Какво е волатилност на финансовите пазари и как да я използвате в търговията си?

Март 31, 2021 20:45 Europe/Sofia
Време за четене: 22 минути

Когато става въпрос за финансови пазари един от най-често срещаните термини е волатилност. Макар доста хора да знаят неговото значение, то не всички го разбират напълно, а още по-малко пък могат да се възползват от волатилността на пазарите. Ако и Вие се интересувате да разберете повече за едно от най-важните качества на финансовите пазари - волатилността, то сте на правилното място!

 

Да не губим повече време и да започваме!

Какво е волатилност?

В началото трябва да дадем една дефиниция на термина волатилност:

Волатилност е мярка за измерване на изменението на цената на даден финансов актив за определен период от време. Тя посочва нивото на риск свързано с промените в цената на финансовия актив. Една от основните характеристики на всеки финансов пазар е именно волатилността.

Волатилността на финансов актив се измерва основно чрез технически индикатори и други показатели, а волатилност на портфейлa чрез промените във възвръщаемостта.

Ето и как изглежда връзката на волатилността с възвръщаемостта и риска нагледно:

 • Висока волатилност = по-големи промени в цената = по-висок риск = по-висока потенциална възвръщаемост
 • Ниска волатилност = по-малки промени в цената = по-нисък риск = по-ниска потенциална възвръщаемост

Пазарната волатилност може да се измерва в пропорционални и в абсолютни стойности като и двете мерки намират своето приложение в практиката.

Защо трябва да следите волатилността?

Всеки един трейдър и инвеститор е добре да вземе предвид волатилността на финансовия инструмент, който ще търгува, преди да влезе в сделка. Причините затова са много и то ключови за бъдещия успех на финансовите пазари.

Ето най-важните причини защо да следите волатилността:

 1. Да можете да определите риска на сделката, която смятате да отворите.
 2. Да определите потенциалните печалби от сделката, която смятате да отворите.
 3. Да съобразите нивата на вход и изход, както и нивата, на които да поставите чакащи поръчки, с пазарните движения.
 4. Може да Ви предостави информация за наближаващ пробив на дадено ниво на подкрепа или съпротива.
 5. Да можете да определите рисковия профил и потенциалните печалби на целия портфейл от активи, който притежавате.
 6. Може да сравнявате два финансови актива по волатилността, за да изберете най-подходящия за Вашето портфолио,

Междувременно, когато става въпрос за фондови пазари, нарастващата волатилност много често се свързва с увеличаваща се вероятност за понижение на цените. 

Тествайте волатилността на над 8000 финансови инструменти без да рискувате собствен капитал с демо сметка от Admirals (преди това Admiral Markets). Вземете Вашата безплатна демо сметка още сега като кликнете на банера отдолу:

Видове пазарна волатилност

Пазарната волатилност може да бъде два вида:

 • Историческа волатилност
 • Скрита волатилност

Нека сега да разгледаме какво представляват тези два вида волатилност в повече детайли.

Историческа волатилност

Историческата волатилност се базира на минали колебания в цената на определен финансов актив. Изчисляването на историческата волатилност е сравнително просто, тъй като е достатъчно да се определи стандартното отклонение на историческата крива на финансовия актив в желаната времева рамка (виж изчислението на историческата волатилност по-долу).

Този метод може да бъде подложен на сериозни критики, тъй като е трудно да се разчита на минали данни за прогнозиране на бъдещи промени. Макар и да ни дават известни насоки, историческите данни не са напълно надежден показател за бъдещите резултати.

Скрита волатилност

Обратно на историческата, скритата пазарна волатилност се основава на колебанията на риска на финансовия актив. Следователно това е очакваната волатилност за целия живот на разглеждания финансовия дериват (много често се използва при опции). Тя съответства на средната очаквана от пазарните участници волатилност на базовия актив (валута, акция, индекс и тн).

Премията, която се плаща за притежаване на опция е функция на скритата волатилност на пазара. А факторите, които влияят на скритата волатилност са:

 • Цената на опцията
 • Падежа на опцията
 • Нивото на риск

Изчислението на скритата волатилност също можете да видите по-долу в статията.

Подобно на историческата волатилност, скритата волатилност има своите граници, включително и надценяване. Връзката между историческата и скритата пазарна волатилност се крие в тяхната несигурна природа: произволна и зависима от времето, така че ние говорим за стохастична волатилност.

