ការដាក់ និងការដកប្រាក់

ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីជម្រើសសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អ្នកក្រោម Admiral Markets Pty Ltd ។

ការដាក់ប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលយក កម្រៃជើងសារ និងកម្រៃនានា ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា 1 ពេលវេលាដំណើរការ ការដាក់ប្រាក់
ការផ្ទេរប្រាក់តាមធនាគារ
AUD / GBP / EUR / CHF / USD ឥតគិតថ្លៃ គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា រហូតដល់ 3 ថ្ងៃអាជីវកម្ម ការដាក់ប្រាក់
វីសាកាត និងម៉ាស្ទ័រកាត
AUD / USD / EUR / GBP / CHF ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 50 CHF 7 500 AUD / 5 000 USD / EUR / GBP / CHF ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
iBank&BankLink CNY / IDR / MYR / THB / VND ឥតគិតថ្លៃ 550 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 4 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND up to 1 business day ការដាក់ប្រាក់
Skrill 5
AUD / USD / EUR / SGD ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 80 SGD 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 16 000 SGD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
Neteller 5
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN ឥតគិតថ្លៃ 75 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 6 400 JPY / 80 SGD / 300 BRL / 1150 MXN 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 16 000 SGD / 60 000 BRL / 230 000 MXN ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
SafetyPay
USD / EUR / MXN / CLP ឥតគិតថ្លៃ 50 USD / 50 EUR / 1150 MXN / 45 000 CLP 5000 USD / 5000 EUR / 115 000 MXN / 4 500 000 CLP up to 1 business day ការដាក់ប្រាក់
AstroPay 2
AstroPay
USD / EUR ឥតគិតថ្លៃ 50 USD / 50 EUR 5 000 USD / 5 000 EUR ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់
NganLuong  7
Nganluong
VND ឥតគិតថ្លៃ 25 000 VND 1 000 000 000 VND ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដាក់ប្រាក់


ថ្លៃសេវាអាស្រ័យលើការជួញដូរ
កម្រៃជើងសារ សូមស្វែងរកអត្រាកម្រៃជើងសារ និងតម្លៃកម្រៃជើងសាររអប្បបរមាក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់


ការផ្ទេរខាងក្នុង
Between a clients’ separate trading accounts:
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចគ្នា ឥតគិតថ្លៃ
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានខុសគ្នា 1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់
Between a clients’ separate wallets, wallet and trading account:
Wallets, wallet and account with the same base currency Free
Wallets, wallet and account with different base currencies 1 5 free transfers, 1 % of the amount thereafter (min. 1 EUR)


ថ្លៃសេវាបន្ថែម
បើកគណនីជួញដូរផ្ទាល់ ឬសាកល្បង ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាអសកម្ម (សុពលភាពគឺ 01.09.2017) 3 10 EUR (ក្នុងមួយខែ)
Currency conversion fee 6 0.3%

1 ដែនកំណត់ក្នុង 24 ម៉ោងក្នុងមួយអតិថិជន

2 អាចស្វែងរកបានតាមរយៈ Skrill

3 Inactivity fee - the sum charged to trading account that have not executed any transactions in the previous 24 months and are not used for holding open position/-s. Only charged if the account balance is greater than zero.

4 maximum amount per transaction 50 000 CNY

5 not available for EEA

6  Trades in Stocks, ETFs, Stock CFDs and ETF CFDs that are quoted in currencies other than your account base currency will be subject to a currency conversion fee.

7  available in Vietnam

8  available in Australia, New Zealand

9  maximum amount per transaction: 650 AUD / NZD


លក្ខខណ្ឌទូទាត់

សុពលភាពគឺ 19.01.2018

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (តទៅនេះហៅថា “លក្ខខណ្ឌ”) អនុវត្តចំពោះការផ្ទេរណាមួយដែលធ្វើឡើង​ដោយអតិថិជនរបស់ Admiral Markets Pty Ltd (តទៅនេះហៅថា “Admiral Markets”) សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការដាក់ប្រាក់មូលនិធិរូបិយវត្ថុទៅ ឬដកមូលនិធិរូបិយវត្ថុពី (តទៅនេះហៅថា “ការទូទាត់”) គណនីជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​ដែលត្រូវបានបើកជាមួយ Admiral Markets។

