Трейдърски речник

A

Admirals

Дилър на договори за разлика на спот чуждестранни валути, акции и фючърси.

Ask

цената, която продавача или маркетмейкъра е готов да приеме за търгувания инструмент, известна също като цена на предлагане; цена за установяването на отворена позиция за покупка (Buy).

AUS 200

другото име на Австралийската борса за ценни книжа (ASX 200). 200 означава топ 200 (по пазарна капитализация) дружества, регистрирани на ASX.


B

Bid

цена, на която продавач или маркетмейкър е готов да купи търгуван инструмент; цена за създаването на отворена позиция за продажба (Sell).

BOC

Банката на Канада (Канадската централна банка).

Buy Limit

чакаща поръчка за установяването на отворена позиция за покупка в сметката на Клиента, в случай че цената на определен инструмент спадне до определено ниво; може да бъде изпълнена само по цена Ask и поставена под текущата Ask цена на определен инструмент.

Buy Stop

отложена поръчка за създаването на отворена позиция за покупка в сметката на клиента, в случай че цената на определен инструмент се вдигне до определено ниво; може да се изпълни само по цена Ask и да се постави над текущата Ask цена на определения инструмент.


C

CAC40

кратко име за Френската фондова борса; 40 седи за топ 40 компании (от капиталовия пазар).

Close By

искане или инструкция за затваряне на две заключени позиции на един и същ инструмент.


D

DJIA или Dow

краткото име за Dow Jones Industrial Average или US30.


E

ECN

Електронна комуникационна мрежа, която елиминира третата страна в изпълнение на поръчка.

ESMA

ESMA е европейски финансов регулатор - European Securities Exchange Commission (Европейски орган за цени книжа и борси)

EST/EDТ

часовата зона в Ню Йорк (Източно стандартно и лятно часово време в САЩ).
ESTX50

накратко индекса Euronext 50.

ETF

Когато се каже ETF се разбира борсово търгуван фонд. Първият ETF е създаден през 1990 година в Канада. Най-разбираемото ETF значение е обединено инвестиране (pool investing).

EURUSD

EURUSD е символът на най-търгуваната валутна двойка в света евро (EUR)срещу американски долар (USD). Тези две валути представляват основна част от валутния пазар наречен Форекс.


F

FOMC

Федералният комитет на отворения пазар, комитета за определяне политиката на Фед.

FRA40

друго име на CAC 40.

FTSE 100

краткото име за UK 100 индекс.


H

HK40 / HKHI

краткотo име за индекса Hong Kong Seng.


I

INX

символ за S&P 500 индекса.


J

JPN225

кратко име за индекса NEKKEI.


M

MT4 Admirals

софтуерна платформа за онлайн търговия, технологичната база на Admirals; състои се от MT4 Клиентски терминал, MT4 сървър, MT4 Център за данни, MT4 Мултитерминал, MT4 Mobile и MT4 Смартфон.


S

Sell Limit

чакаща поръчка за създаването на отворена позиция Sell в сметката на клиента, в случай че цената на определен инструмент се вдигне до определено ниво; може да се изпълнява само на цена Bid и да се поставя над текущата Bid цена на определения инструмент.

Sell Stop

отложена поръчка за създаване на отворена Sell позиция в сметката на клиента, в случай, че цената на определен инструмент спадне до указаното ниво; може да се изпълнява само на цена Bid и да е поставена под текущата Bid цена на определения инструмент.

Split Close

частично затваряне на позиция (например затваряне на 0,5 лота от 2 лота).


U

U-образно Възстановяване

графична фигура, показваща постепенно покачване на цената обратно към предишния й връх, след постепенен спад.

UK OIL

кратко име за суров петрол сорт Брент.

UK100

кратко име за индекса FTSE 100.
US OIL

кратко име за WTI Суровия петрол.

US30

кратко име на индекса Dow Jones.


V

V-образно Възстановяване

графична фигура, показваща възстановяване, което включва рязко покачване към предишен връх, след рязък спад.


W

W-образно Възстановяване

графична фигура, показваща промяна на рязък спад, ръст, спад и завършваща с рязък скок; средната част на фигурата може да бъде по-ниска от двата ценови върха на всяка страна.


