ចាប់ផ្ដើមជួញដូរ Bund

ទទួលការចូលប្រើទៅកាន់ទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពិភពលោក និងជួញដូរឧបករណ៍ពេញនិយមបំផុត​លើលក្ខខណ្ឌប្រកួតប្រជែង

សិក្សាតាមដែលអ្នកទៅ

ជួញដូរពីគ្រប់ទីកន្លែង គ្រប់ពេលវេលា

មិនដែលខនខានឱកាសជួញដូរ

ចាប់ផ្ដើមដោយគ្មានតែ 100 AUD

លក្ខណៈបញ្ជាក់កិច្ចសន្យា

Parameters Data
Minimum Margin, % 0.5 (Retail - 20)
Commission, EUR 0
Symbol #Bund
Minimum Spread, EUR 0.03
Typical Spread, EUR 0.03
Limit / Stop Levels 0
Tick Size 0.01
Lot Size, Bonds 100
Minimum Contract Size, Lots 1.0
Maximum Contract Size, Lots 10.0
Contract Step, Lots 1.0
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 1.0
Expiration Date 07.12.2021
Minimum Hedged Margin, % 0.25 (Retail - 10)
Contract Months H, M, U, Z
Trading Platform Metatrader 5
Trading Schedule 09:00 - 23:00 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that holding a position in this instrument does not result in accrued rights for receiving a coupon payment. Please also note that open positions are subject to closing out (liquidation) on the last dealing price upon expiry of the underlying futures contract (see Expiration Date in the table above).


Parameters Data
Minimum Margin, % 0.5 (Retail - 20)
Commission, EUR 0
Symbol #Bund
Minimum Spread, EUR 0.03
Typical Spread, EUR 0.03
Limit / Stop Levels 0
Tick Size 0.01
Lot Size, Bonds 100
Minimum Contract Size, Lots 1.0
Maximum Contract Size, Lots 10.0
Contract Step, Lots 1.0
Pip Value Per Minimum Contract, EUR 1.0
Expiration Date 07.12.2021
Minimum Hedged Margin, % 0.25 (Retail - 10)
Contract Months H, M, U, Z
Trading Platform MetaTrader 4
Trading Schedule 09:00 - 23:00 Mon - Fri; pre-close margining from 22:00 Fri

NB! Please note that holding a position in this instrument does not result in accrued rights for receiving a coupon payment. Please also note that open positions are subject to closing out (liquidation) on the last dealing price upon expiry of the underlying futures contract (see Expiration Date in the table above).