Повишете Вашите знания за волатилността и като цяло за търговията на финансовите пазари с онлайн обучителен курс от Admirals. Вземете Вашия безплатен видео курс като кликнете на банера по-долу:

Как да изчислите пазарната волатилност?

Тук ще отбележим няколко метода за изчисляване на волатилността. Разбира се Вие не е задължително да запомняте наизуст сложните математически формули, защото в повечето случаи платформата за търговия или друг вид софтуер за търговия може да направи тези изчисления вместо Вас.

Формула за изчисление на историческа волатилност

Изчисляването на историческата волатилност се обобщава като стандартно отклонение на историческата промяна в цената на даден актив. Ето и формулата за калкулирането и:

σ (x) = (V (x) = √ [Σ ni = 1 (xi = X̅) 2] / n

където X̅ = (Σ ni = 1xi) / n е средната стойност на вариациите

с:

σ: дисперсията

xi: изменението на цената в момента i

N: общият брой периоди.

Тази формула се използва, както следва:

 1. Изчислява се средната стойност на промените в актива за срока на историята.
 2. Изчислява се разликата между цената на затваряне и предварително изчислената средна стойност.
 3. Добавете тези резултати и ги разделете на броя на периодите.
 4. Изчислете корен квадратен от получената преди това стойност.

Изчисления на скритата волатилност.

Ако историческата волатилност се изчислява сравнително лесно, то изчисляването на скритата волатилност е доста по-сложно. Тя се основава най-вече на модела Black & Scholes.

Този модел позволява да се определи теоретичната стойност на една опция, базирайки се на 5 различни данни:

 • Текущата стойност на базовия актив
 • Оставащото време до изтичането на опцията
 • Цената на упражняване на опцията
 • Лихвеният процент
 • Волатилността на ценовото движение

Важно е да се отбележи, че и скритата и историческата волатилност винаги са положителна стойност. Няма как да съществува отрицателна волатилност.

Коефициент на валутна волатилност или оперативен ливъридж

Коефициентът на волатилност или оперативният ливъридж показва процентната промяна във финансовия дериват спрямо промяната в съответния пазарен индекс.

Как да измерите пазарната волатилност?

За измерването на волатилността може да се използват няколко различни показателя, в зависимост кой финансов пазар следите и какви сведения искате да получите. И това са:

 1. Индекс на волатилността 
 2. Показател Бета
 3. Съотношение на Шарп
 4. Индикатори за волатилност

Сега ще разгледаме всеки един от тях в детайли.

Индекс на волатилността

Основния индекс, които се използва за измерване на волатилността на фондовия пазар е VIX индекс (съкращения на индекс за волатилност). Той се калкулира ежедневно от Chicago Board Options Exchange (CBOE) и се изчислява чрез осредняване на волатилността на кол и пут опциите върху широкия борсов индекс S&P500. 

VIX изчислява волатилността само на американския широк индекс S&P500 и реално измерва нивото на страх в инвеститорите и именно затова се нарича индекс на страха.

Подобни показатели може да се намерят и за други големи борсови индекси като например VDAX, който измерва волатилността на немския бенчмарк DAX 30 и VCAC, който се отнася за френския CAC 40.

На следващото изображение можете да откриете графика на на фючърсите на Volatility Индекс с доставка през април 2021:

Източник: Admirals MetaTrader 5, Volatility, Дневна графика с диапазон на данните 11 септември 2019 - 31 март 2021 година. Изготвена на 31 март 2021 в 18:50 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Показател Бета

Бета е мярка за волатилност на даден актив, която сравнява волатилността на този актив с целия пазар (бенчмарк). Бета се използва най-често при измерване на волатилността на акция на компания или на финансов дериват.

Ето и как може да тълкувате стойността на показателя Бета:

 • При Бета равна на 1 се смята, че ценовата активност на разглеждания актив е силно корелирана на тази с бенчмарка.
 • При Бета по-голяма от 1 се смята, че цената на разглеждания актив е по-високо волатилна от тази на бенчмарка.
 • При Бета по-малка от 1 се смята, че цената на разглеждания актив е по-ниско волатилна от бенчмарка.

Пример:

Акциите на Boeing имат Бета 1,63 (към 31 март 2021), което означава, че цената на акциите на Boeing са с 63% по-волатилни от основния бенчмарк за представянето на американските фондови пазари - S&P 500.