X

XAG/USD

символ за индекса на среброто.

XAU/USD

символ за индекса на злато.


А

Азиатска сесия

23:00 до 08:00 (Токио).

АЦБ

Банката на Англия (Централната банка на Великобритания).


Б

База котировки

архивен файл на сървъра на Admirals, който съдържа исторически котировки.

Базисен пункт

единица, която описва минималната промяна в цената на даден продукт.

Базова лихва

лихвата по кредитиране на централната банка на дадена страна, която се използва от банките за изчисляване на лихвата за кредитополучатели.
Баланс

обобщеният финансов резултат от всички средства, депозирани в и изтеглени от сметката на клиента и от всички затворени позиции в този акаунт.

БВП

Брутен вътрешен продукт е общата стойност на продукцията на дадена страна, приходи или разходи, произведени в нейните физически граници.

Бик

жаргон за търговец, който очаква цените да нараснат; търговец, който държи дълга позиция.

Бик / Бичи пазар

жаргон за възходящ пазарен тренд (цената се покачва).

Борсов индекс

група от акции от една държава или индустрия. Индексите показват представянето на тези акции като цяло, в момента и в миналото. Борсовите индекси обикновено се изчисляват въз основа на цените на акциите включени в тях. Има и индекси, които са базирани върху представянето на облигации, но те са доста по-малко популярни.

Бундесбанк

Германската централна банка; също така се нарича Буба.

Бърз пазар

пазарни условия, които се характеризират със значителни ценови промени за кратки периоди от време, често предизвикващи широки гапове между последователни стойности на котировки; Често възниква непосредствено преди и/или след важни събития ( напр. важни икономически доклади от страните от Г7, пресконференции на финансовите министри на Г7 или председателите на централните банки, решения за лихвените проценти на централните банки, пазарна интервенция, политически или природни форсмажорни обстоятелства, като война, тероризъм и др.).


В

Валутен пазар

Forex (FX) е глобален пазар за закупуването на една валута и продажбата на друга.

Валутна двойка

търгуван инструмент въз основа промяната на стойността на една валута срещу друга валута.

Вальор

бъдеща дата, на която партньори за финансова транзакция се съгласяват да определят стойността на цената на продукта; за спот валутната търговия обикновено тази дата е два работни дни, след като сделката е договорена.

Волатилност

мярка за колебанията на цената на даден финансов инструмент във времето; делегира към активен пазар, който представя търговски възможности.

Възходящ тик

нова котировка на цена, по-висока от предишната котировка.


Г

Г-7

група от седем страни, включително САЩ, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Канада.

Г-8

Г7 + Русия.

Гап

значителна разлика между две последователни котировки; може да се обозначава на графиката като празно поле между барове или свещи, когато периодът от време между две котировки покрива времето на затваряне на бара или свещта.
Гап на сесията

разликата в цената между първата котировка на текущата сесия на пазара и последната котировка на предишната пазарна сесия.

Графика

диаграмно представяне на исторически котировки под формата на линейна, барова или свещна графика.

Гълъб

отнася се за полека парична политика или по-ниски лихвени проценти. Обратното на ястреб.


Д

Демо сметка

сметка за практикуване.

Депозит

пари, депозирани по сметка.

Дефицит

отрицателно салдо за търговия или плащане (т.е. недостатъчно пари).

ДЗР (договор за разлика)

обект на електронна транзакция, базирана на ценовото отклонение на базовия актив (например акции или фючърсни договори).

Дивидентни начисления

начисление или отчисление, което се прилага, когато акция преминава eкс-дивидентната си дата (включително eкс-датата на всеки специален дивидент) на фондовия пазар.

Дилър

служител на Admirals, отговорен за приемане на исканията от клиентите, изпълняването на клиентските поръчки и извършване на ликвидация на откритите позиции на клиента в случай на Stop-Out.

Договорни детайли

параметри на инструмент, определени от Admirals за търговия на клиентите и публикувани на сайта на Admirals.

Доходност

процента, базиран на възвръщаемостта на инвестиция.

Дълга позиция

когато се купува базовата валута на двойката.


Е

Европейска сесия

от 07:00 до 16:00 (Лондон).

