   • 3. Správce majetku potvrzuje, že se společnost AM CY může řídit pokyny správce majetku k doručení finančních prostředků, cenných papírů nebo jiných aktiv jakémukoli správci majetku, a to včetně doručení aktiv správci majetku jako takovému. Správce majetku zajistí, aby byly všechny transakce provedené na jeho účtu v souladu s dokumenty o správě majetku a s platnými nařízeními. Všichni správci majetku společně prohlašují, že společnost AM CY neponese odpovědnost za žádné nároky, ztráty, výdaje nebo škody způsobené transakcemi a úkony provedenými na základě pokynů správců majetku.
 • b) Během období registrace otevření účtu za účelem využívání našich služeb byste měli poskytnout své originální doklady a pravdivé informace. Tímto nám zaručujete, že veškeré materiály a informace poskytnuté v těchto obdobích (mimo jiné včetně e-mailové adresy, telefonu, poštovní adresy, PSČ, informací z občanského průkazu a hodnocení úvěruschopnosti) jsou skutečné, přesné, kompletní a aktuální. Pokud by se výše uvedené informace změnily, měli byste o tom společnost AM CY včas a písemně informovat. Společnosti AM CY udělujete oprávnění provést jakékoli vyšetřování s cílem výše uvedené informace ověřit.
 • c) Pokud tyto podmínky nebudou splněny, měli byste okamžitě přestat služby poskytované společností AM CY využívat.

4. Příkaz a potvrzení

4.1 Berete na vědomí, že společnost AM CY nemá povinnost ověřovat příkazy, které byly zadány s využitím vašeho uživatelského jména a hesla. Pokud o tom společnost AM CY neinformujete a pokud to společnost AM CY písemně neschválí, nesmíte ke svému účtu nikomu poskytnout přístup ani nesmíte nikomu dát možnost zadávat na vašem účtu příkazy. Nesete odpovědnost za důvěrnost a využívání svého uživatelského jména a hesla a souhlasíte, že budete hlásit všechny krádeže nebo ztráty svého uživatelského jména a hesla, případně neoprávněné přístupy k vašemu účtu AM CY, zákaznickému oddělení AM CY na adrese global@admiralmarkets.com. Nesete odpovědnost za všechny transakce provedené po zadání vašeho uživatelského jména a hesla. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerá komunikace, kterou provedete vy sami, nebo která bude provedena vaším jménem, se koná na vaše riziko, a dáváte společnosti AM CY svolení, aby se na tuto komunikaci spolehla a jednala podle ní tak, jako by se jednalo o závazné sdělení s vaší plnou autorizací. To platí pro každé sdělení, u kterého se můžeme přiměřeně domnívat, že jste jej zaslali vy sami, nebo že bylo zasláno vaším jménem zástupcem, u kterého se můžeme přiměřeně domnívat, že má vaši řádnou autorizaci.

4.2 Příkaz nebo pokyn k nákupu nebo prodeji finančních produktů musíte provádět:

 • a) prostřednictvím naší obchodní platformy,;
 • b) nebo jiným způsobem, který můžeme případně upřesnit, nebo
 • c) ústně po telefonu (lze používat pouze v nouzových případech, přičemž dostupnost této metody nelze garantovat).

Pokud bude váš běžný způsob komunikace z nějakého důvodu nedostupný, měli byste se pokusit využít jiný z výše uvedených přijatelných způsobů komunikace. Společnost AM CY nebude akceptovat žádné písemné pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů zadané e-mailem nebo písemným pokynem, pokud taková metoda zadávání obchodních příkazů nebyla mezi Klientem a AM CY dohodnuta předem v důsledku zvláštních okolností. Tato smlouva musí být podepsána písemně. Společnost AM CY obecně vzato nebude přijímat příkazy nebo pokyny přijaté jinak než v souladu s odstavcem 4. Pokud se ale společnost AM CY rozhodne takový příkaz nebo pokyn přesto přijmout, neponese odpovědnost za žádné ztráty, škody nebo náklady, které vám vzniknou z důvodu chyb, zdržení nebo opomenutí souvisejících s tím, že takový pokyn či příkaz splníme či nesplníme.

Souhlasíte s tím, že společnost AM CY může zaznamenávat veškerou komunikaci, ať už elektronickou, telefonickou, osobní či jinou, kterou s vámi AM CY v souvislosti s touto smlouvou povede. Souhlasíte také s tím, že záznamy, které budeme v souvislosti s tímto uchovávat, budou naším výhradním majetkem a souhlasíte s tím, že tyto záznamy mohou posloužit jako důkaz o komunikaci, která mezi vámi a námi proběhla.

4.3 Příkaz Klienta a přenos příkazu: Společnost AM CY může na základě svého uvážení vybírat brokery, přes něž bude příkaz klienta směrovat. V míře, do jaké bude společnost AM CY nebo její Přidružené společnosti poskytovat služby Klientovi, je společnost AM CY zodpovědná za nejlepší provedení příkazů v souladu s platnými nařízeními. U některých dostatečně likvidních produktů obchodovaných na více trzích může společnost zajistit vypořádání příkaz po příkazu, kdy je příkaz předán externímu brokerovi, který se pokusí najít nejlepší možné podmínky pro uskutečnění Klientova příkazu za využití vlastního počítačového algoritmu pro routing („chytré vypořádání“). Společnost AM CY nemůže garantovat vypořádání všech příkazů na nejlepší možné ceně, (a to mimo jiné z následujících důvodů):

 • a) Společnost AM CY nemusí mít přístup ke všem trhům nebo obchodníkům,;
 • b) některé příkazy mohou být podány dříve, nebo se mohou vypořádat dříve,;
 • c) tržní střediska, burzy, externí brokeři a/nebo tvůrci trhu nemusí dodržet zveřejněné ceny, nebo mohou přesměrovat příkazy k ručnímu vypořádání, nebo
 • d) tržní pravidla, rozhodnutí nebo systémová selhání mohou zabránit nebo pozdržet vypořádání příkazů Klienta nebo způsobit, že příkazy nebudou vypořádány s nejlepší možnou cenou.

4.4 Zrušení nebo úprava příkazu: Berete na vědomí, že příkaz nemusí být možné zrušit ani upravit a že nesete odpovědnost za jeho vykonání bez ohledu na požadavek na jeho zrušení nebo úpravu. Společnost AM CY a Přidružené společnosti nenesou odpovědnost vůči Klientovi v případě, že AM CY nebo Přidružené společnosti nebudou příkaz schopny zrušit nebo upravit. Klient dále bere na vědomí, že pokus upravit nebo zrušit a nahradit příkaz může vést k provedení příkazu v nadměrné výši nebo k provedení duplicitních příkazů, přičemž Klient nese za všechna taková provedení odpovědnost.

4.5 Provedení příkazu: Pokud se AM CY rozhodne na základě vlastního uvážení váš příkaz vykonat, AM CY váš příkaz vykoná jako zástupce a může k vykonání vašeho příkazu využít zástupce jiného brokera nebo dceřiné společnosti. V takovém případě bude angažovaný broker nebo dceřiná společnost požívat stejných práv jako AM CY. Společnost AM CY se může kdykoli na základě vlastního uvážení rozhodnout jakýkoli váš příkaz nepřijmout nebo vám znemožnit využívání služeb AM CY, ale tohoto svého práva se bude snažit využívat přiměřeně. Veškeré transakce se musí řídit pravidly a zásadami příslušného trhu nebo zúčtovací banky a platnými zákony a nařízeními. Dle odstavce 1.9 NENESE SPOLEČNOST AM CY ZODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ AKCE NEBO ROZHODNUTÍ JAKÉKOLI BURZY, TRHU, DEALERA, ZÚČTOVACÍ BANKY NEBO REGULÁTORA.

