Dluhopisy investice [Průvodce pro rok 2023]

Admirals
10 Min. čtení

Zajímá vás co jsou dluhopisy? Nevíte, jak obchodovat s dluhopisy, nebo kde koupit dluhopisy? Kladete si třeba otázku, co mám dělat, když chci koupit americké dluhopisy?

V tomto článku najdete odpovědi na tyto a další otázky, které byste mohli mít ohledně obchodování s dluhopisy.

Je jedno, jestli jste začátečník, který potřebuje získat prvotní informace o tom, co jsou dluhopisy. Nebo jste zkušený obchodník, který hledá kde koupit státní dluhopisy. Náš článek uspokojí všechny.

Investice do dluhopisů, pro začátečníky

Co jsou tedy dluhopisy? Podobně jako akcie, společnosti, vlády a jejich agentury vydávají dluhopisy, aby získaly kapitál.

Mezi dluhopisy a akciemi však existuje několik rozdílů:

V hodnotě: Jedná se o nominální hodnotu dluhopisu a jedná se o fixní sazbu. Může se lišit od tržní ceny dluhopisu, který může být vyšší nebo nižší než nominální hodnota na základě faktorů, jako jsou úrokové sazby a úvěrový stav dluhopisu.

Úroková sazba: Dluhopisy mají úrokovou sazbu, která se vyplácí držiteli dluhopisu.

Datum splatnosti: Toto je datum, ke kterému je dluhopis splatný, což znamená, že počáteční investice bude vrácena zpět investorovi.

Dluhopis je koupen v nominální hodnotě od emitenta; a emitent pravidelně platí úrok těm, kteří do nich investují. V den splatnosti se dluhopis vrací emitentovi a emitent musí vyplatit nominální hodnotu zpět investorovi.

Hlavní výhodou pro investory je, že dluhopisy nabízejí platby s pevným výnosem (výplaty úroků). Mnoho státních dluhopisů je rovněž osvobozeno od daně, což znamená, že úrokový příjem je osvobozen od daní, takže jeden má dvojí výhodu.

Dluhopisy používají investoři k diverzifikaci portfolia a k omezení a kompenzaci rizika. Stejně jako akcie, dluhopisy jsou vysoce likvidní.

Obchodníci mohou také investovat do dluhopisových CFD, protože jim to umožňuje využít malé pohyby cen z důvodu souvisejících marží. U CFD nemusí obchodníci čekat na zrání dluhopisu, protože obchodování je založeno na kolísání cen.

Mezi nejčastější typy svazkových CFD patří:

10letý německý Bund Futures CFD (Bund)

Desetiletá americká pokladní futures CFD (USTNotee)

DEMO OBCHODOVÁNÍ

Co jsou Dluhopisy

Dluhopisy jsou produkty s pevným výnosem, které poskytují způsob získávání dlouhodobého financování. Ačkoli existují různé druhy dluhopisů, které budeme v tomto článku probírat, tak všechny dluhopisy fungují v zásadě stejným základním způsobem.

Dluhopisy jsou druhem dluhu. Jinými slovy, jde vlastně o IOU (já dlužím tobě), což je ve skutečnosti slib vydavatele dluhopisu, že držiteli dluhopisu v souladu s podmínkami dluhopisového nástroje, zaplatí. Vydávající dluhopisu (nazývaný emitent dluhopisu) na sebe přebírá dluh a osoba, která kupuje dluh (držitel dluhopisu), je ten, který poskytuje finanční prostředky.

Vydavatel dluhopisu pak může tyto prostředky použít k financování jakéhokoli plánu výdajů, podle svého uvážení. Na oplátku platí pravidelné úroky z dluhu po dobu trvání dluhopisu. Po uplynutí doby splatnosti dluhopisu se říká, že dluhopis tzv. maturuje a v tom okamžiku emitent dluhopisu splácí původní částku dluhu (známou jako jistina nebo nominální cena dluhopisu).

Transakce, při níž je kupujícímu prodán nový dluh, se děje na primárním trhu, avšak toto je jen část celkového trhu dluhopisů.