នៅពេលដាក់សំណើទៅ Admiral Markets សម្រាប់ការទូទាត់ អតិថិជននីមួយៗបញ្ជាក់ថាពួកគេបានអាន យល់ និងយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់វិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែល​បានប្រើ​ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមិនបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ លក្ខខណ្ឌគណនីទូទៅនៃ Admiral Markets Pty Ltd ត្រូវអនុវត្ត។

1. ការទូទាត់

1.1 The client may submit Payment requests at any time and Admiral Markets will accept it, provided that the client is compliant, at all times, with both the general Account Terms as well as the Payment Terms of Admiral Markets. Please note that Admiral Markets shall not accept nor process Payments directed to or originating from accounts belonging to someone other (third person) than the client.

1.2 នៅក្នុងករណីនៃការដកប្រាក់ Admiral Markets រក្សាសិទ្ធិដើម្បីអនុវត្តសំណើបែបនេះទៅធនាគារដូចគ្នា ធនាគារអន្តរការី និងគណនីដូចគ្នាដែលអតិថិជនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់មុន ឬមុនណាមួយ ដោយមិនគិតពីវិធីដកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស ឬពេញចិត្តដោយអតិថិជន។

1.3 Admiral Markets សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការប្រតិបត្តិនៃការទូទាត់និងស្នើសុំឯកសារបន្ថែម នៅពេលណាមួយទាំងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រភពនៃការទូទាត់ ឬបើចាត់ទុកថាចាំបាច់បែបផ្សេងដោយ Admiral Markets។

2. ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការទូទាត់

2.1 ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់បន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការទូទាត់ (ឧទា. ដែនកំណត់ការទូទាត់ កាលវិភាគពេលវេលា ជាដើម) នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ នៅពេលដាក់សំណើសុំការទូទាត់ ចំណែកឯអតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះការកត់ត្រានូវព័ត៌មានលម្អិតមុនពេល​ធ្វើការស្នើសុំការទូទាត់។

3. សំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ

3.1 អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយលើសំណើទូទាត់។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបានធ្វើសំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ Admiral Markets មិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងបំណុលពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ទេ ហើយក៏មិនសងបំណុលដល់​អតិថិជននូវកម្រៃសេវាថ្លៃដើម ឬការចំណាយផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើង។ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងចំពោះ Admiral Markets ចំពោះការចំណាយណាមួយ ឬការខូចខាតដែលកើតមានឡើងជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំការទូទាត់ដែលមានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ។

4. ថ្លៃសេវា

4.1 ការបើកគណនីជួញដូរ ឬគណនីសាកល្បងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

4.2 បើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនខុសគ្នាពីរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃមូលនិធិដែលបានផ្ទេរ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរនឹងត្រូវបានបម្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារអ្នកទទួល Admiral Markets ទៅកន្លែងដែលការទូទាត់ត្រូវបាន​ដឹកនាំនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្លែងប្រាក់។

4.3 ប្រាក់បញ្ញើនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ Admiral Markets។

4.4 ប្រសិនបើមានការគិតថ្លៃសេវាកម្មធនាគារបន្ថែមណាមួយលើការផ្ទេរប្រាក់ (ពីធនាគារទទួល ឬធនាគារអន្តរការី) ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានដកពីមូលនិធិដែលត្រូវផ្ទេរ។ ជាលទ្ធផលនៃការនេះ អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់នៅពីក្រោមអ្វីដែលត្រូវបាន​គេមានបំណងពីដំបូង។ Admiral Markets នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃសេវាកម្មណាមួយដែលត្រូវបានផ្ទេរអោយ​ទៅ​ធនាគារផ្សេងទេ។

4.5 ការផ្លាស់ប្តូរដែលតម្រូវឱ្យមានការគិតថ្លៃសេវាបង់ប្រាក់ (ឧទាហរណ៍ប្រភេទសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ដូចជា “ការទូទាត់ទាំងអស់ចំពោះអ្នកទទួលផល” ឬ “ការចំណាយរួមគ្នា”) ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគណនីធនាគារ Admiral Markets ហើយការកាត់ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលត្រូវផ្ទេរទៅ​គណនីជួញដូរ​របស់អតិថិជន។