Berete na vědomí a souhlasíte, že společnost AM CY nemusí příkaz přijmout, že může na jakýkoli příkaz uplatnit limit a že smí přijetí jakéhokoli příkazu omezit či podmínit dle svého výhradního uvážení, aniž by musela uvádět důvod či vše oznamovat předem. Do obchodního systému můžeme kdykoli přidávat a měnit filtry, které zabrání doručení nebo uskutečnění příkazů bez udání důvodu nebo předchozího oznámení. O všech odmítnutích nebo omezeních vás budeme informovat s přiměřeným předstihem, pokud nám v tom nezabrání zákon nebo příkaz regulačního orgánu, nebo pokud se nerozhodneme, že na základě našich zásad pro plnění předpisů není vhodné, abychom vás o tom v daném čase či vůbec informovali.

4.6 Potvrzení: Berete na vědomí, že potvrzení o provedení nebo zrušení příkazů mohou mít zpoždění, nebo mohou být chybná (např. kvůli potížím s počítačovým systémem), nebo mohou být zrušena či upravena burzou. Jste vázáni skutečným provedením příkazu, pokud je takové provedení v souladu s vaším příkazem. Pokud společnost AM CY potvrdí provedení nebo zrušení příkazu chybně a vy budete s nahlášením chyby otálet, společnost AM CY si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení transakci z účtu odebrat, případně požadovat, abyste transakci přijali. Souhlasíte, že společnost AM CY budete okamžitě informovat e-mailem nebo telefonicky v případě, že:

 • a) neobdržíte přesné potvrzení o provedení nebo zrušení příkazu,;
 • b) obdržíte potvrzení, které se bude lišit od vašeho příkazu,;
 • c) obdržíte potvrzení o příkazu, který jste nezadali, nebo
 • d) obdržíte výpis z účtu, potvrzení nebo jiné informace s nepřesnými informacemi o příkazech, transakcích, zůstatcích, pozicích, stavu (případné) marže nebo transakční historii.

Berete na vědomí, že společnost AM CY může váš účet upravit za účelem opravy případných chyb. Souhlasíte s tím, že bez prodlení vrátíte společnosti AM CY všechna aktiva, která vám byla chybně připsána.

Souhlasíte s tím, že budete monitorovat všechny otevřené objednávky a budete společnost AM CY telefonicky informovat na číslech uvedených na webu AM CY, případně se obrátíte na e-mail zákaznického oddělení global@admiralmarkets.com, co nejdříve poté, co se dozvíte, nebo jste se měli dozvědět, že:

 • (a) Jste neobdrželi přesné potvrzení o provedení nebo zrušení příkazu,;
 • (b) Jste obdrželi potvrzení, které neodpovídá vašemu příkazu,;
 • (c) Jste obdrželi potvrzení o provedení nebo zrušení příkazu, který jste nezadali, nebo
 • (d) Jste obdrželi potvrzení, výpis z účtu nebo jiné informace s nepřesnými informacemi o příkazech, obchodech, zůstatcích, cenných papírech, finančních prostředcích, stavu (případné) marže nebo transakční historii.

Společnost AM CY si vyhrazuje právo chybné obchody z vašeho účtu odebrat. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AM CY může váš účet upravit za účelem opravy případných chyb. Souhlasíte s tím, že bez prodlení vrátíte společnosti AM CY všechna aktiva, která vám byla připsána, ale na která nemáte nárok. V případě, že se AM CY dozví o sporu nebo nesrovnalosti týkající se příkazů a/nebo potvrzení, vyhrazuje si společnost AM CY zasáhnout na základě vlastního uvážení a spornou pozici nebo obchod uzavřít a/nebo pozastavit.

4.7 Zákaz nákupu na krátko: Máte dovoleno prodávat pouze cenné papíry, které budou v okamžiku prodeje drženy na vašem účtu, ať vypořádané či nevypořádané. Pokud zadáte příkaz na prodej cenného papíru, který v době prodeje nevlastníte a na svém účtu jej nedržíte, ať už vypořádaným nebo nevypořádaným způsobem, dáváte společnosti AM CY oprávnění příkaz zrušit, pokud ještě nebyl vykonán. V případě, že příkaz již vykonán byl, dáváte společnosti AM CY oprávnění nakoupit cenný papír v ekvivalentním množství vaším jménem a na vaše náklady, a to bez předchozího oznámení. Rovněž souhlasíte, že ponesete odpovědnost za všechny související pokuty nebo poplatky, které v této souvislosti vzniknou nám či vám.

4.8 Akcie v USA: AM CY vás může, ale nemusí, požádat o podpis příslušného amerického daňového formuláře dříve, než přijme váš příkaz nebo pokyn k nákupu nebo prodeji finančního produktu souvisejícího s cennými papíry zalistovanými na burzách v USA. Pokud jste nám dříve neposkytli platný americký daňový formulář a již držíte americké akcie, můžeme vás požádat, abyste příslušný americký daňový formulář dodali. Pokud nevrátíte podepsaný a vyplněný americký daňový formulář dříve než v uvedený den (obvyklá lhůta je 30 dnů), vyhrazujeme si právo vaše americké akcie prodat. Máte průběžnou povinnost nás informovat v případě, že se váš daňový status změní.

4.9 Situace, kterou tato smlouva nepokrývá: V případě, že vznikne situace, kterou tato smlouva nepokrývá, AM CY vyřeší situaci v dobré víře a spravedlivě, a pokud to bude možné, bude jednat konzistentně s běžnou tržní praxí. AM CY si vyhrazuje právo takto jednat dle potřeby.

4.10 Regulační hlášení: AM CY může mít dle platných nařízení povinnost zveřejňovat určité informace týkající se našich transakcí s vámi. Berete na vědomí a souhlasíte, že máme dovoleno tyto informace zveřejňovat a že informace, které držíme, jsou naším výhradním majetkem. Souhlasíte, že nám poskytnete veškeré informace, které můžeme přiměřeně žádat pro účely splnění našich povinností vyplývajících z platných nařízení a že nám dovolujete jakékoli třetí straně poskytnout informace o vás a vašem vztahu s námi dle této smlouvy (mimo jiné informace o vašich transakcích, finančních prostředcích nebo aktivech na vašem účtu), a to na základě našeho přiměřeného uvážení nebo tak, abychom vyhověli platným nařízením nebo ustanovením této smlouvy.

5. Znalost cenných papírů, opčních listů a opcí, opatření společnosti

5.1 AM CY nemá povinnost vám poskytovat zprávy, účty a další informace, které společnost vydá, ale může tak učinit. Nemáme povinnost vás informovat ani zvát na žádná výroční valná shromáždění nebo mimořádná valná shromáždění týkající se vašich finančních produktů, ale můžeme tak učinit.

5.2 Potvrzujete, že vy sami jste zodpovědní seznámit se s podmínkami všech cenných papírů na vašem účtu, a to včetně nadcházejících opatření společnosti (např. nabídek na odkup akcií, reorganizací, rozdělení akcií apod.). AM CY nemá povinnost vás informovat o jakýchkoli termínech, potřebných činech nebo datech shromáždění. AM CY dále nemá povinnost jakkoli zasahovat bez písemných pokynů, které zašlete na zákaznické oddělení AM CY na adresu global@admiralmarkets.com nejméně 14 dnů před oznámeným termínem pro příjem pokynů. Důsledky toho, že Klient nedodá takové pokyny včas, jsou výhradní zodpovědností Klienta a mohou dát AM CY právo jednat jménem Klienta na základě vlastního uvážení. Zpracování těchto zvláštních pokynů může být dodatečně zpoplatněno a bude účtováno na klientově účtu zvlášť před zpracováním pokynů.

