យើងប្រើឃុកឃីដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបទពិសោធន៍ល្អបំផុតនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។ ដោយបន្តរុករកគេហទំព័រនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមឱ្យប្រើឃុកឃី។ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែម រួមទាំងរបៀបដែលអ្នកអាចកែប្រែចំណូលចិត្តរបស់អ្នក សូមអាន គោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង។
ព័ត៌មានបន្ថែម ទទួលយក

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។

expand_more

Admirals Wallet

One wallet across all platforms provided by Admirals.

Keep all your funds safe and secure in one place.

GET STARTED
AdmiralMarketsCard.am-wallet-lp-h-1
Flexible trading account management

Flexible trading account management

Seamlessly access, manage, and transfer your funds between your trading account, mobile app, and Admiral Markets Card1.

Fund any of your accounts instantly, manage your balances, and schedule your withdrawals with ease.

Flexible trading account management

1 Admiral Markets Card available for Admiral Markets Cyprus Ltd clients

Your Wallet, your funds, your way

Flexible trading account management
Control
Control

Control your funds from your Wallet and limit risk by protecting against margin calls.

Exchange
Exchange

Exchange currencies instantly at current market rates without any additional fees2.

Preferred base currency
Preferred base currency

Set your preferred base currency, and hold up to 20 different currencies3 at any time.

Invest in Gold
Invest in Gold

Invest in Gold directly from within your Wallet, without opening a trading account4.

Flexible trading account management

2 5 free currency exchanges, 1% fee thereafter, minimum 1 EUR

3 Range of currencies available depends on your account region

4 1 gold = 0.001 ounce

Open your Admirals Wallet

Create your Trader’s Room account and get started with a new way to trade and manage your finances and access the markets.

Your exclusive and secure trading environment

Your exclusive and secure trading environment

Take charge of your funds and accounts

Take charge of your funds and accounts

Simple, intuitive, and easy to use interface

Simple, intuitive, and easy to use interface

GET STARTED

Why Admirals?

Regulated Broker
Regulated Broker

Investment firms operating under the Admirals trademark are well-established firms, regulated by leading global authorities.

Financial Security
Financial Security

We offer Negative Balance Protection and Volatility Protection, to protect you in volatile markets.

Best Order Execution
Best Order Execution

90% of trades are executed within 150 milliseconds.

Free Trading Education
Free Trading Education

Build your trading skills with hundreds of free articles, live webinars and more!

Competitive Minimum Deposits
Competitive Minimum Deposits

Start trading CFDs today with deposits from just €100.

Local Presence
Local Presence

We provide support across the globe so wherever you are, we’re here for you!

GET STARTED