ការដាក់ និងការដកប្រាក់

ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីជម្រើសសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អ្នកក្រោម Admiral Markets Pty Ltd ។

ការដាក់ប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលយក កម្រៃជើងសារ និងកម្រៃនានា ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា 1 ពេលវេលាដំណើរការ ការដាក់ប្រាក់
ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ
AUD / GBP / EUR / CHF / RUB / USD ឥតគិតថ្លៃ គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា រហូតដល់ 3 ថ្ងៃអាជីវកម្ម ការដាក់ប្រាក់
វីសាកាត និងម៉ាស្ទ័រកាត
AUD / USD / EUR / GBP / CHF ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 50 CHF 7 500 AUD / 5 000 USD / EUR / GBP / CHF ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
iBank&BankLink CNY / IDR / MYR / THB / VND ឥតគិតថ្លៃ 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 4 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND up to 1 business day ការដាក់ប្រាក់
Skrill 5
AUD / USD / EUR / SGD ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 16 000 SGD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
Neteller 5
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 6 400 JPY / 80 SGD / 300 BRL / 1150 MXN 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 16 000 SGD / 60 000 BRL / 230 000 MXN ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
SafetyPay
USD / EUR / MXN / CLP ឥតគិតថ្លៃ 50 USD / 50 EUR / 1150 MXN / 45 000 CLP 5000 USD / 5000 EUR / 115 000 MXN / 4 500 000 CLP up to 1 business day ការដាក់ប្រាក់
AstroPay 2
AstroPay
USD / EUR ឥតគិតថ្លៃ 50 USD / 50 EUR 5 000 USD / 5 000 EUR ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
Trustly 2
Trustly
AUD / USD / EUR / SGD ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 7 500 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 8 000 SGD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
Bitcoin 2
Trustly
USD ឥតគិតថ្លៃ 50 USD 3 000 USD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
ការផ្ទេរប្រាក់ឆាប់រហ័ស
Rapid Transfer
AUD / USD / EUR / SGD ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 7 500 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 8 000 SGD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់


ថ្លៃសេវាអាស្រ័យលើការជួញដូរ
កម្រៃជើងសារ សូមស្វែងរកអត្រាកម្រៃជើងសារ និងតម្លៃកម្រៃជើងសាររអប្បបរមាក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់


ការផ្ទេរខាងក្នុង
Between a clients’ separate trading accounts:
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចគ្នា ឥតគិតថ្លៃ
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានខុសគ្នា 1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់
Between a clients’ separate wallets, wallet and trading account:
Wallets, wallet and account with the same base currency Free
Wallets, wallet and account with different base currencies 1 5 free transfers, 1 % of the amount thereafter (min. 1 EUR)


ថ្លៃសេវាបន្ថែម
បើកគណនីជួញដូរផ្ទាល់ ឬសាកល្បង ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាអសកម្ម (សុពលភាពគឺ 01.09.2017) 3 10 EUR (ក្នុងមួយខែ)
Currency conversion fee 6 0.3%

1 ដែនកំណត់ក្នុង 24 ម៉ោងក្នុងមួយអតិថិជន

2 អាចស្វែងរកបានតាមរយៈ Skrill

3 Inactivity fee - the sum charged to trading account that have not executed any transactions in the previous 24 months and are not used for holding open position/-s. Only charged if the account balance is greater than zero.

4 maximum amount per transaction 45 000 CNY

5 not available for EEA

6  the fixed rate that applies to every trade made in a currency which is different from the account’s base currency


លក្ខខណ្ឌទូទាត់

សុពលភាពគឺ 19.01.2018

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (តទៅនេះហៅថា “លក្ខខណ្ឌ”) អនុវត្តចំពោះការផ្ទេរណាមួយដែលធ្វើឡើង​ដោយអតិថិជនរបស់ Admiral Markets Pty Ltd (តទៅនេះហៅថា “Admiral Markets”) សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការដាក់ប្រាក់មូលនិធិរូបិយវត្ថុទៅ ឬដកមូលនិធិរូបិយវត្ថុពី (តទៅនេះហៅថា “ការទូទាត់”) គណនីជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​ដែលត្រូវបានបើកជាមួយ Admiral Markets។

នៅពេលដាក់សំណើទៅ Admiral Markets សម្រាប់ការទូទាត់ អតិថិជននីមួយៗបញ្ជាក់ថាពួកគេបានអាន យល់ និងយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់វិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែល​បានប្រើ​ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមិនបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ លក្ខខណ្ឌគណនីទូទៅនៃ Admiral Markets Pty Ltd ត្រូវអនុវត្ត។

1. ការទូទាត់

1.1 Admiral Markets សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយក ឬបដិសេធសំណើទូទាត់របស់អតិថិជនដោយ​ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅពេលណាមួយ។ សូមចំណាំថា Admiral Markets មិនត្រូវទទួលយក និងមិនដំណើរការការទូទាត់ដែលត្រូវបាននាំទៅ ឬ​មានប្រភពចេញពីគណនីរបស់បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀត (មនុស្សទីបី) ជាងអតិថិជន។

1.2 នៅក្នុងករណីនៃការដកប្រាក់ Admiral Markets រក្សាសិទ្ធិដើម្បីអនុវត្តសំណើបែបនេះទៅធនាគារដូចគ្នា ធនាគារអន្តរការី និងគណនីដូចគ្នាដែលអតិថិជនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់មុន ឬមុនណាមួយ ដោយមិនគិតពីវិធីដកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស ឬពេញចិត្តដោយអតិថិជន។

1.3 Admiral Markets សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការប្រតិបត្តិនៃការទូទាត់និងស្នើសុំឯកសារបន្ថែម នៅពេលណាមួយទាំងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រភពនៃការទូទាត់ ឬបើចាត់ទុកថាចាំបាច់បែបផ្សេងដោយ Admiral Markets។

2. ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការទូទាត់

2.1 ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់បន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការទូទាត់ (ឧទា. ដែនកំណត់ការទូទាត់ កាលវិភាគពេលវេលា ជាដើម) នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ នៅពេលដាក់សំណើសុំការទូទាត់ ចំណែកឯអតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះការកត់ត្រានូវព័ត៌មានលម្អិតមុនពេល​ធ្វើការស្នើសុំការទូទាត់។

3. សំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ

3.1 អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយលើសំណើទូទាត់។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបានធ្វើសំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ Admiral Markets មិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងបំណុលពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ទេ ហើយក៏មិនសងបំណុលដល់​អតិថិជននូវកម្រៃសេវាថ្លៃដើម ឬការចំណាយផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើង។ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងចំពោះ Admiral Markets ចំពោះការចំណាយណាមួយ ឬការខូចខាតដែលកើតមានឡើងជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំការទូទាត់ដែលមានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ។

4. ថ្លៃសេវា

4.1 ការបើកគណនីជួញដូរ ឬគណនីសាកល្បងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

4.2 បើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនខុសគ្នាពីរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃមូលនិធិដែលបានផ្ទេរ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរនឹងត្រូវបានបម្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារអ្នកទទួល Admiral Markets ទៅកន្លែងដែលការទូទាត់ត្រូវបាន​ដឹកនាំនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្លែងប្រាក់។

4.3 ប្រាក់បញ្ញើនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ Admiral Markets។

4.4 ប្រសិនបើមានការគិតថ្លៃសេវាកម្មធនាគារបន្ថែមណាមួយលើការផ្ទេរប្រាក់ (ពីធនាគារទទួល ឬធនាគារអន្តរការី) ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានដកពីមូលនិធិដែលត្រូវផ្ទេរ។ ជាលទ្ធផលនៃការនេះ អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់នៅពីក្រោមអ្វីដែលត្រូវបាន​គេមានបំណងពីដំបូង។ Admiral Markets នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃសេវាកម្មណាមួយដែលត្រូវបានផ្ទេរអោយ​ទៅ​ធនាគារផ្សេងទេ។

4.5 ការផ្លាស់ប្តូរដែលតម្រូវឱ្យមានការគិតថ្លៃសេវាបង់ប្រាក់ (ឧទាហរណ៍ប្រភេទសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ដូចជា “ការទូទាត់ទាំងអស់ចំពោះអ្នកទទួលផល” ឬ “ការចំណាយរួមគ្នា”) ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគណនីធនាគារ Admiral Markets ហើយការកាត់ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលត្រូវផ្ទេរទៅ​គណនីជួញដូរ​របស់អតិថិជន។