Екзотични двойка

по-малко търгуваните валутни двойки.

Експертен съветник

програма, написана в MQL4 (MetaQuotes Language 4) и изпълнена от Клиентският терминал за автоматизирана търговия в сметката на клиента.

ЕЦБ

Европейска централна банка.


З

Заключена позиция

позиция, състояща се от дълги и къси позиции на един и същ инструмент с равни обеми; заключените позиции изискват 50% от общия маржин за двете позиции.

Закрий

искане или инструкция за закриване на определена позиция по текущата пазарна цена.


И

Извънборсови сделки

описва всяка сделка, която не се извършва чрез борса.

Изпълнено

означава, че поръчката е била изпълнена успешно.

Изпълни или отмени

тип на поръчка, където ако поръчката не може да бъде изпълнена (filled), тогава ще бъде анулиранa (killed).

Изтичане

инструкция за отмяна на висящи поръчки в определен час и дата.

Инвестиции

Дългосрочно влагане на парични средства в определени активи с цел постигане на бъдеща доходност.

Искане

електронна инструкция за отваряне или затваряне на позиция, поставяне, отмяна или промяна на ордер, която е дадена от клиента чрез Клиентският терминал; заявка за двупосочна котировка.

История на сметката

регистър на сключените сделки, балансови операции и анулирани поръчки в сметката на Клиента.


К

Кабел

жаргон за валутната двойка GBP/USD.

Киви

жаргон за валутната двойка NZD/USD.

Клиент

физическо или юридическо лице, подписало Клиентски договор с Admirals.

Клиентска сметка (акаунт)

лична система регистър на транзакциите на нашите клиенти, техните поръчки и балансови операции.

Клиентски лог

файл текстов файл в папката MetaTrader4/logs, използван за записване на всички искания на клиентския терминал; Той е създаден под формата на отделни дневни файлове.

Клиентски терминал

програмата MetaTrader 4 (наричана подолу МТ4), предназначена за клиентска търговия, упражняване на надзор над сметките на клиента, получаване на котировки в реално време и исторически котировки, новини и друга пазарна информация, която Admirals може да предоставя на клиентите си; също така често използвана за технически анализ, автоматизирана търговия от експертни съветници и за обратна връзка с клиентите чрез вътрешната пощенска система.

Комисиона

сума на плащанията за услугата, начислявана към сметката на клиента.

Контрагент

един от участниците в една финансова транзакция.

Контракт

стандартна единица на Forex пазара (например 1 лот).

Котиране

осигурява котировки на клиента, които Admirals може да приеме за покупка или продажба на инструмент в сметката.

Котировка

електронно съобщение за текущата цена, показвана в Клиентския терминал, което се състои от цена на търсене (Bid) и предлагане (Ask).

Курс

стойността на основната валута в котируемата валута за валутна двойка; основната стойност на активите за CFD.

Къса продажба

Решение за отваряне на меча сделка с даден актив, къса позиция.


Л

ЛИБОР

Лондонската междубанкова предлагана лихва, която банките използват като база за международно кредитиране до 31 декември 2021. LIBOR беше заменен с алтернативни референтни лихвени проценти ("ARRs"), като USD SOFR, Euro €STR, GBP SONIA и други.

Ливъридж

размер на сделката / ниво на маржин (например 1:100 ливъридж означава, че клиентът трябва да има 1% от размера на сделката в неговата/нейната сметка като гаранция за обезпечение или маржин).

Лог на сървъра

текстов файл, генериран от MetaTrader 4 сървъра, който се използва за записване на всички събития, свързани с клиентската търговия и функционирането на платформата, включително всяко взаимодействие между клиентския терминал и дилърите.

Логин

уникален идентификационен номер на клиентска сметка.

Лондонска сесия

от 08:00 до 17:00 (Лондон).

Лот

размера за единица сделка в MT4, където: 1 лот е равен на договор за 100 000 единици базова валута за валутните двойки; 1 лот е равен на една единица от базисната ценна книга за CFDs.

Луни

жаргон за канадския долар, който е известен също като Фундс.


М

Маржин

обобщена стойност на средствата в сметката на клиента, запазена като обезпечение за поддържане на отворените позиции на този клиент; изисквания за маржин на Admirals.

