តម្រូវការប្រាក់តម្កល់

CFDs are leveraged products. You have to allocate only a fraction of the market value of the underlying asset as a margin in your account when making a trade. Our margin requirements vary depending on product and your client category.

Choose your client category

Margin requirements for Wholesale Clients - CFDs

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 10.000.000up to 7.500.000up to 6.000.000up to 7.500.0001:500
10.000.000 - 14.000.0007.500.000 - 10.000.0006.000.000 - 8.000.0007.500.000 - 10.000.0001:200
14.000.000 - 17.000.00010.000.000 - 12.500.0008.000.000 - 10.000.00010.000.000 - 12.500.0001:50
Over 17.000.000Over 12.500.000Over 10.000.000Over 12.500.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 8.000.000up to 6.000.000up to 5.000.000up to 6.000.0001:500
8.000.000 - 11.000.0006.000.000 - 8.000.0005.000.000 - 6.500.0006.000.000 - 8.000.0001:200
11.000.000 - 14.000.0008.000.000 - 10.000.0006.500.000 - 8.000.0008.000.000 - 10.000.0001:50
Over 14.000.000Over 10.000.000Over 8.000.000Over 10.000.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់
Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 2.000.000up to 1.500.000up to 1.200.000up to 1.500.0001:25
2.000.000 - 3.000.0001.500.000 - 2.300.0001.200.000 - 1.900.0001.500.000 - 2.300.0001:10
Over 3.000.000Over 2.300.000Over 1.900.000Over 2.300.0001:3
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700.000up to 500.000up to 400.000up to 500.0001:500
700.000 - 4.900.000500.000 - 3.500.000400.000 - 2.900.000500.000 - 3.500.0001:200
4.900.000 - 6.500.0003.500.000 - 4.700.0002.900.000 - 3.800.0003.500.000 - 4.700.0001:50
Over 6.500.000Over 4.700.000Over 3.800.000Over 4.700.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1.400.000up to 1.000.000up to 800.000up to 1.000.0001:200
1.400.000 - 2.100.0001.000.000 - 1.500.000800.000 - 1.200.0001.000.000 - 1.500.0001:50
Over 2.100.000Over 1.500.000Over 1.200.000Over 1.500.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for GOLD, XAUAUD and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700.000up to 500.000up to 400.000up to 500.0001:500
700.000 - 4.000.000500.000 - 3.000.000400.000 - 2.500.000500.000 - 3.000.0001:200
4.000.000 - 5.600.0003.000.000 - 4.000.0002.500.000 - 3.300.0003.000.000 - 4.000.0001:50
Over 5.600.000Over 4.000.000Over 3.300.000Over 4.000.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rates for SILVER, COPPER, PLATINUM, PALLADIUM, #China50, CRUDOIL, BRENT and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 1.400.000up to 1.000.000up to 800.000up to 1.000.0001:100
1.400.000 - 2.000.0001.000.000 - 1.500.000800.000 - 1.200.0001.000.000 - 1.500.0001:50
Over 2.000.000Over 1.500.000Over 1.200.000Over 1.500.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rate for [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore25, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700.000up to 500.000up to 400.000up to 500.0001:50
Over 700.000Over 500.000Over 400.000Over 500.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Leverage rate for [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 and respective future CFDs.

Notional Position Value in Account Currency Leverage 1?
AUDEURGBPUSD
The ratio of position's notional value to amount of margin required for opening a position (e.g. leverage 1:1000 means that EUR 100,000 contract requires as low as 100 EUR margin)
up to 700.000up to 500.000up to 400.000up to 500.0001:30
Over 700.000Over 500.000Over 400.000Over 500.0001:10
មើលឧទាហរណ៍ការគណនាប្រាក់តម្កល់

Margin Requirements for Retail Clients - CFDs

អានុភាពដល់ទៅ ឧបករណ៍
1:30
  • Major currency pairs: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF and USDCAD
  • Major cross rates: CADJPY, EURCAD, EURGBP, EURJPY, GBPCAD, GBPJPY, CADCHF, EURCHF, GBPCHF, CHFJPY, GBPAUD, AUDCAD, EURAUD, AUDJPY, AUDCHF
1:20
  • All other currency pairs
  • GOLD, XAUAUD-ECN
  • [DAX40], [DJI30], [SP500], [NQ100], [JP225], [ASX200], [STOXX50], [FTSE100], [CAC40] and respective future CFDs
1:10 All other index and commodity CFDs (e.g. BRENT, SILVER, [HSI50])
1:5 CFDs on stocks, ETFs and bonds (e.g. #AAPL, #QQQ, #Bund)
1:2 Digital Currency CFDs (e.g. BTCUSD, ETHUSD)

កំណត់ចំណាំ៖

  1. If a position on any given instrument is opened or closed (fully or partially) within the pre-close period of an hour before the Friday trading session close, the leverage applied to all positions in this same group of instruments is 1:50 (for positions in Volatility index futures CFDs – 1:5). This includes positions opened prior to the pre-close hour but does not include those with lower leverage rates (e.g. 1:2). The above term has an extended duration for a number of CFDs on indices and bonds. The relevant data is specified on the instrument pages in Contract Specifications. If an open position was affected by the session pre-close leverage reduction, we will re-enable previously used higher leverage for all positions in this instrument before the market for this instrument re-opens, typically within a few hours from the latest daily session close time. Please also note that the above terms can be applied with special notice to other days of the working week in cases where holidays or extraordinary events may affect the trading schedule or available liquidity.
  2. អតិថិជនទាំងអស់មានជម្រើសក្នុងការកាត់បន្ថយ ឬបង្កើនអានុភាពរបស់គណនីដោយដៃដោយការជ្រើសរើសអត្រាការប្រាក់អានុភាពមួយនៅក្នុងការកំណត់គណនីនៅក្នុង បន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ សូមកត់សម្គាល់ថាការផ្លាស់ប្តូរអានុភាពរបស់គណនីមានឥទិ្ធពលភ្លាមៗទៅលើតម្លៃប្រាក់តម្កល់នៃមុខតំណែងបើកទាំងអស់។ ប្រសិនបើអ្នកជ្រើសយកអត្រានៃការបញ្ជូលថយចុះតម្លៃជួរនិយមដែលអនុវត្តចំពោះទីតាំងរបស់អ្នកចាប់ផ្តើមពីអ្វីដែលបានបញ្ជាក់សម្រាប់អានុភាពដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងតារាងខាងលើ។
  3. តម្រូវការប្រាក់តម្កល់សម្រាប់ទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ជីខាងលើអាចរកបាន លក្ខណៈពិសេសកិច្ចសន្យា ដោយជ្រើសឧបករណ៍ចាំបាច់នៅក្នុងម៉ឺនុយមើល។
  1. តម្រូវការប្រាក់តម្កល់សម្រាប់ទីផ្សារផ្សេងទៀតក្រៅពីបញ្ជីខាងលើអាចរកបាន លក្ខណៈពិសេសកិច្ចសន្យា ដោយជ្រើសឧបករណ៍ចាំបាច់នៅក្នុងម៉ឺនុយមើល។
  2. Positions on the Volatility Index Futures CFD, generally available for trading with the leverage of 1:10 are provided with pre-close margining leverage of 1:5. If a position is opened or closed (fully or partially) from 22:00 EET Friday then the pre-close margin of 1:5 is applied. Please also note that the above terms can be applied to other days of the working week in cases where holidays or extraordinary events may affect the trading schedule or available liquidity.