ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ BMW

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 200 EUR

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 5 (Retail - 20)
Commission, % 0.2
Minimum Commission, EUR 8
Symbol #BMW
Minimum Spread, Pips 19
Typical Spread, Pips 27
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), % -2.5
SWAP Value (Short), % -3.142
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.001
Lot Size, Shares 1
Minimum Contract Size, Lots 1
Maximum Contract Size, Lots 10000
Contract Step, Lots 1
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 0.001
Minimum Hedged Margin, % 2.5 (Retail - 10)
Dividend Adjustment per Share, EUR 3.5
Dividend Adjustment Date 17.05.2019
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule, EET 10:05 - 18:30 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 5 (Retail - 20)
Commission, % 0.2
Minimum Commission, EUR 8
Symbol #BMW
Minimum Spread, Pips 19
Typical Spread, Pips 27
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), % -2.5
SWAP Value (Short), % -3.142
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.001
Lot Size, Shares 1
Minimum Contract Size, Lots 1
Maximum Contract Size, Lots 10000
Contract Step, Lots 1
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 0.001
Minimum Hedged Margin, % 2.5 (Retail - 10)
Dividend Adjustment per Share, EUR 3.5
Dividend Adjustment Date 17.05.2019
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 10:05 - 18:30 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។