Маржин

Маржин на Форекс пазара е основно депозит на добра воля, необходим за поддържане на отворените позиции. Маржин не е такса или цена на транзакция, а част от собствения Ви капитал в сметката, отделен настрана и разпределен като маржин депозит.

Маржин ниво

процентно съотношение на собствения капитал/маржин.

Маржин търговия

услуга за клиентска търговия, използваща ливъридж техниката, позволяваща на клиента да прави сделки над неговия депозит по сметка.

Мечешки / Мечи пазар

жаргон за пазар с тенденция към намаляване (цената се понижава).

Мечка

жаргон за търговец, който очаква цените да намалеят; търговец, който държи къса позиция.

Множествено закриване

искане или инструкция за затваряне на всички заключени позиции в сметката на Клиента.

Моментално изпълнение

тип изпълнение на заявка, което означава, че всички котировки, показани в Клиентския терминал могат да бъдат приети от Admirals за клиентска търговия без предварителни заявки за котировки.


Н

На годишна база (YOY)

всяко измеримо събитие, което се повтаря всяка година; популярен начин за сравнение на ефективността на инвестициите.

Наличен марж

наричан също свободен марджин; останалата част от средствата в сметката на клиента с приспадането на маржина, плаващи печалба/загуба и обща сума на rollovers.

Необичайни пазарни условия

бърз или тънък пазар.

Ниво на ордер

цена, определена от клиента в поставянето на поръчката като инструкция за отваряне на позиция в неговата/нейната сметка, на тази цена и при условия, определени от вида на поръчката.

Низходящ тренд

тенденция за намаляване на цената, която може да бъде описана като пониски дъна и пониски върхове.

Нормални пазарни условия

обратното на бърз пазар; няма грешни пазарни данни.

Нюйоркска сесия

08:00 до 17:00 ч. (Нюйоркско време)


О

Облигация

Облигациите са продукти с фиксирана доходност, които осигуряват дългосрочен начин за набиране средства на различни органи и институции. Всъщност съществуват различни видове облигации, но всички те са вид дълг.

Ози

Ози или Оз, се отнася за валутната двойка AUD/USD.

Основна валута

първата валута във валутната двойка (напр. ако курса на EUR/USD е 1.3283, тогава едно EUR струва 1.3283 USD).

Отваряне на пазара

времето, когато инструментите стават достъпни за търговия от клиента след уикенди, празници, интервали на затваряне или принудително затваряне на сървъра.

Отворена позиция

договор за покупка или продажба на инструмент в сметката на клиента; първата част на пълната транзакция и задължението да се направи равна насрещна сделка след това; също се третира като задължение на клиента да задоволи изискванията за маржин на Admirals и да поддържа, без предупреждение или изискване от Admirals, достатъчно салдо по всяко време, което непрекъснато отговаря на изисквания към маржина на Admirals и минималното съотношение текущ баланс/маржин, определено от Admirals (напр. мин. съотношение от 30%).

Отложена поръчка

електронна инструкция за отваряне на позиция в сметката на клиента, в случай, че цената на определен инструмент достигне определено ниво; Клиентът може да използва висящи поръчки, които включват Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop и Sell Stop.


П

Пазарна поръчка

електронна инструкция за отварянето на позиция в сметката на клиента, на текущата пазарна цена.

Паритет на покупателна способност

Нивата, при която валутата на една страна трябва да бъде преобразувана в тази на друга държава, за да купи същата сума от стоки и услуги във всяка страна.

Пип

Пипе постепенно движение на цената, с определена стойност, зависеща от въпросния пазар. Просто казано, пип е стандартна единица за измерване с колко се е променил обменния курс.

Плаваща печалба/загуба

разлика на стойността между текущия капитал и баланса на сметката на клиента.

Позиция за покупка

отворена позиция, която представлява очакване, че пазарната цена ще се увеличи (например, купуване на базовата валута срещу котируемата или закупуване на договор за разлика при основния лихвен процент).

Позиция за продажба

отворена позиция, която представлява очакване, че пазарната цена ще намалее (напр. продажба на базовата валута срещу котируемата валута или продажба на договор за разлика по основния курс).

Поръчка

електронна инструкция за отваряне или затваряне на позиция в сметката на клиента за определен инструмент, в случай че цената достигне определено ниво.

Поставена поръчка

Stop или Limit поръчки, които са поставени, но не са изпълнени още.

Поток от данни

поток от котировки в платформата за търговия MT4 на Admirals.

Промяна

искане за промяна нивото на отложена поръчка; искане за поставяне, отмяна или изменение на Stop Loss или Take Profit нивата на отворена или чакаща позиция.

Пункт

минимална ценова промяна (напр. 0.0001 за EUR/USD); също се нарича Пип.

Пълзящ стоп

вградена опция на Клиентския терминал, която автоматично настройва Stop Loss ниво на поръчка от определено количество пунктове, ако движението на желаната цена надвишава това количество; работи само с Клиентския терминал, свързан към сървъра.

Първично публично предлаагне

IPO (от английски Initial Public Offering) означава първично публично предлагане на акции на дадена компания, която иска да започне да се търгува на борсата. Компаниите, които организират IPO се стремят да натрупат капитал чрез продажбата на акции с цел да финансират потенциален бъдещ растеж.

Първоначален маржин (Маржин)

изискване на Admirals за сигурно обезпечение за отварянето на позиция.


Р

Размер на лот

сума на базовата валута или единици базов актив, указани в Admirals договора като размер на транзакция за 1 стандартен лот.

Размер на сделка

размера на лота, умножен по стойността на лотовете.


С

Свещна графика

един от начините да гледате или показвате графика, която показва цените за отваряне и затваряне за избран период от време. Ако цената на затваряне е по-висока от цената на отваряне, то свещта не е в сянка и ще бъде в такава ако цената на отваряне е по-висока от цената на затваряне.

Символ

обект на електронни транзакции (например валутна двойка, CFD на акции, CFD на фючърси); инструмент в рамките на MT4.

Слипидж

параметър на Експертен съветник, който определя максималната разлика между исканата цена и дилърска цена, приемлива за Експертния съветник за откриване на позиция в сметката на клиента; разлика между цена на ордера и действителната цена на изпълнението му.

Спор, Жалба, Претенция

събитието наш клиент да вярва, че действие или бездействие на Admirals са грешни или в противоречие с тези Условия или/и Клиентското споразумение на Admirals и обратното.

Спред

разликата между Bid и Ask цената, която се оценява в пунктове.

Стандартно отклонение

Индикаторът стандартно отклонение,прилага статистическа концепция за Форекс и други финансови пазари, за да разкрие подробности за пазарната волатилност.

Стоп аут

задължително затваряне на отворените позиции на клиента от Admirals, в случай, че сметката на клиента не отговаря на изискванията за маржин на Admirals.

Стоп лос

поръчка за закриване на определена отворена позиция на определено ниво, в случай че цената се движи в неблагоприятна посока; може да се изпълнява само по цена Bid и да е поставенa под действащата Bid цена относно позиции за покупка; може да бъде изпълнена само на цена Ask и да е поставена над текущата Ask цена спрямо позициите за продажба.

Стоп лос

Stop loss е поръчка, чрез която ще купите/продадете финансов актив, когато достигне определена цена и има за цел да намали загубите Ви от дадена позиция

Суап

сума на овърнайт корекции, платени или начислени към сметката на клиента в 23.59 в часовата зона на платформата, в съответствие със стойностите, указани в договорните детайли на Admirals; Това е дневен сетълмент за търговските маржин услуги.

Суиси

жаргон за швейцарския Франк.

Сървър

MT4 сървъра, който изпраща заявки от Клиентският терминал към дилърите, изпраща (т.е. новини, котировки, потвърждение за изпълнението) до Клиентския терминал и записи на всички съобщения, свързани с клиентския процес на търговия; поддържа взаимни задължения между Admirals и клиентите ни, които са формализирани в Клиентския договор на Admirals, договорните детайли и маржин изискванията.


Т

Тейк профит

поръчка за закриване на определена отворена позиция на определено ниво, в случай че цената се движи в благоприятна посока; може да се изпълнява само по цена Bid и да бъде поставенa над текущата Bid цена спрямо позиции Buy; може да бъде изпълнена само на цена Ask и да е поставена под текущата цена Ask спрямо Sell позициите.