4.6 Admiral Markets ដំណើរការការដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អតិថិជននៅថ្ងៃធ្វើការដដែល បើ​សំណើ​សុំដកប្រាក់បានឈានដល់ Admiral Markets មុនម៉ោង 17:00។ ការស្នើសុំដកប្រាក់ដែលទទួលបានដោយ Admiral Markets បន្ទាប់ពីម៉ោង 17:00 នៅថ្ងៃធ្វើការ ឬនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់ជាតិ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកធនាគារ នឹងត្រូវបាន​ដំណើរការ​នៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។

4.7 ថ្លៃសេវាដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានគិតប្រាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចបានប្រើនៅលើគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន ពោលគឺបើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីគឺ AUD ការគិតថ្លៃនឹងអនុវត្តជា AUD ប្រសិនបើ​រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជា EUR ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តជា EUR ។ល។

4.8 សូមចំណាំថាការជួញដូរអាចតម្រូវឱ្យមានថ្លៃសេវាបន្ថែមដែលទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីប្រាក់ (ឧទា. ថ្លៃផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រាក់) សម្រាប់តំណែងនៅលើឧបករណ៍ដែលបានប្រារព្ធឡើងពេញមួយយប់ និងឥណទាន / ឥណពន្ធ​នៃការលៃតម្រូវភាគលាភសម្រាប់តំណែងនៅលើភាគហ៊ុន CFDs និងសន្ទស្សន៍ CFDs អនុលោមតាម​លក្ខខណ្ឌដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកបញ្ជាក់កិច្ចសន្យានៃគេហទំព័ររបស់ Admiral Markets។

5. ច្បាប់ក្នុងស្រុក

5.1 ខណៈដែលច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុ អាចមាន​ភាពខុសគ្នា​ខ្លាំងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ អតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះ​ការអនុលោមតាម​បទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកណាមួយជាពិសេសជាមួយបំណុលពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាន។

6. ភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធទូទាត់

6.1 អតិថិជនម្នាក់ៗគួរកត់សម្គាល់ពីភាពងាយរងគ្រោះដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបរាជ័យ ការពន្យារពេល និង / ឬការរំខាននៃប្រព័ន្ធទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់។ អតិថិជនត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងឱ្យរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគរបស់ពួកគេឱ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព និង​បន្តត្រួតពិនិត្យកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេសម្រាប់មេរោគ។

6.2 មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាដែលថា Admiral Markets ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល​ ភាពខុលប្រក្រតី និង / ឬការដាច់នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ និង / ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត​ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ ឬត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និង / ឬសម្រាប់លទ្ធផលនៃការពន្យារពេល បញ្ហាមិន​ដំណើរការ និង / ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។


វិធីសាស្ដ្រដកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលយក កម្រៃជើងសារ និងកម្រៃនានា ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា ពេលវេលាដំណើរការ ការដកប្រាក់
ការផ្ទេរតាមធនាគារ 2
AUD / GBP / EUR / CHF / RUB / USD 1 free withdrawal request every month គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា up to 3-5 business days ការដកប្រាក់
iBank&BankLink CNY / IDR / MYR / THB / VND សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 2 លើកជារៀងរាល់ខែ 4 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 7 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND 1-3 business days ការដកប្រាក់
Skrill 3
AUD / USD / EUR / SGD សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 2 លើកជារៀងរាល់ខែ 5 1 AUD / USD / EUR / SGD 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 16 000 SGD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដកប្រាក់
Neteller 3
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 2 លើកជារៀងរាល់ខែ 6 1 AUD / 1 USD / 1 EUR / 1 GBP / 130 JPY / 1 SGD / 6 BRL / 23 MXN 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 16 000 SGD / 60 000 BRL / 230 000 MXN ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដកប្រាក់


ថ្លៃសេវាអាស្រ័យលើការជួញដូរ
កម្រៃជើងសារ សូមស្វែងរកអត្រាកម្រៃជើងសារ និងតម្លៃកម្រៃជើងសាររអប្បបរមាក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់


ការផ្ទេរខាងក្នុង
Between a clients’ separate trading accounts:
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចគ្នា ឥតគិតថ្លៃ
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានខុសគ្នា 1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់
Between a clients’ separate wallets, wallet and trading account:
Wallets, wallet and account with the same base currency Free
Wallets, wallet and account with different base currencies 5 free transfers, 1 % of the amount thereafter (min. 1 EUR)


ថ្លៃសេវាបន្ថែម
បើកគណនីជួញដូរផ្ទាល់ ឬសាកល្បង ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាអសកម្ម (សុពលភាពគឺ 01.09.2017) 1 10 EUR (ក្នុងមួយខែ)

1 Inactivity fee - the sum charged to trading account that have not executed any transactions in the previous 24 months and are not used for holding open position/-s. Only charged if the account balance is greater than zero.