Klient souhlasí s tím, že pokud nebude možné výnos oznámeného opatření společnosti připsat nebo promítnout na účtu Klienta, společnost AM CY provede opravu hotovostního zůstatku na účtu Klienta tak, aby promítl hmotný účinek takového opatření společnosti (mezi běžné situace patří mimo jiné dividendy v nových akciích, které nejsou obchodní platformou AM CY podporovány, platby namísto zlomkových akcií po rozdělení akcií).

6. Vypořádání

6.1 AM CY nenese odpovědnost za zdržení při vypořádání transakcí v důsledku okolností mimo naši kontrolu nebo selhání jakékoli jiné osoby nebo strany (včetně vás) při plnění povinností potřebných k dokončení transakce k datu vypořádání. Naší povinností je pouze předat vám, či připsat na váš účet, takové doručitelné dokumenty nebo výnosy z prodeje (podle situace), které skutečně obdržíme. Pokud se zabýváte finančními produkty, které se nevypořádávají prostřednictvím centrálního depozitního systému pro cenné papíry, pravděpodobně bude docházet ke zdržením ve vypořádání.

6.2 AM CY může odmítnout výběr prostředků u jakéhokoli účtu, který u nás máte otevřen, pokud by pak na takovém účtu nezbyl dostatek finančních prostředků k uhrazení nevyřízených transakcí. Pokud provedete platbu ve prospěch svého účtu a krátce nato prostředky zase vyberete, vyhrazujeme si právo pozdržet vypořádání po dobu až deseti pracovních dnů, abychom měli jistotu, že se zaúčtováním vaší platby je vše v pořádku.

7. Záznamy, zprávy a sdělení

7.1 Společnost AM CY udržuje takové záznamy o finančních produktech, které zakoupíte, aby měla možnost ihned identifikovat finanční produkty, které držíte. Záznamy obsahují informace o transakcích s finančními produkty. Společnost AM CY zajistí přiměřená ověření pro přiměřeně časté rekonciliace finančních produktů držených správci. AM CY vám zpřístupní denní a měsíční zprávy o aktivitě na vašem účtu. Tyto zprávy budou obsahovat informace například o burzovním názvu, velikosti pozice, nákupní ceně a dosaženém výnosu nebo ztrátě v období výpisu.

7.2 AM CY může poskytovat také další informace dle vašich přiměřených požadavků o jakýchkoli finančních produktech, které jsou v držení správce, a to včetně upřesnění způsobu, jakým správce ve váš prospěch finančních produkty drží.

7.3 Souhlasíte s tím, že všechny zprávy nebo potvrzení, které společnost AM CY vytvoří, přijmete elektronickými prostředky v rámci systému nebo platformy AM CY a souhlasíte, že do nich budete vstupovat a používat je dle podmínek stanovených v této smlouvě. Souhlasíte s tím, že pokud tato oznámení vlastní vinou nepřijmete nebo si je nepřečtete, nijak se to platnosti předmětu oznámení nedotkne.

7.4 Berete na vědomí a souhlasíte, že zprávy zpřístupněné společnosti AM CY vám nemusí stačit k tomu, abyste se zbavili svých povinností, ať už vyplývají ze zákona či z jiného nařízení, a že byste si měli zajistit nezávislé ověření dostatečnosti těchto zpráv pro jakýkoli zamýšlený účel.

7.5 Společnost AM CY poskytuje elektronická potvrzení, zprávy, výpisy z účtu, klíčové dokumenty s informacemi pro investory, obchodní potvrzení a další informační dokumenty, relevantní zásady a smlouvy a další klientské záznamy a sdělení (souhrnně označované za „záznamy, zprávy a sdělení“) v podobě, která bude v maximální míře umožněné zákony elektronická.

7.6 Elektronické záznamy, zprávy a sdělení mohou být zasílány na vaši obchodní platformu, na vaši e-mailovou adresu nebo na stránku vašeho účtu.

7.7 Uzavřením této smlouvy vydáváte souhlas s tímto způsobem přijímání záznamů, zpráv a sdělení, a to včetně situací, kdy jsou tyto záznamy, zprávy a sdělení publikovány na webu AM CY. Berete na vědomí, že tato smlouva je řádným oznámením skutečnosti, že příslušné záznamy, zprávy a sdělení jsou k dispozici v elektronické podobě na webu AM CY. Tento souhlas platí dlouhodobě pro všechny fiskální roky, dokud jej nestáhnete. Tento souhlas můžete kdykoli stáhnout zasláním elektronického písemného oznámení společnosti AM CY prostřednictvím webu AM CY. Pokud tento souhlas stáhnete, společnost AM CY vám může potřebné záznamy zprávy a sdělení poskytovat na základě vaší žádosti v papírové podobě. Pokud stáhnete svůj souhlas s přijímáním záznam, zpráv a sdělení v elektronické podobě, společnost AM CY si nicméně vyhrazuje právo požadovat, abyste svůj účet uzavřeli.

8. Peníze a účet Klienta

8.1 Společnost AM CY požaduje, aby před vytvořením jakéhokoli nákupního příkazu Klienti AM CY zaslali všechny prostředky určené pro jejich účet Invest.MT5 do určené finanční instituce, u které AM CY udržuje samostatný klientský účet.

8.2 Společnost AM CY musí zpracovat všechny peníze, které nám zaplatíte nebo poskytnete, nebo které budou společností AM CY přijaty jiným způsobem v souvislosti s finančními službami, které AM CY poskytuje. Souhlasíte s tím, že vaše finanční prostředky budou uloženy společností AM CY na odděleném klientském účtu.

8.3 Společnosti AM CY udělujete oprávnění vybrat z odděleného klientského účtu nebo svěřeneckého účtu spravovaného společností AM CY část finančních prostředků nebo všechny finanční prostředky, na které byste jinak měli nárok, tak, aby došlo k uspokojení všech závazků, povinností nebo jiných škod, které musíte společnosti AM CY uhradit.

8.4 Tímto udělujete výslovný souhlas s tím, že společnost AM CY má nárok na všechny úroky připsané v souvislosti s penězi připsanými na oddělený klientský účet nebo svěřenecký účet, pokud se se společností AM CY písemně nedohodnete jinak.

8.5 Pokud dáte společnosti AM CY pokyn, aby vám vyplatila jakoukoli částku, společnost AM CY vyplatí částku, na níž máte na základě této smlouvy nárok, přímo vám a neprovede výplatu žádné třetí straně, pokud k tomu nedáte společnosti AM CY výslovný pokyn, se kterým bude společnost AM CY souhlasit. Ve vztahu k platbám, které má společnost AM CY provést ve váš prospěch, musíte poskytnout správné bankovní údaje nutné k vypořádání platebního pokynu. Společnost AM CY přijme přiměřená opatření k vyhovění vašemu platebnímu příkazu, ale společnost AM CY nepřijímá odpovědnost za nedodržení těchto pokynů. V případě, že dojde k podobnému nezdaru, příslušné finanční prostředky budou i nadále drženy společností AM CY v souladu s platnými zákony.

8.6 Všechna rizika plynoucí z pohybů měnových kurzů v souvislosti se všemi platebními příkazy jsou vaší výhradní odpovědností. Veškeré převody mezi měnami, které je nutné provést za účelem splnění jakéhokoli platebního pokynu, budou společností AM CY provedeny způsobem, v čase a v kurzu na základě výhradního rozhodnutí společnosti AM CY.

8.7 Berete na vědomí, že peněžní prostředky, které vy nebo společnost AM CY zaplatí účastníkovi mezinárodního finančního trhu nebo jinému poskytovateli služeb mimo Kyperskou republiku, nebo které obdrží v souvislosti se službami, které vám poskytuje AM CY taková osoba se sídlem mimo Kyperskou republiku, nebudou podléhat právním předpisům Kyperské republiky a pravidlům týkajícím se peněžních prostředků Klientů, ale budou podléhat platným právním předpisům v příslušné jurisdikci.