4.6 Admiral Markets ដំណើរការការដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អតិថិជននៅថ្ងៃធ្វើការដដែល បើ​សំណើ​សុំដកប្រាក់បានឈានដល់ Admiral Markets មុនម៉ោង 17:00។ ការស្នើសុំដកប្រាក់ដែលទទួលបានដោយ Admiral Markets បន្ទាប់ពីម៉ោង 17:00 នៅថ្ងៃធ្វើការ ឬនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់ជាតិ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកធនាគារ នឹងត្រូវបាន​ដំណើរការ​នៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។

4.7 ថ្លៃសេវាដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានគិតប្រាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចបានប្រើនៅលើគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន ពោលគឺបើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីគឺ AUD ការគិតថ្លៃនឹងអនុវត្តជា AUD ប្រសិនបើ​រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជា EUR ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តជា EUR ។ល។

4.8 សូមចំណាំថាការជួញដូរអាចតម្រូវឱ្យមានថ្លៃសេវាបន្ថែមដែលទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីប្រាក់ (ឧទា. ថ្លៃផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រាក់) សម្រាប់តំណែងនៅលើឧបករណ៍ដែលបានប្រារព្ធឡើងពេញមួយយប់ និងឥណទាន / ឥណពន្ធ​នៃការលៃតម្រូវភាគលាភសម្រាប់តំណែងនៅលើភាគហ៊ុន CFDs និងសន្ទស្សន៍ CFDs អនុលោមតាម​លក្ខខណ្ឌដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកបញ្ជាក់កិច្ចសន្យានៃគេហទំព័ររបស់ Admiral Markets។

5. ច្បាប់ក្នុងស្រុក

5.1 ខណៈដែលច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុ អាចមាន​ភាពខុសគ្នា​ខ្លាំងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ អតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះ​ការអនុលោមតាម​បទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកណាមួយជាពិសេសជាមួយបំណុលពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាន។

6. ភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធទូទាត់

6.1 អតិថិជនម្នាក់ៗគួរកត់សម្គាល់ពីភាពងាយរងគ្រោះដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបរាជ័យ ការពន្យារពេល និង / ឬការរំខាននៃប្រព័ន្ធទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់។ អតិថិជនត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងឱ្យរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគរបស់ពួកគេឱ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព និង​បន្តត្រួតពិនិត្យកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេសម្រាប់មេរោគ។

6.2 មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាដែលថា Admiral Markets ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល​ ភាពខុលប្រក្រតី និង / ឬការដាច់នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ និង / ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត​ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ ឬត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និង / ឬសម្រាប់លទ្ធផលនៃការពន្យារពេល បញ្ហាមិន​ដំណើរការ និង / ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។


វិធីសាស្ដ្រដកប្រាក់ រូបិយប័ណ្ណដែលទទួលយក កម្រៃជើងសារ និងកម្រៃនានា ចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា ចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា ពេលវេលាដំណើរការ ការដកប្រាក់
ការផ្ទេរតាមធនាគារ 2
AUD / GBP / EUR / CHF / USD សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 1 លើកជារៀងរាល់ខែ គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អប្បបរមា គ្មានចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមា រហូតដល់ 3 ថ្ងៃអាជីវកម្ម ការដកប្រាក់
iBank&BankLink CNY / IDR / MYR / THB / VND សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 2 លើកជារៀងរាល់ខែ 4 550 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 200 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND 7 1-3 ថ្ងៃធ្វើការ ការដកប្រាក់
Skrill 3
AUD / USD / EUR / SGD សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 2 លើកជារៀងរាល់ខែ 5 1 AUD / USD / EUR / SGD 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 16 000 SGD ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដកប្រាក់
Neteller 3
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN សំណើសុំដកប្រាក់ដោយឥតគិតថ្លៃចំនួន 2 លើកជារៀងរាល់ខែ 6 1 AUD / 1 USD / 1 EUR / 1 GBP / 130 JPY / 1 SGD / 6 BRL / 23 MXN 15 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 16 000 SGD / 60 000 BRL / 230 000 MXN ការទូទាត់ភ្លាមៗ ការដកប្រាក់