Dluhopisový trh má také sekundární trh, ve kterém se dříve vydané dluhopisy obchodují mezi kupujícími a prodávajícími jako dluhové cenné papíry. Trh s dluhopisy je obrovský a výrazně překračuje akciový trh z hlediska hodnoty.

Největšími emitenty dluhů jsou vlády. Vlády vydávají dlouhodobé vládní dluhopisy, aby pomohly financovat výdaje potřebné na podporu svých zemí. Dalšími významnými emitenty dluhů s pevnými výnosy jsou banky a firmy. Níže budeme diskutovat jak o státních dluhopisech, tak o podnikových dluhopisech podrobněji.

Dluhopisy samozřejmě nejsou jediným typem dluhového cenného papíru. Jiné typy zahrnují dlužní úpisy, bankovky a směnky. Obecně řečeno, dluhopisy mají tendenci mít delší termíny splatnosti než jiné dluhové cenné papíry.

Než se podíváme na některé obecně známé typy dluhopisů, pojďme si nejprve rychle shrnout několik klíčových termínů, které používáme, když mluvíme o dluhopisech.

Klíčové termíny, Dluhopisy investice

 • Jistina - částka dluhu, kterou emitent převzal a který dluží majiteli dluhopisů
 • Splatnost - datum splatnosti určuje, kdy musí být jistina splacena držiteli dluhopisu
 • Kupon - úroková sazba uhrazená emitentem držiteli dluhopisu
 • Výnos - měří míru návratnosti, kterou investor obdrží od dluhopisu. To lze vypočítat více než jedním způsobem, ale nejjednodušší je roční úroková míra dělená převládající tržní cenou dluhopisu
 • Současná tržní cena - dluhopisy budou, v průběhu jejich doby trvání, měnit cenu, protože se obchodují na sekundárním trhu

Mezi úrokovými sazbami a dluhopisy existuje úzký vztah. Jelikož dluhopisy pravidelně vyplácejí fixní částku, stávají se atraktivnějšími, když úrokové sazby klesají, a méně atraktivní, když se úrokové sazby zvyšují. Tržní ceny dluhopisů se proto mohou lišit od emisní ceny a často se používají pro odhady střednědobého až dlouhodobého očekávání úrokových sazeb. Cena určitého druhu dluhopisu bude samozřejmě ovlivněna i v případě změny vnímání úvěrové bonity emitenta (viz také část o ratingu dluhopisů níže).

Typy Dluhopisů

V této části budeme diskutovat o čtyřech různých typech dluhopisů. Tyto jsou:

 • Firemní dluhopisy
 • Státní dluhopisy
 • Obecní dluhopisy
 • Nadnárodní dluhopisy

Firemní Dluhopisy

Společnosti mohou získat finanční prostředky dvěma hlavními způsoby: úpisem akcií nebo vydáváním dluhu ve formě firemních dluhopisů. Existuje mnoho důvodů, proč si společnost může přát získat peníze tímto prostřednictvím, včetně fúzí a akvizic a financování nákladů na rozšíření. Zvýšení kapitálu má samozřejmě svoji cenu. V případě akcií se společnost vzdává podílu na hlasovacích právech a obvykle také dividendy.

S dluhem vzniknou společnosti úrokové náklady. Zatímco společnost může vydat dluh se širokou škálou splatností, firemní dluhopisy obvykle budou označovat podnikový dluh se splatností nejméně jednoho roku. Sekundární trh firemních dluhopisů je nejčastěji obchodován na mimoburzovním trhu (OTC), ačkoli některé firemní dluhopisy jsou obchodovány na burze.

Státní Dluhopisy

Státní dluhopisy jsou druhem státního dluhu. Vládní dluhopisy mají zpravidla splatnost středních či dlouhodobých časových rámců, a to od několika let až po několik desetiletí. Naproti tomu existují i formy krátkodobých státních dluhů, jako jsou státní pokladniční poukázky. Hlavní vládní dluhopisy mají k dispozici velmi likvidní termínované kontrakty obchodované na burze, což znamená, že jsou pro obchodníky snadno obchodovatelné.

Obchodování s Dluhopisy

Zde je seznam některých hlavních státních dluhopisů:

 • US T-bonds (také známé jako dlouhý dluhopis; mají dlouhé splatnosti v rozmezí od 20 do 30 let)
 • US T-notes (střednědobý americký dluh se splatností od 2 do 10 let)
 • UK Gilts (existují střednědobé a dlouhodobé verze dluhopisu a oba jsou dluhem vlády Spojeného království)
 • Německý bund (dlouhodobý německý dluh se splatností od 8,5 do 10,5 let)
 • Německý schatz (také známý jako krátký bund, německý dluh se splatností okolo 2 let)
 • Německý BOBL (Bundesobligationen, střednědobý německý dluh se splatností mezi 4,5 až 5,5 lety)
 • Italské vládní dluhopisy (také známé jako BTP nebo Buoni del Tesoro Poliannuali jsou střednědobé až dlouhodobé italské státní dluhopisy se splatností od 3 let do 30 let).

I když je likvidita a riziko závislé na dotyčné vládě, obecně platí, že státní dluhopisy jsou obvykle likvidní a jsou vnímány jako nízko rizikové, zejména pro země s velkými a zavedenými ekonomikami, jako jsou země G7. Stojí za to však poznamenat, že vždy existuje určitá míra rizika.

Například Rusko má dvanáctou největší ekonomiku na světě (měřeno Mezinárodním měnovým fondem a Světovou bankou v roce 2016). Avšak v devadesátých letech minulého století přestalo platit závazky ze svých dluhů a deklarovalo dluhové moratorium na svůj zahraniční dluh (což znamená, že zpozdilo plnění svých finančních závazků), když se ocitlo v hospodářských problémech.

Národní dluhopisy

Městské dluhopisy jsou druhem sub-suverénního dluhopisu. Ve Spojených státech jsou dluhopisy vydané federální vládou státní pokladniční poukázky a dluhopisy, jak bylo uvedeno výše. Pod federální úrovní také nižší úrovně samosprávy vydávají dluhy za účelem financování svých kapitálových výdajů.

Dluhové cenné papíry vydané subjektem nebo agenturou místní správy - jako jsou státy, města, okresy a dokonce i školy a veřejná letiště, se nazývají obecní dluhopisy nebo muni obligace. Trh s komunálními dluhopisy je velký, v hodnotě několika bilionů amerických dolarů. V USA jsou úroky plynoucí z tohoto dluhu zpravidla osvobozeny od federální daně a někdy mohou být také osvobozeny od státní daně.

Nadnárodní Dluhopisy

Nadnárodní dluhopis je dlouhodobou formou dluhu, který přesahuje hranice jedné země. Ty jsou velmi podobné státním dluhopisům a mají tendenci mít vysoký rating. Dobrým příkladem nadnárodních dluhopisů jsou ty, které vydala Evropská investiční banka, dlouhodobá úvěrová instituce vlastněná členskými státy Evropské unie (EU).

Exkluzivní MetaTrader Supreme Edition

Stáhněte si nejvýkonnější sadu pluginů pro svou oblíbenou obchodní platformu!

 

Rating Dluhopisů

Jak jsme si ujasnili, tak držitel dluhopisů efektivně půjčuje peníze emitentovi dluhopisů. Tak a teď, pokud jde o půjčování peněz, jedna z klíčových věcí, kterou potřebujete vědět, je, jak důvěryhodný je dlužník.

Zde nám do hry přichází ratingy dluhopisů. Společnosti, jako jsou Moody's a Standard & Poors, poskytují služby úvěrového hodnocení, jejichž cílem je pomoci investorům, aby rozhodli o tom, jak může emitent dluhu splnit své platební závazky.

Nejvyšší hodnocení je AAA. Dluhopisy s hodnotou BBB nebo vyšší jsou považovány za investiční dluhopisy. Dluhopisy s hodnotou BB nebo nižší jsou označovány jako vysoko výnosové a jsou také běžně označovány jako vetešnické (junk) dluhopisy.
U dluhopisu, který má status junk, se považuje, že má vyšší riziko nesplácení závazků. To snižuje přitažlivost dluhu, přičemž všechny ostatní věci zůstávají stejné. V důsledku toho je emitent dluhu nucen stanovit kupón s vyšší sazbou, aby přilákal finanční prostředky.
Prostě a jednoduše - emitent junk dluhopisu musí za více rizikovou půjčku zaplatit vyšší úroky

Obchodování s Dluhopisy

Jak bylo uvedeno výše, při diskusi o tržní ceně dluhopisů, tak hodnota dluhopisu je silně spojena s úrokovými sazbami. To dělá dluhopisové futures dobrým nástrojem pro obchodování, pokud máte přesvědčení o budoucí výkonnosti úrokových sazeb, nebo chcete-li zajistit svou expozici vůči úrokovému riziku.