9. Peníze Klienta a jejich úschova

9.1 S výjimkou situací, kdy společnost AM CY výslovně povolí prodej na krátko, AM CY požaduje, aby před vytvořením jakéhokoli nákupního příkazu Klienti AM CY zaslali všechny prostředky určené pro jejich účet Invest.MT5 do určené finanční instituce, u které AM CY udržuje samostatný klientský účet.

9.2 Ihned poté, co společnost AM CY přijme ze strany Klienta nákupní příkaz na nákup cenného papíru, nese odpovědnost za daný nákup. Částka nutná k vypořádání nákupního příkazu se stane okamžitě splatnou k úhradě Klientem ve prospěch AM CY. Daná částka se okamžitě přestává počítat mezi Klientovy peníze. Ve vztahu k prostředkům nutným k vypořádání nákupního příkazu není Klient chráněn pravidly na ochranu peněz klientů zveřejněnými organizací CySEC.

9.3 AM CY vloží částku rovnou částce nutné k vypořádání transakce na oddělený transakční účet na jméno AM CY u AM AS nebo AM PTY (dle situace). Společnost AM AS nebo AM PTY (dle situace) pak tuto částku převede z odděleného transakčního účtu na účet externího brokera, který se může nacházet v jurisdikci mimo Evropský hospodářský prostor, například ve Spojených státech amerických, a to za účelem zaúčtování a vypořádání transakce a úschovy cenných papírů.

9.4 Cenné papíry zakoupené Klientem mohou být drženy na sběrném účtu / odděleném sběrném účtu („sběrný účet“) u externího brokera nebo správce. Tyto cenné papíry mohou být navíc zaregistrovány na jméno zprostředkujícího brokera nebo externího správce a drženy v majetku takovýchto třetích stran v autorizovaným depozitáři cenných papírů ve prospěch klientů externího brokera nebo správce. Sběrný účet může existovat na území mimo Evropský hospodářský prostor a není chráněn ustanoveními kyperských zákonů ani zákonů Evropského hospodářského prostoru. Podmínky sběrného účtu umožňují míchání prostředků, a tak nemusí být možné oddělit vaše cenné papíry od cenných papírů ostatních klientů. Sběrný účet umožňuje provádět sdružování finančních transakcí a dovoluje externímu brokerovi a v některých případech také příslušným burzám uplatňovat zdržovací a zástavní právo věřitele nad aktivy udržovanými na sběrném účtu. Se sběrným účtem jsou spojena další rizika, kterých si musí být Klient vědom. Mezi ně patří riziko insolvence (platí pouze v případech, kdy jsou cenné papíry drženy na sběrném účtu a nikoli na odděleném sběrném účtu) externího brokera a/nebo správce a také riziko, že držené cenné papíry budou zpeněženy v cenách, které pro vás nebudou příznivé a riziko, že vaše práva nebudou dle zákonů příslušné jurisdikce vymahatelná.

9.5 Vezměte na vědomí, že Klienti mohou cenné papíry pouze nakupovat a prodávat. Po zakoupení lze cenné papíry na účtu Invest.MT5 převádět pouze formou prodeje.

9.6 Pravidla CySEC pro klientské peníze a jejich úschovu:

 • i. Externí broker nebo správce se může nacházet mimo území Evropského hospodářského prostoru nebo Kyperské republiky. Tento subjekt může držet peníze, cenné prostředky a další aktiva (mimo jiné včetně investic do zajištění a úschovy) na účtech, které se nachází mimo Kyperskou republiku nebo Evropský hospodářský prostor. Právní, regulační a vypořádací rámec platný pro jiné brokery nebo Přidružené společnosti a pro subjekty, v nichž budou uloženy peníze, cenné papíry a jiná aktiva Klientů, se může lišit od režimu Kyperské republiky (tj. nebudou platit žádná pravidla týkající se peněz klientů a jejich úschovy vyhlašovaná organizací CySEC) nebo od pravidel v rámci Evropského hospodářského prostoru, pokud se takový subjekt nachází mimo tento prostor.
 • Mimo jiné se mohou uplatňovat odlišné postupy pro oddělenou identifikaci peněz, cenných papírů a aktiv klientů a v případě nedodržení peněžních závazků Klienta může být k cenným papírům a aktivům přistupováno odlišně než v situaci, kdy by byly peníze, cenné papíry nebo aktiva drženy v Kyperské republice nebo v Evropském hospodářském prostoru.

V rozsahu, v jakém jiný broker nebo Přidružená společnost drží peníze, cenné papíry nebo jiná aktiva Klienta, bude broker nebo Přidružená společnost držet tyto peníze, cenné papíry a aktiva v souladu s pravidly své příslušné jurisdikce. V případě, že jsou aktiva držena na sběrném účtu ve Spojených státech amerických, řídí se proces podle situace pravidly Komise pro cenné papíry („SEC“) a Komise pro termínované obchody s komoditami („CFTC“).

10. Zástavní právo věřitele

10.1 AM CY bere na vědomí, že má zakázáno zřídit nebo poskytnout zástavu, hypotéku, zástavní právo nebo jiné zatížení finančních produktů držených vaším jménem nebo v souvislosti s nimi, pokud se nejedná o výdaje a náklady vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (jiné než její nezaplacené poplatky) nebo v souladu s vašimi příkazy zadanými dle této smlouvy.

10.2 Dle podmínek uvedených v odstavci 10.1 tímto dáváte pokyn a souhlasíte s tím, že veškerý a jakýkoli majetek, který pro vás společnost AM CY drží, nebo který je pro vás držen jejím jménem (mimo jiné včetně jakýchkoli finančních produktů držených AM AS nebo AM PTY (podle situace)), je tímto zastaven ve prospěch AM CY a je předmětem dokonalého zástavního práva s první prioritou ve prospěch AM CY nebo AM AS nebo AM PTY (podle okolností) k zajištění plnění povinností a závazků vůči AM CY a AM AS nebo AM PTY (podle okolností) vyplývajících z této smlouvy nebo jakéhokoli jiného dokumentu. Pokud nesplníte své platební povinnosti vyplývající z této smlouvy, může AM CY nebo AM AS nebo AM PTY (podle okolností) sloučit nebo konsolidovat kterýkoli z vašich účtů, převést jej na peníze nebo pod kontrolu AM CY nebo AM AS nebo AM PTY (podle okolností), a to ve výši, která postačuje k úhradě nesplacených závazků vyplývajících z této smlouvy a použít výnosy nebo jakýkoli majetek, nad kterým má společnost AM CY nebo AM AS nebo AM PTY nebo Přidružená společnost (podle okolností) kontrolu k úhradě vašich závazků vůči společnosti AM CY nebo AM AS nebo AM PTY (podle okolností) vzniklých na základě této smlouvy. Tato práva rozšiřují veškerá práva, která společností AM CY nebo AM AS nebo AM PTY (dle situace) vyplývají ze zákona nebo kapitálu. Berete na vědomí, že ustanovení odstavce 10 může vést k vzniku zástavního práva věřitele ve prospěch AM CY nebo AM AS nebo AM PTY.

