ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ FB

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 EUR

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 5
Commission, USD 0
Minimum Commission, USD 0
Symbol #FB
Minimum Spread, Pips 1
Typical Spread, Pips 4
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), % -4.500
SWAP Value (Short), % -0.600
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Shares 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 500
Contract Step, Lots 0.01
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.001
Minimum Hedged Margin, % 2.5
Dividend Adjustment per Share, USD N/A
Dividend Adjustment Date N/A
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 16:35 - 23:00 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


Parameters Data
Minimum Margin, % 5
Commission, USD 0
Minimum Commission, USD 0
Symbol #FB
Minimum Spread, Pips 1
Typical Spread, Pips 4
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), % -4.500
SWAP Value (Short), % -0.600
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Shares 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 500
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, USD 0.001
Minimum Hedged Margin, % 2.5
Dividend Adjustment per Share, USD N/A
Dividend Adjustment Date N/A
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 16:35 - 23:00 Mon - Fri

NB! Please note that positions in this instrument are subject to cash adjustments reflecting the weighted effect of dividend payouts. Your account will be credited when holding a long position (buy) or debited when holding a short position (sell) for the appropriate amount on the ex-dividend dates of the index constituent stocks.


CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។