ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ DAX30

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, EUR 0
Symbol [DAX30]
Minimum Spread, EUR 0.8
Typical Spread, EUR 0.8
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.00681
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00986
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, EUR 0
Symbol [DAX30]
Minimum Spread, EUR 0.8
Typical Spread, EUR 0.8
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.00681
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00986
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, EUR per lot (single side) 0.3
Symbol [DAX30]-Z
Minimum Spread, EUR 0.2
Typical Spread, EUR 0.2
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.00681
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00986
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform MetaTrader 5
Trading Schedule, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.2 (Retail - 5)
Commission, EUR per lot (single side) 0.3
Symbol [DAX30]-ECN
Minimum Spread, EUR 0.2
Typical Spread, EUR 0.2
Limit / Stop Levels 0
SWAP Value (Long), Interest Rate -0.00681
SWAP Value (Short), Interest Rate -0.00986
3-day SWAPs Friday
Tick Size 0.01
Lot Size, Index Levels 1
Minimum Contract Size, Lots 0.1
Maximum Contract Size, Lots 100
Contract Step, Lots 0.1
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 0.1
Minimum Hedged Margin, % 0.1 (Retail - 2.5)
Trading Platform Metatrader 4
Trading Schedule, EET 01:05 - 02:59 / 03:15 - 23:00 / 23:30 - 23:59 Mon - Thur; 01:00 - 02:59 / 03:15 - 23:00 Fri; pre-close margining from 22:00 Fri