យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

កិច្ចសន្យាជាក់លាក់

យើងផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវឧបករណ៍ជួញដូរយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជារូបិយប័ណ្ណ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ លោហៈទំនិញ និង CFDs លើភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនធំបំផុតរបស់ពិភពលោក សន្ទស្សន៍ ហ៊ុន និងទ្រព្យសកម្មរាវខ្ពស់។

លើទំព័រនេះអាចស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ទាំងអស់អំពីឧបករណ៍ជួញដូរដែលអាចរកបានលើប្រភេទគណនីទាំងអស់។

រូបិយប័ណ្ណ រូបិយប័ណ្ណ
រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ
ទំនិញ ទំនិញ
សន្ទស្សន៍ សន្ទស្សន៍
មូលបត្រ មូលបត្រ
ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុន
ETFs ETFs

CFDs on Stocks

CFDs on ETFs (Exchange-traded funds)

កំណត់ចំណាំ៖
  1. For CFDs on U.S. and European stocks and for CFDs on ETFs our real-time prices come from Cboe’s U.S. and European exchanges and are indicative only. Demo accounts are provided with delayed pricing.
  2. For CFDs on stocks traded on Asia Pacific venues our pricing is indicative only and delayed for both live and demo accounts. Pending orders, stop loss and take profit orders in respect to these same products are not supported.

Islamic Account Administration Fees

Find out the administration fees for all instruments under our Islamic (swap-free) Account here:

Islamic Account Administration Fees

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។