តម្រូវការប្រាក់តម្កល់

យើងផ្តល់នូវអានុភាពដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការជួញដូរ Forex និង CFD ទោះបីមានការដាក់ប្រាក់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។

អត្រាអានុភាពសម្រាប់គូរូបិយប័ណ្ណ

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 7,500,000up to 10,000,000up to 7,500,000up to 6,000,0001:500
7,500,000 - 10,000,00010,000,000 - 14,000,0007,500,000 - 10,000,0006,000,000 - 8,000,0001:200
10,000,000 - 12,500,00014,000,000 - 17,000,00010,000,000 - 12,500,0008,000,000 - 10,000,0001:50
Over 12,500,000Over 17,000,000Over 12,500,000Over 10,000,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 6,000,000up to 8,000,000up to 6,000,000up to 5,000,0001:500
6,000,000 - 8,000,0008,000,000 - 11,000,0006,000,000 - 8,000,0005,000,000 - 6,500,0001:200
8,000,000 - 10,000,00011,000,000 - 14,000,0008,000,000 - 10,000,0006,500,000 - 8,000,0001:50
Over 10,000,000Over 14,000,000Over 10,000,000Over 8,000,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 2,500,000up to 3,500,000up to 2,500,000up to 2,000,0001:500
2,500,000 - 3,500,0003,500,000 - 4,900,0002,500,000 - 3,500,0002,000,000 - 2,900,0001:200
3,500,000 - 4,000,0004,900,000 - 5,600,0003,500,000 - 4,000,0002,900,000 - 3,300,0001:50
Over 4,000,000Over 5,600,000Over 4,000,000Over 3,300,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,500,000up to 2,000,000up to 1,500,000up to 1,200,0001:25
1,500,000 - 2,300,0002,000,000 - 3,000,0001,500,000 - 2,300,0001,200,000 - 1,900,0001:10
Over 2,300,000Over 3,000,000Over 2,300,000Over 1,900,0001:3
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for [ASX200], [DAX30], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:500
500,000 - 3,500,000700,000 - 4,900,000500,000 - 3,500,000400,000 - 2,900,0001:200
3,500,000 - 4,700,0004,900,000 - 6,500,0003,500,000 - 4,700,0002,900,000 - 3,800,0001:50
Over 4,700,000Over 6,500,000Over 4,700,000Over 3,800,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,000,000up to 1,400,000up to 1,000,000up to 800,0001:200
1,000,000 - 1,500,0001,400,000 - 2,100,0001,000,000 - 1,500,000800,000 - 1,200,0001:50
Over 1,500,000Over 2,100,000Over 1,500,000Over 1,200,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for GOLD, SILVER, XAUAUD, WTI, BRENT

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:500
500,000 - 3,000,000700,000 - 4,000,000500,000 - 3,000,000400,000 - 2,500,0001:200
3,000,000 - 4,000,0004,000,000 - 5,600,0003,000,000 - 4,000,0002,500,000 - 3,300,0001:50
Over 4,000,000Over 5,600,000Over 4,000,000Over 3,300,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, BUXComp and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1,000,000up to 1,400,000up to 1,000,000up to 800,0001:100
1,000,000 - 1,500,0001,400,000 - 2,000,0001,000,000 - 1,500,000800,000 - 1,200,0001:50
Over 1,500,000Over 2,000,000Over 1,500,000Over 1,200,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage ?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:50
Over 500,000Over 700,000Over 500,000Over 400,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage ?
USDAUDEURGBP
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 500,000up to 700,000up to 500,000up to 400,0001:30
Over 500,000Over 700,000Over 500,000Over 400,0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

កំណត់ចំណាំ៖

  1. ប្រសិនបើទីតាំងត្រូវបានបើក ឬបិទ (ពេញលេញ ឬដោយផ្នែក) ក្នុងរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវគ្គជួញដូរថ្ងៃសុក្រនៅលើឧបករណ៍ដែលបានផ្តល់ឱ្យនោះអានុភាពដែលបានអនុវត្តចំពោះមុខតំណែងទាំងអស់គឺ 1:50 ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងទីតាំងដែលបានបើកមុនពេលម៉ោងបិទមុនប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកដែលមានអត្រាអានុភាពទាប (ឧ។ 1:10) ។ រយៈពេលខាងលើមានរយៈពេលយូរសម្រាប់ CFDs មួយចំនួនលើសន្ទស្សន៍សាច់ប្រាក់និងមូលបត្របំណុលទិន្នន័យដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានបញ្ជាក់នៅលើទំព័រឧបករណ៍នៅក្នុង កិច្ចសន្យាជាក់លាក់។ តម្លៃប្រាក់តម្កល់នៃមុខតំណែងដែលមានអត្រាការអនុវត្ដលេខ 1:50 ត្រូវបានអនុវត្តក្នុងអំឡុងពេលបិទជិតត្រូវបានគណនាឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅចុងសប្តាហ៍។ តាមរយៈការបើកសម័យប្រជុំនៅថ្ងៃច័ន្ទប្រាក់បំណាច់ដែលបានអនុវត្តចំពោះមុខតំណែងបែបនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីតម្លៃនៃការគិតរបស់ពួកគេដូចដែលបានកំណត់។ វាក៏ត្រូវចំណាយពេលពិចារណាលើការកំណត់អត្រាការប្រាក់ដែលអ្នកអាចជ្រើសរើសនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូររបស់អ្នក (សូមមើលចំណាំទី 3 ខាងក្រោម) ។ សូមចំណាំផងដែរថាលក្ខខណ្ឌខាងលើអាចត្រូវបានអនុវត្តនៅលើសេចក្តីជូនដំណឹងពិសេសមួយទៅថ្ងៃផ្សេងទៀតនៃសប្តាហ៍ធ្វើការនៅក្នុងករណីដែលថ្ងៃឈប់សម្រាកអាចប៉ះពាល់ដល់កាលវិភាគជួញដូរ។
  2. អតិថិជនទាំងអស់មានជម្រើសក្នុងការកាត់បន្ថយ ឬបង្កើនអានុភាពរបស់គណនីដោយដៃដោយការជ្រើសរើសអត្រាការប្រាក់អានុភាពមួយនៅក្នុងការកំណត់គណនីនៅក្នុង បន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអានុភាពរបស់គណនីមានឥទិ្ធពលភ្លាមៗទៅលើតម្លៃប្រាក់តម្កល់នៃមុខតំណែងបើកទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកអត្រានៃការបញ្ជូលថយចុះតម្លៃជួរនិយមដែលអនុវត្តចំពោះទីតាំងរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់អានុភាពដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងតារាងខាងលើ។
  3. តម្រូវការប្រាក់តម្កល់សម្រាប់ទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ជីខាងលើអាចរកបាន លក្ខណៈពិសេសកិច្ចសន្យា ដោយជ្រើសឧបករណ៍ចាំបាច់នៅក្នុងម៉ឺនុយមើល។

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។