ការអប់រំ

ការកក់ ការបង្រៀនតាមវិប សិក្ខាសាលា និងមូលដ្ឋានចំណេះដឹង។ អ្នកអាចបំពេញចំណេះដឹងរបស់អ្នកក្នុងទ្រង់ទ្រាយណាមួយដែលអ្នកចូលចិត្ត។

សទ្ទានុក្រមរបស់អ្នកជួញដូរ
ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនានាមានភាសាដាច់ដោយឡែកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ស្វែងយល់អំពីពាក្យនានា ពីព្រោះការយល់ច្រឡំអាចធ្វើឲ្យអ្នកត្រូវចំណាយ​ប្រាក់។
ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត