ដៃគូរបស់យើង

សាជីវកម្មសូហ្វវែរ MetaQuotes

MetaQuotes, អ្នកឯកទេសក្នុងការអភិវឌ្ឍសូហ្វវែរសម្រាប់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ អភិវឌ្ឍ និងធ្វើទីផ្សារវេទិកាលើ​បណ្តាញដែលជាចំណូលចិត្តរបស់យើង MetaTrader 4, ជាធម្មតាស្គាល់ថា MT4។ វេទិកាគឺត្រូវបានប្រើដោយអន្តរការី និងធនាគារជាង 250 នៅជុំវិញពិភពលោក។

Dow Jones

Dow Jones Newswires គឺជាប្រភពទុកចិត្តបំផុតនៃព័ត៌មាន ការវិភាគ និងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅ​ទូលំទូលាយអំពីនិន្នាការទីផ្សារសាកលឆ្លងកាត់លំដាប់ទ្រព្យសកម្មទាំងអស់។ អ្នករាយការណ៍ជាច្រើនរបស់ខ្លួន ផ្អែកនៅជុំវិញពិភពលោក ផ្តល់ជូនមតិព័ត៌មានពីចលនាទីផ្សារក្នុងល្បឿន​​ដែលគ្មានគូប្រជែងដែលផ្ទាល់ទៅកាន់អ្នកជួញដូរខាងស្ថាប័ន អ្នកគ្រប់គ្រងការវិនិយោគ និងទីប្រឹក្សា​ខាងហិរញ្ញវត្ថុ។

អ្នកជំនួញធំ Forex

អ្នកជំនួញធំ Forex គឺជាប្រភពព័ត៌មាន និងសហគ្រាសជួញដូរឯកទេសមួយដែលបានដឹកនាំរបៀបក្នុង​ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ និងការវិភាគស៊ីជម្រៅសម្រាប់វិស័យ Forex ចាប់តាំងពីឆ្នាំ 2009។ សហគ្រាសនេះគឺ ‘ការទៅកាន់ប្រភព’ សម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំឧស្សាហកម្ម Forex និងជាអ្នកលេងទីផ្សារផងដែរ។