កិច្ចសន្យាជាក់លាក់

យើងផ្តល់ជូនអតិថិជនរបស់យើងនូវឧបករណ៍ជួញដូរយ៉ាងទូលំទូលាយដូចជារូបិយប័ណ្ណ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ លោហៈទំនិញ និង CFDs លើភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនធំបំផុតរបស់ពិភពលោក សន្ទស្សន៍ ហ៊ុន និងទ្រព្យសកម្មរាវខ្ពស់។

លើទំព័រនេះអាចស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ទាំងអស់អំពីឧបករណ៍ជួញដូរដែលអាចរកបានលើប្រភេទគណនីទាំងអស់។

រូបិយប័ណ្ណ រូបិយប័ណ្ណ
រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ
ទំនិញ ទំនិញ
សន្ទស្សន៍ សន្ទស្សន៍
មូលបត្រ មូលបត្រ
ភាគហ៊ុន ភាគហ៊ុន
ETFs ETFs

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។