2 15 AUD / 10 GBP / 10 EUR / 12 CHF / 700 RUB / 10 USD

3 not available for EEA

4 0,5% min. 1 CNY / IDR / MYR / THB / VND

5 1%, min. 1 AUD / USD / EUR / SGD

6 1%, min. 1 AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / 3 BRL / 16 MXN

7 maximum amount per transaction 45 000 CNY


លក្ខខណ្ឌទូទាត់

សុពលភាពគឺ 19.01.2018

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (តទៅនេះហៅថា “លក្ខខណ្ឌ”) អនុវត្តចំពោះការផ្ទេរណាមួយដែលធ្វើឡើង​ដោយអតិថិជនរបស់ Admiral Markets Pty Ltd (តទៅនេះហៅថា “Admiral Markets”) សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការដាក់ប្រាក់មូលនិធិរូបិយវត្ថុទៅ ឬដកមូលនិធិរូបិយវត្ថុពី (តទៅនេះហៅថា “ការទូទាត់”) គណនីជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​ដែលត្រូវបានបើកជាមួយ Admiral Markets។

នៅពេលដាក់សំណើទៅ Admiral Markets សម្រាប់ការទូទាត់ អតិថិជននីមួយៗបញ្ជាក់ថាពួកគេបានអាន យល់ និងយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់វិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែល​បានប្រើ​ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមិនបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ លក្ខខណ្ឌគណនីទូទៅនៃ Admiral Markets Pty Ltd ត្រូវអនុវត្ត។

1. ការទូទាត់

1.1 Admiral Markets សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទទួលយក ឬបដិសេធសំណើទូទាត់របស់អតិថិជនដោយ​ការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននៅពេលណាមួយ។ សូមចំណាំថា Admiral Markets មិនត្រូវទទួលយក និងមិនដំណើរការការទូទាត់ដែលត្រូវបាននាំទៅ ឬ​មានប្រភពចេញពីគណនីរបស់បុគ្គលម្នាក់ផ្សេងទៀត (មនុស្សទីបី) ជាងអតិថិជន។

1.2 នៅក្នុងករណីនៃការដកប្រាក់ Admiral Markets រក្សាសិទ្ធិដើម្បីអនុវត្តសំណើបែបនេះទៅធនាគារដូចគ្នា ធនាគារអន្តរការី និងគណនីដូចគ្នាដែលអតិថិជនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់មុន ឬមុនណាមួយ ដោយមិនគិតពីវិធីដកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស ឬពេញចិត្តដោយអតិថិជន។

1.3 Admiral Markets សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការប្រតិបត្តិនៃការទូទាត់និងស្នើសុំឯកសារបន្ថែម នៅពេលណាមួយទាំងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រភពនៃការទូទាត់ ឬបើចាត់ទុកថាចាំបាច់បែបផ្សេងដោយ Admiral Markets។

2. ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការទូទាត់

2.1 ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់បន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការទូទាត់ (ឧទា. ដែនកំណត់ការទូទាត់ កាលវិភាគពេលវេលា ជាដើម) នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ នៅពេលដាក់សំណើសុំការទូទាត់ ចំណែកឯអតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះការកត់ត្រានូវព័ត៌មានលម្អិតមុនពេល​ធ្វើការស្នើសុំការទូទាត់។

3. សំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ

3.1 អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយលើសំណើទូទាត់។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបានធ្វើសំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ Admiral Markets មិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងបំណុលពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ទេ ហើយក៏មិនសងបំណុលដល់​អតិថិជននូវកម្រៃសេវាថ្លៃដើម ឬការចំណាយផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើង។ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងចំពោះ Admiral Markets ចំពោះការចំណាយណាមួយ ឬការខូចខាតដែលកើតមានឡើងជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំការទូទាត់ដែលមានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ។

4. ថ្លៃសេវា

4.1 ការបើកគណនីជួញដូរ ឬគណនីសាកល្បងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

