តម្រូវការប្រាក់តម្កល់

យើងផ្តល់នូវអានុភាពដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការជួញដូរ Forex និង CFD ទោះបីមានការដាក់ប្រាក់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។

អត្រាអានុភាពសម្រាប់គូរូបិយប័ណ្ណ


កំណត់ចំណាំ៖

  1. If a position is opened or closed (fully or partially) within an hour of the close of the Friday trading session on any given instrument, the leverage applied to all positions is 1:50 (for positions in Volatility index futures CFDs – 1:5). This includes positions opened prior to the pre-close hour but does not include those with lower leverage rates (e.g. 1:2). The above term has an extended duration for a number of CFDs on indices and bonds, the relevant data is specified on the instrument pages in Contract Specifications. If an open position was affected by the session pre-close leverage reduction, we will re-enable previously used higher leverage for all positions in this instrument before the market for this instrument re-opens, typically within a few hours from the latest daily session close time.It also takes into consideration the leverage rate settings you may have selected in your Trader’s Room (please see Note 2 below). Please also note that the above terms can be applied with special notice to other days of the working week in cases where holidays or extraordinary events may affect the trading schedule or available liquidity.
  2. អតិថិជនទាំងអស់មានជម្រើសក្នុងការកាត់បន្ថយ ឬបង្កើនអានុភាពរបស់គណនីដោយដៃដោយការជ្រើសរើសអត្រាការប្រាក់អានុភាពមួយនៅក្នុងការកំណត់គណនីនៅក្នុង បន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអានុភាពរបស់គណនីមានឥទិ្ធពលភ្លាមៗទៅលើតម្លៃប្រាក់តម្កល់នៃមុខតំណែងបើកទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកអត្រានៃការបញ្ជូលថយចុះតម្លៃជួរនិយមដែលអនុវត្តចំពោះទីតាំងរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់អានុភាពដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងតារាងខាងលើ។
  3. តម្រូវការប្រាក់តម្កល់សម្រាប់ទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ជីខាងលើអាចរកបាន លក្ខណៈពិសេសកិច្ចសន្យា ដោយជ្រើសឧបករណ៍ចាំបាច់នៅក្នុងម៉ឺនុយមើល។

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។