ថ្លៃសេវាអាស្រ័យលើការជួញដូរ
កម្រៃជើងសារ សូមស្វែងរកអត្រាកម្រៃជើងសារ និងតម្លៃកម្រៃជើងសាររអប្បបរមាក្នុងកិច្ចសន្យាជាក់លាក់


ការផ្ទេរខាងក្នុង
Between a clients’ separate trading accounts:
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចគ្នា ឥតគិតថ្លៃ
គណនីដែលមានរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានខុសគ្នា 1% នៃចំនួនទឹកប្រាក់
Between a clients’ separate wallets, wallet and trading account:
Wallets, wallet and account with the same base currency Free
Wallets, wallet and account with different base currencies 5 free transfers, 1 % of the amount thereafter (min. 1 EUR)


ថ្លៃសេវាបន្ថែម
បើកគណនីជួញដូរផ្ទាល់ ឬសាកល្បង ឥតគិតថ្លៃ
ថ្លៃសេវាអសកម្ម (សុពលភាពគឺ 01.09.2017) 1 10 EUR (ក្នុងមួយខែ)

1 Inactivity fee - the sum charged to trading account that have not executed any transactions in the previous 24 months and are not used for holding open position/-s. Only charged if the account balance is greater than zero.

2 15 AUD / 10 GBP / 10 EUR / 12 CHF / 10 USD

3 not available for EEA

4 0,5% min. 1 CNY / IDR / MYR / THB / VND

5 1% អប្បបរមា 1 AUD / USD / EUR / SGD

6 1% អប្បបរមា 1 AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / 3 BRL / 16 MXN

7 maximum amount per transaction 50 000 CNY


លក្ខខណ្ឌទូទាត់

សុពលភាពគឺ 19.01.2018

ខ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (តទៅនេះហៅថា “លក្ខខណ្ឌ”) អនុវត្តចំពោះការផ្ទេរណាមួយដែលធ្វើឡើង​ដោយអតិថិជនរបស់ Admiral Markets Pty Ltd (តទៅនេះហៅថា “Admiral Markets”) សម្រាប់​គោលបំណង​នៃ​ការដាក់ប្រាក់មូលនិធិរូបិយវត្ថុទៅ ឬដកមូលនិធិរូបិយវត្ថុពី (តទៅនេះហៅថា “ការទូទាត់”) គណនីជួញដូរ​របស់​អតិថិជន​ដែលត្រូវបានបើកជាមួយ Admiral Markets។

នៅពេលដាក់សំណើទៅ Admiral Markets សម្រាប់ការទូទាត់ អតិថិជននីមួយៗបញ្ជាក់ថាពួកគេបានអាន យល់ និងយល់ព្រមនឹងត្រូវបានចងភ្ជាប់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះសម្រាប់វិធីសាស្រ្តទូទាត់ដែល​បានប្រើ​ដែលបានជ្រើសរើសនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ។ ទាក់ទងនឹងបញ្ហាដែលមិនបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ លក្ខខណ្ឌគណនីទូទៅនៃ Admiral Markets Pty Ltd ត្រូវអនុវត្ត។

1. ការទូទាត់

1.1 The client may submit Payment requests at any time and Admiral Markets will accept it, provided that the client is compliant, at all times, with both the general Account Terms as well as the Payment Terms of Admiral Markets. Please note that Admiral Markets shall not accept nor process Payments directed to or originating from accounts belonging to someone other (third person) than the client.

1.2 នៅក្នុងករណីនៃការដកប្រាក់ Admiral Markets រក្សាសិទ្ធិដើម្បីអនុវត្តសំណើបែបនេះទៅធនាគារដូចគ្នា ធនាគារអន្តរការី និងគណនីដូចគ្នាដែលអតិថិជនបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទូទាត់ប្រាក់មុន ឬមុនណាមួយ ដោយមិនគិតពីវិធីដកប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស ឬពេញចិត្តដោយអតិថិជន។