4.2 បើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនខុសគ្នាពីរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃមូលនិធិដែលបានផ្ទេរ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរនឹងត្រូវបានបម្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារអ្នកទទួល Admiral Markets ទៅកន្លែងដែលការទូទាត់ត្រូវបាន​ដឹកនាំនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្លែងប្រាក់។

4.3 ប្រាក់បញ្ញើនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ Admiral Markets។

4.4 ប្រសិនបើមានការគិតថ្លៃសេវាកម្មធនាគារបន្ថែមណាមួយលើការផ្ទេរប្រាក់ (ពីធនាគារទទួល ឬធនាគារអន្តរការី) ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានដកពីមូលនិធិដែលត្រូវផ្ទេរ។ ជាលទ្ធផលនៃការនេះ អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់នៅពីក្រោមអ្វីដែលត្រូវបាន​គេមានបំណងពីដំបូង។ Admiral Markets នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃសេវាកម្មណាមួយដែលត្រូវបានផ្ទេរអោយ​ទៅ​ធនាគារផ្សេងទេ។

4.5 ការផ្លាស់ប្តូរដែលតម្រូវឱ្យមានការគិតថ្លៃសេវាបង់ប្រាក់ (ឧទាហរណ៍ប្រភេទសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ដូចជា “ការទូទាត់ទាំងអស់ចំពោះអ្នកទទួលផល” ឬ “ការចំណាយរួមគ្នា”) ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគណនីធនាគារ Admiral Markets ហើយការកាត់ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលត្រូវផ្ទេរទៅ​គណនីជួញដូរ​របស់អតិថិជន។

4.6 Admiral Markets ដំណើរការការដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អតិថិជននៅថ្ងៃធ្វើការដដែល បើ​សំណើ​សុំដកប្រាក់បានឈានដល់ Admiral Markets មុនម៉ោង 17:00។ ការស្នើសុំដកប្រាក់ដែលទទួលបានដោយ Admiral Markets បន្ទាប់ពីម៉ោង 17:00 នៅថ្ងៃធ្វើការ ឬនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់ជាតិ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកធនាគារ នឹងត្រូវបាន​ដំណើរការ​នៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។

4.7 ថ្លៃសេវាដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានគិតប្រាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចបានប្រើនៅលើគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន ពោលគឺបើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីគឺ AUD ការគិតថ្លៃនឹងអនុវត្តជា AUD ប្រសិនបើ​រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជា EUR ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តជា EUR ។ល។

4.8 សូមចំណាំថាការជួញដូរអាចតម្រូវឱ្យមានថ្លៃសេវាបន្ថែមដែលទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីប្រាក់ (ឧទា. ថ្លៃផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រាក់) សម្រាប់តំណែងនៅលើឧបករណ៍ដែលបានប្រារព្ធឡើងពេញមួយយប់ និងឥណទាន / ឥណពន្ធ​នៃការលៃតម្រូវភាគលាភសម្រាប់តំណែងនៅលើភាគហ៊ុន CFDs និងសន្ទស្សន៍ CFDs អនុលោមតាម​លក្ខខណ្ឌដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកបញ្ជាក់កិច្ចសន្យានៃគេហទំព័ររបស់ Admiral Markets។

5. ច្បាប់ក្នុងស្រុក

5.1 ខណៈដែលច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុ អាចមាន​ភាពខុសគ្នា​ខ្លាំងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ អតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះ​ការអនុលោមតាម​បទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកណាមួយជាពិសេសជាមួយបំណុលពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាន។

6. ភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធទូទាត់

6.1 អតិថិជនម្នាក់ៗគួរកត់សម្គាល់ពីភាពងាយរងគ្រោះដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបរាជ័យ ការពន្យារពេល និង / ឬការរំខាននៃប្រព័ន្ធទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់។ អតិថិជនត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងឱ្យរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគរបស់ពួកគេឱ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព និង​បន្តត្រួតពិនិត្យកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេសម្រាប់មេរោគ។

6.2 មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាដែលថា Admiral Markets ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល​ ភាពខុលប្រក្រតី និង / ឬការដាច់នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ និង / ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត​ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ ឬត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និង / ឬសម្រាប់លទ្ធផលនៃការពន្យារពេល បញ្ហាមិន​ដំណើរការ និង / ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។