Текущ капитал

нетна стойност на средствата в сметката на клиента.

Технически анализ

Методът технически анализ се използва за прогнозиране на цените на финансовите активи като той е обвързан с изследване на исторически данни. Трейдърите използват графики, които не са нищо повече от история на цената, което улеснява търсенето на ценови модели.

Тикет

уникален идентификационен номер на позиция, поръчка или балансова операция в сметката на клиента.

Транзакция

операция, състояща се от две еднакви насрещни сделки за определен инструмент.

Тренд

Най-просто казано, тренд е основната посока на движение на цената на даден финансов инструмент. Например ако цената на финансовия инструмент (валута, акция, суровина, индекс и тн) нараства т.е. той поскъпва, можем да кажем, че имаме възходящ тренд при цената му. И обратно, ако цената на финансовия актив се понижава т.е. той поевтинява, можем да регистрираме низходящ тренд.

Трион

жаргон за много силно волатилен пазар, където цената се движи подобно на "трион"; движението на цените е последвано от рязко и бързо обратно движение.

Тънък пазар

периоди на ниска търговска дейност и обем на котировките за време, в сравнение с нормалните пазарни условия (например периоди между 21.00 и 00.00 GMT и преди Коледните празници).


У

Управление на риска

От една страна трейдърите искат да намалят вероятността от потенциални загуби, но от друга страна трейдърите искат да извлекат възможно най-голяма печалба от всяка една сделка. Не е тайна, че за да получите по-висока възвращаемост, трябва да поемете по-големи рискове. Точно тук възниква въпросът за правилното управление на риска.


Ф

Фед

Федералната резервна банка (Централна банка на САЩ).

Финансови пазари

Финансов пазар е пазар, на който се търгуват финансови ценни книжа на национално и глобално ниво. Трейдърите купуват и продават тези ценни книжа, за да получат потенциални печалби, докато се опитват да ограничат рисковете си.

Фундаментален анализ

Фундаментален анализ е метод за анализ на финансовите пазари с цел прогнозиране на цената на даден финансов инструмент. Днешният фундаментален анализ на финансовите пазари е фокусиран върху цялостното представяне на икономиката и изследва различни фактори включително лихвени проценти, заетост, БВП, инфлация, международна търговия, производство и тяхното влияние върху националната валута, с която са свързани.

Фючърс

Контракт, при който епродавача и купувача се ангажират с бъдеща размяна на продукт срещу пари в брой на фиксирана цена.


Х

Хедж

комбинация от позиции или позиция, които намаляват риска от Вашата основна позиция.

Хеджиран маржин

маржин изискванията на Admirals за поддържане на заключени позиции.


Ц

ЦБ-и

съкратено от централните банки.

Цена

двупосочна котировка, състои се от Bid и Ask цени; цена за отваряне или затваряне на позиция; ниво на ордер.

Ценови гап

събитие, когато действащата Bid цена е над предишната Ask цена и обратното.

Централна банка

обикновено е правителствена организация, която управлява паричната политика на страната.


Ч

Часова зона на Платформа

времето, в което сървъра на Admirals е синхронизиран; часовата зона, която се използва за записване на всички събития в log-файла на сървъра; MT4 в момента е синхронизиран с Лондонско време (GMT+0; лятно време – GMT+1).


Ш

Шип или грешка в данните

неправилна котировка, генерирана от сървъра в резултат на грешни данни; често изглежда като значителен гап, връщащ се в близост до предишното ниво на следващата актуализация на цената без признаци за бърз пазар. Admirals има свобода на действие, но не и задължението да премахва такива грешки от базата си данни с котировки.


Я

Явна грешка

събитие, при което цената при затваряне или отваряне на позиция значително се различава от пазарната цена към момента на изпълнение; изпълнението на поръчката или заявката на клиента е в противоречие с неговата поръчка или заявка като общо значение.

Ястреб

отнася се за пооблекчена парична политика или повисоки лихвени проценти. Обратното на гълъб.

ЯЦБ

Банката на Япония (Японската централна банка).