11. Nesplnění podmínek a podezřelé jednání

11.1 K „nesplnění podmínek“ dochází automaticky a bez oznámení, když:

 • a) porušíte nebo nesplníte jakékoli ustanovení smlouvy s AM CY;
 • b) neposkytnete záruku, která by byla pro AM CY dostatečná v podobě splnění povinnosti, a to na základě požadavku AM CY dle výhradního uvážení AM CY;
 • c) se váš účet dostane na nulovou hodnotu čistého jmění nebo do záporných hodnot;
 • d) se provede příkaz, na který jste neměli dostatek prostředků;
 • e) dojde k soudnímu řízení s Klientem na základě jakéhokoli zákona o bankrotu, insolvenci nebo podobného zákona;
 • f) dojde k postoupení ve prospěch vašich věřitelů;
 • g) dojde ke jmenování nuceného správce, správce konkurzní podstaty, likvidátora nebo podobného úředníka pro vás nebo váš majetek;
 • h) uvedete zavádějící nebo klamavá prohlášení, nebo uvedete prohlášení, která se stanou zavádějícími nebo klamavými později;
 • i) začnete být nezpůsobilí k právním úkonům;
 • j) dojde k zahájení řízení o zastavení vašeho podnikání nebo licence ze strany regulátora nebo organizace, nebo
 • k) se společnost AM CY bude mít důvod domnívat, že pravděpodobně k něčemu z výše uvedeného brzy dojde.

11.2 Bezvýhradně souhlasíte, že při nesplnění podmínek může společnost AM CY zastavit výkon části nebo všech povinností AM CY vůči vám. AM CY pak bude mít právo na základě vlastního uvážení a bez předchozího oznámení odprodat část nebo všechny vaše pozice na jakémkoli účtu u AM CY, ať už individuálním, skupinovém, firemním nebo svěřeneckém, a to kdykoli a jakkoli a prostřednictvím jakéhokoli trhu nebo obchodníka. Souhlasíte s tím, že po společnostech AM CY nebo AM AS nebo AM PTY nebo Přidružených osobách nebudete chtít úhradu za jakékoli činy, opomenutí, náklady, poplatky (mimo jiné včetně poplatků za právní zastupování) nebo platební povinnosti související s vaším nesplněním podmínek nebo transakcemi, které společnost AM CY podnikne po vašem nesplnění podmínek.

11.3 Pokud se společnost AM CY nebo AM AS nebo AM PTY nebo Přidružené společnosti budou na základě svého uvážení domnívat, že byl některý z vašich účtů zapojen do jakéhokoli podvodu nebo zločinu nebo porušení zákonů nebo platných nařízení, nebo že k němu bylo přistoupeno nezákonně, nebo že byl jinak zapojen do jakékoli podezřelé aktivity (ať už v roli oběti, pachatele či jinak), může společnost AM CY pozastavit nebo zablokovat účet či jakákoli jeho privilegia, může zablokovat nebo odprodat jeho prostředky nebo aktiva, nebo může využít kterýkoli nápravný prostředek uvedený v této smlouvě v souvislosti s „nesplněním podmínek“.

12 Provize a poplatky

12.1 Když dáte společnosti AM CY pokyn k nákupu nebo prodeji finančních produktů a společnost AM CY transakci uskuteční ve váš prospěch, bez ohledu na to, zda tak učiní částečně nebo plně, musíte společnosti AM CY uhradit:

 • a) provizi nebo zprostředkovatelskou odměnu dle sazeb, o kterých vás AM CY bude čas od času informovat;
 • b) veškeré poplatky, daně, kolkovné nebo jiné poplatky, které mohou být někdy účtovány v souvislosti s transakcemi uskutečněnými vaším jménem a
 • c) úroky nebo nesplacené částky vyplývající z této smlouvy, které se akumulovaly od data splatnosti po datum, kdy byly částky splaceny v plné výši.

12.2 Společnost AM CY si může účtovat poplatky za zprostředkování tržních dat, za využívání jakýchkoli jiných funkcí účtu, nebo jakékoli jiné poplatky, o kterých vás budeme přiměřeně čas od času informovat formou e-mailu nebo sdělení na webu AM CY. Společnosti AM CY udělujete oprávnění odečítat provize a poplatky nebo jiné částky (včetně úroků) splatné přímo z vašeho účtu.

12.3 Pokud jste se na společnost AM CY obrátili na základě doporučení nebo jménem zprostředkovatele nebo jiné třetí strany, může tento zprostředkovatel nebo třetí strana získat od AM CY výhody ve formě provize nebo slevy, pokud to platná nařízení dovolují.

12.4 AM CY si vyhrazuje právo kdykoli měnit nebo zavádět poplatky související se službami, které vám poskytuje. AM CY vás o zavedení nebo změně takovýchto poplatků bude s přiměřeným předstihem informovat.

12.5 Pokud není dohodnuto jinak, všechny částky, které na základě této smlouvy hradíte, jsou včetně daně ze zboží a služeb.

12.6 Provize a poplatky jsou uvedeny na webu AM CY, pokud nebude se společností AM CY předem a písemně dohodnuto jinak. Berete na vědomí, že společnost AM CY odečítá provize/poplatky z vašich účtů, čímž snižuje výši jejich čistého jmění. V případě, že by došlo při uhrazení poplatku k zápornému zůstatku účtu, dojde k odprodeji otevřených pozic. Změny provizí a poplatků mají okamžitou účinnost okamžikem:

 • a) zveřejnění na webu AM CY nebo zaslání e-mailu, nebo
 • b) zaslání jiného písemného sdělení.

Vaše prostředky nebudou vyplaceny, dokud se příslušné transakce nevypořádají. Podmínky pro vklad a výběr prostředků (včetně období pro zadržení) jsou uvedeny na webu AM CY.

12.7 Záporný zůstatek účtu: Pokud bude na hotovostním účtu záporný zůstatek, budou se účtovat úroky až do okamžiku splacení závazku. Souhlasíte s tím, že uhradíte přiměřené náklady související s inkasem neuhrazených pohledávek, a to včetně odměn právníků a exekutorů.

13. Informace o ceně, tržní informace, výzkum a internetové odkazy

Informace o ceně, zprávy, výzkumy a informace dostupné prostřednictvím společnosti AM CY (včetně odkazů na vnější weby) (dále jen „informace“) mohou být připravovány externími poskytovateli. Informace jsou majetkem společnosti AM CY, svých poskytovatelů nebo poskytovatelů licencí a jsou chráněny zákonem. Zavazujete se, že informace nebudete žádným způsobem reprodukovat, distribuovat, prodávat nebo obchodně využívat, pokud vám k tomu nedá společnost AM CY nebo její poskytovatel písemné svolení. Společnost AM CY si vyhrazuje právo přístup k informacím ukončit. Žádnou informaci nelze považovat za radu, doporučení nebo výzvu k nákupu či prodeji. Společnost AM CY ani její poskytovatelé negarantují přesnost, včasnost nebo úplnost informací. Než přijmete investiční rozhodnutí, měli byste se poradit s nezávislým poradcem. SPOLÉHÁNÍ SE NA INFORMACE O CENĚ, DATA NEBO JINÉ INFORMACE JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST AM CY ANI POSKYTOVATELÉ ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NENESOU ODPOVĚDNOST ZA DŮSLEDKOVÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S VYUŽITÍM INFORMACÍ. NA INFORMACE SE NEVZTAHUJÍ ŽÁDNÉ ZÁRUKY, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ. TO PLATÍ TAKÉ PRO ZÁRUKU OBCHODOVATELNOSTI, ZÁRUKU VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ZPŮSOB POUŽITÍ NEBO ZÁRUKU NEPORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV.

Minulá výkonnost jakéhokoli aktiva není zárukou výkonnosti budoucí.

14. Licence na používání softwaru AM CY

Jen „software“) ve stavu, v jakém se nachází. Vlastnická práva na software AM CY a veškeré jeho aktualizace zůstávají výhradním vlastnictvím AM CY, a to včetně všech patentů, autorských práv a ochranných známek. Software AM CY nesmíte prodávat, vyměňovat ani převádět na jiné osoby. Software AM CY nesmíte kopírovat, upravovat, překládat, dekompilovat, reverzně analyzovat nebo měnit do lidmi čitelné podoby, přizpůsobovat ani využívat k tvorbě odvozených děl, pokud vám k tomu společnost AM CY nedá písemné svolení. Společnost AM CY má právo žádat nápravné soudní nařízení v případě, že toto ustanovení bude porušeno. Tento odstavec zůstává v platnosti i po skončení platnosti této smlouvy.

