ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ BCHUSD

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Leverage up to 1:2 (Retail - 1:2)
Commission, % 0
Symbol BCHUSD
Minimum Spread, % 0.3
Typical Spread, % 0.3
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.05583
SWAP Value (Short), Interest Rate +-0.05528
3-day SWAPs Not charged
Tick Size 0.01
Lot Size, BCH 1
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 5
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.01
Minimum Margin, BCH 0.5 (Retail - 0.5)
Minimum Hedged Margin, BCH 0.25 (Retail - 0.25)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Sun

You will be able to open new positions in this instrument only if the new calculated value of all open positions in all digital currency CFDs in your trading account does not exceed 20,000 EUR or equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).


Parameters Data
Leverage up to 1:2 (Retail - 1:2)
Commission, % 0
Symbol BCHUSD
Minimum Spread, % 0.3
Typical Spread, % 0.3
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.05583
SWAP Value (Short), Interest Rate +-0.05528
3-day SWAPs Not charged
Tick Size 0.01
Lot Size, BCH 1
Minimum Contract Size, Lots 0.01
Maximum Contract Size, Lots 5
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.01
Minimum Margin, BCH 0.5 (Retail - 0.5)
Minimum Hedged Margin, BCH 0.25 (Retail - 0.25)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 00:05 - 23:59 Mon - Sun

You will be able to open new positions in this instrument only if the new calculated value of all open positions in all digital currency CFDs in your trading account does not exceed 20,000 EUR or equivalent in another currency. This limit applies separately for long and short positions (i.e. without netting).


សូមប្រុងប្រយ័ត្នថាការកំណត់តម្លៃរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ CFDs ដូចជា និងផ្សេងទៀត ត្រុវបានផ្ទេពៅការផ្លាស់ប្ដូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូជាក់លាក់ ដែលមានន័យថាជម្រៅទីផ្សារត្រូវបានកំណត់ទៅអ្វីដែលអាចរកបាននៅក្នុងសៀវភៅលំដាប់នៃការផ្លាស់ប្តូរបែបនេះ។ ការផ្លាស់ប្ដូរទាំងនេះមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងមិនបានផ្ដល់ការការពារផ្តល់ដោយបទបញ្ជាហិរញ្ញវត្ថុ។ ទីផ្សារទាំងនេះមិនទាន់លូតលាស់ឆាប់រហ័សគ្រប់ពេល និងមានកម្រិតក្នុងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ ម៉ាស៊ីនតម្លៃនៃការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអាចនឹងមានការពន្យាពេលការរំខានដែលអាចបណ្តាលមកពីបញ្ហាមានសក្តានុពលជាច្រើន។ បុគ្គលណាដែលមានបំណងចង់ធ្វើការជួញដូរ ឬវិនិយោគក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ CFDs គួរតែមានចំណេះដឹងលម្អិត និងទាន់សម័យនៃបច្ចេកវិទ្យា blockchain ដែលពាក់ព័ន្ធ។ ការជួញដូរ និងវិនិយោគក្នុងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ CFDs ជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យខ្ពស់នៃការបាត់បង់មូលនិធិដោយសារតែការប្រែប្រួលទីផ្សារ បញ្ហាប្រតិបត្តិការ និងព្រឹត្តិការណ៍រំខានដល់ឧស្សាហកម្មជាក់លាក់ដូចជាបន្ទុកធ្ងន់បំរាមហាមឃាត់ សកម្មភាពរបស់ពួក Hacker, ក្រុមកាតែល និងតួអង្គព្យាបាទដទៃទៀតនៅក្នុងប្រព័ន្ធអេកូ។