Показателят Бета може да откриете на повечето финансови сайтове като YahooFinance например.

Съотношение на Шарп

Съотношението на Шарп е разработено от нобеловия лауреат Уилям Ф. Шарп и се използва, за да помогне на инвеститорите да разберат възвръщаемостта на дадена инвестиция в сравнение с нейния риск. Съотношението е средната доходност, спечелена над безрисковия процент за единица волатилност.

Безрисковият процент на възвръщаемост е възвръщаемостта на инвестицията с нулев риск, за която често се приема доходността по американските облигации или доходността по облигациите в страната, в която е базиран финансовия актив.

Като цяло, колкото по-голяма е стойността на коефициента на Шарп, толкова по-привлекателно е инвестиционното портфолио. Все пак това съотношение трябва да се сравнява със сходни портфейли или фондове.

Индикатори за волатилност

За да се измери волатилността на различните финансови пазари (Форекс, акции, индекси, суровини и тн) се използва индикатор за волатилност. Може би най-популярният индикатор за волатилност е средния истински диапазон (Average True Range или ATR).  Друг много използван индикатор за волатилност е Стандартно отклонение (Standard Deviation).

Тези индикатори за волатилност за част от стандартния пакет на платформа номер 1 в света за търговия с множество активи - MetaTrader 5, предоставена от Admirals. Изтеглете MetaTrader още днес, напълно безплатно като кликнете на банера отдолу:

Нека разгледаме какво представляват двата най-популярни технически индикатора за измерване на пазарната волатилност.

ATR

Целта на ATR е да измерва пазарна волатилност. Този индикатор е от групата на осцилаторите. Както личи от името му той определя истинския диапазон, който е най-голямото число от следните отклонения:

 1. Най-високата цена за деня - най-ниската цена за деня
 2. Най-високата цена за деня - цената на затваряне за предходния ден (в абсолютна стойност)
 3. Най-ниската цена за деня - цената на затваряне за предходния ден (в абсолютна стойност)

Средният диапазон в последствие се използва в калкулацията на ATR по формулата:

ATR за деня = (ATR за деня преди това *13 + средния диапазон за деня) /14.

Това е формулата, когато става въпрос за 14-периоден ATR, каквито са настройките на индикатора по подразбиране.

 • Високите стойности на този индикатор за волатилност показват висока волатилност
 • Ниските стойности на ATR показват ниска волатилност

Трябва да се отбележи, че ATR не прогнозира посоката на цената, а показва промяната в настоящата волатилност на пазара. Имайте в предвид, че стойността на ATR е винаги положителна и той измерва историческата волатилност.

Силната цикличност е много характерна за този индикатор за волатилност. При ATR лесно могат да бъдат отличени циклите на растеж и тези на спад. Цикличността е едно от отличителните качества на пазарната волатилност.

ATR може да се използва при избор на инструмент, който да търгувате. Трейдърите обаче, не бива автоматично да прехвърлят историческата волатилност на една валутна двойка върху бъдещото й движение и представяне.

На следващото изображение можете да откриете графика на цената на най-търгуваната валутна двойка в света - EUR/USD, както и индикаторът за волатилност ATR (тъмносинята вълнообразна линия под графиката на цената):

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 9 март 2021 - 31 март 2021. Изготвена на 31 март 2021 в 20:00 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Стандартно отклонение

Стандартно отклонение е термин, извлечен от статистическия клон на математиката и представлява метод, който се използва за описание на разпределението на набор от данни. Индикаторът стандартно отклонение придава стойност на разпределението на тези стойности спрямо средната стойност на набора от данни.

Колкото е по-голямо стандартното отклонение, толкова по-широко се разпространяват стойностите (по-висока волатилност). Колкото по-малко е стандартното отклонение, толкова по-тясно се разпространяват стойностите в набора от данни (по-ниска волатилност).

При статистическите данни очакваме:

 • Около 66% от стойностите трябва да влязат в 1 стандартно отклонение от средната стойност.
 • Около 95% от всички стойности варират на по-малко от 2 стандартни отклонения.
 • Почти всички стойности са в рамките на три стандартни отклонения от средната стойност.

Индикаторът стандартно отклонение е измерител за волатилност и използването му самостоятелно е до известна степен ограничено. Той има повече приложения, когато се използва като градивен елемент в комбинация с други инструменти. Например стандартното отклонение е ключова част при конструирането на Ленти на Болинджър, вероятно най-известният индикатор за канал на волатилност.

На долната графика можете да видите индикаторите Стандартно отклонение (зелената вълнообразна линия под графиката на цената) и Bollinger Bands (трите светло сини линии върху графиката на цената).

Източник: Admirals MetaTrader 5, EUR/USD, часова графика с диапазон на данните 9 март 2021 - 31 март 2021. Изготвена на 31 март 2021 в 20:18 часа. Моля, обърнете внимание, че миналото представяне не гарантира бъдещи резултати.

 

Как да търгувате на пазари с висока волатилност?

Търговията на пазари с висока волатилност предлага възможности за много сериозна възвръщаемост, но крие и множество рискове. Почти всеки високо волатилен пазар се характеризира с бързи и продължителни движения на цените. Именно това е причината тези пазари да предлагат възможности за големи печалби.

Въпреки добрите възможности всеки високо волатилен пазар крие и своите рискове. Нека да разгледаме някои от тях,

Високи спредове

Един от тези рискове е, че по време на висока волатилност на пазарите спредовете на финансовите инструменти се разширяват, което увеличава разходите по сделките в такива периоди. Трябва да се отбележи, че всеки трейдър или инвеститор е добре първо да провери размера на спреда преди да влезе в сделка на пазари с висока волатилност.

Слипидж

Освен това, на пазарите с висока волатилност може да има слипидж и той може да се значителен.

Например, ако сте поставили чакаща поръчка buy stop или sell stop на двойката USD/JPY при публикуването на новите работни места в САЩ, ще получите това, което се нарича слипидж. Той се появява, когато цената, на която е изпълнена поръчката, е съвсем различна от цената, на която сте я поставили.

Проблемът е, че на пазара има толкова много поръчки, които не могат да бъдат изпълнени на исканата цена. На поръчките се дава най-добрата налична цена, която може да не е това, което смятате за добра цена.

Именно тук могат да бъдат много полезни настройките за щита от волатилност, които Admirals предлага и споменахме малко по-рано в статията.

Ако всички от изброените по-горе фактори Ви звучат прекалено или не сте сигурни дали търговията на волатилни пазари е това, което търсите, тогава някои от Вас могат да изберат да седят настрана по време на периоди на висока пазарна волатилност. В някои случаи това може да е добър подход.

Как да се защитите от висока волатилност?

Тези от Вас, които решат да избягват периодите на висока волатилност на пазарите и най-волатилните инструменти, е добре да предприемат мерки за управление на риска, които могат да Ви предпазят от потенциален скок във волатилността.

Ето някои насоки, които можете да използвате, за да се защитите от висока волатилност:

 1. Използвайте стоп лос поръчки
 2. Използвайте тейк профит поръчки
 3. Не прекалявайте с употребата на ливъридж
 4. Диверсифицитайте своя портфейл от активи

Освен тези насоки Admirals предлага настройки за защита от волатилност, които могат да помогнат на трейдърите да намалят рисковете идващи от волатилността на пазара.

Можете да управлявате по-лесно Вашата търговска сметка и Вашите сделки с функцията Търговски Терминал на изключителната приставка MetaTrader Supreme Edition.

Получете още над 60 допълнителни функции, извън стандартния пакет на MetaTrader 5 с приставката MetaTrader 5 Supreme Edition. Изтеглете MetaTrader 5 Supreme Edition още сега, напълно безплатно като кликнете на следващия банер:

Как да започнете търговия като използвате пазарна волатилност?

След като знаете какво е волатилност, защо трябва да следите волатилността, какви са различните видове, как да измервате пазарната волатилност и как да се защитите от висока волатилност, може би е време да се насочите към по-интересната практическа част, а именно да направите първите си сделки като използвате нива на подкрепа и съпротива.

Това може да направите само в три стъпки:

 1. Отворете сметка за търговия на финансовите пазари.
 2. Изтеглете платформа за търговия на финансовите пазари.
 3. Отворете прозорец "Нова Поръчка" и направете първата си сделка.

За повече информация за това как да отворите сметка за търговия с волатилност с Admirals изгледайте следващото кратко видео:

Нека да дадем един пример за търговия с волатилност: как да купите/продадете валутна двойка  - EURUSD.

Как да купите EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на синия бутон "Покупка на пазар"

Когато купувате (дълга позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поскъпне, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

Как да продадете EURUSD?