15. Odmítnutí odpovědnosti a smluvní pokuty

15.1 Souhlasíte s tím, že společnost AM CY a Přidružené společnosti odškodníte za všechny činnosti, opomenutí, nároky, náklady, výdaje, poplatky (mimo jiné včetně právních poplatků), pokuty, ztráty, škody, daně, cla, odvody a jiné závazky, které společnosti AM CY a/nebo Přidruženým společnostem vzniknou nebo budou vznikat v souvislosti s:

 • a) kterýmkoli z vašich účtů nebo s kteroukoli z vašich transakcí nebo s jakoukoli odpovídající transakcí na burze nebo trhu nebo u brokera nebo u zprostředkujícího brokera nebo zprostředkovatele či zástupce,;
 • b) využitím práva nebo práva na odškodnění vyplývajícího z této smlouvy,;
 • c) plněním povinností společnosti AM CY, které společnost AM CY nesplní v důsledku nesplnění podmínek z vaší strany,;
 • d) neúspěšným zprostředkováním nebo chybným zprostředkováním způsobeným nesprávným použitím platformy AM CY,;
 • e) přerušením, pozastavení, zdržením nebo chybou v datech při zadávání obchodních pokynů, ke kterým může dojít kvůli závadě, přerušení, zdržení nebo jiných faktorech spojených s přenosem dat po internetu;
 • f) ztrátou plynoucí z vyzrazení vašeho uživatelského jména a hesla, osobních údajů nebo obchodních informací v důsledku vašeho nesprávného chování;
 • g) vaším využitím služeb poskytovaných společností AM CY, které vedlo ke ztrátě pro vás a/nebo třetí stranu;
 • h) zásahem vyšší moci, a to včetně vyhlášení války, teroristických činů, přírodních katastrof, neočekávaných změn v zákonech nebo regulacích apod. mimo kontrolu společnosti AM CY.

15.2 Rovněž souhlasíte s následujícím:

 • a) Registrací a otevřením účtu u AM CY vyjadřujete záruku, že se budete řídit příslušnými zákony a platnými nařízeními a pravidly spojenými s používáním platformy AM CY. Obchodní platformu AM CY a poskytované služby nesmíte zneužívat k rozšiřování nedovolených nebo škodlivých informací ani k zapojování do škodlivého jednání. Sem mimo jiné spadá šíření nepravdivých reklam, obrázků s násilnou tematikou, zveřejňování urážlivých nebo hanlivých komentářů, porušování soukromí jednotlivců a další informace v rozporu se zákony a nařízeními. Nesmíte se zapojovat do aktivit, které porušují autorské právo třetí strany nebo jiné zákonné právo nebo zájem. AM CY nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody plynoucí z takového chování.
 • b) AM CY nenese odpovědnost za trestné, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo související ztráty nebo škody, a to mimo jiné včetně nepřímých osobních škod, ušlého zisku, přerušení činnosti, ztráty obchodních informací nebo ztráty jakýchkoli jiných závislých zájmů.
 • c) Protože jsou s investicemi do cenných papírů nebo jiných finančních produktů spojena rizika ztráty, společnost AM CY nenese odpovědnost za zisky a škody a rizika, která s vaší investicí souvisejí.
 • d) Společnost AM CY a její Přidružené společnosti a spolupracující společnosti nemohou zaručit absolutní spolehlivost a přesnost poskytovaných informací, například se tím myslí informace o tržních cenách, grafy a komentáře. Společnost AM CY nenese odpovědnost ani za škody vzniklé z nepřesnosti nebo opomenutí jakékoli tržní skutečnosti ani škody, které vám vznikly podle vašeho subjektivního uvážení.
 • e) S používáním internetu jsou spojena určitá rizika. I přesto, že se společnost AM CY ze všech sil snaží zabraňovat škodlivým útokům nebo závadám, je možné, že dojde k určité prodlevě nebo ovlivnění přesnosti zveřejňovaných tržních informací a jiných informací týkajících se cenných papírů.
 • f) Vaše zařízení nemusí být kompatibilní s online transakčním systémem AM CY, což může vést k selháním při zadávání příkazů nebo jejich vypořádání. V takovém případě byste měli situaci okamžitě hlásit společnosti AM CY a poradit se s technickou podporou. Společnost AM CY za tyto situace nenese odpovědnost.
 • g) Společnost AM CY neprověřuje ani neověřuje obsah, který jí dodají spolupracující společnosti nebo Přidružené společnosti a negarantuje jeho přesnost. Posouzení daného obsahu je na vás. Společnost AM CY ani Přidružené společnosti ani spolupracující společnosti za něj nenesou odpovědnost.

15.3 Smluvní pokuty

Berete na vědomí, že při používání systému společnosti AM CY může docházet k prodlevám nebo přerušením, a to včetně těch, které zajistí úmyslné ochranné mechanismy systému AM CY. Za žádných okolností, ať už podniknete jakékoli kroky a utrpíte jakoukoli škodu, nesmí závazek společnosti AM CY překročit částku maximální měsíční provize, kterou jste společnosti AM CY zaplatili v průběhu šesti (6) měsíců před vznikem.

16. Soukromí a důvěrnost

16.1 Berete na vědomí, že otevřením účtu u nás a zadáním pokynů k nákupu nebo prodeji finančních produktů nám poskytujete osobní údaje ve smyslu kyperského „Zákona na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů z roku 2018 (zákon 125(I)/2018)“ v platném znění. Udělujete nám svolení zpracovávat všechny tyto údaje pro účely plnění smlouvy a správy vztahu mezi vámi a námi. Berete na vědomí, že za tímto účelem mohou být vaše osobní údaje odeslány mimo Kyperskou republiku nebo mimo Evropský hospodářský prostor. Udělujete souhlas se zpracováním a předáním takovýchto údajů v souladu s touto smlouvou a našimi Zásadami ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu a které mohou být čas od času aktualizovány. V případě, že nám sdělíte své daňové identifikační číslo („DIČ“), budeme při manipulaci, ukládání a nakládání s tímto DIČ postupovat v souladu s platnými nařízeními.

16.2 Důvěrné informace souhrnně zahrnují mimo jiné informace o naší činnosti včetně provozu, procesů, produktů a technologií, záležitostí, obchodů, transakcí, zákazníků, dodavatelů (dále jen „důvěrné informace“), ale nezahrnují informace, které:

 • a) jsou nebo se stanou veřejně známé jinak než v důsledku porušení této smlouvy nebo Zásad ochrany osobních údajů AM CY;
 • b) jste měli ve svém zákonném držení dříve, než jste je obdrželi od nás;
 • c) obdržíte bez jakékoli povinnosti udržovat jejich důvěrnost.

Společnost AM CY i vy prohlašujete, že:

 • a) nebudete důvěrné informace sdělovat žádné osobě s výjimkami, které stanovuje tato smlouva nebo zákon;
 • b) nebudete používat důvěrné informace k žádnému účelu kromě výkonu práv a povinností vyplývajících z této smlouvy.

Tento odstavec zůstává v platnosti i po ukončení platnosti této smlouvy.

17. Klient musí udržovat alternativní obchodní smlouvy

Počítačové systémy jako jsou ty, které používá AM CY, jsou ze své podstaty náchylné na narušení, prodlevy nebo selhání. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE PŘIJMETE PŘIMĚŘENÁ OPATŘENÍ K UDRŽENÍ ALTERNATIVNÍCH OBCHODNÍCH SMLUV VEDLE SMLOUVY O POUŽÍVÁNÍ ÚČTU AM CY, A TO ZA ÚČELEM PROVEDENÍ SVÝCH PŘÍKAZŮ V PŘÍPADECH, ŽE SYSTÉM AM CY NEBUDE K DISPOZICI.

18. Výslovná prohlášení

Společnost AM CY tímto prohlašuje následující:

18.1 Cenné papíry, které zakoupíte, budou mimo jiné podléhat všem podmínkám a omezením uvedeným v odstavci 9.4 této smlouvy.

18.2 Budete skutečným vlastníkem prostředků na svém účtu a musíte zajistit, aby zdroj a využití prostředků odpovídalo zákonům a aby postupy pro vklad a výměnu měny byly v souladu se zákony a nařízeními platnými ve vaší jurisdikci. Vedení jakýchkoli sporů týkajících se vlastnictví a legálnosti vašich prostředků nebo souvisejících závazků bude výhradně na vaší zodpovědnosti. Pokud bude v souvislosti s tím způsobena jakákoli ztráta společnosti AM CY nebo AM AS nebo AM PTY (dle situace), společnosti AM CY a AM AS nebo AM PTY (dle situace) na vás budou tuto škodu v plné výši vymáhat.

19. Omezení odpovědnosti a odškodnění

19.1 V závislosti na ustanoveních příslušných zákonů platných v Kyperské republice:

 • a) společnost AM CY ani Přidružené společnosti neposkytují žádné záruky, ať už výslovné nebo předpokládané, týkající se prodejnosti, vhodnosti k určitému účelu či jiné (včetně přesnosti, dostupnosti, úplnosti nebo kvality), ve vztahu ke službám nabízeným na základě smlouvy, a to mimo jiné včetně obchodní platformy společnosti AM CY,;
 • b) společnost AM CY a její Přidružené společnosti vylučují jakoukoli smluvní nebo jinou odpovědnost související s používáním jakékoli služby, která má být poskytnuta na základě této smlouvy, a za jakoukoli ztrátu, která vám vznikne přímo nebo nepřímo v důsledku nebo v souvislosti s následujícími situacemi:
  • i. jakákoli nepřesnost, chyba nebo zdržení či opomenutí v souvislosti s informacemi, které vám na základě této smlouvy poskytneme;
  • ii. jakékoli zdržení nebo nezdary či nepřesnosti související s poskytováním služeb, či ztráta přístupu ke službám, a to mimo jiné včetně jakéhokoli zdržení, nezdaru, nepřesnosti nebo nemožnosti přístupu k obchodní platformě, nebo v souvislosti s přenosem příkazů, pokynů nebo jiných informací;
  • iii. jakékoli špatné pochopení vašeho příkazu nebo pokynů v případě, že byl tento pokyn nejasný, nejednoznačný nebo nekonkrétní, nebo
  • iv. v případě výskytu události narušující poskytování služby.

19.2 Společnost AM CY a její Přidružené společnosti nenesou smluvní odpovědnost, a to včetně odpovědnosti za přečiny (včetně nedbalosti) a odpovědnosti za jakoukoli ztrátu možných zisků nebo vynaložené výdaje nebo zvláštní, nepřímé či důsledkové škody plynoucí z dodávání a poskytování služeb správy nebo úschovy finančních prostředků (dle konkrétní situace).

19.3 V maximálním rozsahu povoleném zákonem osvobozujete společnost AM CY, její Přidružené společnosti a jejich ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance, spolupracovníky, agenty a zástupce, jakož i jejich Přidružené společnosti, od všech nároků vyplývajících z:

 • a) nesplnění jakékoli povinnosti, ať už způsobené vaším jednáním nebo opomenutím v rámci této smlouvy nebo jakéhokoli příkazu, pokynu nebo transakce;
 • b) jakéhokoli vašeho porušení jakéhokoli platného zákona;
 • c) jakéhokoli prohlášení nebo záruky, které jste učinili nebo poskytli podle této smlouvy, ale posléze se ukázalo, že takové prohlášení nebo záruka je nepravdivá nebo nesprávná;
 • d) jakékoli chyby, opomenutí, podvodu, zneužití, nedbalosti, zpronevěry nebo trestného činu či opomenutí z vaší strany nebo ze strany kteréhokoli z vašich klientů, zaměstnanců, zástupců nebo pověřených osob, poradců nebo pomocníků;
 • e) nefunkčnosti některého z vašich počítačů nebo elektronických systémů nebo síťových prostředků, kdy nebylo možné úspěšně přenést data do AM CY, nebo v případě, kdy se v datech nebo informacích, které do takových systémů či sítí zadáte vy sami, vyskytne chyba či nedostatečnost;
 • f) jakéhokoli zpoždění při zpracování jakéhokoli příkazu nebo pokynu, například v důsledku zpoždění systémů nebo trhu, nebo v důsledku ověřovacích postupů nebo neautorizovaných procesů, nebo v důsledku čekací doby na volání nebo nutnosti dodržet interní zásady a postupy;
 • g) jakékoli legální činnosti provedené společností AM CY v souvislosti s touto smlouvou;
 • h) jakýmkoli pokynem, žádostí nebo příkazem, který vydáte vy sami;
 • i) důvodu, kdy se AM CY snaží vyhovět jakémukoli nařízení, žádosti či požadavku platného zákona, jakéhokoli finančního trhu, jakéhokoli úředního orgánu nebo regulačního orgánu, který má nad AM CY úřední moc;
 • j) situace, kdy se společnost AM CY v dobré víře snaží jednat v souladu s pokyny přijatými faxem, e-mailem nebo jinými prostředky, které jsou podepsány vámi nebo jakoukoli oprávněnou osobou, nebo je společnost AM CY za takové považuje;
 • k) plnění této smlouvy ze strany AM CY, nebo
 • l) pohledávek, které jsou splatné v souvislosti s pořízením jakéhokoli finančního produktu nebo v souvislosti s jakýmikoli výzvami nebo požadavky na platby (včetně nesplaceného kapitálu) v souvislosti s nimi.

20. Doplnění a ukončení

20.1 Společnost AM CY může tuto smlouvu čas od času doplnit. Všechny revidované podmínky této smlouvy vstoupí v platnost pět (5) pracovních dnů po datu zaslání e-mailového oznámení na vaši adresu nebo po datu zveřejnění informace na webu AM CY (přičemž platí dřívější datum). Jakékoli další využití služeb po datu platnosti budeme považovat za přijetí upravených podmínek.

Během tohoto období může Klient zaslat písemnou námitku e-mailem na adresu global@admiralmarkets.com. Když tak Klient učiní, musí okamžitě přestat využívat služeb poskytovaných společností AM CY s výjimkou uzavření všech účtů pro obchodování s cennými papíry (nebo všech ostatních účtů, na kterých bude možné obchody s cennými papíry provádět).

Před využitím služeb AM CY byste si měli pečlivě přečíst tuto smlouvu, protože se při dodržení všech jejích ustanovení můžete stát klienty AM CY. Jakmile začnete využívat funkce obchodní platformy AM CY, uzavíráte se společností AM CY vztah podléhající této smlouvě. Touto smlouvou se řídí všechny příkazy a instrukce na nákup nebo prodej finančních prostředků, které od vás obdržíme, a všechny transakce, které společnost AM CY vaším jménem uzavře. Všechny doplněné smlouvy nahradí předchozí smlouvy mezi vámi a společností AM CY se stejným předmětem plnění. Tento odstavec neslouží k tomu, aby omezil platnost jakýchkoli jiných dokumentů, zásad a smluv společnosti AM CY.

