Запиши PDF Печат

ПОЛИТИКА ЗА ЛИВЪРИДЖ НА ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD1. Въведение

Admiral Markets Cyprus Ltd (наричана по-долу взаимозаменяемо „Компания“, „ние, „нашата“) е кипърска инвестиционна компания, надлежно регистрирана в Република Кипър с регистрационен номер ΗΕ 310328 и е лицензирана и регулирана от Кипърската комисия по ценни книжа и борси („CySEC“) под лицензионен номер 201/13.

2. Обхват

Тази политика на ливъридж и маржин (наричана по-нататък „Политика“) определя как определяме нивата на ливъридж и маржин, когато нашите непрофесионални клиенти (наричани по-долу взаимозаменяемо като „Клиенти“, „вие“, „вашият“) търгуват с финансови договори за разлики (наричани по-долу „ДЗР“) с Компанията. Целта на настоящата Политика е да обясни ключовите аспекти на търговията с ливъридж и маржин, който ливъридж се предоставя от Компанията в зависимост от знанията и опита на Клиента, както и в съответствие с регулаторните изисквания. С настоящото се пояснява, че Политиката не се прилага за професионални клиенти или отговарящи на условията контрагенти (както е определено в Закона, на който се позовава параграф 3 от Политиката), поради факта, че те притежават необходимите знания и опит, за да разберат рисковете, свързани с инвестиране в сложни продукти като ДЗР.

3. Правна и регулаторна рамка

Настоящата Политика се издава съобразно с и в съответствие с изискванията на Директива 2014/65 / ЕС на Европейския парламент и на Съвет от 15 май 2014 относно пазарите на финансови инструменти (наричана по-долу „MiFID II ”) и Закона за инвестиционните услуги и дейности и регулираните пазари на Република Кипър (N. 87 (I)/2017), който транспонира MiFID II в кипърското законодателство (наричано по-долу „Закон “). Освен това настоящата Политика е в съответствие с Директивата DI87-09 на Комисията за ценни книжа и борси в Кипър (наричана по-долу „CySEC“) относно ограничението върху маркетинга, разпространението или продажбата на договори за разлики (ДЗР) на непрофесионални клиенти”.

4. Ангажимент на компанията

Компанията е длъжна да:

4.1. Задава нива на ливъридж, които отразяват знанията и опита на клиента при търговия със сложни финансови инструменти като ДЗР, като има предвид, че търговията с ливъридж и маржин е ключова характеристика на търговията с ДЗР.

4.2. Отнася справедливо към клиентите си, като избягва агресивни практики на ливъридж към тях.

4.3. Вземе предвид основните фундаменти на представянето на финансовия инструмент, на които се базира ДЗР, включително историческа волатилност, дълбочина на пазарната ликвидност и обеми на търговия, пазарна капитализация на емитента и държава на емитента на базовия финансов инструмент, способността да хеджира риска на пазара и общата политическа и икономическа среда. Компанията коригира и калибрира горните променливи при определяне на нивата на ливъридж, които предлага за класове активи или финансови инструменти.

4.4. Вземе предвид собствения си апетит за управление на риска и капацитета за поемане на риск и въведе политики, процедури и практики за управление на пазарния си риск, произтичащи от такъв ливъридж и маржин търговия на неговите клиенти.

4.5. Прилагай регулаторни изисквания и ограничения, определени от CySEC и / или Европейския орган за ценни книжа и пазари.

5. Разгледани Фактори

Преди да предостави ливъридж на своите клиенти, компанията взема предвид следните фактори:

5.1. Капиталовата база и финансовата сила на Компанията, която се изчислява и наблюдава, въз основа на капиталовата адекватност на Компанията.

5.2. Риск апетитът и риск мениджмънта на Компанията.

5.3. Класът на активите и характеристиките на инструментите, включително ликвидността и обема на търговията, волатилността, пазарната капитализация, държавата на емитента, общия икономически климат и геополитическите събития.

5.4. Оценката на Клиента за целесъобразност и финансови познания.

5.5. Категоризацията на клиента (т.е. непрофесионална или професионална).

5.6. Знанията и опитът на Клиента: С поредица от въпроси във формуляра за кандидатстване за откриване на сметка, Компанията определя финансовата стабилност, финансовите познания, търговския опит и стила на търговия на Клиента.

6. Класове за Предлагане на Ливъридж

След официалното приемане на мерки за ДЗР от Европейския орган за ценни книжа и пазари и CySEC, всички Клиенти, които демонстрират подходящите знания и опит по време на процеса на регистрация, имат следните максимални настройки на ливъридж в сметката си и депозират следния първоначален маржин:

Тип на базовия актив Ограничения за Ливъридж изискван първоначален маржин
Основни Валутни Двойки 30:1 3,33%
Не-основни валутни двойки, злато и основни индекси 20:1 5%
Суровини, различни от злато и не-основен борсов индекс 10:1 10%
За отделни акции и други референтни стойности 5:1 20%
Криптовалути 2:1 50%

Компанията си запазва правото да предлага дори по-ниски нива на ливъридж за определени продукти или като цяло за някои или всички продукти въз основа на своята преценка и пазарната ситуация.

7. Защита на Маржин чрез Затваряне

С настоящото Компанията уведомява Клиентите, че отговорността да следи нивото на маржин на своите позиции в реално време чрез платформата за търговия на Компанията или приложението за мобилни устройства / таблети е само и единствено на Клиента. Компанията прилага защита на маржин чрез затваряне на всички свои клиентски сметки за търговия, като гарантира, че маржинът им няма да ерозира до точка, в която е близо до нула. Защитата на маржин чрез затваряне ще се задейства, когато сумата на средствата в сметката за търговия с ДЗР и нереализираната нетна печалба на всички отворени ДЗР, свързани с тази сметка, падне под по-малко от половината (т.е. 50%) от общата първоначална защита на маржин за всички тези отворени ДЗР.

8.Защита от негативен баланс

Компанията е установила политика за защита от негативен баланс, която в случай, че възникне негативен баланс в търговските сметки на Клиента поради стоп аут и / или изключително волатилни пазарни условия, Компанията ще направи съответна корекция, за да покрие пълната негативна сума . Поради това на клиентите се гарантира, че техните максимални загуби от търговия с ДЗР не са по-големи от капитала, вложен в тяхната търговска сметка.

9. Предупреждение за Риск

Търговията с ДЗР е форма на търговия с ливъридж и е силно спекулативна, сложна, включва значителен риск от загуба и не е подходяща за всички инвеститори. ДЗР са сред най-рисковите видове инвестиции и могат да доведат до големи загуби. Преди да вземе решение за търговия с ДЗР, Клиентът трябва внимателно да обмисли своите инвестиционни цели, ниво на опит и риск апетит. Докато търгува ДЗР, Клиентът може да понесе частична или пълна загуба на първоначалната си инвестиция. Клиентите трябва да са наясно с всички рискове, свързани с търговията с ДЗР и да потърсят съвет от независим финансов съветник, ако имат някакви съмнения.