1.3 Admiral Markets សូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធការប្រតិបត្តិនៃការទូទាត់និងស្នើសុំឯកសារបន្ថែម នៅពេលណាមួយទាំងដើម្បីពិនិត្យមើលប្រភពនៃការទូទាត់ ឬបើចាត់ទុកថាចាំបាច់បែបផ្សេងដោយ Admiral Markets។

2. ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការទូទាត់

2.1 ព័ត៌មានលម្អិតជាក់លាក់បន្ថែមដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការទូទាត់ (ឧទា. ដែនកំណត់ការទូទាត់ កាលវិភាគពេលវេលា ជាដើម) នឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទប់អ្នកជួញដូរ នៅពេលដាក់សំណើសុំការទូទាត់ ចំណែកឯអតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះការកត់ត្រានូវព័ត៌មានលម្អិតមុនពេល​ធ្វើការស្នើសុំការទូទាត់។

3. សំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ

3.1 អតិថិជនត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឱ្យប្រុងប្រយ័ត្នពីភាពមិនត្រឹមត្រូវណាមួយលើសំណើទូទាត់។ លើសពីនេះទៅទៀត ក្នុងករណីដែលអតិថិជនបានធ្វើសំណើទូទាត់មានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ Admiral Markets មិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងបំណុលពីអ្នកផ្តល់សេវាកម្មទូទាត់ប្រាក់ទេ ហើយក៏មិនសងបំណុលដល់​អតិថិជននូវកម្រៃសេវាថ្លៃដើម ឬការចំណាយផ្សេងទៀតដែលបានកើតឡើង។ អតិថិជនត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងការទូទាត់សំណងចំពោះ Admiral Markets ចំពោះការចំណាយណាមួយ ឬការខូចខាតដែលកើតមានឡើងជាលទ្ធផលនៃការស្នើសុំការទូទាត់ដែលមានកំហុស ឬមិនត្រឹមត្រូវ។

4. ថ្លៃសេវា

4.1 ការបើកគណនីជួញដូរ ឬគណនីសាកល្បងគឺមិនគិតថ្លៃទេ។

4.2 បើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនខុសគ្នាពីរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃមូលនិធិដែលបានផ្ទេរ ចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានផ្ទេរនឹងត្រូវបានបម្លែងទៅជារូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន។ អត្រាប្តូរប្រាក់ប្រចាំថ្ងៃរបស់ធនាគារអ្នកទទួល Admiral Markets ទៅកន្លែងដែលការទូទាត់ត្រូវបាន​ដឹកនាំនឹងត្រូវបានប្រើដើម្បីបម្លែងប្រាក់។

4.3 ប្រាក់បញ្ញើនឹងត្រូវបានផ្ទេរទៅគណនីជួញដូររបស់អតិថិជនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ នៅពេលចំនួនទឹកប្រាក់នេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងគណនីធនាគាររបស់ Admiral Markets។

4.4 ប្រសិនបើមានការគិតថ្លៃសេវាកម្មធនាគារបន្ថែមណាមួយលើការផ្ទេរប្រាក់ (ពីធនាគារទទួល ឬធនាគារអន្តរការី) ចំនួនទឹកប្រាក់នឹងត្រូវបានដកពីមូលនិធិដែលត្រូវផ្ទេរ។ ជាលទ្ធផលនៃការនេះ អតិថិជនអាចទទួលបានចំនួនទឹកប្រាក់នៅពីក្រោមអ្វីដែលត្រូវបាន​គេមានបំណងពីដំបូង។ Admiral Markets នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគិតថ្លៃសេវាកម្មណាមួយដែលត្រូវបានផ្ទេរអោយ​ទៅ​ធនាគារផ្សេងទេ។

4.5 ការផ្លាស់ប្តូរដែលតម្រូវឱ្យមានការគិតថ្លៃសេវាបង់ប្រាក់ (ឧទាហរណ៍ប្រភេទសេវាកម្មផ្ទេរប្រាក់ ដូចជា “ការទូទាត់ទាំងអស់ចំពោះអ្នកទទួលផល” ឬ “ការចំណាយរួមគ្នា”) ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះគណនីធនាគារ Admiral Markets ហើយការកាត់ទឹកប្រាក់នឹងត្រូវកាត់ចេញពីចំនួនទឹកប្រាក់​ដែលត្រូវផ្ទេរទៅ​គណនីជួញដូរ​របស់អតិថិជន។

