ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ #AAPL

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 5 (Retail - 20)
Commission, USD 0.02
Minimum Commission, USD 1
Symbol #AAPL
Minimum Spread, USD 0.04
Typical Spread, USD 0.09
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), % -0.01689
SWAP Value (Short), % -0.01644
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Shares 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 500
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.001
Minimum Hedged Margin, % 2.5 (Retail - 10)
Dividend Adjustment per Share, USD 0.22
Dividend Adjustment Date 06.08.2021
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 16:35 - 23:00 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 5 (Retail - 20)
Commission, USD 0.02
Minimum Commission, USD 1
Symbol #AAPL
Minimum Spread, USD 0.04
Typical Spread, USD 0.09
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), % -0.01689
SWAP Value (Short), % -0.01644
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Shares 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 500
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.001
Minimum Hedged Margin, % 2.5 (Retail - 10)
Dividend Adjustment per Share, USD 0.22
Dividend Adjustment Date 06.08.2021
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 16:35 - 23:00 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.