យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក
Fraud Information and Help

Fraud Information and Help

Admiral Markets is dedicated to your security. There have been reports of fraudulent phone calls, emails, or other communications recently, impersonating brokerages and looking to defraud individuals of their funds or extract bank account information. There is never too much information when it comes to the best cybersecurity practices.

There are measures you can take to protect yourself, such as:

  • Change your passwords, keep them strong and unique for each account
  • Activate two-factor authentication for your Trader’s Room account
  • Make sure that all your antivirus and security software is up to date and active

If you have any questions about your security, or if you feel like you have received any kind of fraudulent communication, please contact us using the contact form, or call us directly from Monday through Friday, 24 hours a day, at +372 6309 306, or send an email to global@admiralmarkets.com.

CONTACT US

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។