Nákup dluhopisů - Kde koupit dluhopisy?

Admirals nabízí CFD na 10-leté T-note dluhopisové futures a také CFD na dluhopisové futures pro německý Bund. Můžete tak pohodlně obchodovat s futures na dluhopisy v MetaTrader (MT4 a MT5).

Stejně jako ceny na FX (Forexu) se mohou ceny na trhu s dluhopisy podstatně pohnout při vyhlášení ekonomických zpráv. Pokud se snažíte mít přehled o tom, co ovlivňuje finanční trhy, pomůže vám mít všechny potřebné nástroje, které potřebujete, jako součást obchodní platformy. Na následujícím obrázku je zobrazen snímek obrazovky našeho kalendáře zpráv, který je součástí funkce Admiral Connect, který je součástí MT4SE:

Zdroj: Platforma MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE) - přístup: 12. Března 2022

Obchodování dluhopisů se v posledních letech stalo dostupné i pro drobné investory a obchodníky. Pokud se zajímáte o investice dluhopisy nebo obchodování s dluhopisy, stačí si otevřít obchodní účet a začít. Pokud už obchodní účet máte, tak se dluhopisy mohou stát zajímavou diverzifikací vašeho portfolia.

Admirals nabízí obchodní účty na MT4, které vám poskytnou přístup k reálným podmínkám forexového trhu, akciím, komoditám a kryptoměnám. Tyto účty vám také umožňují vyzkoušet Expert Advisors (EA) z balíčku MetaTrader 4 Supreme Edition!

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

 

Obchodování na Forexu

O Admirals

Admirals je vítězem ocenění a globálně regulovaný Forex a CFD broker. Nabízí obchodování na více než 8 000 finančních nástrojích prostřednictvím nejpopulárnějších obchodních platforem na světě: MetaTrader 4 a MetaTrader 5. Začněte obchodovat ještě dnes!

Jako licencovaný broker [ FCA ] poskytujeme nejspolehlivější a velice oblíbené obchodní platformy, pomocí kterých máte snadný přístup k CFD kontraktům, akciím a ETF.

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako investiční poradenství, investiční doporučení, nabídka nebo žádost o jakoukoliv transakci s finančním nástrojem. Vezměte prosím na vědomí, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem žádného současného a budoucího výkonu, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před jakýmkoliv investičním rozhodnutím musíte vyhledat radu nezávislých finančních poradců, abyste se ujistili, že rozumíte souvisejícím rizikům.

TOP ČLÁNKY
Jak na obchodování ropy CFD | V ROCE 2023
Jak investovat do ropy? Do ropy lze investovat třemi způsoby: prostřednictvím obchodování s futures, prostřednictvím rozdílových kontraktů (CFD) nebo investováním do společností či ETF souvisejících s ropným sektorem. ✺ Cena ropy Brent se v únoru 2022 poprvé od roku 2014 vyšplhala nad...
Průvodce obchodování Nasdaq 100 index
Nasdaq 100 je americký akciový index, na kterém jsou kótovány největší společnosti technologického průmyslu. Investování do Nasdaq 100 jako celku je možné díky rozdílovým smlouvám (CFD). Obsah: Co je Nasdaq 100? Svátky na Nasdaq 100 v roce 2022 Složení indexu Nasdaq 100 Výkonnost...
Jak na obchodování se zlatem - Pro rok 2023
Chcete investovat do zlata? Máte dvě možnosti: můžete drahý kov fyzicky koupit (slitky, šperky) nebo můžete investovat na trzích a pokusit se dosáhnout potenciálního zisku při růstu ceny zlata nebo při jeho poklesu, pokud obchodujete s rozdílovými smlouvami (CFD). Obchodování se zlatem sa...
Zobrazit vše