20.2 Bez omezení platnosti odstavce 11 o nesplnění povinností se může společnost AM CY kdykoli rozhodnout tuto smlouvu vypovědět oznámením. Tuto smlouvu můžete společnosti AM CY kdykoli vypovědět s pětidenní výpovědní lhůtou. Ukončení této smlouvy:

 • a) nemá vliv na nedořešené povinnosti vyplývající z této smlouvy, které mohou být v době jejího ukončení nevypořádané;
 • b) nebude mít vliv na povinnosti, které již mohly kterékoli ze stran vzniknout ve vztahu k nevyřízeným příkazům, pokynům nebo transakcím, které již vaším jménem provádíme, nebo ve vztahu k zákonným právům či povinnostem, které již mohly dle této smlouvy vzniknout, nebo ve vztahu k pokynům, které byly na jejím základě zadány
 • c) nebude mít vliv na platnost odstavců 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 19 a 20 dle situace.

Po ukončení smlouvy uhradíte společnosti AM CY neuhrazené splatné provize, poplatky a daně.

20.3 Po ukončení této smlouvy dle odstavce 12 o provizích a poplatcích a bez omezení platnosti odstavce 11 o nesplnění povinností společnost AM CY:

 • a) může provést jednu z následujících věcí:
  • i. zrušit nevyřízené příkazy a pokyny;
  • ii. provést jednu nebo více transakcí k zajištění uzavření jedné nebo více nevypořádaných transakcí nebo otevřených pozic;
  • iii. vypořádat všechny transakce, které nebyly v čase ukončení vypořádány;
  • iv. využít jakékoli jiné právo, které společnosti AM CY na základě této smlouvy vzniklo
  • v. činit nebo nečinit cokoli, co společnost AM CY považuje v kontextu ukončení této smlouvy (nebo její části),
 • b) v přiměřené lhůtě a s výhradou případného zástavního práva případně převede nebo nechá převést finanční produkty podle vašich pokynů, a to ve spolupráci s příslušným správcem, pokud je AM CY v dobré víře schopna takový převod zajistit a je dle platných zákonů oprávněna jej provést.
 • c) vyúčtuje provize a všechny další související poplatky a daně plynoucí z prodeje nebo převodu vašich finančních produktů.

V případě prodeje finančních produktů může dojít ke ztrátě vzniklé nerovností investovaných prostředků a prostředků získaných nazpět při prodeji. Společnost AM CY a její Přidružené společnosti nenese odpovědnost za takto vzniklou ztrátu. Veškeré ztráty nesete jen vy sami. Pokud finanční produkty není možné prodat, uplatnit nebo převést, společnost AM CY vydá na vaše náklady k finančním produktům certifikáty a tyto certifikáty vám předá. Tato smlouva bude platit až do okamžiku, kdy společnost AM CY převede, prodá, uplatní nebo jinak distribuuje finanční produkty, nebo dokud vám nevyplatí související výnosy.

21. Zásady ochrany soukromí

Klient prohlašuje, že si přečetl „Zásady ochrany osobních údajů“, které lze nalézt na webových stránkách společnosti AM CY, porozuměl jim a souhlasí se shromažďováním a používáním Klientem poskytnutých osobních údajů i Přidruženými společnostmi při dodržení zmíněných Zásad ochrany soukromí. Klient dále souhlasí s každoročním přijímáním oznámení o Zásadách ochrany soukromí prostřednictvím webu AM CY a prohlašuje, že bude sledovat web AM CY kvůli změnám, které v Zásadách ochrany soukromí proběhnou.

22. Postup při stížnostech

Shrnutí vnitřních zásad AM CY pro nakládání se stížnostmi bude Klientovi zpřístupněn na webu AM CY.

23. Rozhodné právo a soudní příslušnost

Klient neodvolatelně souhlasí, že se tato smlouva bude řídit zákony Kyperské republiky bez ohledu na možné konflikty mezi zákonnými nařízeními. Klient také neodvolatelně souhlasí s tím, že soudy Kyperské republiky mají výlučnou pravomoc rozhodovat veškeré spory týkající se provádění nebo plnění této smlouvy, všech transakcí podle této smlouvy a na všech účtech klienta, a že se neodvolatelně podrobuje pravomoci těchto soudů. Klient se vzdává všech budoucích námitek vznesených proti zahájení řízení u kteréhokoli z těchto soudů a nebude tvrdit, že případné řízení bylo zahájeno u nepříslušného soudu, nebo u soudu, který nemá u dané věci rozhodovací pravomoc.

Výše uvedené ujednání však nebrání společnosti AM CY nebo kterékoli z jejích Přidružených společností podat žalobu u soudu jakékoli jiné jurisdikce, a to dle vlastního uvážení.

24. Další ujednání

24.1 Souhlasíte s tím, že úplné znění smlouvy mezi vámi a námi je tvořeno touto smlouvou, různými dalšími dokumenty a zásadami o poskytování informací vydanými společností AM CY v aktuálním změní. Tato smlouva a další dokumenty a zásady o poskytování informací vydané společností AM CY v platném znění nahrazují jakoukoli jinou výslovnou a/nebo implicitní dohodu nebo prohlášení mezi vámi a společností AM CY. V případě, že nastanou okolnosti, na které se tato smlouva nevztahuje, platí pro Klienty, kteří obchodují s cennými papíry, podmínky poskytování služeb společnosti AM CY a všechny další platné dokumenty a zásady o poskytování informací. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webu AM CY.

24.2 Pokud bude kterékoli ustanovení této smlouvy považováno za nevymahatelné nebo neúčinné, bude odděleno v plném rozsahu dle zákona a nebude bránit ve vymahatelnosti ostatních ustanovení této smlouvy.

24.3 Udělujete společnosti AM CY souhlas s nahráváním všech telefonických rozhovorů mezi vámi, společností AM CY a kteroukoli Přidruženou společností. Vyjadřujete souhlas se Zásadami ochrany soukromí AM CY a souhlasíte s tím, že společnost AM CY bude shromažďovat nebo používat vaše informace v souladu s pravidly AM CY a platnými nařízeními.

24.4 Bez předchozího písemného souhlasu společnosti AM CY nepřevedete žádná práva ani povinnosti, které ze smlouvy vyplývají. Společnost AM CY může po oznámení převést tuto smlouvu na jiného brokera, obchodníka nebo zprostředkovatele obchodů s komoditami. Tato smlouva zajišťuje zájmy nástupnických společností AM CY nebo nabyvatelů práv. Společnost AM CY může tuto smlouvu kdykoli vypovědět, nebo může kdykoli ukončit poskytování svých služeb vám. Svůj účet můžete uzavřít prostřednictvím webu AM CY, nebo informováním společnosti AM CY po e-mailu, ale váš účet bude uzavřen teprve poté, co budou vypořádány všechny pozice a uspokojeny všechny další požadavky pro uzavření účtu, které jsou uvedeny na webu AM CY.

24.5 Společnosti AM CY udělujete svolení, aby se vás přímo nebo prostřednictvím třetí strany dotazovala na informace, které společnost AM CY potřebuje kvůli uskutečňování obchodních aktivit. Dotaz se může týkat hodnocení úvěruschopnosti a dalších úvěrových prověrek při vašem porušení této smlouvy nebo jejích ustanovení, případně může dotaz směřovat k ověření údajů, které jste uvedli do databáze třetí strany. Další podrobnosti ohledně ukládání a manipulace s vašimi údaji a jejich využívání se můžete dočíst v Zásadách ochrany soukromí na webu AM CY.

24.6 Společnost AM CY může tuto smlouvu čas od času doplnit při dodržení ustanovení odstavce 20 této smlouvy. V případě, že se některá ustanovení této smlouvy stanou z jakéhokoli důvodu zcela nebo částečně neúčinnými nebo nevymahatelnými, zůstávají ostatní podmínky v platnosti v maximálním rozsahu, v jakém to umožňuje zákon.

24.7 to smlouva je k dispozici v angličtině a dalších jazycích. V případě nesrovnalostí mezi anglickou verzí a verzí v jiném jazyce je platná verze v anglickém jazyce.