4.6 Admiral Markets ដំណើរការការដកប្រាក់ពីគណនីជួញដូររបស់អតិថិជននៅថ្ងៃធ្វើការដដែល បើ​សំណើ​សុំដកប្រាក់បានឈានដល់ Admiral Markets មុនម៉ោង 17:00។ ការស្នើសុំដកប្រាក់ដែលទទួលបានដោយ Admiral Markets បន្ទាប់ពីម៉ោង 17:00 នៅថ្ងៃធ្វើការ ឬនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ ថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្នាក់ជាតិ និងថ្ងៃឈប់សម្រាកធនាគារ នឹងត្រូវបាន​ដំណើរការ​នៅថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់។

4.7 ថ្លៃសេវាដែលអាចអនុវត្តបានត្រូវបានគិតប្រាក់ក្នុងរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋានដូចបានប្រើនៅលើគណនីជួញដូររបស់អតិថិជន ពោលគឺបើរូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីគឺ AUD ការគិតថ្លៃនឹងអនុវត្តជា AUD ប្រសិនបើ​រូបិយប័ណ្ណមូលដ្ឋាននៃគណនីជា EUR ការគិតប្រាក់នឹងអនុវត្តជា EUR ។ល។

4.8 សូមចំណាំថាការជួញដូរអាចតម្រូវឱ្យមានថ្លៃសេវាបន្ថែមដែលទាក់ទងទៅនឹងការខ្ចីប្រាក់ (ឧទា. ថ្លៃផ្លាស់ប្តូរ ឬការប្រាក់) សម្រាប់តំណែងនៅលើឧបករណ៍ដែលបានប្រារព្ធឡើងពេញមួយយប់ និងឥណទាន / ឥណពន្ធ​នៃការលៃតម្រូវភាគលាភសម្រាប់តំណែងនៅលើភាគហ៊ុន CFDs និងសន្ទស្សន៍ CFDs អនុលោមតាម​លក្ខខណ្ឌដែលបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងផ្នែកបញ្ជាក់កិច្ចសន្យានៃគេហទំព័ររបស់ Admiral Markets។

5. ច្បាប់ក្នុងស្រុក

5.1 ខណៈដែលច្បាប់ និងបទបញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុ និងប្រតិបត្តិការរូបិយវត្ថុ អាចមាន​ភាពខុសគ្នា​ខ្លាំងពីតំបន់មួយទៅតំបន់មួយ អតិថិជនម្នាក់ៗត្រូវទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងចំពោះ​ការអនុលោមតាម​បទបញ្ញត្តិក្នុងស្រុកណាមួយជាពិសេសជាមួយបំណុលពន្ធដែលអាចអនុវត្តបាន។

6. ភាពមិនប្រក្រតីនៃប្រព័ន្ធទូទាត់

6.1 អតិថិជនម្នាក់ៗគួរកត់សម្គាល់ពីភាពងាយរងគ្រោះដែលជាប់ទាក់ទងទៅនឹងការបរាជ័យ ការពន្យារពេល និង / ឬការរំខាននៃប្រព័ន្ធទូទាត់តាមអ៊ីនធឺណិតជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់។ អតិថិជនត្រូវបានណែនាំយ៉ាងខ្លាំងឱ្យរក្សាកម្មវិធីប្រឆាំងមេរោគរបស់ពួកគេឱ្យមានបច្ចុប្បន្នភាព និង​បន្តត្រួតពិនិត្យកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេសម្រាប់មេរោគ។

6.2 មិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាដែលថា Admiral Markets ត្រូវមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការពន្យារពេល​ ភាពខុលប្រក្រតី និង / ឬការដាច់នៃប្រព័ន្ធទូទាត់ និង / ឬប្រព័ន្ធបច្ចេកទេសផ្សេងទៀត​ដែលជា​កម្មសិទ្ធិ​របស់ ឬត្រូវបានដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ប្រាក់ និង / ឬសម្រាប់លទ្ធផលនៃការពន្យារពេល បញ្ហាមិន​ដំណើរការ និង / ឬការដាច់ចរន្តអគ្គិសនី។