 1. Влезете във вашата сметка с Admiral Markets (MT4/MT5/WebTrader/Мобилно приложение)
 2. Отидете на "Състояние на пазара"
 3. Потърсете EURUSD
 4. Кликнете с десния бутон на акциите и след това изберете "Прозорец на графика"
 5. След като графиката се появи кликнете на бутон "Нова поръчка" (в Лентата с инструменти под менюто)
 6. Изберете броя на лотове в поле Обем, както и нива на стоп лос и тейк профит ако желаете да поставите такива
 7. Кликнете на червения бутон "Продажба на пазар"

Когато продавате (къса позиция) EURUSD, Вие очаквате двойката да поевтинее, за да може да извлечете потенциална печалба от Вашата сделка.

За Admirals

Ние сме брокер с глобално присъствие и сме оторизирани и регулиран от финансови регулатори като Financial Conduct Authority (FCA), Кипърската комисия по ценни книжа и борси (CySEC) и Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC). Ние предоставяме достъп до над 8000 финансови инструмента за търговия като Форекс & CFD-та върху акции, индекси, облигации, суровини, ETF-и и криптовалути, както и възможности за инвестиции в реални акции и ETF-и.

С Admirals можете да използвате безплатно най-иновативните платформи за търговия като MetaTrader 4 и MetaTrader 5, MetaTrader Supreme Edition, както и изключителния портал Premium Analytics.

Получете незабавен достъп до нашия портал Premium Analytics с пазарни новини, технически анализ, икономически календар и глобални индикатори за пазарните настроения, събрани от над хиляда финансови медии. Цялото съдържание се предоставя от водещи финансови компании като Dow Jones, Trading Central и Acuity.

Вземете Вашия безплатен Premium Analytics портал още сега като кликнете на банера отдолу:

Открийте още интересни статии:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АНАЛИЗАТОРСКИ МАТЕРИАЛИ:

Дадените данни предоставят допълнителна информация относно всички анализи, оценки, прогнози, предвиждания, прегледи на пазара, седмични перспективи или други подобни оценки или информация (наричана по-долу "Анализ"), публикувани на уебсайтовете инвестиционни компании на Admiral Markets, опериращи под търговската марка Admiral Markets (по-долу Admiral Markets).

Преди да вземете инвестиционни решения, обърнете специално внимание на следното:

1.Това е маркетингова комуникация. Съдържанието се публикува само с информативна цел и по никакъв начин не може да се тълкува като инвестиционен съвет или препоръка. Тя не е изготвенa в съответствие със законовите изисквания, предназначени да насърчават независимостта на инвестиционните проучвания и не подлежи на забрана за разглеждане преди разпространението на инвестиционни изследвания.

2. Всяко инвестиционно решение се взема от всеки клиент, докато Admiral Markets  не носи отговорност за загуби или щети, произтичащи от такова решение, независимо дали е на базата на съдържанието.

3. С оглед защитата на интересите на нашите клиенти и обективността на анализа, Admiral Markets създаде подходящи вътрешни процедури за предотвратяване и управление на конфликти на интереси.

4. Анализът се изготвя от независим анализатор Борис Петров, финансов анализатор (наричан по-долу "Автор") на базата на лични оценки.

5.Докато се полагат всички разумни усилия, за да се гарантира, че всички източници на съдържание са надеждни и че цялата информация е представена, доколкото е възможно, по разбираем, навременен, прецизен и пълен начин, Admiral Markets не гарантира точността и пълнотата на всяка информация, съдържаща се в анализа.

6. Всякакъв вид минало или представяне на ценови модели на финансови инструменти, посочени в съдържанието, не трябва да се тълкува като изрично или косвено обещание, гаранция или намеса на Admiral Markets за бъдещи резултати. Стойността на финансовия инструмент може по всяко време да се увеличава и намалява, а запазването на стойността на активите не е гарантирано.

7.Продаваните продукти (включително договори за разлика) са спекулативни по своя характер и могат да доведат до загуби или печалба. Преди да започнете да търгувате, моля, уверете се, че напълно разбирате свързаните с това рискове.

Avatar-Admirals
Admirals Решение от типа всичко в едно за харчене, инвестиране и управление на парите Ви

Повече от брокер, Admirals е финансов хъб, предлагащ широка гама от финансови продукти и услуги. Ние правим възможен подхода всичко в едно към личните финанси чрез цялостно решение за инвестиране, харчене и управление на пари.